Uit het nieuws 15-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Er bestaat een groep van criminele samenzweerders die zich ver boven alles en iedereen verheven voelt.

 

Een groep die zich niets van nationale grenzen- en van Universele wetten aantrekt en bezig is een totalitaire wereldregering te installeren. Een groep die aan niemand verantwoording aflegt behalve aan de kliek waartoe ze behoren. Het gaat om een groep samenzweerders die de hele wereldhandel beheert en controle uitoefent over elk aspect van ons leven. Ook Nederland ligt inmiddels volledig onder de dictatuur van deze satanische sekte. Wat wij sinds het begin van 2020 meemaken heeft niets te maken met een virus. Wat ze aan het doen zijn is onze vrijheid en rechten afschaffen en ons levensonderhoud afhankelijk van hen maken. Ze behandelen mensen alsof het om minderwaardige sujetten gaat die gestraft moeten worden wanneer ze niet willen luisteren. Ze streven naar een wereldrijk dat onder invloed van satan overal angst en verdeeldheid zaait, medische horror, armoede, honger, ellende, lijden, ongeluk, vereenzaming, onmenselijkheid en depopulatie van Gods Schepping. Waar zouden toch al deze lijkzakken die hier in de stellingen liggen voor bedoeld zijn?

 

Ze zijn bezig onze eigendommen te stelen zodat wij niets meer bezitten en de wereldbevolking terug te brengen tot een groep slaven die geen enkele controle meer hebben over hun eigen lichaam. Om dit te bereiken hebben ze een nep-pandemie bedacht die volgens talrijke deskundigen niet meer is dan de normale jaarlijks terugkerende seizoensgriep en een nep-vaccin waarmee ze de wereldbevolking willen reduceren. Dat zegt veel over de huidige staat van de wereld en over de regeringen die hier aan mee werken. Ze voeren een oorlog tegen de menselijkheid hoewel ze geen enkel mandaat hebben om onze fundamentele mensenrechten op te heffen.

 

De Universele Verklaring van de rechten van de Mens uit 1948 biedt het geweten en de vrijheid van denken de hoogst mogelijke bescherming. Deze verklaring is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven en is van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard. Waar zijn de beschermers van deze rechten gebleven? De praktijk laat zien dat deze rechten door het wereldwijde misdaadsyndicaat met voeten wordt getreden. Ze voeren medische experimenten uit die volledig in strijd zijn met Regel 92 in het Verdrag van Genève over de rechten van de mens.

 

Ook het eerste artikel van de Nederlandse grondwet laat er geen twijfel over bestaan: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Ook de Nederlandse leiders geven er blijk van hier volkomen lak aan te hebben. Honderdduizenden Nederlanders worden door Rutte&CO uitgesloten van voorzieningen die voorheen vanzelfsprekend toegankelijk waren voor iedereen. Dat betekent dat institutionele en systematische discriminatie heringevoerd is in ons land. De wereldbevolking wordt met de gevaarlijkste lieden uit de hele geschiedenis geconfronteerd.

 

De gecontroleerde kranten en andere massamedia doen volop mee door het vuurtje verder aan te wakkeren. Wat ze doen is mensen die gerechtvaardigde kritiek uiten over wat er werkelijk aan de hand is, weg te zetten als ‘complotfanaten’. Met die term wordt bewust onderzoek naar de waarheid bij voorbaat ongeldig verklaard. Door gebrek aan onafhankelijke informatie wordt de burger de mogelijkheid ontnomen om uit een breed scala van feiten, voorlichting en meningen zelf conclusies te trekken, en politieke oordelen te vormen. In Bijbelse tijden waren er koningen en anderen die zich zelfs goddelijke eigenschappen lieten aanmeten en wetten naar eigen goeddunken aanpasten om hun invloed zonder enig moreel kompas te misbruiken. Dat zien wij vandaag ook weer massaal gebeuren. Maar niemand kon indertijd de profeten het zwijgen opleggen. Onbevreesd herinnerden ze het volk eraan hoe gevaarlijk het was wanneer overheden en hun jaknikkers te veel macht kregen en lieten overduidelijk blijken wie zij dienden:

Jesaja 33:22Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.”

Profeten zijn er niet meer maar wel mensen die de Bijbelse profetieën weten te duiden en die de plannen van satan en zijn trawanten weten te ontmaskeren. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Alles ademt de sfeer van een wereldwijde satanische samenzwering.

Naast aardbevingen behoren vulkaanuitbarstingen tot de meest verwoestende natuurverschijnselen die de aarde kent.

 

In Openbaring 1 onthult Johannes de geheimen die Jezus aan hem bekend gemaakt heeft. Hoewel Johannes niets meldt over vulkaanuitbarstingen, lijkt het er op dat de tekst in Openbaring 8:7 een verwijzing is naar een plotselinge wereldwijde vulkanische activiteit die de atmosfeer zal ontwrichten zodat het vuur, magma en hagel ‘regent’.

Openbaring 8:7  “En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.”

Johannes beschrijft hier een ecologische catastrofe die een derde deel van de opbrengst van de aarde en haar vegetatie, vernietigt. Naast aardbevingen behoren vulkaanuitbarstingen tot de meest verwoestende natuurverschijnselen die de aarde kent. Zo is sinds 19 september de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma actief. Eindtijdklok.org  heeft een kaart gepubliceerd van Volcanodiscovery met de vulkanen wereldwijd die momenteel actief zijn. Op 5 november 2021 waren dat er 28. Op de site Eindtijdklok zal regelmatig een update worden weergegeven met daarop het aantal vulkaanuitbarstingen.

 

Uitbarsting Cumbre Viega op La Palma

 

Weinig natuurlijke processen zijn zo spectaculair als vulkanisme. Er kunnen temperaturen optreden van wel 1350 graden Celsius. Er zijn ruim 15.000 vulkanen op aarde waarvan er ca 16 heel gevaarlijk zijn en af en toe actief. Tot de meest gevaarlijkste vulkanen ter wereld behoren onder meer de Krakatau in Indonesië,  Yellowstone Park in de Verenigde Staten, de Fuji in Japan en de 5426-meter hoge Popocatepetl in Mexico. Andere vulkanen die angstvallig in de gaten worden gehouden zijn de 2463 meter hoge Mayon op de Filippijnen, de Etna op Sicilië, Mauna Loa op Hawaï, Merapi op Midden-Java, en de Vesuvius in Italië. Indonesië telt maar liefst 130 vulkanen.

 

Een van de meest hevige vulkaan uitbarstingen in de gedocumenteerde geschiedenis is die op het eiland Thera (Griekenland) omstreeks 1470 v.Chr. Men vermoedt dat de vloedgolf die hierbij ontstond, een eind maakte aan de Minoïsche beschaving op Kreta. Volgens de Griekse professor Spyridon Marinatos heeft deze uitbarsting niet alleen Thera getroffen maar eveneens een aantal landen aan de Egeïsche en Middellandse zee waaronder Egypte. De uitbarsting veroorzaakte enorme aardbevingen in de regio waarbij tevens reusachtige aswolken en gloeiende lava de lucht in werden geslingerd.

 

Zo ontdekte men op de overblijfselen van het eiland Thera op sommige plaatsen een zestig meter dikke laag as en puimsteen. In Egypte heeft men een aantal geschriften gevonden die melding maken van een natuurramp die omstreeks dezelfde tijd moet hebben plaatsgevonden als de uitbarsting op Thera. Een van de verhalen werd ontdekt op een schrijn (naos) van zwart graniet in de stad El-Arisj. De tekst op de schrijn meldt dat Egypte gedurende 9 dagen in duisternis was gehuld. Ook in de oude Joodse Midrasj geschriften worden bijzonderheden gegeven over deze duisternis. Tijdens de eerste drie dagen kon men nog van plaats veranderen; tijdens de volgende dagen was dat echter niet meer mogelijk. Het was niet de duisternis van een normale nacht; er raasde een felle storm vol fijne asdeeltjes over het land. Op het Arabisch schiereiland vertelt een overgeleverde traditie dat een geweldige vloedgolf het land overspoelde en dat de mensen door zware stormen werden weggeslingerd. Het toneel van de ramp staat bekend onder de naam “Idam”, wat “razernij” betekent.

In 1883 explodeerde in Indonesië de Krakatou. Dat was eveneens een van de meest vernietigende uitbarstingen in de gedocumenteerde geschiedenis. De uitbarsting van deze vulkaan was zo hevig dat hij op 5000 kilometer afstand werd gehoord. Een stofwolk steeg op tot 80 kilometer hoogte en verspreidde haar inhoud over de aarde. Windstoten van de enorme explosie braken ramen en lieten muren instorten op een afstand van 160 kilometer. De uit de uitbarsting voortkomende vloedgolf richtte echter de grootste verwoestingen aan. In de gebieden die aan de straat van Soenda zijn gelegen, werden 300 plaatsen verwoest en kwamen 36.380 mensen om het leven toen een vloedgolf van 36 meter hoog over het land raasde. Op kusten op een afstand van 12.000 kilometer steeg de vloed zeer sterk. Mensen in de hele wereld konden vele maanden lang de wonderlijke verschijnselen zien die veroorzaakt werden door het stof dat in de bovenatmosfeer werd vastgehouden. Het stof zorgde voor prachtige zonsondergangen en zette de hemel in lichterlaaie.

Onder Yellowstone National Park in de staat Wyoming (USA) bevindt zich een zogenaamde supervulkaan. Wetenschappers vrezen dat deze vulkaan binnen afzienbare tijd tot uitbarsting zal komen. Seismologen maken zich al geruime tijd grote zorgen over wat er in de bodem van dit park gebeurt. Er bevindt zich een zgn. caldeira onder het oppervlak. Een caldeira is een grote komvormige krater, gevormd door vulkanische activiteit. De ondergrondse magmagrot is ongeveer 90 kilometer lang en 35 kilometer breed en bevat een geweldige vuurzee van miljarden kubieke meters gesmolten rots. Volgens de U.S. Geological Survey zijn er de afgelopen jaren in dit park duizenden bevingen geregistreerd.

Een volledige uitbarsting van deze vulkaan zou catastrofaal zijn, niet alleen voor Amerika, maar voor de hele wereld. Honderden kubieke kilometers lava, rotsen en as zouden tot hoog in de atmosfeer worden geblazen. Een uitbarsting van deze vulkaan zou voor een knal zorgen die duizenden keer zo zwaar als die van de vulkaan St.Helens op 18 mei 1980. De as zou het grootste deel van het noordelijke halfrond enkele dagen lang in complete duisternis dompelen. Binnen 160 kilometer van de uitbarsting zou al het leven onmiddellijk worden gedood. Degenen die net buiten deze zone wonen, zoals de inwoners van Denver en Salt Lake City, wacht een nog veel wreder lot. Deze steden zouden wekenlang bekogeld worden met hete vulkanische as, stof en rotsblokken. Uiteindelijk zal vrijwel niemand dat overleven. Geschat wordt dat tot op zo’n 1000 kilometer afstand 90% van de bevolking zal omkomen. In een straal van 1600 kilometer zal alles door een minimaal 3 meter dikke laag as worden bedolven. Wetenschappers vrezen dat twee derde van de Verenigde Staten in één klap onbewoonbaar zal worden. Daarnaast kunnen zich heftige bevingen van de aardkorst voordoen.

De brief aan de  gemeente Efeze in het boek Openbaring staat eveneens symbool voor onze tijd.

 

Uit deze brief blijkt dat mensen heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap kunnen afdwalen en toch blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. De apostel Paulus presteerde het in het grote commerciële en religieuze centrum van Efeze een gemeente tegen de verdrukking in te stichten. Het ging om een “kleine kudde” van gelovigen. Juist in deze gemeente openbaart Jezus zich als Degene die tussen de kandelaren wandelt om te zien of het vuur nog wel voldoende brandt. Paulus verloor bijna het leven, toen hij zich verzette tegen de blinde verering van Artemis (Handelingen 19). Artemis (Semiramis) was de godin van de vruchtbaarheid en stond eveneens bekend als de beschermheilige van de prostituees. De erediensten in de tempel waren van demonische aard en werden gevolgd door tempelprostitutie in de bijgebouwen. Er was sprake van een totaal verdorven stad en een centrum van onzedelijkheid. Ook de zwarte magie was daar één van de favoriete bezigheden. Paulus stak twee jaar van zijn leven in de jonge gemeente van Efeze. Van daaruit verbreidde het goede nieuws zich door Klein-Azië.

 

Tempel van Artemis

 

In de begintijd van deze gemeente wisten de gelovigen waarheid en leugen goed van elkaar te onderscheiden en wisten ze precies wie als valse profeet aangemerkt diende te worden en de gemeenteleden die bedreven waren in het verspreiden van leugens en dwalingen. Jezus, begint met de woorden: “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden.”

 

De zonde en de afval waren deze gemeente reeds binnengedrongen. Hun goede werken waren uiterlijk nog wel aanwezig, maar hun eerste liefde voor Jezus was weg. Daarom roept Hij hen op zich te bekeren. Jezus, dreigt hun kandelaar, hun fakkel van Gods getuigenis van hun weg te nemen. Deze kandelaar is in feite kenmerkend voor alle gemeenten dus ook voor de gemeenten van onze tijd.

 

Wat begon als een volledige toewijding aan Jezus en zijn werk, was langzamerhand bekoeld. Jezus, wilde dat ze volkomen aan Hem toegewijd waren. Hij riep hen terug naar de vreugde van hun eerste liefde. Maar in plaats daarvan namen ze genoegen met puur theologisch fatsoen en materieel gemak. Ze begonnen Gods Woord te loochenden en bouwden hun eigen geloofsbelijdenissen en filosofieën op. Ook in onze tijd blijkt voor velen het stadium van de “eerste liefde” verleden tijd. Het komt steeds vaker voor dat hedendaagse gezaghebbende theologen de maagdelijke geboorte van Jezus afwijzen en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Ze verwerpen de historische waarheden van de Bijbel en ontkennen zaken die juist volgens Jezus van vitaal belang zijn voor het ware geloof.

 

Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. “De Bijbelse taal is van poëtische aard en daagt ons uit onze fantasie royaal te gebruiken” zo zegt men. Grote delen van Gods woord worden naar het rijk der mythen en legenden verwezen. De Amerikaanse hoogleraar Bijbelse geschiedenis John Dominic Crossan, schetst de mens Jezus als een socratisch filosoof, die stem gaf aan misdeelden en het koninkrijk Gods predikte onder de grootste verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Crossan gelooft wel dat Jezus als Joodse rebel aan het kruis is gespijkerd, maar niet dat Hij uit de dood is opgestaan. Hij houdt het voor aannemelijk dat zijn lichaam voor de honden is geworpen.

 

Diverse kerkleiders dromen ervan, dat spoedig de grote eenheidskerk (Wereldkerk) een feit zal zijn. Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in één werelds religieus systeem door zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. Deze kerk is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten. Jezus maakt in Zijn brieven aan de gemeenten duidelijk dat er een tijd zal komen waarin allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Satan werkt alsof hij god is en wekt de indruk een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed te stichten.

 

Een werelds religieus systeem

 

Ook in Efeze heeft Satan het gemunt op de ondergang van de gemeente en zoals hij in die tijd op slinkse wijze bezig was, zo is hij dat vandaag ook. Met halve waarheden en met leugens probeert hij de gelovigen te misleiden en heeft daarvoor een heel leger aan dwaalleraren ter beschikking waaronder figuren die zich vandaag profeten en apostelen noemen zoals in het Protestantse christendom dat bekend staat als de “New Apostolic Reformation”(NAR) en “Kingdom Now”. NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna.

 

Anderen beweren zelfs dat de diverse profetieën van de Oudtestamentische profeten en het Boek Openbaring geen betrekking zouden hebben op de toekomst maar reeds ten tijde van het bewind van de Romeinse keizer Nero in vervulling zijn gegaan met Nero zelf als het beest uit Openbaring.

Ze geven een eigen draai aan Gods Woord en geven daarmee de indruk dat God eigenlijk niet zo Almachtig is als gedacht. De gemeente van Efeze ontmaskerde deze figuren als leugenaars. Jezus, is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger, er is wat dat betreft niets veranderd. De mens moet Zijn beloften niet vergeten maar ook Zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt ons duidelijk dat wij op onze hoede moeten zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van satan zijn ingeslagen.

God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt, de dwalende Schriftgeleerden, de kerk en allerlei andere charlatans zijn daar een voorbeeld van. Voor Schriftgeleerde kan men opgeleid worden, maar Geloof is iets heel anders. De wereld is niet door wijsheid tot kennis van God gekomen maar door geloof in Zijn Woord. Wie zijn hoogmoed laat varen en zichzelf gering acht als een kind, die is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen. Mensen die het gevoel hebben door afvallige theologen te zijn verleid, doen er goed aan terug te keren in de veilige armen van Jezus.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud