Uit het nieuws 19-12-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) Hoge Palestijnse politicus maakt Joden uit voor apen en varkens

Palestinian Media Watch (PMW) roept de hele internationale gemeenschap op om de voorzitter van de PLO, Mahmoud Abbas, onmiddellijk zijn speciale adviseur en de belangrijkste shariarechter van de PLO, Mahmoud Al-Habbash, te laten ontslaan omdat hij Joden openlijk heeft aangeduid als “apen en varkens”.In een preek voor een menigte in een moskee in Ram-allah, uitgezonden op de officiële PLO-televisie, hield Al-Habbash een racistische tirade tegen Joden die de heiligste plaats van het Jodendom, de Tempelberg in Jeruzalem, bezochten. Nadat hij Joden had aangeduid als “grazende kuddes mensachtigen”, stelde Al-Habbash Joden die de Tempelberg bezochten gelijk met “degenen die Allah heeft vervloekt (…) en van hen apen en varkens heeft gemaakt”.Hij verklaarde onder meer op de(Officiële PA TV, 30 september 2022):

“De minste plicht is ten minste (de moskee) te bezoeken, haar op te wekken, opdat zij niet als een prooi in de handen valt van de grazende kudden mensachtigen (d.w.z. Joden), van mensen of schepselen die Allah in de vorm van mensen heeft geschapen. Dit zijn degenen die Allah heeft vervloekt en op wie Hij toornig is geworden en die Hij tot apen en zwijnen heeft gemaakt. (Koran 5:60). Wij moslims moeten voor de moskee zorgen in plaats van dat de Al-Aqsa moskee de prooi blijft van humanoïden die beweren dat zij er recht op hebben en dat zij er soevereiniteit over hebben, en dat zij er religieuze en historische rechten over hebben”

Abbas adviser: Hamas is 'sending Gazans to their deaths for good headlines'  | The Times of IsraelIsraëls ‘partner in vrede’, Mahmoud Al-Habbash die Joden openlijk aanduid als “apen en varkens.”

Om de publieke opinie te beïnvloeden gaat het al lang niet meer om mensen die op brancards liggen en simuleren dat ze dood zijn en dat op lichamen op kunstzinnige wijze vreselijke nepwonden worden creëert. Kinderen worden uitgenodigd om gedichten op te zeggen waarin Joden voor 'apen en varkens worden uitgemaakt. In PLO-schoolboeken en in educatieve uitzendingen op de PLO-televisie zijn verwijzingen naar Joden als “apen en varkens” al jaren aan de gang. De les aan de kinderen is dat ze moeten bedenken dat Joden, volgens de opdracht van Allah, op ezels lijken. In het officiële kinderprogramma “The Best Home droeg een jong PLO- meisje een gedicht op met onder meer de volgende woorden:”Jullie massa’s zijn gek en zijn onwetende kuddes. Oh, jij die Allah’s vrome profeten (Joden in de Islamitische traditie) hebt vermoord. Oh, jij die opgegroeid bent met het vergieten van bloed…Oh, jullie zonen van Sion, oh, jullie meest slechte schepsels…Oh, jullie barbaarse apen. Jeruzalem braakt uw onreinheid van binnen uit. Zolang ik mijn arm en mijn stenen heb…Zolang ik vrij ben en mijn zaak niet verhandel…Ik vrees uw menigte niet, ik vrees het geweer niet.” Hierop riep de presentator enthousiast “Bravo!

Nu zijn het niet alleen meer kinderen maar zelfs de PLO-leiders die met deze smeerlapperij komen. De leiders in Ram-allah houden er een diepgewortelde Jodenhaat op na. Als de internationale gemeenschap werkelijk de Jodenhaat wil bestrijden, moet elke vertegenwoordiger in elk forum opstaan en het militante racisme van de PLO veroordelen, zoals geuit door Mahmoud Al-Habbash, de adviseur van terreurleider Mahmoud Abbas. De voortdurende financiële steun van de internationale gemeenschap geeft de PLO de mogelijkheid hier mee door te gaan. Ook de sociale media worden door Abbas en trawanten gebruikt om hun haatboodschappen de wereld in te sturen. Het bloederige werk van terroristen wordt uitvoerig geprezen en als heroïsche helden opgehemeld. Palestinian Media Watch bericht regelmatig hoe de “Bende van Ram-allah” hun Facebookpagina’s gebruiken om terroristen te verheerlijken. Daarom moeten PLO-leider Mahmoud Abbas en trawanten worden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid maar er gebeurt niets omdat de wereldleiders in hun haat tegen de staat Israël en het Joodse volk, achter deze terreurbende staan.

(2) Er bestaat inmiddels een heel leger aan figuren die het leven van Jezus voorstellen als een fabel of als iemand die beslist niet zo is als het Nieuwe Testament Hem beschrijft.

 

Ik schreef in mijn nieuwsbrief van 12-12-2022 dat in toenemende mate gezaghebbende personen, Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Niet alleen de satanische WEF-sekte samenzwering hebben de Bijbelse God en Jezus buiten de deur gezet, maar ook diverse zogenaamde ‘Bijbeldeskundigen’ trekken het bestaan van Jezus in twijfel en zijn van mening dat geen sprake kan zijn geweest van de opstanding van ‘een lijk’. Zo schetst de Amerikaanse hoogleraar Bijbelse geschiedenis John Dominic Crossan de mens Jezus als een socratisch filosoof, die stem gaf aan misdeelden en het koninkrijk Gods predikte onder de grootste verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Hij zegt te geloven dat het lichaam van Jezus voor de honden is geworpen. Crossan gelooft wel dat Jezus als Joodse rebel aan het kruis is gespijkerd, maar niet dat Hij uit de dood is opgestaan. Sommige Bijbeldeskundigen zijn van mening dat Jezus waarschijnlijk wel heeft bestaan maar dat Zijn woorden en daden zijn aangedikt of verzonnen door evangelieschrijvers, zoveel jaren na dato dat de echte feiten zijn ondergesneeuwd door mythevorming.”

 

John Dominic Crossan zegt te geloven dat Jezus’ lichaam voor de honden is geworpen.

Er zijn theologen die beweren dat men de Bijbel niet als leek kan lezen, daar heeft men ‘Bijbelwetenschappers’ bij nodig. Het is niet alleen in het buitenland dat theologen aan het dwalen zijn geslagen. Zo schrijft de op 30 januari 2018 overleden Nico ter Linden, in zijn boek “Het verhaal gaat” dat de mens zoekende is, her en der uit de muur eet over, hindoeïsme, boeddhisme, New Age, etc. Ter Linden noemt Jezus wel een historische figuur maar de verhalen over hem zijn voor het merendeel legende. Jezus’ Godswonderen worden door hem verworpen. “Zo is Jezus gewoon uit een vader en moeder, Jozef en Maria geboren, maar werd Hij al gauw de Zoon van God genoemd. Wie z’n normale verstand gebruikt weet, dat Jozef zijn aardse vader was”aldus Ter Linde.

De op 8 september 2017 overleden Harry M.Kuitert, is na zijn vele Bijbelkritische boeken tot de slotsom gekomen, dat God helemaal niet bestaat, maar dat de Heer der Heerscharen een product van het menselijk denken is geworden. Hij gelooft ook niet in de wederopstanding van Jezus. Volgens hem dient men de getuigenissen van de apostelen over de opstanding van Jezus niet serieus te nemen. ,,Deze opstanding is geen historische gebeurtenis van het weer levend worden van een lijk, maar slechts een visioen” aldus Kuitert. De Hemelvaart van Jezus ziet hij ook al niet zitten. Kuitert is van mening dat zij die in Jezus geloven, zeker niet horen bij de sociale toplaag in de samenleving. Die mensen moeten Jezus erbij hebben zoals een kind zijn teddybeer mee naar bed moet, anders kan het niet rustig slapen. Het zijn mensen die nog niet over hun kinderangsten heen zijn. Kuitert zegt te geloven dat er nog weinig mensen zijn die deze gebeurtenis van de opstanding als echt beschouwen. Het hele verhaal van de schepping zoals beschreven in Genesis 1 en 2, is volgens hem ook niet waar. Adam en Eva hebben nooit geleefd en er heeft derhalve ook geen zondeval plaatsgevonden. Tenslotte, kan volgens hem, ook Lucas op de lijst van bedriegers worden bijgeschreven. Kuitert verklaart het joods-christelijk hemelsgeloof te zien als een typisch kinderlijke vorm van hiernamaalsgeloof. Als typisch kinderlijke uitdrukking van de opvatting dat het met de dood niet afgelopen is.

Volgens hem heeft God ook Zijn duistere kanten want er zijn teveel Rwanda’s in de wereld. Kuitert: ,,ik reken af met de voorstelling van God als persoon, als een wezen dat voor zichzelf en op zichzelf bestaat en inzetbaar is op wens of gebed. God is niet de “Grote Ritselaar” die helpt in nood. Dat godsbegrip van een door de mens gepromoveerde heilsgod, die zijn vazallen privileges verleend, moet uitgezuiverd worden.”Wie Kuitert zijn boeken leest komt al gauw tot de conclusie dat hij nooit iets heeft gehad met het Bijbelse geloof, dat een ‘gave’ Gods is. Dat is aan hem voorbijgegaan.

Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2 Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Kuitert schreef ook het voorwoord in het boek van de op 28 juni 2018 op 70 jarige leeftijd overleden Klaas Hendrikse Geloven in een God die niet bestaat”.

Het uitgangspunt van Hendrikse is dat God niet bestaat en dat de Bijbel is verzonnen. Hendrikse vat het verhaal van Jezus op als een mythe. Ook zet hij vraagtekens bij alle verhalen, die in de evangeliën staan omschreven. Jezus, zou van oorsprong een heidense mythologische figuur zijn die werd gekoppeld aan de historische persoon Jezus van Nazareth. Dat is te vinden op verschillende plaatsen in zijn boek, onder andere op blz.122: ,,Ook de Bijbel is een boek met verzonnen verhalen. De Mozes van de Bijbel bestaat alleen maar in de Bijbel. Niet als historische, maar als mythologische figuur. Alles is verbeelding!” Hij gelooft niet in de opstanding van Jezus, ondanks dat daar voldoende aanwijzingen voor zijn.

De God van de Bijbel bestaat alleen in de gedachten van de mensen, zo meent Hendrikse. Ook zegt hij: Dood is dood. Dat zegt hij letterlijk op blz.171. En twee bladzijden verder: ,,naar mijn overtuiging is de dood het definitieve einde van het leven…Dat het op een andere manier zou doorgaan, is zo mooi  dat het alleen maar verzonnen kan zijn. Jezus, was en bleef dood… dat er later van is gemaakt dat hij na zijn dood weer op aarde zou hebben rondgelopen, is een verhaal waar de Bijbelschrijvers zelf niets van zouden hebben begrepen.” Voor Hendrikse is de overtuiging dat God niet bestaat zelfs een voorwaarde om het beroep van predikant te kunnen uitoefenen.

Jan van Friesland noemt Jezus de Romeinse keizer Julius Caesar. “Als mensen willen geloven dat Jezus over het water heeft gelopen is dat hun goed recht”, aldus Jan van Friesland in de documentaire Het evangelie van Caesar. Volgens deze figuur is het historisch nooit aangetoond dat Jezus als kindje in Bethlehem is geboren. Nee! “Jezus was in werkelijkheid de Romeinse keizer Julius Caesar. Van Friesland beweert dat de geboortegeschiedenis van Jezus teruggaat op het leven van Caesar. Caesar had namelijk een adoptiezoon die ook Julius Caesar heette. Later werd dat keizer Augustus. Deze jongen werd geboren in een voorraadschuur in de buurt van Rome. Wat deze gast hier beweerd is niets anders dan een idiote fabel. Het feit wil namelijk dat Pontius Pilatus als de Romeinse gouverneur van Judea (26-36 na.Chr) tijdens de heerschappij van Tiberius Caesar (Lucas 3:1)een brief heeft geschreven aan keizer Tiberius Caesar over Jezus’ kruisiging!

 

Al dit soort idiote vondsten is de vrucht van jarenlang redeneren over God. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken. Als een vloedgolf overspoelen ze Gods onfeilbare Woord en maken het belachelijk. Diverse dwaalleraren volgen dezelfde listige methode als satan. Het is verbijsterend te moeten constateren, dat deze woordenkramers zoals de Bijbel hen noemt, bij hun frontale aanslagen op de betrouwbaarheid van de Bijbel, nauwelijks op weerstand stuiten, ergo, ze slepen velen mee naar de rand van de afgrond. Achter sommige leringen zitten demonische machten. Theologen die verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij hun anti-Bijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Menig Bijbelgetrouwe gelovige vraagt zich in verbijstering af waar het met de kerk naar toe moet met deze dwaalgeesten die de Bijbel als een soort fabelboek afdoen.

 

Zij nemen de vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Ze brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende Schriftgeleerden. Het verraderlijke is nog dat ze bij miljoenen christenen doorgaan voor vrome gelovigen. In werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord. Jezus, herinnert de mens eraan dat alleen de gemeente van Philadelphia, de enige van de zeven gemeenten Gods Woord krachtig is blijven verdedigen.

Openbaring 3:10-11 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Mede door toedoen van genoemde dwaalgeesten leven vele ‘christenen’ in volledige onwetendheid over Gods plannen met onze aarde en over de ware bedoeling van het Koninkrijk van God. Geheel anders dan bij legenden en mythen, die zich afspelen in vage, denkbeeldige omgevingen als Sjangri-La, Nirwana, Walhalla en dergelijke, staan het Oude en Nieuwe testament vol met authentieke namen van landen, regio’s, steden en dorpen, zeeën, meren, rivieren en beken, bergen, heuvels, vlakten en dalen. Vele daarvan worden in de Bijbel vermeld als toneel van ontmoetingen tussen God en mensen, en zijn stuk voor stuk lastige obstakels voor wie de Bijbel in twijfel denkt te moeten trekken. De meeste geografische aanduidingen in de Bijbel zijn vandaag de dag nog gemakkelijk na te trekken en bovendien is een flink aantal plaatsen door opgravingen blootgelegd. Wat Jezus aangaat: alle plaatsen die in verband met Hem zijn vermeld, bestaan echt en zijn daar gelegen waar het Nieuwe testament ze lokaliseert. 

(3) In de voetstappen van Jezus (deel 9)

Het meer van Galilea brengt een zeer grote hoeveelheid vis voort, met als de bekendste wellicht de sint-pietervis, waarvan de mannetjes de eitjes en de jongen in hun bek houden. In Jezus’ tijd bevonden zich bij het meer vele steden en dorpen, vooral op de westelijke oever, waaronder Tiberias-tegenwoordig de belangrijkste stad- dat in het evangelie slechts terloops wordt genoemd. De stad werd in het jaar 17 n.Chr. gesticht door Herodes Antipas, de zoon van de beroemde koning Herodes I, als nieuwe hoofdstad i.p.v. Sepporis. Herodes Antipas noemde het naar Tiberius. Al sinds de klassieke tijd is de stad bekend vanwege de heetwaterbronnen die zich hier bevinden. In die tijd was het voor de joodse bevolking in de omgeving een heidense stad,omdat de stad gedeeltelijk op een oude begraafplaats was gebouwd, werd zij door orthodoxe joden als onrein gemeden en kreeg zij pas enige betekenis nadat in het jaar 70 Jeruzalem was verwoest en het Sanhedrin in de 2e en 3e eeuw n.Chr. naar Tiberias verhuisde. Dit verklaart waarom zij geen rol speelt in het verhaal van Jezus. In het oude Israël lag het in het gebied van de stam Naftali. Verder bevindt de graftombe van Maimonides zich er, en ook de graven van Jochanan ben Zakkai en van Rabbi Akiva . Zes kilometer naar het noorden ligt Magdala, de geboorteplaats van Maria Magdalena, de eerste aan wie Jezus zich na zijn opstanding openbaarde.

Johannes 20:11 “En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was.”

Bible Map: Chorazin (Korazin)Van Magdala ging Jezus dikwijls naar Betsaïda, de hoofdstad van de viervorst Filippus. Het was een zeer welvarende streek. Zebedeüs, de vader van Jezus' apostelen Johannes en Jacobus moet een bloeiend bedrijf met vele dagloners hebben gehad (Matthéüs 4:21-22).Maar het economisch leven moet er nadelig zijn geweest voor het religieuze, daar Jezus uitriep:

Matthéüs 11:21 “Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.

Toch kwamen de belangrijkste apostelen juist uit deze wereldlijke streek want naast de beide zonen van Zebedeüs kwamen ook Simon Petrus, Andreas en Filippus daar vandaan. Om zich te vestigen koos Jezus Kafarnaüm. Waarschijnlijk woonde hij er in het huis van Simon Petrus. Het werd het middelpunt van zijn prediking. Daar, in ‘zijn’ stad, preekte hij vaker en deed meer wonderen dan waar ook. Hij genas bijvoorbeeld in de synagoge een bezetene (Luk. 4:33-36), hij genas de verlamde dienaar van een Romeinse hoofdman (Matt. 8:5-13); en de schoonmoeder van Petrus werd genezen van koorts (Mat. 8:14-15; Markus 1:29-31; Luk. 4:38-39).

Ook wekte Hij er de dochter van Jaïrus- de leider van de synagoge- op uit de dood."En een gerucht over Hem ging uit naar elke plaats in de omgeving" (Luk. 4:37). Toen men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen, die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed, waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven. (Marcus 2:1-12).

Er zaten enkele Schriftgeleerden bij en deze zeiden bij zichzelf: Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, sprak Hij tot de lamme: Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. Hij stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God en zeiden: Zo iets hebben wij nog nooit gezien. Marcus 2:1-12.

Dit uitzonderlijk optreden, waarmee alle algemeen aanvaarde regels worden overtreden, laat zien hoeveel vertrouwen Jezus al op dat moment had ingeboezemd. Hij wilde niet alleen een wonder verrichten, maar begon ook nogal onverwacht over het kwijtschelden van zonden te spreken. Dit luide meteen tot een geschil met de Farizeeën, die waren gekomen als passieve maar kritische waarnemers. Voor hen was de uitspraak van Jezus een ontkenning van de goddelijke orde der dingen, daar zij de kwijtschelding van zonden beschouwden als een aan God voorbehouden voorrecht. Om te bewijzen dat zijn gezag wel degelijk van God kwam, sprak Jezus de woorden die de zieke genazen en snoerde een ieder die tegenwerpingen wilde maken onmiddellijk de mond. Dat verhoogde vervolgens wel de spanning tussen Jezus en zijn vijanden. Een van zijn meest belangrijke preken in de synagoge van Kafarnaüm was die over het brood des levens:

Johannes 6: 35Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.”

(4) Klaus Schwab en George Soros bewonderen het Chinese systeem van autoritaire staatscontrole en vinden dat China leiding moeten geven aan de Nieuwe Wereldorde

 

Beide vinden dat China als rolmodel moet fungeren en zeggen heel erg gecharmeerd te zijn van de manier waarop China dingen tackelt. Zie hier de video. “Dit is moment om China te betrekken bij het creëren van een nieuwe wereldorde – financiële wereldorde”, zei Soros. Schwab maakte zijn opmerkingen aan de Chinese journalist Tian Wei, de gastheer van het "World Insight" -programma op het door Peking geleide China Global Television Network, met betrekking tot de recente G20-top in Bali, Indonesië, zoals gerapporteerd door de site News Punch. Schwab is dik bevriend met de Chinese leiders want in 2018 ontving hij nog de Chinese Vriendschapsprijs (China’s hoogste onderscheiding voor “buitenlandse experts die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de economische en sociale vooruitgang van het land”) voor “het bevorderen van internationale economische uitwisselingen en samenwerking van China”.

 

Zij presenteren China als een land waar sprookjes waarheid zijn geworden terwijl er geen enkele sprake meer is van enige vrijheid van de bevolking. Zo worden de ongeveer 11 miljoen in de noordwestelijke provincie Xinjiang in China levende Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering. Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang. Ze worden zonder pardon opgepakt en afgevoerd naar kampen. De regio waarin ze leven werd eind 19e eeuw formeel opgenomen in het Chinese rijk. De Oeigoeren worden er gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Ze krijgen soms geen eten, worden geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. Mensen die vastzitten in de kampen krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Soms zitten ze maanden vast, terwijl hun familieleden niet weten waar ze zijn. Familieleden zijn doodsbang om zich hierover uit te spreken.

 

Concentratiekampen China

 

Opgedoken drone-beelden uit China laten zien dat mannen vanuit treinen worden aangevoerd. De beelden waren in september 2019 voor het eerst te zien op het YouTube-account War on Fear. Te zien zijn geblinddoekte en geboeide mannen die met treinen worden aangevoerd. War on Fear beweert dat de clip is genomen in de autonome regio Xinjiang Uighur in China. De beelden laten zien dat de Chinese leiders  zich actief bezig houden met Holocaustachtige wreedheden tegen de etnische Oeigoerse bevolking van het land.

 

Het zijn niet alleen de Oeigoeren die worden vervolgd want ook christenen krijgen van de politie te horen dat ze niet in God mogen geloven. Dit is het systeem wat George Soros en Klaus Schab als hun rolmodel noemen en wat hij het liefst wereldwijd zou willen invoeren.

 

Met wereldleiders en kabinetten die stevig onder controle van Schwabs satanische WEF-samenzwering staan is de westerse democratie al gedecimeerd. Het Nederland onder Rutte, Canada onder Trudeau, Frankrijk onder Macron en het Nieuw-Zeeland onder Jacinta Ardern zijn woestenijen van autoritaire controle geworden. Waarom zouden ze ons en onze mensenrechten en grondwettelijke rechten respecteren als ze ons zien als“hackbare dieren” die niet in staat zijn tot vrij denken?In Brazilië heeft de corrupte Luiz Inácio Lula da Silva, de favoriet van het WEF, het draaiboek van Klaus Schwab al in praktijk gebracht door de bankrekeningen van demonstranten te bevriezen in een ijzingwekkend optreden tegen de vrijheid van meningsuiting en het recht om vreedzaam te protesteren naar het voorbeeld van Trudeau in Canada na de protesten van de vrachtwagenchauffeurs. Voormalig president Bolsonaro heeft de strijd nog niet opgegeven vanwege de volgens hem de volstrekt oneerlijke manier waarop de verkiezingen zijn verlopen.

 

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

 

(5) De WEF-sekte wil dat de mensheid in de fabriek gekweekte insecten en synthetisch vlees gaat eten

 

Wat de WEF-sekte wil is de volledige vernietiging van de huidige voedselvoorziening en de mensheid afhankelijk maken van de door hen genetisch gekweekte insecten en synthetisch vlees. Daarvoor moet de bestaande voedselvoorziening volledig worden vernietigd. Minder vleesconsumptie is een van de ‘duurzaamheiddoelen’. Dat is de reden waarom de boeren in Nederland moeten verdwijnen. Niet omdat vlees eten slecht is, maar puur bedoelt om ons te knechten en te controleren Met de invoering van wat zij ""duurzame" voedseloplossingen" noemen, willen ze "de planeet gaan redden". Een van hun slogans is "Zero Hunger". Met hun psychopathische arrogantie willen ze alle mensen in de wereld dwingen dit nieuwe voedsel te gaan eten. Dit plan omvat het vernietigen van de natuurlijke, gezonde, met gras gevoederde rundvleesindustrie en het vervangen van gezond vlees door genetisch gemodificeerde en zwaar besproeide plantaardige eiwitten, kunstmatige in het laboratorium gekweekt “synthetisch” vlees en genetisch gemodificeerde insecten die worden gekweekt in enorme insectenfabrieken. Hiermee willen ze "de planeet redden", zeggen ze.

 

Bill Gates - die nauw samenwerkt met de WEF-sekte koopt aan de lopende band landbouwgrond in Amerika op, terwijl fabrieken worden gebouwd waar synthetisch vlees zal worden verbouwd. In Australië wordt het verbouwen van je eigen voedsel gedemoniseerd als "zeer gevaarlijk" vanwege "bioveiligheidsredenen", en in het Verenigd Koninkrijk beweert de regering dat tuinieren hart-en vaatziekten verhoogt. Mensen krijgen te horen dat ze een gezichtsmasker moeten dragen als ze in hun tuin werken! Ondertussen worden overal ter wereld insectenfabrieken gebouwd om biljoenen genetisch gemodificeerde insecten te kweken, om de natuurlijke voedselvoorziening te vervangen.

 

Bug factoryDeze foto toont 's werelds grootste insectenfabriek, waar genetisch gemanipuleerde insecten worden gekweekt voor massaconsumptie.  Ze vertellen dat dit "goed" voor hen is en dat het "de aarde zal redden", omdat koeien "gevaarlijk" zijn.

 

Alles voor een "betere en duurzamere wereld" juichen de gekken van het World Economic Forum. Terwijl de belofte om "Zero Hunger" in de wereld te verwezenlijken humanitair klinkt, is de echte agenda zo duivels als maar kan. Ze willen de mensheid afhankelijk maken van kunstmatig voedsel, volledig gecontroleerd door het WEF.

Als proef op de som zijn leerlingen van basisschool de Octopus in Zwolle blootgesteld aan een nieuwe eetervaring: ze kregen meelwormen voorgeschoteld. Ook konden de kinderen gerechten proeven die gemaakt zijn met lupinewormen en andere insecten, bericht RTV Oost. Het gaat hier om een lespakket over ‘duurzame voeding’ dat is ontwikkeld met medewerking van de Wageningen University & Research (WUR).De WUR verwelkomde vorig jaar het secretariaat van de Food Innovation Hubs. Het World Economic Forum is in 2020 gestart met deze hubs. De provincie Overijssel heeft 100 lespakketten beschikbaar gesteld aan 100 basisscholen.

(6) Professor Angus Dalgleish van St George’s, University of London schrijft dat er inmiddels een duidelijk verband is tussen de coronavaccins en bloedproppen, myocarditis, hartaanvallen, beroertes, myelitis en neuropathie.

Professor Angus Dalgleish heeft een brandbrief geschreven dat hij deze bijwerkingen in juni 2020 al heeft voorspeld. Er is nu nog een reden om alle vaccinatieprogramma’s stil te leggen, stelt professor Angus Dalgleish. Als oncoloog ziet hij dat mensen met een stabiele ziekte na het nemen van een booster hard achteruit gaan. Om zich heen ziet hij dat mensen zich tot enkele dagen of weken na de booster niet lekker voelen. Eén van zijn persoonlijke contacten kreeg na de prik leukemie, twee collega’s non-hodgkinlymfoom en een oude vriend kreeg na zijn booster diverse uitzaaiingen. Er is geen sprake van toeval, benadrukt de oncoloog, die erop wees dat hetzelfde patroon wordt waargenomen in Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Hier moet onmiddellijk een publiek debat over gevoerd worden, vindt de professor oncologie. Patholoog Ryan Cole zei eerder dat ‘talloze’ oncologen contact met hem hebben opgenomen. Zij zagen dat allerlei kankers die ze normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich ‘als wildvuur verspreidden’. Sommigen spraken van ‘turbokankers’.

Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, was in maart dit jaar te gast in Bannon’s War Room om te praten over de forse oversterfte. In de tweede helft van 2021 zijn er 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) overleden na vaccinatie, zei Dowd. De oversterfte bedroeg in deze groep 84 procent. Hij sprak van democide, moord door de overheid. De overheid heeft mensen vermoord. Wat we hebben ontdekt, is schokkend.”Dowd baseert zich op gegevens van het CDC, het Amerikaanse RIVM, die hij samen met een ervaren Wall Street-analist heeft bestudeerd. “Dit is de smoking gun dat de vaccins oversterfte veroorzaken in alle leeftijdsgroepen,” zei hij. De oversterfte is nog steeds zeer hoog, aldus Dowd, die opnieuw te gast was in Bannon’s War Room. In augustus bedroeg de oversterfte onder millennials volgens hem 36 procent.“Dit is de grootste misdaad die ik ooit in mijn carrière heb gezien. De mensen hier in de War Room weten het. Veel mensen weten het. Sommige beleidsmakers die ik spreek, weten het. Maar 90 procent van de mensen heeft geen idee wat er gebeurt. Ik vind het onbegrijpelijk. We horen de zorginstellingen, politici en medicijnmakers hier niet over. Zij weten wat wij weten. Het is een doofpot. Het is criminele nalatigheid,” benadrukte hij. 

Robert F. Kennedy Jr. heeft trouwens de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten gewonnen. Covid vaccins zijn geen vaccins. In zijn arrest bevestigt het Hooggerechtshof dat de door Covid mRNA-gen-therapieën veroorzaakte schade onherstelbaar is. Aangezien het Hooggerechtshof het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten is, is er geen beroep meer mogelijk en zijn de beroepsmogelijkheden uitgeput. Robert F. Kennedy benadrukte in een eerste verklaring dat dit een succes was dat alleen mogelijk was dankzij de internationale samenwerking van een groot aantal juristen en wetenschappers. Deze uitspraak zou internationaal golven aan reacties moeten losmaken, maar opnieuw zwijgt de reguliere media.

 

(7) Het Nederlandse Red Team Covid-19 was een vorm van psychologische oorlogvoering tegen de burger

 

In 2020 verscheen uit het niets een groepje zelfbenoemde experts regelmatig in de media met angstaanjagende boodschappen over het coronavirus. Adviezen van dit zogeheten Red Team, voluit het Red Team Covid-19 Nederland, bevonden zich zonder uitzondering aan de strenge kant van het spectrum. Eind november, na de campagne voor de massavaccinatie, werd het Red Team plotseling opgeheven. Tussen juli 2020 en mei 2021 haalden leden van het Red Team bijna 200 keer de media met hun alarmistische adviezen. Die enorme media-aandacht is onverklaarbaar. Het Red Team was een psychologische operatie om de acceptatiegraad van strengere maatregelen door de bevolking te vergroten, concludeert data-analist Cees van den Bos op basis van vrijgegeven Wob-documenten. Een psychologische operatie of psyop is een techniek om geselecteerde informatie en indicatoren over te brengen aan het publiek om hun emoties en objectieve redeneringen en uiteindelijk het gedrag van groepen en individuen te beïnvloeden, licht Van den Bos toe. Men gebruikte het Red Team als constructieve tegenspraak, maar nodigde niemand uit aan de andere kant van het spectrum, zoals professor Theo Schetters. Op hoog ambtelijk niveau is het Red Team opportunistisch gebruikt voor persconferenties en debatten. Op laagambtelijk niveau zag men geen toegevoegde waarde, stelt Van den Bos vast.

Hij acht het mogelijk dat het Red Team een podium heeft gekregen dankzij de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die alle coronamaatregelen verordonneerde.“Het Red Team was een vorm van psychologische oorlogvoering tegen de burger. Met alarmistische adviezen rekte men het spectrum van de maatregelen op zodat hetgeen de NCTV bedacht, wel mee leek te vallen,” schrijft de data-analist.“Het is een ploeg verraders die waarschijnlijk ook gewoon daarvoor betaald werden,” reageert Patrick Savalle. Wetenschapper Marc Jacobs zegt: “Dit geeft stof tot nadenken.”

(8) Reporter Jimmy Tobias heeft na lang getouwtrek via een Wob-verzoek een hele reeks e-mails boven water gehaald waaruit de betrokkenheid van Marion Koopmans bij het onder het tapijt vegen van de lab leak-theorie.

 

Koopmans was tijdens de coronacrisis een van de hoofdrolspelers van de ingevoerde dwangmaatregelen. Uit de Wob-documenten blijkt dat zij reeds in februari 2020 aan een team internationale virologen adviseerde om te zwijgen over de mogelijkheid dat het virus uit het biolab in Wuhan gelekt zou kunnen zijn. Het bij voorbaat publiekelijk terzijde schuiven van de lab leak-theorie op dat moment was wetenschappelijk niet correct en smoorde een open debat naar de herkomst van een virus dat werd beschouwd als een grote bedreiging voor de mensheid.

Al vanaf het begin van de coronacrisis deed het gerucht de ronde dat het virus niet afkomstig was van vleermuizen op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan, maar dat het al dan niet opzettelijk was gelekt uit het biolab in Wuhan. Door deskundigen en autoriteiten, waaronder Koopmans, werd dit altijd afgedaan als een complottheorie en hield zij vol dat het virus door vleermuizen zou zijn ontstaan. Niet te geloven want zelfs Chinese virologen zijn van meet af aan al met bewijzen gekomen dat het virus is gefabriceerd in een laboratorium in Wuhan en dat het met opzet uit het lab is losgelaten maar Koopmans spreekt van een ‘complotsfeertje.’

US intelligence report sheds new light on Wuhan lab accident theory |  Financial TimesWuhan laboratorium

Maar niks ‘complotsfeertje’ want in juni 2021 kwamen in het Amerikaanse congres e-mails boven water van dr. Anthony Fauci, adviseur van de Amerikaanse president en hoofd van de National Institute of Allergic and Infectious Disease (NIAID). Uit het mail-verkeer bleek dat de Britse wetenschapper Kristian Andersen op 31 januari 2020 bij Fauci het vermoeden had geuit dat het nieuwe coronavirus door de mens was gemaakt. Andersen constateerde onder andere dat ‘sommige onderdelen van het genoom van het virus lijken te zijn ontworpen’.

Fauci had direct daarna overleg met zijn topadviseur Hugh Auchincloss, die hij een e-mail stuurde met als bijlage een artikel over gain of function-onderzoek – het in een laboratorium sleutelen aan een virus. Een van de auteurs van dat artikel was Shi Zhengli, die bekend staat als de ‘vleermuisvrouw’ van het Wuhan Instituut voor Virologie, het laboratorium waaruit het coronavirus zou zijn gelekt. De volgende dag had Fauci een video-overleg met elf internationale virologen, waaronder de Duitse viroloog Christian Drosten, hoogleraar virologie Ron Fouchier van het Erasmus MC en Patrick Vallance, de wetenschappelijk adviseur van oud-premier Boris Johnson van Groot-Brittannië. Ook Marion Koopmans nam deel aan dit gesprek.

Wat er tijdens het overleg is besproken, is niet bekend. Feit is wel dat enkele dagen later bleek dat Andersen, die de lab leak-theorie bij Fauci had aangekaart, ineens van mening was veranderd. Samen met drie virologen die aanwezig waren geweest tijdens het videogesprek, schreef hij een artikel waarin hij afstand nam van de lab leak-theorie. Corona kwam niet uit een lab, was de conclusie. Begin 2021 startte de WHO in Wuhan een officieel onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus. Het onderzoek werd uitgevoerd door een team wetenschappers, waaronder Marion Koopmans. In februari 2021 publiceerden ze hun bevindingen. Na afloop noemde het team het ‘extreem onwaarschijnlijk’ dat het virus afkomstig zou zijn uit een laboratorium in Wuhan terwijl diverse bronnen het tegendeel bevestigen.

Zelfs het World Health Organization (WHO) heeft inmiddels erkend dat het waarschijnlijk is dat het virus uit een laboratorium afkomstig is. Eind oktober verscheen een rapport van de Amerikaanse Senaat waarin wordt gesteld dat het virus waarschijnlijk is ontsnapt uit het lab in Wuhan. Ook is er nieuw genetisch bewijs opgedoken dat genetische manipulatie waarschijnlijker maakt. In een diepgravend artikel van 19 november in De Andere Krant, dus voor de Wob-onthullingen, stelt neuroloog Jan Bonte dat er steeds meer bewijs is dat het SARS-CoV-2-virus uit lab kwam. Ook zijn er aanwijzingen, zegt Bonte, dat virologen Koopmans en Fouchier van Erasmus MC achter de schermen actie hebben ondernomen om de wereld te doen geloven dat het virus een natuurlijke oorsprong heeft, ook al was daar geen bewijs voor.

Tijdens het onderzoek van de WHO-groep in Wuhan bleek Koopmans volledig lak te hebben aan de coronaregels. Geen anderhalve meter afstand, geen slavenmaskers en handen schuddend, wat volgens haar en het OMT-team voor de Nederlandse burger een doodzonde was. Dit laat zien dat Koopmans en trawanten zelf volkomen maling hebben aan de dwangmaatregelen waar ze mede verantwoordelijk voor zijn. Zie ook hier de connecties van Koopmans met het Chinese bewind. Zij zou zelfs onderzoeksgeld van de Chinese overheid hebben aangenomen. Haar banden met de Chinese Communistische Partij doen twijfels rijzen over de geldigheid van de bevindingen van het team. Dit document van de WHO laat zien dat Koopmans werkte als wetenschappelijk adviseur voor het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie in Guangdong. Het staat ook op haar LinkedIn-pagina. Tijdens het China Symposium lichtte Lawrence Sellin al een tipje van de sluier op over haar uiterst dubieuze banden met de Chinese Communistische Partij.”

De oud-kolonel wees erop dat Koopmans lange tijd heeft samengewerkt met Chinese wetenschappers. Sellin zei dat ze samenwerkt met Gao Fu die aan het hoofd staat van het Chinese centrum voor ziektebeheersing en die op zijn beurt samenwerkt met het Chinese leger. Sellin voegde toe dat Koopmans samenwerkt met Ming Liao, die verbonden is aan een agrarische universiteit in Guangzhou en die ook banden heeft met het leger. Het censureren van de waarheid heeft er alleen maar toe geleid dat de echte waarheid krachtiger is geworden dan ooit tevoren. Ondanks al dit bewijsmateriaal mag Koopmans nog steeds aanschuiven bij de tv-gesprekstafels om de noodzaak van de repressieve dwangmaatregelen en het zich laten vaccineren te benadrukken.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud