Uit het nieuws 20-07-2020

Door: Franklin ter Horst

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 2)

 

Om de voortgang van Agenda 2021-2030 te monitoren schromen klimaatextremisten zelfs niet kinderen in te schakelen om hun onfrisse ideeën te promoten. Het goedkeuren van of aanzetten tot bijvoorbeeld spijbelen om een statement te maken, is niets anders dan kindermishandeling. Kinderen kunnen de klimaatdiscussie met alle haken en ogen niet overzien, laat staan voeren en dat maakt hen manipuleerbaar. Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse “orakel” Greta Thunberg. De klimaatextremisten gebruiken haar voor het realiseren van hun politieke doeleinden en zij is als zodanig het wereldwijde gezicht geworden van een jeugdbeweging die vindt dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de klimaatverandering.

 

xxxGreta Thunberg

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat Greta mede een product is van George Soros en Company, die haar lijnen voedt terwijl ze de wereld rondreist alsof ze zelf al deze klimaathysterie heeft bedacht.

Soros is één van de figuren achter de Global Warming Hoax. Hij vindt dat de tijd nu rijp is voor revolutie. De Open Society Foundations, als bekendste van zijn organisaties, wordt er sinds lang van verdacht politieke bewegingen te financieren en te ondersteunen. Klik hier voor de lijst van organisaties die formeel door hem financieel worden ondersteund. Maar ook diverse milieubewegingen zijn instrumenten die onder invloed van Soros staan. Tijdens een toespraak op 1 juni 2017 op het Economic Forum in Brussel, en in een interview op 11 mei 2020 met Project Syndicate getiteld: "The Crisis of a Lifetime", sprak Soros over zijn plannen om de wereld te veranderen. Hij noemde de huidige tijd "de crisis van zijn leven". Documenten van de Securities and Exchange Commission in 2011 laten zien dat Soros zwaar heeft geïnvesteerd in WUXI Pharmatech Caymen Inc., een farmaceutisch en biotechnologiebedrijf dat een onderzoeksfaciliteit in Wuhan exploiteerde.Klik hier voor een video afkomstig van Irma Scheffers, waarin zij Soros een gevaarlijke puppetmaster noemt.

Figuren als Soros deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. 

Grote groepen onafhankelijke wetenschappers hebben inmiddels de klimaathysterische plannen van de klimaatextremisten die zich inzetten voor de uitvoering van Agenda 30, ontmaskerd en er afstand van genomen waaronder de Amerikaanse prof. Richard Lindzen emeritus hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) één van ’s werelds beste technische universiteiten. Lindzen is een echte klimaatdeskundige. Hij heeft ruim 200 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Een van zijn uitspraken is: "Het lijkt erop dat hoe minder het klimaat verandert, hoe luider de stemmen van de klimaatalarmisten worden." Hij wijst het idee af dat CO2-uitstoot het klimaat verandert.

Klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Tientallen jaren behoorde Michael Shellenberger tot de top van het wereldwijde klimaatactivisme. Zijn alarmistische boodschap vond weerklank bij bedrijven, media en regeringen over heel de wereld. Hij was oprichter van het onafhankelijk onderzoeksinstituut Environmental Progress. Op de website van dit instituut biedt hij officiële verontschuldigingen aan voor het aanjagen van klimaatangst in de afgelopen dertig jaar en hoe hij en andere milieuactivisten de wereld hebben misleid. Hij schreef diverse boeken over het klimaat en won de Green Book Award, een prijs voor schrijvers die aandacht vragen voor klimaatkwesties. Time Magazine riep hem in 2008 zelfs uit tot ‘Held van de Milieubeweging’. Jarenlang spande hij zich in voor de klimaatbeweging. Hij beschouwde klimaatverandering als een ‘crisis’ en een ‘existentieel gevaar voor de menselijke beschaving’.

Maar hij ontdekte dat klimaatwetenschap, de echte wetenschap, misbruikt wordt door klimaatalarmisten om een boodschap van angst over de wereld te verspreiden. Eerst zweeg hij hierover, uit angst voor zijn carrière, bang om vriendschappen en fondsen te verliezen. Maar toen hij een wereldwijd onderzoek zag waaruit bleek dat de helft van de ondervraagden denkt dat de mensheid door klimaatverandering zal uitsterven, en dat één vijfde van Britse kinderen wel eens nachtmerries heeft over klimaatverandering, was voor hem de maat vol. Hij wilde zich publiekelijk uitspreken tegen het aanjagen van klimaatangst.

Ook de klimaatveranderinghypothese van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) van de Verenigde Naties is al lang met donderend geraas in elkaar gestort, maar toch blijven allerlei figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de klimaatveranderings fabel. Rapporten van het IPCC worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Het IPCC is vooral een linkse ideologische club die met quasiwetenschappelijke rapporten probeert om de hele planeet onder controle van een klein eliteclubje te krijgen. Onderzoeksjournalisten hebben al vastgesteld dat er bij het IPCC gesjoemeld wordt met gegevens die gebruikt zijn om de 'rampzalige' toekomst van de aarde vast te stellen. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst.

 

Ook paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en is een van de leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’.

 

Klimaat paus Jorge Mario Bergoglio (Franciscus)

 

Ook hij werkt vol overgave mee aan het initiëren van Agenda 30. Hij dringt er bij de 1.2 miljard katholieken en alle mensen van goede wil op aan om dringend actie te ondernemen tegen het onrecht van klimaatverandering en de ecologische crisis, om de armen en toekomstige generaties te beschermen. Het blijkt dat heel veel mensen weglopen voor de waarheid. De waarheid is kennelijk moeilijker te accepteren dan een leugen.

 

De komende jaren moeten er volgens het klimaatakkoord nog duizenden windmolens in Nederland worden geplaatst. Dat vergt miljardeninvesteringen, die voor een deel worden bekostigd met subsidies. Windkrachtinstallaties leveren echter, aldus vakmensen, niet eens de energie op die voor hun productie, het transport naar de standplaats en de bouw nodig is. Bovendien wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten. Zelfs onder goede atmosferische omstandigheden levert wind te weinig elektriciteit om op zichzelf een winstgevende industrie te zijn. Maar de Nederlandse klimaatgoeroes geloven in windkracht en vinden dat we nog meer oneconomische, on-ecologische windmolens nodig hebben. De molens zullen overeenkomstig de officiële cijfers in 2023 3% produceren van de energie die wij zelf gebruiken. De aanleg van windmolens blijkt derhalve een totaal misplaatste industrie.

 

Elektrische auto’s zijn ook in Nederland de heilige graal van de linksgroen liberale elite. Niet de e-auto accu, maar de moderne dieselmotor is volgens Jörg Wellnitz, professor aan de Technische Universiteit van Ingolstadt met een professoraat in Melbourne, de schoonste en milieuvriendelijkste motor. De luchtvervuiling van moderne dieselauto’s is zelfs ‘te verwaarlozen’.Het weren van dieselauto’s uit grote steden is daarom niets anders dan leugenachtige symboolpolitiek. Als alles wordt meegerekend –prijs, prestatie, milieubelasting- dan kom je nog altijd uit bij een benzine-, gas- of dieselauto.

De klimaathysterici in Den Haag willen van het gas af. Gas is de schoonste fossiele energiebron die we op dit moment voorhanden hebben. Maar de Nederlandse regering heeft in het kader “we moeten van fossiele brandstoffen af”, besloten om Nederland gasloos te maken. Overal in Europa wil men aan het schone gas en is men bezig met het aanleggen van een gasleidingnet. Nederland gaat van het gas af terwijl Duitse burgers zelfs subsidie krijgen wanneer ze op het gasnet worden aangesloten. Per huishouden ontvangt men daarvoor 750 euro. In Duitsland wordt aardgas gezien als de meest zuinige en milieuvriendelijke energiesoort en daarom gaat het de komende 35 jaar op het gas. De Duitsers krijgen dus subsidie, en de Nederlanders moeten van het gas af!

Naast alle genoemde maatregelen is Nederland ook nog geconfronteerd met Pfas en het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Volgens Remkes is het stikstofbeleid in strijd met de EU-regels. Geen enkel land in Europa maakt zich echter druk om deze regels, maar in Nederland is waanzin hierover volledig toegeslagen. Reeds in 2019 is een deel van de bouw stil gelegd en zijn boeren opgezadeld met krankzinnige maatregelen en dat terwijl stikstof (N2) een volkomen onschuldig gas is. Inmiddels is om de stikstof uitstoot te verlagen de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen van 130 teruggebracht naar 100. Het effect is 0,02% verminderring van de stikstofuitstoot. De Duitsers lachen zich rot want zij blijven gewoon plankgas rijden. Hoe zo, EU-regels?

Om de stikstofuitstoot te verminderen wil men ook de Nederlandse veestapel flink inkrimpen. Doelstelling is uiteindelijk de hele veestapel op te ruimen. Men wil ervan af want wij moeten allemaal vleesloze burgers gaan eten doordrenkt met Roundup van Monsanto. Regeringspartij D66 kwam eerder al met een voorstel om de veestapel te halveren. Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is één van de belangrijkste exportproducten van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Het stikstofbeleid voor de landbouw is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren. Niet alleen in Nederland halen deskundigen het stikstof beleid onderuit, dat doen ook deskundigen aan de Universiteit Californië. De enige plaats waar het stikstofrapport van Remkes thuis hoort is in de prullenbak.

Reeds in 2009 kwam het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door klimaatfantast Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA). Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Iedereen roept maar wat en ook klimaatextremist Ed Nijpels staat weer als een ezel vooraan te balken. Dit is dezelfde fantast die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De waanzin die deze figuur uitkraamt is wat dat betreft veel betekenend.

De waanzin van de Biomassa centrales

En dan is daar nog de biomassa. In Nederland staan op dit moment in totaal 372 centrales die hout als brandstof gebruiken. Van die schadelijke biomassa centrales zijn er 219 operationeel en worden er 153 gepland. Tot op dit moment werd er al meer dan 11 miljard euro subsidie toegekend voor energieopwekking met biomassa. De regering beschouwt/beschouwde biomassa als een belangrijke en duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen. Wie herinnert zich niet de partijen als GroenLinks, Greenpeace of lobbyclub Urgenda, die de overheid gek heeft geprocedeerd en ervoor heeft gezorgd dat Nederland nog meer richting biomassa werd gedreven. Men zag deze uitermate vervuilende biomassa als de belangrijkste energiebron voor de komende jaren. Rond deze biomassa is in voorbije jaren een bizarre papieren werkelijkheid ontstaan, waarbij het kabinet is gaan leunen op deze zogenaamd schone energiebron om klimaatdoelen te halen.

In de praktijk is biomassa zeer vervuilend, maar de CO2-uitstoot telde door een truc niet mee. Deze biomassacentrales stoten veel meer  stikstof en fijnstof uit dan kolencentrales. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat elektriciteit opwekken uit de verbanding van hout 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas oplevert, dan stroom uit een kolencentrale. De verschillen met aardgas zijn zelfs nog groter; zo levert het opwekken van warmte met biomassa ruim twee keer zo veel stikstof op als bij het verbranden van gas. Het inademen van extra fijnstof dat vrijkomt bij de verbranding, is slecht voor de longen. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer chronische bronchitis, astma, longkanker en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling.

Toch hoeven de biomassacentrales niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. Die was gestoeld op de aanname dat voor elke gestookte boom een nieuwe zouden worden geplant. Zo gold biomassa als hernieuwbaar. Welke malloot heeft dit ooit bedacht. Er zijn miljarden ingestopt en vervolgens mee verspeeld. Het Nederlandse biomassabeleid is niets anders dan een ecologische ramp. Na de zomer maakt het kabinet bekend in welk jaar de subsidiëring van deze geweldige milieuvriendelijke energiebron stopt. Klimaatverandering is ‘een religie geworden’ in plaats van wetenschap.

Europa loopt voorop bij uitvoeren Agenda 30

De Europese Commissie onder leiding van Bilderberg (2015, 2016, 2018 en 2019) Fürher Ursula von der Leyen (CDU), en Bilderberg (2008) Frans Timmermans (PvdA) staan te trappelen om de Europese bevolking te terroriseren met hun idiote klimaatplannen. Voor alle duidelijkheid; een groot deel van de figuren die nu een rol spelen bij de uitvoering van Agenda 30, zijn door de leidinggevende Bilderbergers van tevoren geselecteerd om als marionet een rol te vervullen in het Masterplan van de machthebbers. In zijn boek: TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont. 

De 'Green Deal for Europe’ staat bij Von der Leyen bovenaan haar agenda. Zij wil de hele Europese Unie in 2050 klimaatneutraal hebben. De grote uitvoerder van al die ambitieuze plannen is Frans Timmermans, met klimaatfantast Diederik Samsom als rechterhand. Deze twee zullen vorm gaan geven aan draconische maatregelen die de burgers van de EU volledig kaal zullen plukken.Om de plannen te verwezenlijken heeft Timmermans een budget ter beschikking van 1000 miljard euro. Hiermee moet de Europese Unie het eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld worden.

xxxBilderberg Ursula von der Leyen de nieuwe Fürher van de Europese Unie.

 Europa mag zich opmaken voor een lawine aan vergroeningsmaatregelen en klimaatbeleid. “De klimaatcrisis kan door niemand meer worden ontkend” aldus Timmermans. Het klimaatdoel voor 2030 is dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden ten opzichte van het jaar 1990.Timmermans waarschuwt tegenstanders van het klimaatbeleid dat de kosten van niets doen hoger zullen zijn dan wel optreden, bijvoorbeeld omdat er meer natuurrampen zullen zijn als de temperatuur met 3 graden stijgt. Dat is een aanname die nergens op gebaseerd is en alleen maar wordt ondersteund door meelopers, maar op geen enkele manier door wetenschappers die echt verstand van zaken hebben. Timmermans bezit geen greintje kennis van het klimaat, maar toch zadelt hij de Europeanen op met miljarden kostende fabels die onze samenleving onmetelijke schade zal berokkenen.

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 3) volgt op 27-07-2020.

Franklin ter Horst