Uit het nieuws 15-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Er bestaat een groep van criminele samenzweerders die zich ver boven alles en iedereen verheven voelt.

 

Een groep die zich niets van nationale grenzen- en van Universele wetten aantrekt en bezig is een totalitaire wereldregering te installeren. Een groep die aan niemand verantwoording aflegt behalve aan de kliek waartoe ze behoren. Het gaat om een groep samenzweerders die de hele wereldhandel beheert en controle uitoefent over elk aspect van ons leven. Ook Nederland ligt inmiddels volledig onder de dictatuur van deze satanische sekte. Wat wij sinds het begin van 2020 meemaken heeft niets te maken met een virus. Wat ze aan het doen zijn is onze vrijheid en rechten afschaffen en ons levensonderhoud afhankelijk van hen maken. Ze behandelen mensen alsof het om minderwaardige sujetten gaat die gestraft moeten worden wanneer ze niet willen luisteren. Ze streven naar een wereldrijk dat onder invloed van satan overal angst en verdeeldheid zaait, medische horror, armoede, honger, ellende, lijden, ongeluk, vereenzaming, onmenselijkheid en depopulatie van Gods Schepping. Waar zouden toch al deze lijkzakken die hier in de stellingen liggen voor bedoeld zijn?

 

Ze zijn bezig onze eigendommen te stelen zodat wij niets meer bezitten en de wereldbevolking terug te brengen tot een groep slaven die geen enkele controle meer hebben over hun eigen lichaam. Om dit te bereiken hebben ze een nep-pandemie bedacht die volgens talrijke deskundigen niet meer is dan de normale jaarlijks terugkerende seizoensgriep en een nep-vaccin waarmee ze de wereldbevolking willen reduceren. Dat zegt veel over de huidige staat van de wereld en over de regeringen die hier aan mee werken. Ze voeren een oorlog tegen de menselijkheid hoewel ze geen enkel mandaat hebben om onze fundamentele mensenrechten op te heffen.

 

De Universele Verklaring van de rechten van de Mens uit 1948 biedt het geweten en de vrijheid van denken de hoogst mogelijke bescherming. Deze verklaring is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven en is van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard. Waar zijn de beschermers van deze rechten gebleven? De praktijk laat zien dat deze rechten door het wereldwijde misdaadsyndicaat met voeten wordt getreden. Ze voeren medische experimenten uit die volledig in strijd zijn met Regel 92 in het Verdrag van Genève over de rechten van de mens.

 

Ook het eerste artikel van de Nederlandse grondwet laat er geen twijfel over bestaan: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Ook de Nederlandse leiders geven er blijk van hier volkomen lak aan te hebben. Honderdduizenden Nederlanders worden door Rutte&CO uitgesloten van voorzieningen die voorheen vanzelfsprekend toegankelijk waren voor iedereen. Dat betekent dat institutionele en systematische discriminatie heringevoerd is in ons land. De wereldbevolking wordt met de gevaarlijkste lieden uit de hele geschiedenis geconfronteerd.

 

De gecontroleerde kranten en andere massamedia doen volop mee door het vuurtje verder aan te wakkeren. Wat ze doen is mensen die gerechtvaardigde kritiek uiten over wat er werkelijk aan de hand is, weg te zetten als ‘complotfanaten’. Met die term wordt bewust onderzoek naar de waarheid bij voorbaat ongeldig verklaard. Door gebrek aan onafhankelijke informatie wordt de burger de mogelijkheid ontnomen om uit een breed scala van feiten, voorlichting en meningen zelf conclusies te trekken, en politieke oordelen te vormen. In Bijbelse tijden waren er koningen en anderen die zich zelfs goddelijke eigenschappen lieten aanmeten en wetten naar eigen goeddunken aanpasten om hun invloed zonder enig moreel kompas te misbruiken. Dat zien wij vandaag ook weer massaal gebeuren. Maar niemand kon indertijd de profeten het zwijgen opleggen. Onbevreesd herinnerden ze het volk eraan hoe gevaarlijk het was wanneer overheden en hun jaknikkers te veel macht kregen en lieten overduidelijk blijken wie zij dienden:

Jesaja 33:22Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.”

Profeten zijn er niet meer maar wel mensen die de Bijbelse profetieën weten te duiden en die de plannen van satan en zijn trawanten weten te ontmaskeren. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Alles ademt de sfeer van een wereldwijde satanische samenzwering.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud