Wereldreligies op weg naar eenheid

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 maart 2010) (Laatste bewerking: 19 maart 2020)

Van 3 tot 9 december 2009 vond in Melbourne Australië de twintigste bijeenkomst plaats van het Parliament of the World Religions. Eerder vonden bijeenkomsten plaats in Kaapstad (1999) en in Barcelona (2004) waar de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen. In Melbourne waren meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God.  Onder de duizenden waren tenminste drie Nederlanders waaronder PKN-predikant Ivo de Jong en Nivard Vas namens de theosofen.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van de Here Jezus. Om het samenvoegen van alle grote wereldreligies nog meer te promoten werd op 25 juni 1995 onder toeziend oog van de Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’(URO) opgericht. Aanwezig bij de oprichting waren afgevaardigden van alle godsdiensten, evenals politieke en geestelijke kopstukken. Volgens de  San Francisco Chronicle (26-06-1995) werden er gebeden, psalmen en toverformules opgedragen aan een dozijn ‘godheden’. Aan de uitwerking daarvan werkten mee: bisschop William Swing van de Episcopaalse kerk in Californië; de Gorbachov-stichting en diverse anderen. Om te voorzien in het leiderschap organiseerde Gorbachov een ‘wereldbraintrust’ waarbij onder andere George Bush, Margaret Thatcher, Rupert Murdoch, Bill Gates, occultist Robert Muller en Ted Turner van CNN aanwezig waren. Heidense priesters en heksen luisterden de zitting op.

Occultist Robert Muller

Swing kreeg ‘groen licht’ en volledige steun van de wereld- en religieuze leiders waaronder anti-Israël activist Desmond Tutu de Dalai lama en het Islamitisch hoofd van het hooggerechtshof van Pakistan. De URO is een orgaan waar gedebatteerd wordt en beslissingen worden genomen in belang van de hele wereld, zo wordt gezegd. Van 23-27 juni 1997 vond de tweede conferentie plaats aan de Stanford Universiteit. Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking tussen de verschillende godsdiensten verder uit te werken en te komen tot een soort humanistische gebodenleer, ter vervanging van de Bijbelse Tien Geboden. Onder de 200 aanwezigen was ook de eerder genoemde Robert Muller, voormalig adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties en groot voorstander van een wereldregering en een wereldkerk. 

Muller schrijft in zijn boek ‘De Geboorte van een Wereldbeschaving’, dat de wereld getuige is van een diepgaande biologische verandering van de mensheid. Volgens hem staat de mensheid nog een pijnlijke transformatie te wachten alvorens over te gaan in een planetair ras. Het eerste exemplaar van zijn boek ligt op het altaar in de meditatieruimte in het VN gebouw, ‘In eerbied en dankbaarheid voor God’, zoals het boek vermeldt. Muller verklaarde in 2001: ,,We moeten ons geen zorgen maken als niet alle religies zich bij de Verenigde Religieuze Organisatie aansluiten. Tenslotte sloten veel landen zich in het begin ook niet bij de VN aan, maar daar kregen ze later spijt van. Zo ging het ook met de Europese Gemeenschap, en dus zal dit ook het geval zijn met de wereldreligies. Iedere religie die zich afzijdig zal houden, zal dit vroeger of later te betreuren.”

Muller is een op hoog niveau staande occultist, die een verborgen agenda heeft. Hij heeft het raamwerk voor de wereldwijde media verslaggeving opgesteld. In het boek “De Laatste Dictator van de Wereld” , geschreven door Dwigt L.Kniman, zegt Muller: ,,We moeten zo snel mogelijk toewerken naar een één-wereld-regering en een één-wereld-religie onder één wereldleider.” Muller vind dat de religies samengesmolten moeten worden. Volgens hem zijn er bijna 5000 verschillende religies op aarde. Muller ziet dit als een probleem waar nodig iets aan gedaan moet worden: ,,Religies moeten samenkomen en de gemeenschappelijke kosmische of goddelijke wetten van het universum definiëren, die ons op aarde moeten leiden.” In andere publicaties geeft Muller toe dat hij zwaar beïnvloed is door de occulte Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, en diens langetermijn denken voor de éénwording van de wereld. Waar het bij de satanische Jezuïeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezuïeten. De Chardin, ook wel de vader van de New Age beweging genoemd, zag de VN volgens Muller als de progressieve, institutionele belichaming van zijn filosofie. In 1955 schreef  De Chardin  ,,Hoewel de vorm nog niet te onderscheiden is, zal de mensheid op een dag ontwaken in een ‘pan-georganiseerde’ wereld.” Chardin meende dat de mensheid zich in een hoger, vrediger, ruimdenkend spiritueel ras zou transformeren.

Teilhard de Chardin

Tijdens een congres in Chicago in 1993 hield Muller zijn inleiding met klassieke New Age uitdrukkingen zoals ,,Waar je ook om je heen kijkt, zie je tekenen die erop wijzen dat wij aan de vooravond staan van een New Age, een spiritueel tijdperk. Wij constateren steeds meer hoe religie en wetenschap elkaar aanvullen en zelfs gaan samenvallen.” Tijdens de slotbijeenkomst deed de Dalai lama een dringende oproep te komen tot een gezamenlijke wereldwijde ethiek. In het document ‘Towards a Global world’ staat  een gemeenschappelijke verklaring van de ethische uitgangspunten die voor de belangrijkste religies aanvaardbaar zijn en waarnaar zij gezamenlijk en ieder afzonderlijk zullen streven. Voorwaarde is het bestrijden van elke vorm van religieus fundamentalisme. Dat moet worden vervangen door de eenheid der religies.

Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle ‘rassen, volken, stammen en talen’ en vol zal zijn van ‘gruwelen en onreine dingen’. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11).

Muller verbindt zijn occulte banden met die van Alice A.Baily. Baily is de beruchte ‘hogepriesteres’ van de New Age en was het voormalige hoofd van H.P. Blavatsky’s Theosofische Beweging. Zowel Baily als Blavatsky waren openlijk satanaanbidders. In haar boek ‘De Herverschijning van Christus’  schrijft ze: ,,Iedereen die geen verschil ziet tussen de religies of tussen mensen of tussen naties, zullen zich rondom hem verzamelen; degenen die de geest van exclusiviteit en onderscheiding omarmen, zullen hierdoor automatisch ontmaskerd worden, en alle mensen zullen herkennen wat voor mensen dit zijn.” Het zal voor Bijbelkenners duidelijk zijn dat Baily het hier niet heeft over Jezus Christus, maar over een valse messias, Lucifer zelf, die zowel bij de Verenigde Naties, de Vrijmetselaars als de Jezuïeten en de Illuminatie wordt vereerd door de ‘Verlichten’ van deze wereld. Zij controleren de wereldpolitiek op grond van deze occulte leringen.

 

Blavatsky links en Baily

 

Tijdens een vierdaagse conferentie aan de Yale-Universiteit in de Verenigde Staten,  hebben zowel islamitische als christelijke leiders, waaronder de voorzitters van de National Association of Evangelicals en de World Evangelical Alliance, gepleit om tot een intergeloofs-dialoog te komen, gebaseerd op de ‘gemeenschappelijke liefde’ voor God en de naaste. De meer dan 140 leiders die deelnamen stemden unaniem in met deze verklaring, die ,,een nieuw begin van samenwerking inluidt tussen christenen en moslims.”  De vertegenwoordigers van beide religies beloofden een vol jaar lang de goede aspecten van elkaars religies te gaan belichten. De islamitische geestelijke leiders dringen er al enige tijd op aan, dat de ‘leider van het Christendom’,  zoals de paus wordt gezien, erkent dat beide geloven één God aanhangen, en dat het christendom zich met de islam moet verenigen rondom gezamenlijke essentiële waarheden. Het geloof dat God een Zoon heeft, moet hierbij volgens hen echter worden uitgesloten.

 

De "CHRISLAM" beweging in de afvallige kerken

 

In november 2010, zijn Presbyteriaanse kerken verspreid over de Verenigde Staten een serie gesprekken begonnen om Moslims en Christenen dichter tot elkaar te brengen. Presbyteriaanse voorgangers beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen de beide religies omdat ook de Koran melding maakt van Jezus. De naam die ze voor deze samenwerking bedacht hebben is: “Chrislam”.

 

Deze beweging beroept zich onder meer op de uitspraken van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush dat Christenen, Joden, en Moslims allemaal dezelfde God aanbidden. Ook verwijzen ze naar Rick Warren’s gebed tijdens de inauguratie van Barack Hussein Obama in januari 2009, waarin deze de naam Isa (de moslim Jezus) aanhaalde. De door Warren aangehaalde Isa in de Koran is echter niet dezelfde als de Zoon van God in de Bijbel. Isa is niet de vertaling van Jezus, maar van Ezau.

 

Isa, ook wel Isa bin Maryam, genoemd, is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus. Deze Isa wordt in de Koran genoemd als een belangrijk profeet en boodschapper maar niet als de Zoon van God, niet gekruisigd en ook niet opgestaan uit de dood. Deze Isa is dus een andere dan de Here Jezus uit de Bijbel.

 

Jezus, zegt in Johannes 14:6: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dat is de les die door de Bijbel wordt gegeven om geen omgang te hebben met zij die dit niet erkennen en wat anders leren. In de 2e brief van Johannes staat: Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

Diverse kerkleiders noemen moslims al ‘onze broeders’. Volgens Paus Franciscus zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Volgens de gemeenschappelijke verklaring kunnen islam en christendom bijdragen aan een humanitere en beschaafdere wereld wanneer de gelovigen hun godsdienstige principes en naastenliefde beoefenen. Christenen en moslims geloven in een door God geschapen menselijke waardigheid met onvervreemdbare rechten die door het recht beschermd moeten worden. Paus Franciscus "Wij hebben een gemeenschappelijke vader. Wij zijn broeders," aldus de paus.

 

Imams verkondigen hun boodschap in kerken en dominees in moskeeën. Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’.  Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel. De oecumenische wens tot eenheid met moslims is echter eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!” Vanuit theologisch en historisch oogpunt heeft ‘Allah’niets met de God van de Bijbel te maken.

 

God heeft zich bekend gemaakt als “Ik ben”. God zei tegen Mozes “Ik ben en zal zijn”. “Ik ben” is mijn naam voor de wereld, en herinner deze van geslacht tot geslacht. Allah is geen naam, maar het Arabische woord voor ‘god’, een titel, een god zonder naam. De Koran leert dat Allah geen kinderen heeft. Soera 4:171 Immers Allah is een enig god; vér is het van Zijn lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. Op wel tien plaatsen in de Koran staat, dat Allah geen zoon heeft. Soera 19:35 Niet is het aan Allah, dat Hij zich een zoon zou nemen. Er wordt zelfs een vloek uitgesproken over degenen die beweren dat Allah een zoon heeft. Kan een vader die zegt een zoon te hebben dezelfde zijn als de vader die zegt geen zoon te hebben? Het feit dat het Zoonschap van de Here Jezus en de Vader-Zoon relatie in alle toonaarden in de Koran worden ontkend maakt dat er een godsbeeld ontstaat dat afwijkt van het beeld dat het Nieuwe Testament ons van de Here Jezus geeft. De Bijbel waarschuwt tegen het ontkennen van het Zoonschap. Hier is volgens 1 Johannes 2:22 zelfs sprake van de geest van de antichrist.

 

1 Johannes 2:22 “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent.”

 

Verschillende protestantse kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. Zelfs sommige evangelische christenen beweren dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden. Maar dat is een ernstige dwaling. Allah is beslist niet de “God van Abraham Isaäk en Jakob” omdat hij deze mannen vijandschap heeft gezworen en de vernietiging van het volk van Israël najaagt. De kreet Allahu Akbar wordt door de onwetende wereld uitgelegd als Allah is groot, maar het betekend “Allah is de grootste”, dus boven de God van de Bijbel verheven. Deze oproep zegt dus dat de god van de islam niet de God van de Bijbel is, maar een andere. De god van de islam heeft geen enkele gemeenschappelijke grond met de God van de Bijbel. Zo is het wezen van de God van de Bijbel en Allah volkomen tegenovergesteld. Toch hebben de hoogste vertegenwoordigers van het Vaticaan op het 2e Vaticaanse concilie onder andere verklaard dat de god van de moslims en die van de Bijbel een en dezelfde is.

 

Moderne theologen wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Vandaar dat moderne theologen zo’n goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geïnspireerd door de vader der leugen en zijn geest. De Amerikaanse Nationale Raad van Kerken is druk bezig toe te werken naar een oecumenische éénheid, en nu doen de grootste Evangelische organisaties, die de meeste Amerikaanse evangelische christenen vertegenwoordigen, hetzelfde. De Yale Universiteit is ook de plaats waar de inwijdingsrituelen plaatsvinden van het zeer occulte Skull & Bones genootschap,  de geheime "Broederschap van de Dood Sociëteit.” Dit occulte genootschap telt diverse leden uit de Bush dynasty en Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden.

Skull & Bones gemeenschap. Yale Universiteit Connecticut (Links van de klok, George Herbert Bush)

 

Ook de alom gerespecteerde Billy Graham zegt het belangrijk te vinden dat de oecumenische beweging zich wereldwijd verbreid, evenals de enorme groei van de islam en het gebruik van technologie om het evangelie te verbreiden. Helaas zijn dit allemaal tekenen van de grote afval. Zo beweert Graham dat er meerdere wegen tot God leiden dan door de Here Jezus. Hij zegt een geweldige gemeenschap te ervaren met het Mormonisme en eveneens met het Vaticaan in Rome. Hij was zeer lovend over de paus (de paus voor Benedictus) en bewonderde diens moed, vastbeslotenheid en intellectuele bekwaamheden. Graham bezit zelf een eredoctoraat van een Amerikaans jezuïeten opleidingsinstituut. Ook is hij groot voorstander van een Nieuwe Wereldorde. Over het Joodse volk was hij daarentegen minder lovend. In een gesprek met de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon zei hij: “dit bastion moet vernietigd worden opdat Amerika niet naar de haaien gaat”. Nixon was het roerend met hem eens. Later verontschuldigde hij zich en zei deze beledigende opmerkingen zeer te betreuren. Volgens velen is Graham een 33e graad vrijmetselaar, anderen ontkennen dat echter ten stelligste. 

Ook de Wereldraad van Kerken draagt haar steentje bij in de totstandkoming van een Wereldkerk. Deze club werd opgericht op 23 augustus 1948 in Amsterdam, waar gedelegeerden van 147 kerken uit 44 landen elkaar ontmoeten om de basis te leggen. Het oorspronkelijke standpunt van de Wereldkerk,  dat men de Here Jezus als God en Heiland aanvaard, is inmiddels niet veel meer over want de laatste jaren zoekt deze club  steeds nadrukkelijker de dialoog met andere wereldgodsdiensten en worden zelfs religieuze riten van andere godsdiensten uitgevoerd waardoor men het Christendom in een vreemde religie heeft veranderd. De Here Jezus is niet langer het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. De World Counsil of Churches (WCC) is op 23 augustus 1948 gesticht  met grote donaties van de Rockefellerstichting. “De Vrijmetselaar Rockefeller gaf niet alleen donaties voor de gebouwen van de Verenigde Naties in New York; hij financierde ook de vestiging van de Wereldraad van Kerken in Geneve,”schreef John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers en later Minister van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten. Dulles werd benoemd tot hoofd van de Commissie voor Internationale Betrekkingen van de Wereldraad van Kerken, en zijn speciale opdracht was het werk van de WCC te verbinden met dat van de Verenigde Naties.

De doelstelling  van het WCC luidde ‘Eén Kerk voor Eén Wereld’. Van het begin af aan was het echter duidelijk dat deze beweging niet slechts de Christelijke kerken wil verenigen, maar een wereldwijde alliantie van godsdiensten wil scheppen. Zo werd in Korea een reinigingsceremonie uit het Shintoïsme uitgevoerd. Men wekt de indruk de Bijbelse God te dienen maar in werkelijkheid heeft de Wereldraad van Kerken zich volledig van haar wortels ontvreemd en hebben een groot aantal van de miljoenen gelovigen nauwelijks enig idee waarvoor de Wereldraad staat en waar hun donaties voor gebruikt worden. Het WCC omvat volgens eigen offociële cijfers 349 Kerken en 560 miljoen Chtistenen in 110 landen.

John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers

De Wereldraad van Kerken heeft begin juli 2011 een vierdaagse conferentie gesponsord over de situatie van Christenen in het Midden-Oosten in het Griekse Volos. De meeste mensen hebben er niets over vernomen, maar de conferentie was weer niets anders dan een frontale aanval op Israël en het Joodse volk. De Wereldraad gaf opnieuw blijk van een diepgewortelde haat tegen Israël. Op deze conferentie waren 30 theologen, sociale wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van kerken vijf dagen lang bezig om vast te stellen waarom de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten inkrimpen. Wat van tevoren al vast stond was de conclusie van de geachte aanwezigen dat Israël, en in het bijzonder het zionisme, het leven voor de christenen in de regio onhoudbaar maakt. Israël wordt verantwoordelijk gehouden voor de “dalingen van de christelijke bevolking vanwege de Israëlische bezetting", aldus de Wereldraad van Kerken. De ‘geachte’ aanwezigen noemden het bestaan van de Joodse staat Israël ‘een zonde’.Daarnaast werd Israël ,,een bezettingsmacht genoemd die de Palestijnen zou ontmenselijken.” Ze verwerpen de legitime rechten van Israël op het land en demoniseren daarmee land en bevolking. Het antisemitisme druipt er vanaf en bagataliseren iedere vijandigheid ten opzichte van de Joden en de staat Israël. Wel klinkt herhaaldelijk de waarschuwing tegen negatieve beeldvorming van de islam of tegen zogeheten islamofobie.

Eind mei 2013 was het opnieuw raak tijdens een bijeenkomst in een klooster in Beiroet. Ruim honderd kerkleiders beschuldigden Israël in een slotverklaring van discriminatie van moslims en christenen en werd Jeruzalem bestempeld als ‘een bezette stad’.Ook hadden ze kritiek op allen die de Joodse staat steunen vanuit hun christelijk geloof. Deze ‘christelijke zionisten’zouden het recht van de Joden op het aloude thuisland misbruiken als ‘politiek wapen tegen de PLO-Arabieren. 

“Vrijwilligers Wereldraad van Kerken worden getraind in anti-Israel retoriek, doen antisemitische uitingen”

De Wereldraad van Kerken traint vrijwilligers om de boycot van Israel te promoten. In totaal werden in 2018 maar liefst 1800 mensen opgeleid, die na afloop anti-Israel lobbyisme bedrijven in hun lokale kerkgenootschappen. Niet zelden maken de vrijwilligers daarbij gebruik van antisemitische retoriek.Dat bleek uit uitvoerig onderzoek van NGO Monitor. Ook in Nederland worden deelnemers geworven voor het programma, dat onder leiding staat van de Nederlandse predikant Owe Boersma.

Owe Boersma

Voor een periode van drie maanden worden de vrijwilligers gestationeerd in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, in het oostelijk deel van Jeruzalem en bij Israelische checkpoints. Daar monitoren en rapporteren ze over vermeende mensenrechtenschendingen.Voorafgaand en na afloop van hun verblijf in Israel en de door de “Bende van Ramallah” bezette Bijbels gebieden, krijgen de deelnemers ook een uitgebreide lobbytraining. Zo krijgen ze les in storytelling, worden de deelnemers voorbereid op terugkeer naar hun eigen kerkgenootschappen en krijgen ze tips voor lobbyen en spreken in het openbaar.Ut het onderzoek van NGO Monitor blijkt nu dat uitlatingen die de waarnemers doen tijdens en na de trainingen niet alleen feitelijk onjuist zijn, maar ook regelmatig antisemitische trekken vertonen. Bij een presentatie over het EAPPI in een Canadese kerk vroeg een aanwezige bijvoorbeeld of de waarnemer overeenkomsten zag tussen de gaskamers in nazi-Duitsland en de situatie op de Westelijke Jordaanoever. Deze vergelijking, die volgens de IHRA-werkdefinitie als antisemitisch kan worden aangemerkt, werd door de spreker niet verworpen. “Er zijn overeenkomsten,” zei Gordon Timbers zelfs.

Meerdere deelnemers uit Zuid-Afrika werden als spreker uitgenodigd op de Apartheid Week. Hier zei een van de waarnemers onder meer dat het “tijd is geworden om te zeggen dat de slachtoffers van de Holocaust nu de daders zijn geworden.” Een andere EAPPI-activist deelde op Facebook een virulent antisemitische afbeelding. Op de afbeelding is een bloedende Davidsster te zien, in combinatie met dode Palestijnse kinderen: een moderne variant op het klassieke bloedsprookje. Dit is slechts een greep uit de vele antisemitische uitlatingen van EAPPI-alumni die in het rapport worden beschreven.Tevens roepen activisten die aan het EAPPI hebben deelgenomen op tot boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israel. Hoewel de Wereldraad van Kerken officieel alleen een boycot van Joodse nederzettingen in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea steunt, staan het Ecumenical Accompaniment Programme en zijn alumni vooraan om héél Israel te boycotten. De EAPPI-publicatie ‘Faith Under Occupation uit 2012 roept bijvoorbeeld op om de militaire hulp van de Verenigde Staten aan Israel stop te zetten, Israel in (internationale) rechtbanken aan te vallen en economische boycots in te stellen.

EAPPI ontvangt financiering van verschillende westerse overheden, de WCC en lokale christelijke organisaties. Vanuit Nederland geeft Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, financiële steun aan het programma. Deze organisatie werft ook Nederlandse waarnemers voor EAPPI. Zo gingen bijvoorbeeld predikant Henri Veldhuis (betrokken bij diverse BDS-organisaties), Sjouke Bergsma en Henk Fonteyn met EAPPI naar de gebieden die onderbeheer staan van de Palestijnse Autoriteit. De laatstgenoemde is tevens geestelijk verzorger bij het ministerie van Defensie.

Het is niet de eerste keer dat het EAPPI-programma onder vuur ligt. Al in 2012 zei de voorzitter van het Britse Jewish Board of Deputies dat leden van de Joodse gemeenschap in heel Engeland “slachtoffer zijn geworden van intimidatie en scheldpartijen” op bijeenkomsten van het EAPPI. Ook kreeg rabbijn David Sandmel zware kritiek te verduren van de Wereldraad van Kerken, omdat hij zijn zorgen uitsprak over anti-Joodse elementen in het Kairosdocument. Volgens secretaris-generaal Olav Fykse Tveit bedreef de rabbijn “propaganda”.

Aan het gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden wordt nooit enige aandacht besteed. En al evenmin dat juist het PLO-bewind door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk zijn voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden. In heel het Midden Oosten is geweld tegen christenen en hun bezittingen evenals verkrachting van christelijke vrouwen aan de orde van de dag, omdat moslims dit in hun landen vrijwel straffeloos kunnen doen. Iedereen die hier openlijk over spreekt of klaagt wordt met de dood bedreigd. Van alle inwoners van het Midden-Oosten was begin vorige eeuw nog twintig procent christen, nu is dat nog maar vijf procent. Vertegenwoordigers van de Lutheranen, Katholieken, Protestanten, Grieks- en Russisch Orthodoxen kwamen 'in de naam van God' overeen dat 3000 jaren Joodse geschiedenis in Israël van geen enkel belang zijn en dat het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee vooral islamitisch en christelijk is - en misschien een heel klein beetje joods. Daarnaast legitimeerden de christelijke kerken het PLO-terrorisme door te stellen dat 'het verzet tegen de kwaadaardige bezetting het recht en de plicht van een christen' is.

De Wereldraad van Kerken heeft er op 28 september 2011  bij de Verenigde Naties op aangedrongen dat er een positief besluit wordt genomen voor het PLO-bewind. De aanvraag van de “Bende van Ramallah”  om erkend te worden als een land is volgens de WCC een kans om tot vrede te komen, zo heeft de WCC laten weten. In de Arabische wereld staan mensen op om vrijheid te vragen. ,,Het is daarom nu het juiste moment voor de VN om te komen tot een democratische Palestijnse staat”, zo stelt rev. dr. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de WCC.

Ook voormalige Israëlische President Shimon Peres is een groot voorstander van de “Oprichting van een Verenigde Naties van Religies”.  “Wat wij nodig hebben is een organisatie van religies, een Verenigde Naties van religies.  Het is de beste manier om de terroristen te bestrijden die moorden plegen in de naam van hun religie, omdat de meerderheid van de mensheid niet denkt zoals zij, door hun religie te gebruiken om mensen te vermoorden zonder over hun misdaden na te denken.

Paus Franciscus en Shimon Peres Photo: GPO.

 

De Wereld Raad van Kerken heeft alles weg van de valse kerk die pretendeert de ware bruid van Christus te zijn maar die in werkelijkheid overspelig verbonden is met de wereld. En zo gaat de kerk van het einde, op weg om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten. De Here Jezus heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat er een tijd zal komen waarin allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Satan werkt alsof hij god is en wekt de indruk een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed te stichten.

 

Diverse Hollywood sterren en vele anderen zijn verknocht aan de leer van de Scientology. Scientology wordt in diverse landen beschouwd als een godsdienst. Sommige landen zien deze beweging echter als een commerciële onderneming of als een satanische sekte. “Dianetics, de moderne wetenschap van mentale gezondheid” is de bijbel van Scientology. In dat boek beschrijft Lafayette Ron Hubbard, oprichter van deze club en voormalig sciencefiction –auteur, hoe de mentale conditie van de mens verbeterd kan worden. De mens is volgens hem een onsterfelijk wezen dat diverse levens heeft geleid en onder meer bestaat uit een ziel, genaamd “thetan”. Volgens Hubbard was ongeveer 75 miljoen jaar geleden ene Xenu hoofd van de uit 76 planeten bestaand Galactische Federatie. In die Federatie woonden per planeet gemiddeld 178 miljard mensen. De “overbevolking” van die planeten werd opgelost door een volksverhuizing naar de aarde. Daar werd het “bevolkingsoverschot” uitgeroeid in vulkanen door middel van waterstofbommen. Xenu werd daarop door rebellerende officieren uit zijn macht gezet en samen met zijn aanhangers gedeporteerd.

 

Lafayette Ron Hubbard

 

De geesten van de gedeporteerden, “de thetanen”, hebben zich vandaag de dag teruggetrokken in onze lichamen en zijn volledig gedegenereerd. Met behulp van Dianetics –cursussen kunnen mensen hun lichaamsthetanen bijbrengen wie ze werkelijk zijn. Mens en thetan kunnen zo gezamenlijk streven naar volmaaktheid en onsterfelijkheid. Aldus Hubbards fantasieën, die binnen Scientology voor zoete koek worden geslikt. Het doel van Scientology is “een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waarin de bekwamen kunnen gedijen en eerlijke mensen hun rechten hebben en waarin de mens vrij is om tot grote hoogten te stijgen”. Dit is niets anders dan New Age geleuter!

Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël en de Here Jezus.  Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos”. Jezus Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn" op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is Satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’.

De Duits rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen. Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel.

Britse kerk gebruikt boeddhistische meditatie

De Church of England is onder vuur komen te liggen, nadat bekend is geworden dat een voorganger in York Minster al twee jaar Zen boeddhistische meditatie gebruikt in de diensten.De Zen-meetings (met de naam sangha) vinden plaats om de andere week, op vrijdag, in Minsters Old Palace, en worden geleid door voorganger Collingwood, waarbij hij wordt bijgestaan door een rooms-katholieke priester en een Zen-meester. Volgens Collingwood heeft het Tweede Vaticaans Concilie ruimte gegeven om oosterse tradities te integreren in de eigen activiteiten. Hij verdedigt zich met de woorden: ‘Wanneer christenen Zen gebruiken, met de juiste ademhaling, komen ze op de golflengte van de Heilige Geest.’Door deze mix van christendom en boeddhisme, is het gevaar levensgroot dat mensen het zicht op de Heere Jezus kwijtraken en terecht komen in de occulte wereld van het boeddhisme. Het is onmogelijk om tot God te naderen via bepaalde technieken met een duistere oorsprong. De enige toegang tot de Vader is door de Here Jezus Christus. (Bron: Christian Concern)

Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van Satan. De Rooms-katholieke kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met Satan.

Op 14 november 2014 hielden moslims hun eerste ‘gebedsbijeenkomst’ in de Nationale Kathedraal van Washington. Franklin Graham, was duidelijk in zijn reactie: ‘Het is vreselijk om te zien dat een kerk haar deuren opent om iets anders te aanbidden dat de Ene Ware God van de Bijbel, Die Zijn Zoon, de Here Jezus Christus naar de aarde zond om ons te redden van onze zonden.’ De moslims, in gescheiden groepen van mannen en vrouwen, trokken hun schoenen uit, spreidden hun gebedskleedjes uit in de richting van Mekka, keerden zich met hun ruggen naar het kruis in de kerk, knielden neer en begonnen te bidden. Vanaf de preekstoel klonken de woorden ‘Allahu Akbar’. De samenkomst werd geleid door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Ebrahim Rasool. De leider van de liturgie van de Nationale Kathedraal, Canon Gina Campbell, groette de moslims als ‘broeders en zusters in de naam van God… de meest barmhartige en genadevolle.’ Nogmaals Franklin Graham: ‘Jezus was duidelijk toen Hij zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).

Arjan Plaisier van de Protestanse Kerk in Nederland wil naar één kerk met Rome. Hij denkt aan een federatie die, als men ‘even doorpakt’er over vijf jaar één institutionele Kerk kan zijn. Hij zegt te hopen dat ook andere denominaties zich daarbij aan zullen sluiten. De verdeeldheid, ontstaan in de loop van de protestantse geschiedenis noemt hij een “grof schandaal”. Er moet nu wat hem betreft minimaal een koepel van kerken komen.

Interreligieus complex in de Verenigde Arabische Emiraten

Begin februari 2019 werd in Abu Dhabi een historisch interreligieus document getekend door ‘paus’ Franciscus en de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, waarin wordt gepleit voor religieuze tolerantie en dialoog. In het document staat dat “alle religies door God gewild zijn.” Ahmed el-Tayeb wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” Volgens Franciscus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document. In een toespraak nam hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond, maar niet één keer de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Hij zei: “wij moeten samen de ark van de broederlijkheid binnengaan”. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte elementen die ook door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaïsme en andere ‘geloven’. Alle wereldreligies waren aanwezig. Franciscus en al-Tayeb tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen.

Door deze ondertekening werd er buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een wereldreligie. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft. In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd ‘om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,’ zo wordt Franciscus geciteerd.

Volgend op het bezoek van Franciscus in februari 2019 zal er een Abrahamic Family House, op het Saadiyat-eiland in Abu Dhabi worden gebouwd.

Ontwerp voor het Abrahamitische Familie Huis: een kerk, een synagoge en een moskee. (Foto: The Higher Committee for Human Fraternity)

Het gaat om een interreligieuze compound bestaande uit een synagoge, een moskee en een kerk. De moskee zal worden gericht op de Kaäba in Mekka, het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen naar de zon en het podium van de synagoge en de Thora zullen naar Jeruzalem gericht zijn. De bouw van het complex zal drie jaar duren en in 2022 worden geopend. Het complex moet een plek worden van dialoog tussen religies, religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. Elk gebedshuis krijgt een eigen ingang, maar ze zijn met elkaar verbonden door een tuin. Het past in de plannen van de drie religies, aangestuurd door Franciscus, in een poging deze drie religies bij elkaar te brengen.

Het Abrahamic Family House moet de wereldvrede bevorderen, aldus de Britse architect David Adjaye, de bedenker van het ontwerp. Ook rabbijn M. Bruce Lustig uit zijn verlangen dat het nieuwe initiatief de wereldvrede zal bevorderen en hoopt dat er bruggen tussen de drie religies kunnen worden aangelegd. Hij sprak van een belangrijke kans voor iedereen die gelooft in de kracht van geloof en menselijkheid.

In de wereldkerk is geen plaats meer voor de Here Jezus. Ze hebben Hem buiten de deur gezet! 

Terug naar: Inhoud