Zijn vrijmetselaars volgelingen van Lucifer?

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: november 2002) ( Laatste bewerking: 13 augustus 2022 )

De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de leden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een ,,levenshouding die persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen.” Het zijn besloten genootschappen waarvan de deelnemers- broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Vrijmetselaars zien zich als bouwers en als bouwstenen van een betere wereld. Een algemeen kenmerk van de reguliere vrijmetselarij is het gegeven dat de leden uitgaan van een godsbeeld. Ze onderscheiden een "scheppend, ordenend beginsel" waarbij men niet spreekt over God, maar over "de Opperbouwmeester van het heelal", of ook wel over "de Groot architect van het Universum." Het enige dat verwacht wordt is dat een broeder geloof hecht aan een Opperwezen, maar die kan bijvoorbeeld net zo goed uit het hindoeïsme, boeddhisme of de islam afkomstig zijn. De vrijmetselarij staat open voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. In dat beeld moeten aanhangers van verschillende religies elkaar vinden.

De eerste nationale vrijmetselaarsorganisatie van Loges werd in 1717 in Londen opgericht en daarna verbreidde het zich snel. In werkelijkheid bestond de Vrijmetselarij al vóór 1717 onder de naam van de Rozenkruisers. Deze beweging werd in 1546 in Venetië opgericht. Ze leenden het embleem van Luther (kruis en roos) voor hun vereniging. Het waren echter geen Lutheranen, maar regelrechte christenhaters. De basis van de vrijmetselarij zou zelfs al gelegd zijn in het oude Egypte, en via de bouwers van de Tempel van Salomo en organisaties als de Ridderorde der Tempelieren en de Rozenkruiserbeweging uiteindelijk uitmondde in de vrijmetselarij.

Dat is op zich niet zo vreemd, want Egyptische goden als Thoth en Osiris, zijn zonder meer centrale personages binnen de vrijmetselarij. Men zou zelfs kunnen zeggen dat deze heidense goden vereerd worden want Osiris wordt vaak geïdentificeerd met de gevallen engel zoals in Ezechiël beschreven staat. De Vrijmetselarij is de hoofdschuldige achter de ondermijning en de vernietiging van het christendom en de installering van een antichristelijk wereldrijk. De Vrijmetselarij toont al vanaf het begin, een onverzoenlijke haat tegen het christendom, te beginnen met de Rooms-katholieke Kerk.

Thomas Vaughan (overleden 1678) wordt in vrijmetselaarskringen als de oprichter van de Vrijmetselarij gezien omdat hij eind jaren vijftig van de zeventiende eeuw met het plan kwam om de gilde van de steenhouwers in Engeland te infiltreren en hij het was die de eerste riten heeft ontworpen van de vrijmetselarij. Een van de pseudoniemen van Vaughan was Philaletes, zoals een aantal Loges zich noemen. Phila is houden van. De Lethes is de rivier van vergetelheid in de Hades. De Rozenkruisers noemden zich onder elkaar "de onzichtbaren".

In principe ligt in de Loge van de vrijmetselaars de Bijbel open en wordt de gelofte afgelegd op de Bijbel. Dat maakt dat het onschuldig lijkt en dat zelfs christenen en predikanten hun vertrouwen in de Orde stellen en lid worden zonder goed te beseffen waar deze club werkelijk mee bezig is. In de praktijk blijkt dat wanneer iemand de gelofte op de Koran of welk ander heilig boek dan ook wil afleggen, dat ook kan. Dat maakt dat de vrijmetselarij een beweging is met op zijn minst een pseudo-religieus karakter. De plicht van de kandidaat is altijd rekening te houden met de heilige boeken, want dat is voor hem een plechtige binding, opgeacht tot welke religie hij behoort. De christenen die geloven dat er een hechte binding bestaat tussen de vrijmetselarij en de God van Israël, zullen bedrogen uitkomen want de uiteindelijke doelstelling van de hoogste graden is samen met andere organisaties de NWO tot stand te brengen. De Orde van de Antichrist.Volgens 33ste graad Vrijmetselaar Manly P.Hall zal de NWO geleid worden door een Koning met bovennatuurlijke krachten, die een afstammeling is van een goddelijk ras … De vrijmetselarij gebruikt slechts het christelijk respect voor de Bijbel om de betrokken trouw te doen zweren aan de vrijmetselarij. Hetzelfde geldt voor de Koran en de Upanishads (grote verzameling heilige Hindoeteksten).

In feite heeft de vrijmetselarij geen enkel respect voor de inhoud van welk heilig boek dan ook anders dan als een middel tot verbinding aan de vrijmetselarij. Albert Pike (1809-1891), een 33e graad vrijmetselaar en één van de invloedrijkste leden van de orde uit de laatste eeuwen zei: "Wij hebben geen belangstelling voor uw religieuze overtuiging."

De Bijbel is net als de Koran en andere heilige boeken niets anders dan een toerusting van de loge, een groot ‘licht’ waarop de kandidaat zich verbindt aan de vrijmetselarij. De Bijbel is slechts een symbool en behoeft niet geloofd te worden, dus slechts een onderdeel. De Bijbel van de vrijmetselaars heeft een introductie waarin staat dat de vrijmetselarij niet christelijk is, maar dat zij in plaats daarvan alle religies ondersteunt. Achter in staat in een verklaring dat het geloof in Jezus Christus niet verheven is boven geloof in Boeddha, Mohammed of Zeus de opperste god van de Grieken.Pike ziet de vrijmetselarij als een religieuze instelling, gebaseerd op onder andere de occulte Joodse Kaballa. De Kaballa-filosofie betreft de aanbidding van afgoden, van gevallen geesten en van demonen. Staat dus volledig haaks op de Thora.

Albert Pike sprak ook over de Derde Wereldoorlog

In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de "Drie Grote Lichten" van de vrijmetselarij. De invloed van de vrijmetselaren op de geschiedenis van de mensheid is in de loop der eeuwen altijd van heel grote betekenis geweest. Een voorbeeld is de constitutie van de Verenigde Staten van Noord Amerika. De mannen, die deze ontwierpen o.a. George Washington en Benjamin Franklin, waren vrijmetselaren. Voor zover bekend waren maar liefst 44 van de 56 ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring Vrijmetselaars. Een groot aantal historici zijn van mening dat de naar de eerste president genoemde Amerikaanse hoofdstad ontworpen is volgens een occult meesterontwerp van de Vrijmetselaars. David Ovason, die zelf Vrijmetselaar werd na het schrijven van zijn boek De geheime architectuur van onze hoofdstad: de Vrijmetselaars en de bouw van Washington DC toont ondubbelzinnig aan, dat het ontwerp van de stad doelbewust het esoterische geloofssysteem van de Vrijmetselaars weerspiegelt met name omdat de stad astrologisch is afgestemd op de sterrenconstellatie Virgo (Isis=Maagd). Toen George Washington in 1793 de eerste steen legde voor de bouw van het Capitol droeg hij een Vrijmetselaarstuniek met daarop alle belangrijke symbolen van de broederschap.

De betrokkenheid van de Vrijmetselaars bij de ontwikkeling van het vroege Amerika en het symbolische ontwerp van Washington DC is de laatste twee decennia zó goed gedocumenteerd, dat veel Vrijmetselaars deze verbintenis niet langer ontkennen. Volgens Vrijmetselaar David Ovason ging het leggen van de hoeksteen van het Amerikaanse Capitol gepaard met een Vrijmetselaars ritueel, dat bedoeld was om de goedkeuring van de heidense goden te verkrijgen. Op de bronzen panelen van de Senaatsdeuren van het Capitol is George Washington afgebeeld bij een Vrijmetselaar, die twee versies van de Vrijmetselaars winkelhaak vasthoudt. Zelf houdt Washington een Vrijmetselaars schop vast voor het leggen van de hoeksteen.

Ook het vrijheidsbeeld in de haven van New York is niet vrij van vrijmetselaarsinvloeden. Het beeld is door Franse vrijmetselaars in 1884 aan hun geestverwanten in Amerika geschonken  ter ere van het eeuwfeest van de Onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap met de Amerikaanse vrijmetselarij. De vrouw die de fakkel in haar hand houdt is Isis (Semiramis).De fakkel is het symbool van het licht, verwijzend naar de zon-god “Nimrod”.

 

De vrijmetselarij heeft op tal van terreinen de wereld beïnvloed door het werk van belangrijke personen, die de beginselen der vrijmetselarij in hun werken en streven tot uitdrukking hebben gebracht. De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar een genootschap met een geheim. Zij streeft naar een beter mens. Maar uiteindelijk worden mensen met extra kwaliteiten verleidt om hun diensten te bewijzen aan het beest.

 

Het vreemde verschijnsel doet zich daarbij voor dat velen uit innerlijke overtuiging handelen,zich niet bewust zijnde van een complot. Zij menen de goede zaak te dienen. 

Zoals bekend is de Vrijmetselarij ingedeeld in graden. De drie bekendste zijn leerling, gezel en meester en vormen de blauwe vrijmetselarij; de rode omvat de vierde tot achttiende graad, de zwarte de negentiende tot dertigste graad en de witte de eenendertigste tot drieëndertigste graad. De graden daarboven zijn zo geheim, dat daarover niets bekend is (RR33). Veel staatslieden en monarchen waren of zijn vrijmetselaar van de hogere graden. Slechts ingewijden drongen door tot de allerhoogste graden, de 34ste tot en met de 38ste. Twee personen behoren tot de 37ste graad, een Amerikaan en een Europeaan en de 38ste graad is toebedeeld aan de machtigste man van de vrijmetselaars, wiens naam niet bekend gemaakt wordt.

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken, dient lid te worden van een van de 36 achter de schermen opererende ultra-geheime transnationale superloges: Ur-Loges. Niet alleen hooggeplaatste politici behoren tot die loges, ook vooraanstaande personen uit de media, de financiële en de industriële wereld zijn daarin vertegenwoordigd.

De vrijmetselaren hanteren onderling, en met name tijdens hun bijeenkomsten, geheime ritualen die in beslotenheid plaatsvinden en waarvan de belangrijkste de inwijdingsritualen zijn. Het is hun verboden daarover met buitenstaanders te spreken. Deze geheimzinnigheid, samen met de door sommige vrijmetselaren verkondigde mythische geschiedenis, heeft de vrijmetselarij een bedenkelijke naam bezorgd. Met uitzondering van die tot de top horen weten de rest van de vrijmetselaren niets van de ware doelstellingen ervan. De leden van de lagere graden weten sowieso niets over het doen en laten van de hogere graden, noch wie daartoe behoren. Albert Pike zei dat de ware betekenis van de symbolen en geheimen met opzet niet aan de lagere graden wordt verteld. Vragen van de lagere graden worden met leugenachtige verklaringen afgewimpeld. Er hangt van oudsher veel geheimzinnigheid rond vrijmetselaarsloges.

In iedere vrijmetselaarstempel wordt een steen aangetroffen, die de symbolische voorstelling is van de ‘ruwe mens’ men streeft ernaar om deze ruwe steen te transformeren tot een perfect exemplaar, met rechte hoeken. De ruwe steen staat symbool voor de ‘profane mens’ die een hoger spiritueel niveau bereikt aan de hand van vrijmetselaarsarbeid. De Tempel betreden vrijmetselaars over het algemeen in rokkostuum, compleet met witte handschoenen en schootsvel, waarop symbolen zijn afgebeeld die de rang van de betreffende vrijmetselaar aangeven. Aldus gekleed verricht men geheime rituele handelingen, die in het vrijmetselaarsjargon "ritualen" worden genoemd. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor het zogenaamde "tableau" een doek met geborduurde symbolen die aan het rituaal verbonden zijn. Dergelijke rituele handelingen worden uitgevoerd bij bijzondere gelegenheden. Volgens de regels van het rituaal, dat verbonden is aan de leerling-graad, mag de kandidaat tijdens zijn initiatie "noch gekleed, noch naakt" zijn.

In het boek  The Deadly Deception gaat ex-vrijmetselaar-grootmeester Jim Shaw uitvoerig in op het doen en laten van de Orde. Shaw is van leerling en gezel opgeklommen tot de 33e graad die van Souverein Grootmeester Inspecteur Generaal. Bij zijn initiatie waren regeringsleiders, leden van koninklijke families en hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten aanwezig waaronder Billy Graham. Daarbij werd wijn gedronken uit menselijke schedels. Shaw schrijft: ,,Toen het tijd was voor de uiteindelijke inwijding stonden we allen op en herhaalden de eed en wij zwoeren ware trouw aan de hoogste Raad van de 33e graad. Daarna overhandigde een van de "conductors"de kandidaat een menselijke schedel, ondersteboven met wijn erin. De schedel is veelbetekenend, omdat het traditioneel de verblijfplaats is van de ziel. Alle kandidaten herhaalden wat hij zei en bezegelden de eed door te zeggen: "Mag ik de wijn die ik nu drink een dodelijk gif in mij worden, …als ik ooit willens en wetens de eed geweld aan zou doen. Daarna werd de wijn gedronken. Een van de broeders, zeer overtuigend gekleed als een skelet, stapte uit de schaduw en wierp zijn armen om de kandidaat.”

De top van de vrijmetselarij wordt volledig geregeerd door de Illuminatie. Aan de ingewijden wordt gezegd dat iedereen buiten de Orde "barbaren, vandalen en heidenen"zijn. Dit komt overeen met de exclusiviteitdoctrine van de vrijmetselarij. De vrijmetselaarsleer stelt dat de vrijmetselaarsgeheimen tot perfectie is voorbehouden aan de "Elite", die zijn ingewijd in de hogere niveaus van kennis en wijsheid.

Shaw beschrijft de eed van de eerste graad als volgt: eerst wordt zijn borstkas bij het hart ontbloot, zijn linkerknie ontbloot en wordt de rechterschoen vervangen door een pantoffel. Een strop wordt om zijn nek gehangen dat de binding met de profane wereld symboliseert. Dit zou een verwijzing naar de dood, of de doodstraf, kunnen zijn. Hem wordt duidelijk gemaakt dat als hij zal proberen om voorwaarts te vluchten, hij doorstoken zal worden. Hierbij wordt de kandidaat op de plek van het hart geprikt met een passer. Als hij achterwaarts zal proberen te vluchten zal hij gehangen worden. Vervolgens krijgt de kandidaat een blinddoek om en wordt hij de tempel binnengeleid. Daarbij wordt hij vergezeld door een ervaren broeder, die hem echter geen enkele uitleg verschaft over wat hen te wachten staat.

Nadat hij geblinddoekt het ganse ritueel heeft doorlopen, en zichzelf heeft geketend aan de wil en de wensen van de opperbouwmeester  van het heelal , wordt hem de blinddoek afgedaan. In de boeken van de vrijmetselarij wordt uitermate sympathiek gesproken over de slang die Eva verleidde. Hij zou de god van kennis en wetenschap zijn. De gedachte van de vrijmetselarij dat de slang of Satan, een engel van het licht, in feite god van kennis en wetenschap is, wordt door Anton LaVey  de overleden hogepriester en oprichter van de satanskerk, bevestigd. Hij schreef in de satansbijbel: "satan geeft ons wijsheid en kennis." Daarom staat de Boom van Kennis bij de vrijmetselaars hoog in het vaandel. Albert Pike spreekt in zijn boek "Morals en Dogma" niet over Satan maar over Lucifer, die de drager van het licht is. "Lucifer is god".

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen.

Bij het hele ritueel wordt gebruik gemaakt van symboliek uit de bouwkunde, aangevuld met religieuze, vaak Bijbelse thematiek. De leden van de reguliere vrijmetselarij zijn geen duistere samenzweerders. De adressen van loges staan in het telefoonboek en op talloze websites. De meeste vrijmetselaars zijn ter goede trouw, zij streven daadwerkelijk naar en betere wereld. Het zijn echter de hoogste graden en met name de geheime loges die zich van de reguliere vrijmetselarij hebben losgemaakt en belangrijke politici als leden tellen. De Amerikaanse en Britse vrijmetselarij zijn veel meer dan in andere landen verweven met de politiek en met sociaal-maatschappelijke instellingen. Er zijn onderzoeken geweest in Amerika en Engeland naar de invloed van de vrijmetselarij op het openbare leven, waarbij aangetoond werd dat deze invloed aanmerkelijk groter is dan menigeen denkt.

Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges. Alle hoge politici uit de Verenigde Staten, Rusland, Israël, Iran, Saoedi-Arabië, China en Europa zijn lid van één of meerdere van de superloges.Niet alleen Vladimir Poetin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Tony Blair, George W. Bush, Hillary Clinton en Barack Obama, maar ook Jan Peter Balkenende, Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem zijn lid van de superloges.

Er bestaat ook een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld. Een van de machtigste Europese Super Loges is de Pan-Europa. Binnen de superloges vindt men namen zoals die van Mario Draghi. Hij is lid van vijf verschillende superloges. Christine Lagarde, Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp, Ben van Beurden, CEO bij Rothschild´s ´Royal Dutch´en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. De groep waar Mark Rutte bij hoort is één van de meest enge. Het is ook één van de meest machtige en houdt zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen. Ze zijn voortvarend op weg zoals we dagelijks om ons heen kunnen zien.

De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is slechts een dekmantel voor de werkelijke doelen die de Orde nastreeft. Ook deze club werkt zoals gezegd mee aan het tot stond komen van de Nieuwe Wereld Orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de  “verlichte” dictatuur van Lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale souvereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen.

Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Jim Shaw zegt dat de vrijmetselarij geheel onder invloed van satan staat. Hij zegt dat de hoogste graden verplicht zijn om ‘Lucifer’ te aanbidden. Lucifer zo zegt men, is de god van het licht en het goede, die strijd voor de mensheid tegen de god van de duisternis- dat is de God van de Bijbel. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de meest geheime en gewijde naam van de drie-enige God onthuld: Ja-bul-on (J-B-O) "Ja"staat voor de God van de Bijbel Jahweh. "Bul" staat voor Baäl en "On" staat voor Osiris- de Egyptische Zonnegod. Deze ‘Jah Bul On’ heeft helemaal niets te maken met de God van de Bijbel.Volgens dit artikel heeft de vrijmetselarij haar ziel verkocht aan Satan en bewijzen dat zelfs.

Dat de vrijmetselaars Satan aanbidden wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: Kandidaten op het 17e niveau van de vrijmetselarij- ook wel "De Ridders van het Oosten en het Westen" genoemd, ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord "Abáddon". De Bijbel zegt over deze naam;

Openbaring 9:11 Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon.

Een voormalig Franse vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen geuit tegen de Franse vrijmetselarij. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood. Caillet is voormalig chirurg en geneesheer in een Parijs ziekenhuis en schrijver van een aantal boeken over de vrijmetselarij. Caillet was diep geïnteresseerd in de vrijmetselarij, esoterie, Rozenkruizers en het occultisme. Hij had een hoge positie binnen het Groot-Oosten van Frankrijk, een federatie van vrijmetselaarsloges in het land. Het Groot-Oostten van Frankrijk is in 1773 opgericht als afsplitsing van een grote vrijmetselaarsverband en was een van de krachten achter de Franse revolutie. Volgens Caillet zijn de rituelen van de vrijmetselarij op christelijke voorstellingen gebaseerd, hoewel ze een totaal ander godsbeeld hebben dan het christendom. De vrijmetselarij in Frankrijk heeft in 1974 bijgedragen aan het legaal worden van abortus. Onder Francois Mitterand die van 1981 tot 1995 president was, zaten er twaalf vrijmetselaars in de regering. Mitterand trad in 1987 tijdens een internationaal vrijmetselaarscongres in Parijs als beschermheer op.  In de regering van Sarkozy, zelf een vrijmetselaar, waren twee vrijmetselaars actief.

Boven de stoel van de "Meester" flonkeren de stralen van het "Alziend Oog"het teken dat staat voor totale controle. De Grootmeester draagt dit symbool tijdens de bijeenkomsten van de Loge. En dan te bedenken dat deze Orde is vertegenwoordigd in allerlei organisaties, bedrijven, kerken en verenigingen. Onder de leden vindt men burgemeesters, rechters, politici en kerkelijke leiders. Dat de vrijmetselarij in wezen antichristelijk is blijkt ook nog eens uit het feit dat de naam van Jezus in geen enkele ceremonie, gebed of gesprek genoemd mag worden. De officiële verklaring daarvoor is dat men de joodse ‘broeders’ niet voor het hoofd wil stoten. Zelfs binnen de rooms-katholieke kerk, die van oudsher de wildste verhalen over de vrijmetselarij in de wereld bracht zoals duivels verschijningen, bokkenrijders en rituele babymoorden, doet er tegenwoordig net als veel andere kerken, niet zo moeilijk meer over. Dr. Herbert Reynolds, president van de ‘Baylor University’ (een Baptisten Universiteit) is ingewijd tot de 33e graad van de vrijmetselarij der Schotse Rite. Dr. Reynolds is een liberale theoloog, die zichzelf een ‘moderne theoloog’ noemt en een felle bestrijder is van de zogenaamde ‘fundamentalistische Bijbel getrouwen’. "Dit soort mensen geven aan jonge mensen theologische lessen."

De Vrijmetselarij heeft zich jaren geleden binnen de muren van het Vaticaan genesteld en zelfs de besluiten van het Tweede Vaticaans concilie gedicteerd. Talrijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, kardinalen, bisschoppen en aartsbisschoppen zijn lid van de Vrijmetselarij zijn.  Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loge’s van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek Wir klagen an (ISBN-3-351-02499-1) staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan. Van Kardinaal Roncalli (paus Johannes XXIII) wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminoligie.

 

Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over  ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Natie’s in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnnegedrongen’.

In Amerika bekleden de vrijmetselaars topposities in alle grote ondernemingen. Ieder mens, die geen lid is van de club, wordt beschouwd als eng-denkend, ongelukkig en verblind. Die mensen leven volgens de vrijmetselarij ‘in het duister’. De invloed van de vrijmetselarij valt in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W.Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de ‘Watchtower’. De andere was John.F.Kennedy.

John Kennedy

De meest invloedrijke vrijmetselaarsorganisatie in Amerika is de Scottish Rite (de Amerikaanse versie van de Europese vrijmetselarij, die 33 inwijdingsgraden telt). Deze club is praktisch in alle Staten van Amerika vertegenwoordigd en wordt bestuurd door de zg. Opperste raad, bestaande uit 33 leden, die de touwtjes in handen heeft. In Washington DC staat de tempel van de Schotse Rite der vrijmetselaren,’s werelds grootste vrijmetselaars organisatie. Deze tempel, is in Egyptische stijl ingericht. In de tempel vinden alle 33e graad inwijdingen plaats. De kandidaat ingewijden moeten voor een zwart altaar knielen, wijn uit een menselijke schedel drinken en het z.g.n ‘Heilige boek’de vrijmetselaarsbijbel kussen. In de tempelruimte hangen aan de wand achter het altaar, twee reusachtige gouden slangen.

In juni 2008 vond er in het Vrijmetselaars-Historisch Museum in Plano, Texas een tentoonstelling plaats waar de beroemde vrijmetselaarsbijbel voor het publiek te zien was waar ooit een aantal Amerikaanse presidenten tijdens hun inauguratie hun hand op hebben gelegd terwijl ze de presidentiële eed zworen. Deze bijbel is in 1767 in Londen  gedrukt en is een King James versie, compleet met onder andere de apocriefe boeken. In 1789 heeft George Washington de eed op deze bijbel afgelegd. Andere presidenten waren Dwight Eisenhower, Jimmy Carter, George H.W.Bush en Barack Hussein Obama. Bovendien werd deze bijbel gebruikt tijdens de inwijding van het Washington Memorial en de eerste steenlegging van het Witte Huis, het Capitool en het Vrijheidsbeeld. Dit beeld is een geschenk van de Franse vrijmetselaars aan de Amerikaanse geestverwanten. Bron: maandblad Scottish Rite Journal, december 2008.

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van Lucifer, de lichtdrager, de morgenster, zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de Broederschap willen schijnen als sterren, ze willen goden worden. Maar volgens de Bijbel zullen alleen de werkelijk verstandigen stralen als sterren!

Daniël 12-3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Het grote publiek lijkt gecharmeerd te zijn van het fascinerende illusionisme dat de Broederschap gebruikt om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale broederschap der vrijmetselaren is samen met Satan op weg naar een eeuwige dood zoals het Bijbelboek Openbaring (12:9) beschrijft.

Skull & Bones Orde

Het boek “Fleshing Out Skull and Bones” van samensteller en auteur Kris Milligan, beschrijft in 700 pagina’s bijna alle facetten van dit geheime genootschap. Het boek omvat tevens beschrijvingen van andere geheime elitegenootschappen aan Amerikaanse universiteiten, zoals “Book and Snake” ”Wolfs Head” “Scroll and Key” en een groot aantal genootschappen wiens naam opgebouwd is uit drie Griekse letters. Het zijn voor het grote publiek volledig onbekende organisaties. Het boek bevat groepsfoto’s van Bones leden, foto’s van Tap days, een beschrijving van het interieur van de tempel van de Skull and Bones, een opsomming van alle tientallen genootschappen die deze ‘Greek letter societies’vormen, alsmede overdrukken uit oude tijdschriften van eind 19e eeuw, en een literatuurlijst. Veel luchtfoto’s ook, van de gebouwencomplexen waar de geheime samenkomsten en de sinistere initiatierites plaatsvinden. Gedetailleerd wordt beschreven wie het Skull and Bones netwerk hebben gevormd en wie daarin een rol hebben gespeeld. Volgens diverse auteurs is Skull and Bones machtig geworden in de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. De schandelijke rol die de grootvader van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush, daarin heeft gespeeld wordt uitvoerig belicht. De Bush familie speelt sowieso een belangrijke rol in het hele Skull and Bones verhaal. Naast Bush junior en senior, telt het genootschap nog vijf leden uit de Bush dynasty. Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton en John Kerry. “Het is zo geheim, dat wij er niet over kunnen praten”, zo vertelde George W.Bush tijdens een interview met NBC News. 

Om de periode voor en na de tweede Wereldoorlog te beschrijven zijn er hoofdstukken overgenomen uit een onthullende biografie van George Bush, die enkele jaren geleden in Amerika is verschenen en volledig is doodgezwegen. (*)Fleshing Out Skull & Bones-Investigations into America’s Most Powerful Secret Society, is uitgegeven door Trine Day, Waterville, Oregon, 2003 )

Skull & Bones logo. Onder het logo staat het kryptische getal 322, hetgeen een verborgen verwijzing naar Genesis 3:22 is; waar staat dat de mens geworden is als God, kennende goed en kwaad. En dat is het doel van deze mensen: goden worden.

Ook James Hatfield, een Amerikaanse journalist, schetst in zijn boek ‘Fortune Son-George W.Bush and the Making of an American President’een onthullend beeld van drie generaties Bush. De politieke kliek die onder leiding van Bush het machtigste land ter wereld bestuurt, karakteriseert Hatfield als een kapitalistische oligarchie. De familie Bush werd en wordt door Texaanse oliemiljardairs gesponsord en gesteund. Hatfield merkt op dat er voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis een politieke dynastie is gevestigd. Voordat de leden van de ‘Bush-dynastie’ de politiek in gingen maakten ze deel uit van de sociale netwerken die de entree in de politieke arena vergemakkelijken: de Ivy League, de studentenvereniging Phi Beta Kappa en de Yale Universiteit, waar vader en zoon Bush ingewijd werden in de bizarre geheime "Broederschap van de Dood Sociëteit" het genootschap Skull& Bones. ( Schedel en beenderen). Hitler was lid van "De Thule Sociëteit" die met dezelfde symbolen werkte als "Skull&Bones", namelijk een schedel met daaronder gekruiste botten.

George Bush senior werd in 1947 ingewijd. Zijn vader Prescott Sheldon Bush, was ook al lid van deze occulte groep ook wel de "Zwarte Loge van de Vrijmetselarij" genoemd. Deze loge is in 1832 opgericht aan de Yale Universiteit, door Generaal William Hunnington Russell. In 1856 veranderde de naam in Russell Trust om juridische redenen. Het heette vroeger ook wel de "Broederschap van de dood". De organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijkste geheime genootschappen in de Verenigde Staten. De mannen die zijn ingewijd geloven dat zij superieur zijn aan alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij door het ritueel van de inwijding de ‘vrucht van de boom des levens’ tot zich zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich als een soort halfgoden ver verheven boven de massa.

Skull & Bones gemeenschap. Yale Universiteit Connecticut (Links van de klok, George Herbert Bush)

Skull & Bones is geïnfiltreerd in bijna alle sectoren van onze samenleving. Grote aantallen wereldburgers en instanties dansen volledig op de maat van hun muziek. Velen hebben er echter totaal geen weet van dat ze door de Broederschap worden geregeerd. In Amerika zijn feiten onthult hoe een inwijdingsrite plaatsvindt in de Skull & Bones Tempel in New-Hampshire. Na meerdere duistere beproevingen en het opbiechten van al zijn geheime gedachten wordt de kandidaat een nacht lang geblinddoekt in een doodskist gelegd. De andere leden staan eromheen met bizarre occulte kleding aan. Op een platvorm in het mausoleum zijn drie schedels en daar staan de woorden bijgeschreven: ,,wie de dreiging van de dood zal overwinnen zal opstaan uit de boezem van de aarde en zal het recht hebben ingewijd te worden in de grotere mysteries.”

De kandidaat is zogenaamd dood, vanwege het vlees, het materiële, waarin hij zit opgesloten, maar toch herrijst hij uit de doodskist. Nadat hij is opgestaan wordt hij voor een leider gebracht die hem vertelt dat zijn geest voortaan voor eeuwig leeft en dat hij nu tot de "Verlichte Meesters" behoort. De leider maakt hem zijn nieuwe naam bekend en herinnert hem er aan dat allen buiten de "Orde" barbaren, vandalen en heidenen zijn. Zo kreeg George W.Bush de naam “Magog”. Ook de "Swastika"(hakenkruis) siert de Tempel van de Orde. Elk jaar worden er vijftien nieuwe leden bij dit uiterst bizarre clubje occultisten ingewijd. Al deze figuren bekleden topposities in de Amerikaanse samenleving. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde.

Skull & Bones Tempel in New-Hampshire, Connecticut.

In 1918 zouden leden van de Orde van de Schedel en Beenderen, de stoffelijke resten van het legendarische Apacheopperhoofd Geronimo hebben opgegraven en overgebracht naar de campus van de universiteit. Deze resten zouden zich daar nog steeds bevinden. Afstammelingen  willen dat de Stoffelijke resten worden vrijgegeven. Ze willen de overblijfselen overbrengen naar de geboortegrond van Geronimo in het westen van de Verenigde Staten. Een van de leden van de orde die wordt beschuldigd van het stelen van de overblijfselen van Geronimo is Prescott Bush, de vader van de oud-president George H.W.Bush en de grootvader van George W.Bush. Harlyn Geronimo de achterkleinzoon van het opperhoofd, zei dat hij het in januari 2009 vertrokken staatshoofd George W.Bush een brief had geschreven, maar nooit een antwoord heeft gekregen. Twintig afstammelingen van Geronimo zijn naar de federale rechter gestapt om hun gelijk te krijgen. Er is echter niets meer van de zaak vernomen.  

Apache opperhoofd Geronimo

George W.Bush was een uitgepsroken fan van Osbourne, een van de meest vooraanstaande satanische rockers die de wereld ooit heeft gezien. Hij heeft nummers op de markt gebracht als “Party with the Animals”, “Sabbath Bloody Sabbath”, “Face in Hell”, “Black Skies en Bloodbath in Paradise”. Osbourne was door Bush uitgenodigd op een bal in 2002, waar Bush hem complimenteerde voor zijn satanische repertoire. “Ozzy, Mom loves your stuff” sprak George W. Moeder en zoon houden beide van Ozzy Osbourne’s muziek. Een maand later nodigde Bush Greta van Susteren uit van Fox News Channel op het Witte Huis en ook deze keer was Osbourne weer van de partij, met zijn vrouw Sharon. Bush complimenteerde hem opnieuw met zijn succesvolle Rock songs. Een merkwaardige actie van een president die in de wereld bekend staat als een christen en die  fan is van de meest satanische liedjes die ooit gehoord zijn.

De eerder genoemde Hatfield etaleert in zijn boek twee generaties Bush als een stel nietsontziende manipulators die hun politieke vrienden en vijanden laten bespioneren, rabiate leugenaars en misleiders, sjoemelaars in de voorkennis met aandelentransacties alsmede gefraudeer met verkiezingsuitslagen. De Bush familie heeft binnen diverse belangrijke oliemaatschappijen een dikke vinger in de pap, compleet met hechte verbindingen met de politiek. Als er één familie in de afgelopen eeuw in Amerika is geweest dat superrijk is geworden door de oliedollars, dan staat na de Rockefeller’s de familie Bush boven aan de lijst.

Vrijmetselarij in Israël

Ook Israël is lang niet vrij van vrijmetselaars invloeden. Begin 2000 waren 70 zeer actieve loges aangesloten bij de “Grand Lodge of Israel”, met in totaal meer dan 2100 leden uit de hoogste kringen van de Israëlische maatschappij. De vrijmetselarij heeft van de Israëlische Overheid grond gekregen voor de bouw van een Internationale Maconnieke Tempel in Jeruzalem. Onder zeer geheimzinnige omstandigheden worden met grote regelmaat in de zgn. “Zedekia cave” (een groeve, diep onder de muren van de oude stad in Jeruzalem) maconnieke bijeenkomsten gehouden.

Het Israëlische symbool van de vrijmetselarij.

Het Israëlische Gerechtshof (Suprimecourt) in Jeruzalem is het ultieme voorbeeld van vrijmetselaars activiteit. De architectonische vormgeving van dit gebouw waarvan de bouw en ontwerp is betaald door de Rothchilds. Er zijn tientallen details in het gebouw die wijzen op invloed van de Vrijmetselarij en de Illuminati. Zo staat het gebouw vol met vrijmetselaarssymbolen. Dezelfde families die eigenaars zijn van de Federal Reserve en de andere grote financiële instellingen hebben hun ogen gericht op de Tempelberg, en de Heilige Stad Jeruzalem. De Tempel, zal van de Illuminati zijn, en hun grote man die in de tempel plaats zal nemen, is de antichrist. Er zijn mensen die zichzelf Joden noemen, maar die in werkelijkheid van het huis van Gods tegenstander (Ezau) zijn. Wat direkt opvalt is de Egyptische obelisk en  het Alziend Oog, zoals dat ook te zien is op het Amerikaanse 1 dollar biljet. Het geeft de relatie aan met de Nieuwe Wereld Orde.

 Suprimecourt Jeruzalem.

Net als verschillende Joodse organisaties in Israël, willen ook de Vrijmetselaars de Tempel in Jeruzalem herbouwen. Bij de Vrijmetselarij staat de Tempel van Salomo centraal bij de oorsprong, de gebouwen, de structuur en de rituelen van deze occulte club. Iedere loge van de Vrijmetselaars is een representatie van Salomo’s Tempel en iedere Vrijmetselaar met een lagere graad is een afschildering van de arbeiders die de tempel bouwden, en 'iedere Meester is een beeld van Salomo'. De Vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke 'kennis van engelen', en dat zij, door het herbouwen van de Tempel, in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van Vrijmetselaars- en Illuminati-genootschappen om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel 'Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: 'De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover'.

 

Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige Rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de Derde Tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun 'aardse vertegenwoordiger' zal moeten gaan heersen.

 

Henoch 'stamvader' van de Vrijmetselaars

 

Eén van de belangrijke legendes van de Vrijmetselaars is het verhaal dat de Oud-Testamentische Henoch hierin beschouwd als de vader van de Vrijmetselarij, wordt bezocht door zijn vrouwelijke tegenhanger -de Shekinah van God- en vervolgens een visioen over het einde van de wereld krijgt, waarbij hij ziet dat de wereld in de toekomst vernietigd wordt door een apocalyptische ramp. Henoch, volgens Genesis 5:22-24 een dermate Godvrezende man, dat hij 'opgenomen' werd, bouwde volgens de legende daarom negen ondergrondse gewelven onder de berg Moriah, de Tempelberg, om de toenmalige verworven kennis van de mensheid voor de aanstaande wereldramp te bewaren. Deze gewelven waren boven op elkaar gebouwd, en bevatten de allerbelangrijkste kennis uit de oudheid. In het negende en diepste gewelf plaatste hij een driehoekige gouden plaat, die aan iedere kant een el (43 a 44 cm) lang was. Deze plaat zou de geheime en onuitsprekelijke Naam van God bevatten.

 

Toen deze 'gewelven van kennis' klaar waren, zou Henoch ze met aarde bedekt hebben. Vervolgens bouwde hij boven op deze lokatie twee pilaren. Volgens de Vrijmetselaar-historicus MacKey graveerde Henoch in één pilaar   de geschiedenis, de kunsten en wetenschappen, alsmede de doctrines van de 'speculatieve Vrijmetselarij', en in de andere pilaar hiërogliefische informatie over de kostbaarheden die hij in de gewelven verborgen zou hebben.Tijdens de zondvloed werden de pilaren grotendeels verwoest. De gewelven zelf raakten verloren, totdat -nu 3000 jaar geleden- de eerste Tempel van Salomo werd gebouwd. Eén deel van de pilaren zou tijdens de voorbereidingen voor de bouw gevonden zijn; en een ander deel door de Egyptenaren. Met de kennis die hierop gegraveerd stond, zou de beschaving weer kunnen worden opgebouwd. Volgens de legende zou Koning Salomo, eveneens aangeduid als Vrijmetselaar, een 'loge van volmaaktheid' hebben opgezet, die over de dertien lagere loges van de Vrijmetselarij moest heersen. De leden van deze hoogste loge zouden hun eerste geheime samenkomst hebben gehouden in het heilige gewelf van Henoch, onder de toen in aanbouw zijnde Eerste Tempel.

 

Salomo’s Tempel

 

In het mysticisme van de Vrijmetselaars is Henoch (bij hen ook bekend als 'Metatron', een naam die hij later zou hebben verkregen) niet alleen de heerser over de 'goddelijke wind', maar is hij tevens de sleutel tot de geheimen van verlichting ('illuminatie'). De Vrijmetselaars hebben diverse rituelen die zijn gebaseerd op de legende van de ondergrondse gewelven en de twee pilaren van Henoch. Bij een belangrijk inwijdingsritueel gaat een nieuweling tussen twee opgezette pilaren door, waardoor hij symbolisch wordt ingewijd in de geheime kennis van de Vrijmetselaars. Deze pilaren verwijzen niet alleen naar de pilaren van Henoch, maar ook naar de twee grote pilaren die aan weerszijden van ingang van de Tempel van Salomo stonden. Volgens de Bijbel (1 Koningen 7:21) symboliseren deze pilaren de blijvende macht van God (de rechterpilaar heet 'Jachin', wat 'Hij zal bewijzen', en de linkerpilaar heet 'Boaz', wat 'kracht' betekent). De symbolische passage tussen twee pilaren heeft bij de Vrijmetselaars dan ook de betekenis van het passeren van de 'wachters en poorten', om vervolgens in de aanwezigheid van de 'Grote Architect' van het universum te komen, en tevens in het binnenste heiligdom (of 'Sanctum Sanctorum') met daarin de 'Ark en de Goddelijke Shekinah', in het spiritualisme van de Vrijmetselaars de bron van hoge occulte kennis.

 

Bepaalde Vrijmetselaars zijn ervan overtuigd, dat Henochs gewelf de geheimen van oude 'kennis van engelen' bevatte of nog steeds bevat, waaronder dus ook de driehoekige gouden plaat met daarop de geheime Naam van God. Occultisten geloven, dat ze door de kennis van deze Naam in het bezit kunnen komen van de kracht van God, en deze kunnen controleren en manipuleren. Dat is een demonisering van het Bijbelse concept dat namen kracht bevatten. Zo moesten boze geesten het lichaam van mensen verlaten omdat zij in de Naam van Jezus werden uitgeworpen. Jezus heeft in de Bijbel de 'Naam boven alle namen' (Markus 9:38-40, 16:17; Matteus 7:22-23; Handelingen 19:13-17; Filippenzen 2:9-11).

  

Sommigen theoretiseren, dat de Nieuwe Tempel van de Vrijmetselaars voor alle geloven zal zijn, en gebouwd zal worden op de puinhopen van wat eens de islamitische moskeëen waren. Dan zal er een nieuwe ‘messias’ door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de nieuwe tempel gaan, en aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de “Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong.

 

 De Israëlische televisie zond begin december 2011 voor het eerst een korte documentaire uit over de Israëlische vrijmetselarij.  De opnames werden gemaakt in de grootloge van Jeruzalem. Het lukte Kannal TV 10 ‘vanwege de goede contacten’ om in de tempel van de vrijmetselaars een ceremonie te filmen. Ze kregen bij hoge uitzondering toestemming omdat de grootvader van de journalist ooit vrijmetselaar was geweest. Vrijmetselaars zeggen dat zij de Israëlische samenleving ondersteunen en dat de vrijmetselarij beschouwd kan worden als een filantropische vereniging. De geheimzinnigheid rondom het genootschap heeft te maken met traditie. Dat ook zij de driehoek met een oog bovenin als symbool voeren is is niets anders dan traditie. Onder de vele beroemde vrijmetselaars worden ook de zionistische revisionist Ze’ev Jabotinsky en David Ben Goerion genoemd als leden van de Israëlische grootloge. Het Israëlische symbool van de vrijmetselarij toont naast de Davidster een kruis en een halve maan, omgeven door een passer en een winkelhaak binnen een cirkel met olijftakken.  In de uitzending kwamen hoge officieren aan het woord, die stuk voor stuk het onschuldige karakter van de vrijmetselarij benadrukten.Na de begroeting van de grootmeester gingen de deuren dicht en de camera’s uit.

 

In Eilat, vlakbij de grensovergang Taba met Egypte, staat een vrijmetselaarsgedenkteken in het midden van de straat. Klik hier voor een overzicht van bekende Israëliërs die tot de club van vrijmetselaars behoren.

 

Ook Europa wordt geregeerd door vrijmetselaars! De Italiaanse premier Mario Draghi is lid van maar liefst vijf verschillende superloges binnen de vrijmetselarij. Andere Europese politieke leiders die verborgen blijven voor de ogen van de buitenwereld binnen de superloges zijn onder meer Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde.  De Nederlanders Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot, zijn lid van de loge Pan-Europa.

 

Deze groep is één van de meest machtige maar ook één van de meest enge want ze houden zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. Ze zijn voortvarend op weg zoals we dagelijks om ons heen kunnen zien. Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie de leiders zijn: “Satanisten kunnen zichzelf omhullen in 'waarheid en goedheid', maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.

 

Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma's, geplande crisis zoals de Covid-19 zwendel, worden eerst besproken door de ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges. Daarna worden de plannen met de ondersteuning van tekstschrijvers en spindokters aan de bevolking opgedrongen. De mainstream media doet de rest.

 

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze samenzweringen. De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur te introduceren, wat de 'Nieuwe Wereldorde´woordt genoemd. Na Hitlers Derde Rijk is deze globalistische staatsgreep het Vierde Rijk.  Dit is het  laatste streven van satan naar wereldheerschappij voor de terugkomst van Jezus.  De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858- 1919) beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

Klik hier voor een overzicht van de meest bekende vrijmetselaars.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud