Uit het nieuws 04-10-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Het lijkt mode te zijn geworden in boeken en op sociaal media om Jezus/Yeshua voor te stellen als een soort fabelfiguur.

Het christendom wordt aangevallen als irrationeel, bijgelovig en absurd. Het is satan die met alle middelen probeert het bestaan van Hem als ťťn grote leugen voor te stellen. Zelfs bekende theologen verwerpen de historische waarheden van de Bijbel en ontkennen zaken die juist volgens Jezus/Yeshua van vitaal belang zijn voor het ware geloof. Ze beweren dat begrippen als Almachtige God, erfzonde, de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus/Yeshua, niet meer van deze tijd zijn. De opvatting dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Maar Zijn leven is geen fabel, want Zijn verhaal is niet alleen gedocumenteerd door betrouwbare nieuwtestamentische schrijvers, maar ook door belangrijke historici. Het is een verhaal dat voor iedereen bestemd is en voor hen die Hem nog niet kennen kan het leven radicaal positief veranderen.

Er bestaan vele theorieŽn waarmee tegenstanders proberen aan te tonen dat Jezus/Yeshuaísherrijzenis uit de dood slechts een fabel is of een slimme misleiding was. Belangrijk gegeven is dat er niet alleen een groot aantal getuigen waren van Zijn opstanding, maar tevens een compleet gebrek aan tegengeluiden onder Zijn vele vijanden in die tijd waaronder de FarizeeŽrs en de Schriftgeleerden. Een bizarre bewering dat een controversieel persoon die gestorven was weer levend was geworden zou onmiddellijk verwijderd zijn door bijvoorbeeld de Romeinse machthebbers of de Joodse FarizeeŽrs door het dode lichaam als bewijs te overhandigen. Dat konden ze echter niet. Zelfs Pontius Pilatus doet in zijn brief aan keizer Tiberius Caesar een indrukwekkend verslag over de gebeurtenissen tijdens de laatste dagen van Jezus/Yeshua's leven op aarde. Hij schrijft over de aardbeving en duisternis op het midden van de dag tijdens de kruisiging.

In 1961 ontdekten archeologen in het Romeinse theater Caesarea, een Romeinse stad uit de oudheid aan de Middellandse Zeekust van IsraŽl een steen waarop de naam van Pontius Pilatus in het Latijn staat gegraveerd.

Pilatus was een historische figuur want Lucas refereert aan hem als de Romeinse gouverneur van Judea (26-36 na.Chr) tijdens de heerschappij van Tiberius Caesar (Lucas 3:1). Volgens de historicus Josephus en canonieke evangelieverhalen, lobbyde Pilatus voor Jezus/Yeshua om zijn uiteindelijke lot van executie te sparen, maar gaf uiteindelijk toe aan de openbare roep om zijn dood. Pilatus probeerde zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor de dood te vermijden, zoals te zien is in het MatthťŁs-evangelie met het symbolische Ďwassen van zijn handení:

MatthťŁs 27:24 ďToen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt.Ē

De opstanding van Jezus/Yeshua uit de dood is beslist geen fabel. Zo werd Zijn graf officieel door de Romeinen verzegeld. Op het breken van zo'n zegel stond een extreem zware staf: automatische executie door middel van ondersteboven gekruisigd worden. De discipelen predikten het nieuws van de opstanding in Jeruzalem. Als ze een fabel hadden verkondigd dan zouden ze snel door de mand zijn gevallen want iedereen kon controleren of het graf inderdaad leeg was. De Joodse historicus Josephus verwierp weliswaar dat Hij de Messias was, maar bevestigde wel dat Jezus/Yeshua niet meer in Zijn graf lag. De enorme kei die voor Zijn graf was geplaatst was weggerold - niet een stukje, maar volledig weg van de ingang. Het is onmogelijk dat de discipelen dit zouden kunnen hebben gedaan zonder dat de permanente Romeinse bewakers dit in de gaten zouden hebben gehad. In het Romeinse leger stond hier de doodstraf op door middel van levend te worden verbrand. Mede vanwege de angst voor deze zware straf lijkt het daarom niet erg voor de hand liggend dat meerdere soldaten tegelijkertijd in slaap zouden zijn gevallen.

Jezus/Yeshua verscheen na Zijn opstanding aan soms een paar, soms een groot aantal getuigen. Hoe meer getuigen, hoe betrouwbaarder een verhaal is. Uitgerekend Saulus (de latere apostel Paulus) die de volgelingen van Jezus/Yeshua vanwege het opstandingverhaal te vuur en te zwaard vervolgde, getuigde ervan dat Hij persoonlijk aan Hem verscheen en later aan meer dan 500 mensen tegelijk. 1 CorinthiŽrs 15:5-6-7-8 ďÖen Hij is verschenen aan Cťfas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.Ē

Iedereen kon aan deze honderden getuigen zelf vragen wat ze gezien hadden. Er zijn nergens verslagen dat deze getuigen achteraf vals bleken te zijn. De vele theorieŽn die bedacht zijn om Jezus/Yeshuaís opstanding in twijfel te trekken zijn zelfs bij een oppervlakkige beschouwing van geen enkele waarde. Hij is werkelijk opgestaan en velen zien uit naar Zijn terugkeer op aarde om als Vredevorst over het Duizendjarig Vrederijk te regeren. Alle regeringsvormen zoals wij die vandaag kennen, zullen zijn verdwenen, ten onder gaan met Babylon. Het oordeel over Babylon zal het einde betekenen van de hoerenmadam en de wereldse machten die haar wijn hebben gedronken. Het Messiaanse vrederijk zal een rustpunt worden voor de volkeren, een verademing voor allen die Jezus/Yeshua lief hebben en Zijn geboden onderhouden.

De Nederlandse bevolking wordt geconfronteerd met een bedrog wat tot kolossale proporties is uitgegroeid.

Nu Rutte en trawanten Nederland hebben gereset in een apartheidsstaat compleet met apartheidspas, kan elk aspect van het leven van ongevaccineerden, van werk tot reizen, amusement, onderwijs, toegang tot gezondheidszorg - zelfs tot het verkrijgen van een banklening of bezoek aan de supermarktĖ binnen afzienbare rijd worden gekoppeld aan een vaccinstatus. Van enige medische rechtvaardiging is geen enkele sprake. De coronapas heeft niets te maken met bescherming van de volksgezondheid. Wat ze doen bedreigt bijna elk aspect van ons leven en ons levensonderhoud. Rutte&CO hebben de oorlog verklaard aan niet-gevaccineerden. Niets lijkt meer taboe uit de Haagse slangenkuil wat betreft de vrijheidsbeperkende maatregelen. Volgens Resolutie 2361 van de Raad van Europa mag het vaccinatiepaspoort echter nooit als ID-bewijs worden gebruikt.

 

Deze resolutie wordt echter met voeten getreden

 

Mensen die toch onder druk worden gezet kunnen een beroep doen op Resolutie 2361 (2021). Daarnaast heb je het IVBPR, het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; artikel 7 is het absolute recht dat de betrokkene alleen na vrijwillige instemming mee hoeft te doen aan een medisch experiment. ďAls je daar aan voorbij gaat, wat onze machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf.Ē Dat valt onder de WIM Wet Internationale Misdrijven en de berechting gebeurt door militaire tribunalen.

Volgens Jurist Ghislen Nysten zijn de poorten naar een totalitaire staat wagenwijd opengezet, zo verklaarde hij bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. ďWat er op dit moment gaande is, is dat er in dit land sprake is van zeer grootschalige discriminatie van groepen mensen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Je ziet dat mensen op basis van modellen worden buitengeslotenĒ. Hij vindt dat we afdrijven naar een totalitaire staat. ďIn een totalitaire staat dringt het ingrijpen van de overheid door tot in de haarvaten van de samenlevingĒ aldus de jurist.

De mensheid laat zich meevoeren in een ongekende misdaad. Wanneer de zogenaamde gezondheidsfunctionarissen met het verder uitrollen van de schijnpandemie hun zin krijgen, zullen binnen afzienbare tijd kinderen niet meer naar school kunnen zonder meerdere injecties van het experimentele vaccin Ė tegen een virus dat nauwelijks een bedreiging voor hen vormt. Klik hier om te zien hoe bedrog en censuur samen gaan. De Covid leugens groeien als de neus van Pinokkio schrijft Paul Craig Roberts op zijn site.

 

Ze nemen beslissingen die niet mogen, niet noodzakelijk zijn, niet bewezen effectief zijn en schadelijk zijn. We worden geconfronteerd met ongekende bedreigingen voor onze gezondheid en onze grondwettelijke vrijheden. Daarbij spelen de gevestigde media een sleutelrol in wat er sinds het voorjaar van 2020 over ons heen is gerold. We zijn in een tijd aangekomen waarin de volksverlakkerij tot grote hoogte is gestegen. Een van de hoofdrolspelers van dit beleid in Nederland is Hugo de Jonge. Deze figuur vervult een hoofdrol in een ziek manipulatief spel van supranationale instanties om meer controle over de bevolking te verkrijgen. Hij praat over injecties die frauduleus als vaccins worden gepresenteerd en krijgt daarvoor alle ruimte in de diverse praatprogrammaís en in de mainstream media.

 

De Jonge is ook de man die het onzin verhaal verkondigde waarom het nodig was het coronavirus in te delen als een klasseA-pathogeen, naast cholera, ebola, enz. Dat moest vanwege de noodzaak om de dwangmaatregelen te rechtvaardigen. Maar dit "zeer gevaarlijke" virus blijkt echter nog steeds niet formeel op de A lijst te staan. In dit bericht van de organisatie Bluetruth wordt uitgelegd dat de coronamaatregelen zoals die nu worden uitgevoerd nog volledig onwettig zijn.

 

De term vaccin wordt gebruikt om het publiek op grote schaal te misleiden. Veel mensen kunnen niet bevatten dat figuren als De Jonge in staat zijn tot zulk afschuwelijk en verwerpelijk gedrag. Het gaat om een bedrog wat tot kolossale proporties is uitgegroeid. Het gaat om een vele jaren geleden geplande machtgreep. Het Wuhan-virusí werd gebruikt als dekmantel om het gigantische bedrog in werking te zetten met het invoeren van een reeks maatregelen om de bevolking onder meer door middel van vaccinaties in een dwangbuis te persen. De laatste klinische onderzoeksresultaten zullen pas tussen december 2022 en 31 maart 2024 volledig zijn afgerond. Iedereen die zich nu dus laat vaccineren zijn officieel niets anders dan proefkonijnen. Wat hier over de bevolking van Nederland wordt uitgerold zal te boek gaan als een van de zwartste bladzijden in de menselijke geschiedenis. Stephane Bancel, de huidige CEO van Moderna, heeft aangekondigd dat iedereen die de eerste twee Wuhan coronavirus mRNA-"vaccins" van het bedrijf heeft gekregen, de rest van zijn leven continu "booster" -injecties nodig zal hebben als ze nog verder willen leven.

 

In het boek ďExternalisation of the HierarchyĒ wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regerenÖzijn naam is Lucifer. Om zijn komst te bewerkstellingen wordt de wereldbevolking sinds het voorjaar van 2020 geconfronteerd met de grootste medische fraude aller tijden. De bedoeling is om de wereldbevolking aanzienlijk te reduceren en de overblijvers te onderwerpen aan een slavernijmaatschappij door middel van een digitaal registratiesysteem. Wie niet meedoet, zal worden uitgesloten. Volslagen onbetrouwbare en op leugens gebaseerde statistieken over sterfkansen bij besmetting en over de besmettingen zelf hebben bijgedragen tot de fictie dat er beschermd moet worden. Commentaar op het beleid van binnenuit wordt ogenblikkelijk afgestraft. Dat overkwam staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) (CDA) die door Rutte en trawanten werd weggestuurd omdat zij vraagtekens zette bij het kabinetsbesluit om een coronatoegangsbewijs in te voeren.

 

Kritiek uiten op het belachelijke coronabeleid van dit dictatoriale kabinet is niet toegestaan.ďDe uitspraken van Keijzer íverdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijnĒ, staat in een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst. Lees hier ook haar afscheidsbrief. Alle lof voor deze dame en mooi te zien hoeveel hartverwarmende bijval zij krijgt op sociaal media. Volgens de media zitten er nog meer leden in de coalitie die het niet eens zijn met het beleid van Rutte&CO. Wanneer gaan ook zij hun mond open doen en opkomen voor het belang van het Nederlandse volk?

 

IsraŽl heeft medicijnen ontwikkeld die bijzonder doel≠treffend zijn tegen corona, maar toch maken ze geen deel uit van de gangbare behandelmethodes.

 

Een genees≠middel dat een positief resultaat heeft laten zien van maar liefst 90% is EXO-CD24. Van de 30 patiŽnten die het genees≠middel kregen, vertoonden er 29 binnen twee dagen een aanzienlijke verbetering. Dit geneesmiddel hoeft slechts ťťn keer per dag gedurende vijf dagen te worden toegediend. Waar is dit geneesmiddel gebleven? Een ander voorbeeld is de effectiviteit van een medicijn genaamd Allocetra. Het werd toegediend aan 21 ernstig zieke coronapatiŽnten met onderliggende ziekten in het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem. Volgens de artsen daar herstelden 19 van deze patiŽnten binnen zes dagen en werden zij na gemiddeld acht dagen uit het zieken≠huis ontslagen.

 

Reeds in april 2020 stonden IsraŽlische wetenschappers op het punt een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. De werkzaamheid van het vaccin is bewezen in preklinische onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Veterinair Instituut. Volgens Dr. Chen Katz, leider van de biotechnologiegroep van MIGAL zou het gaan om een oraal vaccin, waardoor het bij uitstek toegankelijk is voor het algemene publiek. Ook van dit medicijn is niets meer vernomen.

IsraŽl heeft net als diverse andere landen een vaccinatieverdrag met vaccinfabrikant Pfizer afgesloten waarbij het kennelijk niet is toegestaan andere medicijnen toe te passen. Door het gesloten contract heeft Pfizer IsraŽl letterlijk in Ďeen soort laboratoriumí veranderd. Dat is zelfs door Albert Bourla, Ceo van Pfizer toegegeven: ďSoms zijn medische experimenten op mensen noodzakelijk en te rechtvaardigen, indien de deelnemers op de hoogte zijn van alle mogelijke omstandigheden en als ze vrijwillig hun toestemming geven.Ē

Naar verwachting wordt binnenkort aangekondigd dat je minstens vier vaccinaties nodig hebt om Ďvolledig gevaccineerdí te zijn en deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. Inmiddels zijn er grote protesten uitgebroken nu het langzaam maar zeker begint door te dringen bij mensen dat ze zich steeds weer opnieuw moeten laten vaccineren om recht te blijven hebben op gebruik van de Green Pass. De betogers krijgen het predicaat Ďrechts-extremistí en anti-vaxxer opgeplakt, maar velen beginnen inmiddels in te zien dat de vaccinaties tot gezondheidsproblemen leiden en zelfs sterfgevallen. Daarvoor is een platform opgericht met de naam Testimonies Project voor diegenen die lichamelijke klachten hebben gekregen na vaccinaties en mensen die gestorven zijn. De bedoeling is dat deze slachtoffers hun stem kunnen laten horen, aangezien ze niet worden gehoord in de IsraŽlische media.

De initiatiefnemers hopen dat dit project meer en meer mensen zal uitnodigen om hun verhaal te vertellen. Velen beginnen in te zien dat de Covid-19 injecties niets anders zijn dan medische experimenten op mensen zoals die na de Tweede Wereldoorlog streng werden verboden in de NŁrnberg code.

Inmiddels blijken de twee Pfizer shots niet meer voldoendeen dienen de IsraŽliŽrs nu een derde (booster) shot te moeten nemen om hun Covid Ďgroene pasí geldig te houden. Directeur-generaal Nachman Ash van het IsraŽlische ministerie van Volksgezondheid zegt dat de derde dosis al voor iedereen beschikbaar is. De pas geldt voor iedereen vanaf drie jaar. De ďGroene PasĒ blijkt echter minder een volksgezondheidsmaatregel en meer een methode om het publiek te dwingen het vaccin te nemen. Volgens de minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz is het coronapaspoort puur en alleen bedoeld om de ongevaccineerden onder druk te zetten zich te laten vaccineren. Terwijl Horowits zich niet bewust was van het feit dat hij achter een open microfoon zat en live op TV was, zei hij voorafgaand aan een ministerraad dat sommige coronamaatregelen alleen bedoeld zijn om de vaccinatiegraad te verhogen en niet om de morbiditeit te verlagen.

Coronavirus: Israel says Pfizer vaccine protection takes a hit as Delta  variant spreads | CTV NewsPremier Naftali Bennett voert de druk verder op door op te merken dat "onze tolerantie voor mensen die zich niet laten vaccineren op is." Bennett kreeg ook zware kritiek te verduren wegens zijn agressieve tactieken om IsraŽlische ouders over te halen hun kinderen te vaccineren met het fake-vaccin. Tijdens een kabinets≠vergadering, vlak voor het begin van het schooljaar op 1 september, zei Bennett volgens Channel 13 News, dat hij graag zou zien dat IsraŽlische ouders elkaar te schande maken als ze hun kinderen niet laten vaccineren. ďIk wil dat de ouders van degenen die hun kinderen hebben laten vaccineren, druk uitoefenen op de ouders die ze niet hebben gevaccineerd. Ik wil dat de ouders met elkaar wedijveren. Laat ze maar vechten,Ē aldus Bennett.

Met het vaccineren van de wereldbevolking is er door een groep satanische slechteriken een proces van depopulatie in gang gezet. Het Wuhan-virus was de dekmantel voor een reeks maatregelen in het kader van een wereldwijd uitgerold project om de wereldbevolking onder controle te brengen. De medische route met inenting is daarbij een meesterzet gebleken. Ook geloven ze in eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Naziís die ook volgden).Diverse medische deskundigen waaronder de Amerikaanse arts Dr.Vladimir Zev Zelenko, spreken van massamoord. Men spreekt van een Kill Shot, een sluipmoordenaar.

Velen die IsraŽl lief hebben vragen zich af wat de huidige IsraŽlische leiders bezield zelfs in de frontlijn te staan met het massaalvaccineren van de bevolking. Staan ze aan de kant van Gods tegenstander en zijn ze bezig IsraŽl van binnenuit te vernietigen? Dat roept de vraag op of God IsraŽl verstoten heeft. Maar in Romeinen 11:1 klinkt toch het ondubbelzinnige antwoord: ĎVolstrekt niet!í God heeft dit mooie land immers als een eeuwig durend bezit aan de nazaten van Abraham, Isašk en Jakob gegeven. Geen ander land op aarde is ooit door God beloofd aan een volk in het bijzonder, dat is alleen met het volk van IsraŽl gebeurd. Het land en het volk van IsraŽl horen onlosmakelijk bij elkaar. God noemt IsraŽl Mijn land en als God spreekt over Mijn land, dan spreekt Hij ook over Mijn volk, de kinderen van IsraŽl. IsraŽl is het land van de Bijbel. Het is het land waar mijn Herder en Redder Jezus/Yeshua is geboren, gekruisigd en opgenomen. IsraŽl is het land waar Hij zal terugkeren om de wereld te verlossen van de machten van de duisternis die nu bezig d.m.v. het vaccineren van de hele wereldbevolking Gods Schepping te vernietigen. Allen die daar aan meegewerkt hebben zullen ter verantwoording worden geroepen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud