Wie is Maitreya?

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 1998) (Laatste bewerking: 30 maart 2016)

De Bijbel maakt duidelijk dat de eindtijd een tijd zal zijn van grote misleiding. Ondanks Gods Autoriteit aanbidden inmiddels miljoenen mensen valse Christussen en valse profeten. De Here Jezus waarschuwt de mens nadrukkelijk zich niet met deze verleiders in te laten.

MattheŁs 24:4-5-24 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleidde! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

In april 1982 reageerden lezers van een groot aantal kranten in de wereld geschokt toen ze in een pagina grote advertentie lazen dat Christus op aarde was teruggekeerd. "The Christ is in the World" meldde de advertentie.

Maitreya zoals hij gezien zou zijn in Kenia

De advertentie meldde verder dat de Christus enige tijd verborgen was gehouden maar nu klaar was om zijn plaats op de wereldtroon in te nemen. Hij zou zich spoedig aan de wereld kenbaar maken en iedereen zou hem zien. De advertentie was geplaatst door Maitreya,s aardse woordvoerder Benjamin Creme. Deze man houdt lezingen over de hele wereld waarbij hij nader ingaat op de persoon Maitreya en wat deze precies op aarde komt doen. Details hierover zijn verschenen in het door Creme uitgegeven blad Share International en ook op Internet. Creme zou op 37 jarige leeftijd door ťťn van de zogenaamde ĎVerheven Meestersí de opdracht hebben gekregen om de wegbereider te worden voor de lang verwachte verlosser Maitreya.

Daarna ontving Creme naar eigen zeggen in de periode í77 tot í82 140 Ďgechanneldeí boodschappen van deze ĎMeestersí. In 1959 werd hij op een dag bezeten door een onbekende energie of krachtbron, die hem de boodschap gaf om enkele dagen later naar een specifieke brug in Londen te gaan. Creme gehoorzaamde en werd daar opgewacht door een auto waarvan de inzittenden eveneens boodschappen doorkegen van deze ĎVerheven Meestersí. Vanaf die dag ontving Creme naar eigen zeggen regelmatig nieuwe Ďgechanneldeí boodschappen van deze onbekende macht, die hem opdroeg om alles wat hij doorkreeg op te nemen op een cassetterecorder. De Ďentiteitíof het Ďwezenímaakte hem bekend als volgeling van ĎMeester Maitreyaí.

Creme beweert ook Ďoverschaduwdí te zijn door Maitreya zťlf en een onvergelijkbare ervaring van Ďgeweldige energieí te hebben gekregen. Ook zou hij een visioen hebben ontvangen over de toekomst, waarin hij zichzelf zag en Maitreya, die als de nieuwe wereldleider het Tijdperk van Aquarius zou gaan inluiden. In zijn boek The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (De herverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid) verteld Creme dat zijn denken is beÔnvloed door de beide lucifer aanbidders Helena Blavatsky en Alice Baily.

Vervolgens richtte Creme in 1975 Share International op, met als doel de mensheid voor te bereiden op de komst van deze Maitreya.

Volgens Creme is Maitreya hoofd van de "Geestelijke of Esoterische HiŽrarchie" van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van de "Grote Witte Broederschap". De HiŽrarchieŽn van alle planeten in ons zonnestelsel maken daar onderdeel van uit en staan in voortdurend contact met elkaar. De algehele leiding is in handen van "Sanat Kumara", de "Heer der wereld" die ook wel de "Ene Inwijder" de "Jongeling van Oneindige zomers" en de "Oude der dagen" wordt genoemd. Hij is de koning en de vader in de hemel en de leraar van Maitreya. Deze persoon zou 18.5 miljoen jaar geleden van de planeet Venus naar de aarde gekomen zijn. Hij zou zich thans in het bijzondere stralingsgebied Shambhala bevinden, stad der goden, centrum van wereldomvattende wijsheid en intelligentie, de plaats die ook de verlosser Maitreya zou voortbrengen.

Een aantal oude overleveringen vertellen ook iets over deze plaats. Daarin wordt het een overblijfsel genoemd van het legendarische rijk Uighur, een beschaving van voor de Zondvloed. Dit rijk lag op een eiland in de Gobi-zee, de huidige Gobi woestijn. Deze woestijn die in het Chinees Han-Hai (droge zee) wordt genoemd, bewaart een aantal herinneringen aan dit rijk. Zowel Russische als Chinese oudheidkundigen stelden vast dat de Gobi-woestijn inderdaad ooit een zee moest zijn geweest met daarin een eiland, wat later door geologen is bevestigd. Men ontdekte tevens een aantal ruÔnes van een beschaving die een zeer hoog peil van ontwikkeling gekend moet hebben. De archeoloog Harold Wilkens kwam bij naspeuringen in het gebied van de Gobi-woestijn een oude overlevering op het spoor waarin sprake is van wezens die uit de hemel kwamen. Deze zouden op het eiland in de Gobi-zee een stad hebben gebouwd die door onderzeese gangen met het vasteland verbonden was. Deze gangen maakten onderdeel uit van een labyrinth van tunnels onder grote delen van Centraal-AziŽ.Archeologen die op zoek gingen naar deze grotten ontdekten ten noorden van de stad Toen-Hoeag inderdaad een complex kunstmatig aangelegde grotten die heden bekend staan als de grotten van de "Duizend Boeddha,s". Ook een andere overlevering in dit gebied vertelt dat er wonderbaarlijke mensen op het eiland woonden die van de hemel gekomen waren om hun cultuur op aarde te verspreiden. Van hen zou het volk van Uighur een opmerkelijke kennis hebben geŽrfd waardoor ze reeds 75.000 jaar gelden een zeer hoge beschaving hadden bereikt.

De door Benjamin Creme genoemde kosmische Loge van de Grote Witte Broederschap komt ook voor in het gedachtegoed van sommige New Age bewegingen. Deze noemen zichzelf de "Witte Loge"de aardse vertegenwoordigers van de kosmische broeders. Zij zeggen dat de"Verheven Hemelse Meesters" op aarde teruggekeerd zijn om een kernregering te vestigen. Hun taak is het de "Zwarte Loge", bestaande uit aanhangers van het JudaÔsme en fundamentalistische christenen, te bekeren.Want zo zegt men, deze vormen een hinderlijk obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde.

Volgens Creme is ook Lord Maitreya, hoofd van alle "Verheven Meesters" sinds 1977 gematerialiseerd in een mensenlichaam en zal iedereen hem op termijn te zien krijgen. Creme zegt hier het volgende over:,,Grote aantallen mensen hebben al of niet bewust de komende planetaire vernieuwing aangevoeld en uitgekeken naar de komst van een leraar of verlosser. Over de hele wereld kondigt een nieuwe en enerverende verwachting nu de komst van de leraar aan, zij het op een ongewone wijze en in een onverwachte vorm. Voor velen betekent het de vervulling van hun gekoesterde leringen en profetieŽn, voor anderen is dit het antwoord op hun gebeden om hulp en leiding. Voor de mensheid als geheel biedt het de mogelijkheid bij te dragen aan de transformatie van deze wereld. Dat is geen geringe taak en om deze te volbrengen zal de vereende toewijding, vaardigheid en bovenal de goede wil van alle mensen nodig zijn. Zij zullen echter niet zonder leiding handelen maar bij elke inspanning kunnen rekenen op de hulp en bemoediging van de Verheven Meesters. Momenteel verricht Maitreya, onze meester, vele taken die hij alleen kan doen als de bemiddelaar van goddelijke tussenkomst. Zo bespoedigt hij de dag waarop allen hem zullen zien.

Sinds eind mei 1982 staat hij klaar om voor de wereld te verschijnen. De mensheid is er echter nog niet helemaal klaar voor maar dat zal niet lang meer duren. Als hij verschijnt zal dat het teken zijn dat de "Nieuwe Tijd" begonnen is, dat het "Nieuwe Leven "dat hij belichaamt overal verspreid wordt. Dan zal de mens de mogelijkheden in zichzelf ontdekken om het kwaad in de wereld recht te zetten. Dan zal de mens zijn eigen goddelijkheid ontdekken en die gebruiken om alle dingen nieuw te maken. De hele wereld zal van tevoren door de media voorbereid worden over zijn definitieve komst. De mensen zullen dingen horen die ze van hun leven nog nooit gehoord hebben. De mensen zullen horen dat Maitreya de Boeddha is, de Christus, de Imam Mahdi van de moslims ,de Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar voor de Hindoes etc. Hij wil al deze namen echter niet dragen, hij wil gewoon "De Leraar "genoemd worden. Maitreya is de meester van alle meesters. Hij belichaamt wat we de Christus bewustzijn noemen, de energie van liefde en deze energie zal de wereld veranderen.

Maitreya zal ons inspireren tot een mentaliteitsverandering om rechtvaardigheid en daarmee vrede in de wereld te creŽren. Na zijn definitieve komst op wat wij noemen "Verklaringsdag"zal hij beginnen met een tournee rond de wereld waarbij hij in alle landen op de televisie en voor grote menigten zal verschijnen. Mensen die geen televisie hebben zullen de feitelijke boodschap van Maitreya langs telepathische weg ontvangen. Hij zal de spreekbuis zijn voor de ontelbare miljoenen gewone mensen in de wereld en door hen zal hij een vereende, ontwikkelde publieke opinie vormen, die zich duidelijk kan uitspreken en waartegen geen instituut of regering bestand is. Maitreya heeft gezegd: Velen zullen mij volgen en mij beschouwen als hun gids.ĒAldus Benjamin Creme.

Zie wat de Bijbel over dit soort figuren te melden heeft.

MattheŁs 24:4-5-24 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleidde! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Volgens Creme zal Maitreya gaan werken met groepen discipelen die zijn ideeŽn en adviezen aan de bevolking zullen onthullen.Vele christelijke ,boeddhistische, islamitische en hindoeÔstische religieuze leiders hebben Maitreya al ontmoet. Momenteel verschijnt hij voornamelijk aan christenen van allerlei geloofsrichtingen om hen, zo dat heet, te "versoepelen"omdat van hen de krachtigste weerstand en afwijzing wordt verwacht. De fundamentalisten onder hen zullen Maitreya in eerste instantie afwijzen omdat zij de verkeerde gedachte hebben dat hij de antichrist is. Het versoepelen is al in 1987 begonnen en vindt voornamelijk plaats op grote bijeenkomsten van christenen waarbij allerlei bijzondere genezingen plaatsvinden, aldus Creme.

In 1987 meldden kranten in Afrika dat er plotseling grote aantallen mensen op de meest wonderbaarlijke wijze genezen waren van hun ziekten. Benjamin Creme vertelde in het blad Share International dat dit te danken was aan een optreden van Lord Maitreya. De Christus die ook wel de Messias genoemd wordt, was plotseling uit het "niets" voor de gelovigen verschenen in een kerk genaamd Bethlehem, in de buurt van Nairobi in Kenia, zie afbeelding.

Hij had de mensen in hun eigen natuurtaal, het Swahili toegesproken en gezegd dat hij de op aarde teruggekeerde Christus was in een andere vorm. Nadat twintig volledig kreupele mensen op slag gezond waren geworden verdween Maitreya terug in het niets. Deze verschijning in Nairobi heeft dagenlang de wereldpers bezig gehouden als een groot wonder. Volgens Creme zullen de gebeurtenissen zoals in Nairobi ertoe bijdragen dat ook de christenen Maitreya uiteindelijk zullen accepteren als de Christus. Maitreya zal de "Bronnen met het water des levens"over de gehele planeet opladen met energie van Waterman, wat de gezondheid van de mensen enorm zal bevorderen.

Creme zegt dat dit water de lichaamscellen zal versterken en werken als een algemeen opwekkend middel. Het maakt bijna niet uit wat de ziekte is: als je karma het toestaat zal genezing of verbetering plaatsvinden. Er zijn ook andere geneeskrachtige bronnen zoals in Lourdes, die zijn gecreŽerd door de meester Maria. Hoewel ook geneeskrachtig zijn ze niets in vergelijking met de helende kracht van de "Waterman- bronnen"die Maitreya heeft gecreŽerd. Door water te drinken uit de geneeskrachtige bron die Maitreya in Tlacote in Mexico heeft opgeladen zijn vanaf 1995 , 56 Aids-patiŽnten genezen en 70 tot 80 patiŽnten bij wie HIV besmetting was vastgesteld. Volgens Creme is naast Maitreya inmiddels ook meester Jezus in de wereld teruggekeerd. Hij woont sinds 1991 in een buitenwijk van Rome. Heel snel nadat we Maitreya zien, zullen we de meester Jezus en Maitreya zij aan zij zien. Sommige mensen zien hen nu al samen in allerlei verschillende gedaanten. Creme zegt verder dat veel christenen denken dat Lucifer iets met de duivel te maken heeft. Maar daar klopt volgens hem helemaal niets van. "Hij is de lichtbrenger, de grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is een geÔndividualiseerd aspect van een grote alziel, Lucifer genoemd."aldus Creme.

Creme zegt ook dat vele fundamentalistische christenen er nog steeds een aantal zeer vreemde ideeŽn op na houden. Zij geloven bijvoorbeeld dat de wereld nog maar 7500 jaar oud is, wat je reinste onzin is natuurlijk. De mens is immers al 18.5 miljoen jaar op aarde!

Ook het verhaal over Noach klopt niet zoals de Bijbel het beschrijft. De zondvloed is een gebeurtenis die ongeveer 15.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden toen het eiland Poseidon, waarvan de bergtoppen nu de Azoren vormen, wegzonk. Veertig dagen regen is een louter symbolische uitdrukking. Noach bouwde geen ark, ook dat is symbolisch. Noach was een meester, hij wist precies wat er zou gebeuren en waarschuwde de mensen om hun familie en vee naar hoger gelegen gebieden te brengen om zo aan de vloed te ontkomen.Creme zegt verder dat veel christenen denken dat Lucifer iets met de duivel te maken heeft. Maar daar klopt volgens hem helemaal niets van. "Hij is de lichtbrenger, de grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is een geÔndividualiseerd aspect van een grote alziel, Lucifer genoemd."aldus Creme.

Volgens hem komen de UFO,s die overal op aarde worden gesignaleerd net als de heer van de wereld Sanat Kumara van Venus en een klein deel van Mars. Hij zegt dat de UFOís op Mars gemaakt worden door een bevolking die wat betreft hun technologische ontwikkelingen duizenden jaren op ons voor liggen. Creme: ,,De ruimteschepen worden gemaakt door middel van gedachten en bestuurd door middel van een combinatie van denken en zeer ver gevorderde techniek. Vele regeringen op aarde hebben in het geheim contact met de UFO,s of zijn van het verschijnsel op de hoogte.

Volgens Creme zullen de meeste mensen bereidt zijn Maitreya te volgen. Uitzondering vormen Bijbelse fundamentalisten en sommige politieke leiders, maar deze zullen hun macht geleidelijk kwijt raken. ",,Een voorbeeld daarvan was Margaret Thatcher. Een positief voorbeeld is Gorbatsjov. Hij reageerde direct op een impressie van Maitreya om naar Amerika te gaan en vrede te sluiten. Hij beŽindigde de Koude Oorlog, hij is een held, een zeer grote man die als zodanig erkend dient te wordenĒ, aldus Creme.

Benjamin Creme

Tenslotte zei Boeddha over het optreden van Maitreya nog het volgende.

Als Maitreya de hemel heeft verlaten dan zal hij zijn rijk op aarde vestigen. De bewoners van de aarde zullen in vrede met elkaar leven en er zal geen misdaad en kwaad meer bedreven worden. De mens zal er genoegen aan beleven om goede dingen te doen en de aarde zal vrij zijn van doornen en bedekt zijn met fris groen gras. De bomen zullen tegelijkertijd zowel bladeren als bloesem als vruchten dragen. De mensen zullen zonder blaam en vol levenslust zijn.

Wanneer men de zaken die door Creme worden aangehaald in een Bijbels perspectief plaatst dan wordt al snel duidelijk dat deze Maitreya een afgezant moet zijn van de duisternis. Velen geloven dat hij de figuur is die straks als de "Valse profeet" naast de antichrist zal optreden. Anderen geloven daarentegen dat het om Mohammed gaat. Het Boek Openbaring zegt over deze persoon het volgende.

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen ,zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Dit tweede beest zal zich net als zijn baas, voordoen als een grote verlosser, wereldleraar en vredevorst, weldoener van de mensheid bij wie het goed vertoeven is.Maar het is alles bedrog! Wat door Benjamin Creme wordt voorgesteld als de "Planetaire Geestelijke HiŽrarchie" is niets anders dan Lucifer die onder de naam Sanat Kumara de rol van opperwezen in het heelal vervult, met zijn leger van "Gevallen engelen". Het zijn de demonische machten die ook in de tijd voor de zondvloed actief waren en overal op aarde hun sporen hebben nagelaten.

De Bijbel geeft niet veel bijzonderheden over de herkomst van de vijand die de mens in het prille begin al verleidde. Hij werd uiteindelijk de belichaming van alle kwaad, zowel in de hemel als op aarde. In het Nieuwe Testament noemt de Here Jezus bepaalde FarizeeŽn en schriftgeleerden ook slangen en addergebroed. In Jesaja word hij de blinkende zoon des dageraads genoemd, en volgens EzechiŽl, onberispelijk in zijn wandel.

EzechiŽl 28:15-17. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan.

Jesaja 14:12-13-14-15. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En Gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichtenÖ.. ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Men spreekt over zijn dienstknechten en over zijn wijdverspreide handel (EzechiŽl 28-13:16) Prachtige titels worden hem gegeven: morgenster, zoon des dageraads. Hiervan heeft men Lucifer afgeleid (Jesaja 14:12) Judas rangschikte hem onder de "heerlijkheden"en zegt dat de aartsengel MichaŽl zelfs lang na zijn val, geen smadelijk oordeel over hem durfde uit te brengen. Zijn verlangen om zich op de plaats van God te stellen hebben hem tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Satans val betekende het begin van de zonde in het heelal. Hij heeft in de hemel ook de opstand van een deel van de engelen veroorzaakt die volmaakt en vrij geschapen waren en die demonen zijn geworden. In het boek van Henoch wordt uitvoerig op deze groep ingegaan. Petrus en Judas vertellen dat de engelen die gezondigd hebben, door God aan de krachten van de duisternis zijn overgegeven. Nadat Satan het gezag van God in de hemel ondermijnde, stelde hij alles in het werk om ook de mens, die naar Gods beeld geschapen is, te verleiden. Adam had het bevel gekregen om de aarde aan zich te onderwerpen. Omdat de mens ondanks Gods verbod, zich vrijwillig aan de verleiding heeft onderworpen, heeft hij daarmee de duivel de kans geboden om zich van de titel "Overste deze wereld" meester te maken.

Ondanks deze ernstige waarschuwingen komen er berichten uit Amerika dat bepaalde christelijke groeperingen samenwerken met Benjamin Creme,s Share International organisatie. Jezus zei het zal:

Johannes 5:43 Ö..Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Sedert de zondeval zijn alle zondaren onderworpen aan de macht van de duivel. Omdat de mens zich door de slang heeft laten verleiden is hij slaaf van de satan geworden en kan hij zichzelf niet meer bevrijden. Als God in Zijn liefde voor de mens niet had ingegrepen dan zouden zij voor eeuwig verloren zijn geweest.

Maitreya is niets anders dan een afgezant van de duisternis die de mens met sluwheid aan zich zal weten te binden. Paulus waarschuwt ons duidelijk voor de sluwheid van de slang.

2 CorinthiŽrs 11:3-14. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

In India, in de plaats Bodh Gaya, is een park aangelegd van 40 hectare. Centraal in dit park staat een 152 meter hoog bronzen beeld van Maitreya.

Daarnaast is het park voorzien van medische faciliteiten, museums,bibliotheken en prachtig aangelegde tuinen.Het park en het beeld moeten een inspirerend symbool worden van universele liefde voor de gehele mensheid voor tenminste een periode van 1000 jaar. De Indiase staat Tamil Nadu heeft een wet aangenomen die "verandering van religie" verbiedt. Zij, die dit bewerken, gaan drie jaar de gevangenis in. Radicaal hindoeÔsme groeit snel in India en bedreigt de stabiliteit van het land. Er zijn zoín 60.000 trainingskampen in het land waar radicale Hindoes worden opgeleid. Gevreesd wordt dat deze Ďopgeleideí Hindoes hun christen- en moslimburen kunnen vermoorden op het moment dat daartoe opgeroepen wordt.

Uit alles wordt duidelijk dat de mens maar ťťn echte schuilplaats heeft en dat is in de armen van de Here Jezus zoals wij Hem kennen uit Gods Woord. Bij Hem kan de mens schuilen in nacht en stormgebruis. Hij beschermt ons tegen alle gevaren die ons vanuit de demonische wereld bedreigen, tenzij men zich hiervoor openstelt. Laat ons oog gericht zijn op Jezus staat er in HebreeŽn.

HebreeŽn 12:2 13:8 Ö..de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods . Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Gods verlangen om ons te zegenen was zo groot dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden om ons los te kopen. Zij die zijn afgedwaald kunnen nog steeds terug naar de veilige armen van de Here Jezus.

Terug naar: Inhoud