Schrikbarende misleidingen binnen het christendom

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:16 november 2012) (Laatste bewerking: 11 juni 2021)

 

Opmerkelijk dat Jezus in de brief aan Thyatíra (Openbaring 2:18t/m29) verwijst naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. In deze gemeente is sprake van een vermenging van godsdiensten, vermengd met tongentaal, occultisme en zwarte kunst en allerlei andere occulte zaken. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1)  De tovenaars in Egypte konden een aantal wonderen die Mozes deed, ook verrichten!

“Totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe” betekent dat Thyatíra en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Het zijn echter maar al te vaak dwaalgeesten (1 Tim. 4:1) die tot hen spreken en zich voor kunnen doen als de Heilige Geest, als Jezus, als God… Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben. Het is mogelijk om een andere geest te ontvangen. (2 Kor. 11:4).

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen...” (2 Thessalonicenzen 2:9) Demonen kunnen allerlei verschijnselen en uitingsvormen hebben. Met name in Charismatische kringen is satan geinfiltreerd met ‘tekenen en wonderen’. Ook duiveluitdrijving vindt in tal van christelijke bewegingen plaats. Ook in Nederland blijkt dat geval te zijn, zelfs bij kinderen. The Last Reformation, een Deense stroming, is misschien wel één van de bekendste bewegingen waar dit plaatsvindt. Ook andere christelijke bewegingen schuwen exorcisme niet.

Er zijn tv-evangelisten die miljoenen dollars per jaar binnenhalen en monumenten bouwen om zo van hun corrupte levensstijl te genieten. Deze charlatans vliegen de hele wereld over in privéjets, wonen in miljoenen dollars kostende villa’s bijeengeharkt uit de zakken van goedgelovige christenenen die zodanig zijn voorgelogen dat ze niet meer weten wat de waarheid werkelijk is. Ze hebben de duivel toegestaan om hun ziel te corrumperen. Deze TV-evangelisten zorgen ervoor dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en ingeruild voor boze geesten. De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Als je deze video's gezien hebt ben je voorgoed op de hoogte van de werkwijze van gebedsgenezers.Het is niets minder dan pure oplichting van geldwolven.

 

Deze verleiders presenteren zich vandaag als wonderdoeners. Het is een raadsel hoe allerlei figuren van het rechte pad zijn afgedwaald. Zij beslissen over de leer die geleerd en de levens die geleefd moeten worden. Het is een gruwel in Gods ogen wanneer mensen boze werken verrichten en dan beweren dat zij de wil Gods doen. Deze verleiders menen een soort sensatie evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen en allerlei bizarre manifestaties de boventoon voeren zoals onder meer is terug te zien in de onheilige Toronto-misleidingToronto Blessing” (Catch the fire Ministries). Het gaat bij de Toronto Blessing om een demonische invasie. De onheilige manier waarop men in die kringen omgaat met God, is zelfs ronduit godslasterlijk. Men wekt er zijn eigen geestelijke ervaringen op, de een nog bizarder dan de andere. Sommigen dansen en schreeuwen om meer van Gods vuur. Complete gekte heeft zo de overhand gekregen dat het de standaard is geworden. Deze waanzin heeft de gemeente van Christus bijzonder veel schade berokkend en talloze mensen geestelijk beschadigd. Er is sprake van een totale verblinding bij de ‘herders’ uit die bewegingen. Degenen die hun leugens ontmaskeren worden zelf voor leugenaar uitgemaakt en neergezet als vijanden van Gods werk.

Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt. Deze rotzooi wordt niet op een verborgen manier gebracht maar totaal open en schaamteloos. Miljoenen gelovigen realiseren zich niet dat hun geest wordt bewerkt door demonische machten. Hun onderscheid is verloren gegaan! Ze worden geconfronteerd met bizarre gebeurtenissen en angstaanjagende massa-invasie’s van valse geesten. 

Het begon allemaal met de uit Zuid-Afrika afkomstige Rodney Howard-Browne, (klik ook hier) die in de Verenigde Staten, Randy Clark (Vineyard, Missouri) aanstak, die op zijn beurt bij John Arnott in Toronto ‘het vuur ontstak’.

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

 

Het is een wonderlijk verschijnsel dat zelfs vele ‘herders’ zich door de Toronto-gekte, in de maling hebben laten nemen en proclameren het ‘Toronto vuur te grijpen’. Deze ‘herders’ hebben de zielen van vele charismatische christenen met hun bizarre manifestaties, onder demonische bezetenheid geplaatst. Honderden Pinkstercharismatische leiders zijn naar Toronto afgereisd op zoek naar nieuwe ervaringen, emotie en spektakel om vervolgens deze ‘zegen’op hun eigen gemeenteleden los te laten. Bevangen door een geest van hysterie hollen ze als kuddedieren voort om al deze idiote verschijnselen in hun samenkomsten te integreren. Met een grote naïviteit en argeloosheid geven gelovigen zich vervolgens aan de roes van de Toronto-gekte over. De duivel speelt zijn spelletje door christenen op deze manier bezig te houden met entertainment en manipulatie, om zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven. Natuurlijk zijn er onder de charismatische christenen veel oprechte gelovigen, maar juist onder hen komen de meeste excessen voor.

 

Wanneer tijdens bevrijdings en genezingsdiensten de “blessing” wordt beoefend en het magische gebed “Kom Heilige Geest” klinkt, vallen mensen na handoplegging achterover en blijven gedurende een bepaalde tijd op de vloer liggen, sommige zelfs uren. Men noemt dat “carpettime” waarin de Geest van God met deze mensen bezig zou zijn. Om te voorkomen dat er bij het achterover vallen ongelukken gebeuren, worden er zg. catchers achter hen geplaatst om hen op te vangen. Dit ‘achterover vallen’ heeft niets te maken met ‘in de Geest zijn’, zoals men wel beweert binnen bepaalde Charismatische kringen. Achterover vallen heeft in de Bijbel te maken met het komende oordeel van God, waardoor de ongehoorzame getroffen wordt! Denk hierbij aan de oude Eli, die, nadat hij zijn zonen liet zondigen in het Huis des Heren, achterover viel, zijn nek brak en stierf, toen hij hoorde dat de Filistijnen de ark van de Here veroverd hadden (1 Sam. 4: 18).

 

Sommige deelnemers rollen stuiptrekkend in het gangpad en anderen maken dierengeluiden zoals blaffen, brullen, hinniken en kakelen als een kip. Sommigen kreunen, kotsen (heilig overgeven), gillen, heilig lachen en nog veel meer van dit soort waanzinnige uitingen. Het is allemaal Gods Geest zo beweren de ‘evangelisten’ maar het is in werkelijkheid ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord. De dronken conditie van de deelnemers wordt uitgelegd als hun getuigenis en hun stamelend spreken als het “bewijs van de kracht van de Heilige Geest”.

 

Jesaja 29:9 zegt: “zij zijn vrolijk, derhalve roept gij; zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterke drank”.

Na de Toronto Blessing hebben John en Carol Arnott een nieuwe beweging opgestart: Soaking prayer. Terwijl het bij de “Blessing” nogal lawaaierig toegaat, is het bij het soaken redelijk stil. Ook in dit geval spreekt men van een speciale ervaring met de Heer. Volgens de beide Arnotts treden er  diepe veranderingen op van het hart, huwelijken worden genezen, angsten gaan weg, depressies en ziekten verdwijnen als sneeuw voor de zon en levens worden compleet getransformeerd. Volgens hen laat God de Rivier van Leven, die Hij met de uitstorting van de Toronto Blessing in 1995 liet stromen, nu opnieuw stromen door middel van het soaken. Ook dit soaken probeert men Bijbels te verdedigen maar het komt van oorsprong uit de Oosterse godsdiensten en wordt o.a. door de monniken van het boeddhisme en het hindoeïsme beoefend en wordt eveneens toegepast in kringen van de New Age. Over de hele wereld zijn honderden Soaking Prayer Centers in meer dan 70 landen. 

Visioenen, dromen, profetieën, gebrabbel in tongen en het zogenaamde ‘vallen in de Geest’ hebben de plaats van Gods Woord ingenomen. Tongen behoren volgens Gods Woord tot de merktekenen der apostelen (1 Kor. 14: 22), en daarmee tot het verleden! Ook spreekt men van bevrijding van demonen. Het worden boodschappen van God voor Zijn kinderen genoemd.

De dwaalgeest Bill Johnson in de charismatische wereld

Terwijl je denkt dat we alle gekte binnen charismatische beweging wel hebben gehad, duikt er weer een nieuwe dwaalgeest op. Bill Johnson is van mening dat wat occultisten met hulp van boze geesten bovennatuurlijke kunnen doen, christenen dat ook moeten kunnen. In zijn visie hebben de occultisten deze vaardigheden van de christenen gestolen en moeten de christenen dat terugnemen, reinigen en zelf weer gebruiken. Tot astrale reizen, reizen in de ‘geest’ toe. Hans Frinsel, zelf afkomstig uit charismatische kring, heeft er een grondig artikel over geschreven. Frinsel waarschuwt niet alleen tegen de nieuwste uitvindingen van de extreem charismatische beweging. In zijn brochure bespreekt hij in het voorbij gaan ook vele andere extreem charismatische dwalingen. Dwalingen die hij eveneens terug vindt in het onderwijs van Bill Johnson. Johnson is voorganger van Bethel Church in Redding, California. In Nederland is de organisatie “Revival Alliance” opgericht, die zich actief bezig houdt met het uitdragen van de leer van Johnson in http://www.toetsalles.nl/htmldoc/trin.ha.htmde pinkster- en charismatische beweging. De voormannen zijn Mattheus van der Steen, Gerard Groot, Daniel Rengers en Jan Sjoerd Pasterkamp. Een van hem is fantast en bedrieger Mattheus van der Steen, leider van TRIN (Trin is inmiddels overgegaan in House of Heroes).

Het is duidelijk dat de Bijbel geen enkel ondersteunend bewijsmateriaal levert voor de geldigheid van ervaringen zoals die zich binnen de extreem charismatische gemeenten voordoet.  De verschijnselen die zich hier voordoen komen overeen met de verschijnselen uit het hindoeïsme bij de zogenaamde Kundalini Yoga. Wanneer men de verschijnselen krijgt, spreekt men van de “Ontwakende Kundalini” wat “slangen-kracht” betekent hierdoor kunnen demonen neerdalen in het menselijk lichaam. Deze kracht is de gemeente binnengekomen en is onder meer terug te zien in het achterover vallen van mensen als ze worden ‘aangeraakt’ zoals in de Toronto ervaring te zien is. De techniek bestaat in het algemeen uit het aanraken van het voorhoofd en handoplegging! Handoplegging wordt tevens gebruikt om de zogenaamde zegen over te dragen. Het gaat om een vorm van hypnose dat voor het eerst in het Westen onder het publiek was verbreid door de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer (1734-1815) en van oorsprong werd uitgeoefend door de oude Sjamanen, toverdokters en  medicijnmannen en vervolgens in een nieuw jasje gestoken door Mesmer.

Mesmers ideeën waren later ook van invloed op de ontwikkeling van de psychiatrie. Hoewel de deelnemers het niet beseffen, doen zich in pinkstercharismatische samenkomsten tijdens zogenaamde “bevrijdings-en genezingsbedieningen” regelmatig variaties op “de Mesmer Crisis” voor. Wat hier gebeurt, is een grove vorm van Mesmers manipulatieve hypnotherapie. De praktijk leert dat mensen te allen tijde andere mensen kunnen beïnvloeden naar eigen goeddunken. Er blijkt zoals al eerder vermeld geen enkele Bijbelse grond te zijn voor “het vallen in de geest” en dat de oorsprong ervan allesbehalve christelijk is. Dit soort manifestaties zoals het “vallen in de geest” leidt tot een sensueel snakken naar psychoreligieuze ervaringen. In de praktijk blijkt dat de beoefenaar ‘slachtoffer’ van dit alles verterende ritueel er verslaafd aan raakt en steeds meer wil. Dit is geen geestelijke opwekking, het is demonische bezetenheid waarvan de deelnemer zich er waarschijnlijk totaal niet van bewust is, dat er een donker geestelijk gebied achter zit. Het is volslagen ondenkbaar dat deze massale ervaring van “religieus in zwijm vallen” en “hysterisch stuiptrekken”het gevolg is van vervuld worden met Gods Heilige Geest. God is namelijk geen God van wanorde maar van rust. Natuurlijk zeggen de ‘herders’ van dit soort manifestaties dat de “Heilige Geest”hier aan het werk is maar satan zegt ook dat hij een engel des lichts is.

De Pinkstercharismatische gemeenten en anderen die deze vorm van hypnose toepassen, worden meegesleept in een bovennatuurlijke golf van kwaad. Natuurlijk zijn er in de charismatische bewegingen ook oprechte gelovigen die zich niet laten meeslepen in deze waanzin. Zij die het geloof in Gods Woord serieus belijden zouden zich niet moeten inlaten met activiteiten die Gods kernboodschap ondermijnen. Om met Petrus te spreken; 1 Petrus 5:8-9 Wordt nuchter en waakzaam, Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof.

God leidt Zijn kinderen, en als het in Zijn ogen nodig is, dan leidt Hij Zijn kinderen op Zijn wijze. Maar daar waar men gericht is op de tekengaven van de Geest, ontstaat er een verschuiving van het verkondigen van Gods Woord naar geestelijke manifestaties. Hedendaagse gemeenten die zich bezig houden met manifestaties als de “religieuze rage” van de Toronto Blessing, bereiden een nieuwe generatie voor van occulte mediums van wie de religieuze ervaringen weinig verschillen van de ervaringen in talloze heidense godsdiensten, zowel oude als moderne. De gemeenten die zich hier mee bezig houden zijn brengers van een ander evangelie, vervalsers van het Woord. Het is een manier van de boze om de gemeente te verzwakken. De duivel gebruikt allerlei vormen van extase om onenigheid te zaaien.

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals die nu in allerlei evangelisch charismatische bewegingen te zien zijn. Hij beloofde Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden. Want zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God het beeld van mensen die zich als idioten gedragen, gebruikt als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? God schept geen verwarring! Satan echter corrumpeert alles wat God volmaakt heeft geschapen.

 

Er verschijnen aan de lopende band ‘herders’ die de massa begeesteren. Een daarvan is dominee Matthew Ford, voorganger van het Australische Fire It Up Ministries. Deze figuur laat door zijn krankzinnige gedrag openlijk zien demonisch bezeten te zijn en legt dit vol trots uit als 'zalving' van de heilige Geest van God die door hem Pappie genoemd wordt. Buitenstaanders die Ford voor het eerst aan het werk zien, denken met een komiek van doen te hebben. Hij zegt dat God hem regelmatig onder een soort hypnose brengt. Dat gaat gepaard met luidruchtig schreeuwen, krampachtig kreunen, en onnavolgbare klanken die zo idioot zijn, dat zijn volgelingen vrijwel voortdurend in lachen uitbarsten. Het is niets anders dan een belachelijke en beschamende vertoning.

 

Matthew Ford in actie

 

Diverse Tv-evangelisten zorgen ervoor dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en uitgehold. Ze verkondigen valse leringen over de bediening van de Heilige Geest, en veroorzaken verwarring in de geesten van zowel gelovigen als onbekeerden. Vele onderzoekers hebben de gevaren van dit soort figuren onderkend en ingezien hoe Schriftuurlijk ziek ze zijn. Ze vertellen dat er sprake is van “Nieuwe winden van de Heilige Geest” en dat tongen, visioenen, dromen, profetieën, enz. boodschappen van God zijn voor Zijn kinderen. Ze zwepen hun publiek op tot echte waanzin als zij spreken over het “binden van Satan” en “hem uitdrijven uit deze wereld”. Zulke leer negeert volslagen de Schriftuurlijke richtlijnen voor de gelovige. Ze promoten en moedigen aan wat genoemd wordt “komen onder de kracht”.Maar dat is niets anders dan een gevaarlijke on-Bijbelse praktijk en daarbij misbruik makend van Johannes 18:6 om deze praktijk te rechtvaardigen. Hypnotische suggestie en het verlangen naar een buiten-Bijbelse ervaring stelt iemand open voor zowel voorgewende als demonisch bekrachtigde resultaten die overeenkomen met dat van het occulte.

 

De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de diverse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Jezus, heeft gezegd dat wie op een on-Bijbelse wijze uitziet naar wonderen, groot gevaar loopt Gods spoor te verlaten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen genezingen kunnen plaatsvinden door een wonder van God. De Here Jezus heeft meer dan eens gezegd: Vertel het aan niemand! Diverse tv-evangelisten -vooral in kringen van het welvaartsevangelie - hebben weinig boodschap aan Gods Woord. Sommigen halen miljoenen per jaar binnen. Het zijn op geld beluste predikers. Zij verplaatsen zich in privévliegtuigen, sportwagens, Rolls Royces, wonen in riante villa’s. Deze heren lijken wel erg ver afgedwaald van de eenvoud die de Here Jezus bracht.

Auteur Hans Frinsel noemt de Welvaartsevangelisten een “hardnekkige verleiding”. Hij schrijft dat toen veertig jaar geleden het welvaartsevangelie in Amerika op kwam, de  Welvaartsevangelisten het Evangelie aanpasten bij de hang naar rijkdom en het najagen van materiële overvloed. Later sloeg dit over naar Europa en geconstateerd kan worden dat veel elementen van deze dwaalleer zich overal in de evangelisch charismatische beweging genesteld heeft. De bekende pinkstertheoloog dr. Gordon Fee zei: ‘Amerikaans christendom is snel geïnfecteerd aan het raken met een kwaadaardige ziekte, het zogenaamde welvaarts- en gezondheidsevangelie, dat nog maar erg weinig van het karakter van het Evangelie in zich heeft.’ Sektenspecialist dr. Walter Martin en theoloog dr. Dan McConnell kwalificeerden deze leer als ‘cultic’ – sektarisch – omdat het een buiten-Bijbels element aan het Evangelie toevoegt en tot centraal thema maakt.

De profeet Elia slaat de Baäl priesters

Frinsel schrijft dat deze beweging bestond uit een mengsel van oosters denken en christelijke elementen en dat verscheidene occulte en metafysische bewegingen hieruit zijn voortgekomen, zoals de sekte van Christian Science en de leer van het ‘positief denken’ van de vrijmetselaar (Norman Vincent Peale). Peale stierf op 24-12-1993 op de leeftijd van 95 jaar. Hij diende als “Grand Chaplain”van de Grote Loge van New York City en als “Imperial Grand Chaplain of the Shine”. Op 30 september 1991 werd hij ingewijd in de “Scottish Rite Hall of Honor”. Peale heeft tijdens zijn leven miljoenen mensen bedrogen, en nog miljoenen meer na zijn dood, naarmate zijn valse leringen verder verspreid werden door hen die zijn gevaarlijke ideeën verder uitdroegen waaronder Robert Schuller.

Op het Phil Donahue Tv-programma werd hem een vraag gesteld over Jezus’ verklaring in Johannes 14:6 dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was, waarop Peale antwoordde dat Jezus één van de wegen” was. Hij claimde een christelijke dienaar te zijn en als zodanig algemeen geaccepteerd, onthullen zijn woorden en geschriften dat hij alles behalve een dienaar van God was. In 1940 stichtte hij de “Foundation for Christian Living”, en in 1952 schreef hij een boek getiteld The Power of Positive Thinking dat in een oplage van 15 miljoen stuks werd verkocht en vertaald in verschillende talen.In latere jaren van zijn bediening voegde Peale de ketterij van “positieve verbeelding” toe aan zijn “positief denken”, dezelfde satanische filosofie die Shirley MacLaine en andere welgekende new-agers hanteren.

Evangelist vraagt om 53 miljoen dollar aan donaties voor zijn nieuwe privéjet

Het vragen om donaties voor een nieuwe privéjet werkt kennelijk aanstekelijk want na Kenneth Copeland, vraagt ook Jesse Duplantis om een donatie van 54 miljoen dollar voor de aanschaf van een vierde vliegtuig. Volgens deze welvaartsevangelist zou Jezus. wanneer Hij vandaag fysiek op de aarde zou zijn, beslist niet op een ezel overal rondtoeren maar "zou Hij overal heenvliegen om daar te preken!" Duplantis vraagt zijn achterban om hem te helpen in de aanschaf van een Falcon 7X, die bijna zo snel gaat als het geluid en voorzien is van de meest luxueuze inrichting, de nieuwste geluidsdemping technologie en optioneel een badkamer. Kostenplaatje: 54 miljoen dollar. Dat geld is natuurlijk niet voor hemzelf ‘want als u geld geeft, dan geeft u aan de Heer’, zo is zijn redenering. 

Jesse vertelt in zijn fondsenwervingsvideo dat hij zonder stops naar plekken wil kunnen gaan, om in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk mensen te bereiken met het ‘Goede Nieuws.’ Met regulier vliegen verliest hij naar eigen zeggen te veel kostbare tijd. Ook wil hij zijn oude vliegtoestellen niet gebruiken - hij heeft al drie privéjets - omdat de actieradius van zijn laatst gekochte toestel te klein zou zijn en hij niet langer dure tussenstops wil maken. Zelf gelooft Jesse dat God hoogstpersoonlijk hem aanmoedigt om te collecteren voor zijn extravagante vliegtuig. En als God zoiets zegt, moet je dan niet gewoon gehoorzamen nietwaar? 

Duplantis is de oprichter van Jesse Duplantis Ministries. In een wekelijks televisie programma bereikt hij 106 miljoen huishoudens. Dus dat vliegtuig moet geen probleem voor hem zijn. Wat de man aan het publiek presenteert is echter niets anders welvaartsevangelie. Ver afgedwaald van de eenvoud die Jezus/Yeshua bracht. Het zijn op geld beluste predikers. Het gaat om een hang naar rijkdom en het najagen van materiële overvloed. Zij verplaatsen zich in privévliegtuigen, sportwagens, Rolls Royces, wonen in riante villa’s en spekken hun eigen bankrekeningen. Sommigen halen miljoenen per jaar binnen met vrome praatjes. Ze hebben geen idee wat het werk van een goede herder behoort te zijn! Het christendom is door dit soort figuren geïnfecteerd met een ziekte, dat nog maar bar erg weinig van het karakter van het Evangelie in zich heeft. Ze hebben een buiten-Bijbels element aan het Evangelie toevoegt en tot centraal thema maakt.

Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat een aantal bekende ‘pastors’ behoren tot de rijkste mensen op aarde. Forbes 2017 publiceerde een lijst met daarop de twintig rijkste Pastors in de wereld. De lijst wordt aangevoert door Kenneth Copeland met 760 miljoen dollar.

De huidige schatrijke welvaartsevangelisten promoten zichzelf en zijn Bijbels gezien het spoor volkomen bijster omdat zij het Evangelie vooral als iets winstgevends beschouwen (1 Timótheüs. 6:5). Met welvaartsevangelisten als Kenneth Hagin , Todd White, Heide Baker, Kenneth Copeland, Paula White, Benny Hinn en Todd Bentley, (collega van John Arnott) en diverse anderen, is het welvaartsevangelie in zijn meest banale vorm te zien. 2 Petrus 2:1 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.” De gaven van de  Geest worden door deze figuren gecorrumpeerd en misbruikt om bizarre leringen en praktijken te rechtvaardigen.In Matthéüs 11:28-29 zegt de Here Jezus dat wij Hem in gehoorzaamheid moeten volgen. Hij zij niet dat wij voor Hem moeten zingen en huppelen en zwaaien met de armen.

Opmerkelijk is dat Donald Trump heeft besloten Paula White te benoemen tot medewerker in het Witte Huis. Ze is toegevoegd als adviseur aan het ‘Faith and Opportunity Initiative’, waar ze zich in zal zetten voor alles wat met het christelijk geloof te maken heeft. Al verscheidene jaren is White Trumps geestelijke adviseur en is ze ook altijd aanwezig bij gebedsbijeenkomsten in het Witte Huis. Zeventien jaar geleden leerde ze Trump kennen. In mei 2019 stopte ze als voorganger van haar kerk in Orlando, om zich te wijden aan haar tv-bediening. Verder had ze plannen om maar liefst 3000 kerken te stichten en een universiteit op te richten. Ze is inmiddels voor de derde keer getrouwd, nu met zanger Jonathan Cain. Gezien haar uitspraken is ook White niets anders dan een welvaartsprediker. Zo beweert zij dat 'verlossing ook genezing omvat' en dat fysieke genezing en financiële overvloed in dit leven zijn voorzien in de verzoening van Christus. Daarnaast doet ze ook met regelmaat beweringen dat ze uit naam van God spreekt.

Kenneth Hagin leerde dat de mens op voet van gelijkheid met God is geschapen, een kopietje van God, een soort  kleine god dus. Kenneth Copeland ging zelfs zover dat hij God een lengte van ongeveer 1.85 meter toemat.

Copeland zegt: ‘Je hebt geen God in je, je bént een God.’ En een god is niet arm. Kenneth Copeland is een vrijmetselaar maar probeert dit voor de buitenwereld te verbergen. Deze dwaalgeest zei openlijk dat de Romeinen anale seks hadden met Jezus. Hij gedraagt zich regelmatig als een dronkenlap en loopt dikwijls schaterlachend en hinnikend als een paard over het podium. En de aanwezigen, die vinden het allemaal prachtig en denken dat Gods Geest hier aan het werk is. Klik ook eens op deze video.

Copeland heeft de beschikking over een miljoenen kostend privé straalvliegtuig en heeft daarnaast nog drie andere vliegtuigen. Zijn kerk in Newark Texas heeft een eigen start- en landingsbaan, inclusief een hangar voor zijn vliegtuigen. De verklaring van Copeland aan zijn volgelingen: ‘De Heer sprak tot mij en zei: jij gaat nú geloven dat je een Citation 10 krijgt,’ Hij beloofde dat hij de jet alleen ter ere van Jezus zou gebruiken. En zo zijn er meer predikers met een privéjet.  De Nigeriaanse predikant Ayo Oritsejafor kreeg in 2012 van zijn kerk een vliegtuig vanwege zijn veertigste verjaardag. Hij is echter niet de enige want ook andere voorgangers in Nigeria hebben een eigen privéjet, zoals Enoch Adeboye en Chris Oyakhilome. Bisschop David Oyedepo, die een kerk heeft in Lagos, de hoofdstad van Nigeria, heeft zelfs vier vliegtuigen en huizen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ze roepen de gelovigen op om geld te geven aan de kerk waarop God hun rijkelijk zal zegenen. Het is de kerk/gemeente van Laodicéa waarin de afvallige christenen samen als onkruid zijn bijeengebonden.

Openbaring 3:14t/m18 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicéa: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worden; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

 

Wereldwijd worden vele miljoenen christenen ernstig misleid met volkomen on-Bijbelse tekenen en wonderen zoals valse genezingen, nep-bevrijdingen van demonen, alle Bijbelse regels overtredende ‘tongen taal’ kreunen, kotsen (heilig overgeven), gillen, heilig lachen en nog veel meer van dit soort waanzinnige uitingen. Klik ook eens hier om te zien hoe deze gekte in de kerk is geïnfiltreerd.

 

In de jaren '90 werden dit soort verbijsterende zaken (en zelfs openlijk urineren) al waargenomen bij de diensten van de op zaterdag 7 juni 2021 op 57 jarige leeftijd overleden occulte Nigeriaanse pinkster 'profeet' Temitope Balogun Joshua. Deze figuur had de leiding heeft over een mysterieuze groep die zich de The Synagoge Church of All Nations noemt in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Hij vertelde het onzinnige verhaal dat zijn moeder hem 15 maanden in haar buik heeft gedragen omdat hij een speciale profeet zou zijn. Hij mixte Pinkster- met heidense spiritualiteit. Christenen zijn uitermate kwetsbaar in handen van deze ‘profeten’. Honderdduizenden worden door dit soort figuren misleid. Dat overkwam zelfs de Nederlandse prof. dr. Willem Ouweneel. Ook hij werd een enthousiast verdediger van Joshua. Ouweneels dochter en schoonzoon, Josien en Hans Baksteen, die reizen naar Joshua organiseerden waren dat al eerder en haalden hem kennelijk over eens in Lagos te gaan kijken. Daar veranderde Ouweneel in een vurige aanhanger van deze  ‘valse profeet’.

Tegenwoordig worden de reizen, vrijwel maandelijks, van Nederlanders naar Lagos georganiseerd door de Stichting ‘Bevrijding in Jezus’ Naam’. Die houdt ook maandelijks een zogenoemde ‘Anointing Water dienst’ (Gezalfd Water Dienst) in Eindhoven. Dit water – gepaard gaande met gebed – zou geneeskrachtig zijn.

Op 19 september 2014 stortte een gastenverblijf in op het terrein van de ‘grote wonderprofeet’. Joshua had de ramp blijkbaar niet voorzien. Reddingswerkers haalden 130 mensen onder het puin vandaan. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma vertelde dat er alleen al 67 Zuid-Afrikanen om het leven gekomen zijn, maar hulpdiensten kwamen in totaal tot 62 doden. De Nigeriaanse nationale reddingsdienst meent dat het instorten waarschijnlijk het gevolg is van illegale bouw. Joshua zelf zei dat een vliegtuig er tegenaan zou zijn gevlogen, mogelijk met de bedoeling een aanslag op hem te plegen. Tegen de BBC suggereerde hij dat er mogelijk moordplannen tegen hem bestonden en verwees daarbij naar de islamitische hellehonden van Boko Haram. Voordat het gebouw instortte, stond Joshua te preken in zijn kerk. Bezoekers zouden hem er toen op hebben gewezen dat een vliegtuigje laag over het gebouw vloog. De profeet zegt dat het vier keer is gebeurd en het er op leek dat het wilde landen. Kort daarna stortte het gebouw in, maar van een vliegtuig was totaal niets te bekennen.

In juni 2019 was de zelfbenoende profeet en exorcist Joshua in Nazareth in Israël waar hij een aantal ‘diensten’heeft gehouden. De burgemeester ontving de ‘gebedsgenezer’ maar de meeste christenen in Nazareth protesteerden en eisten dat hij geen podium zou krijgen. Een aantal Arabisch-christelijke leiders in Nazareth gaf aan ook problemen met hem te hebben maar duizenden volgelingen uit de hele wereld trokken naar Nazareth om hun idool te horen en te zien welke wonderen hij zou doen. Van dat laatste heeft niemand iets gezien! De man was niets anders dan een kwakzalver die niet alleen valse profetieën uitsprak, maar ook nog eens zijn ‘morning water’ verkocht, gezalfd water waarvan hij beweerde dat je erdoor genezen werd, rijk wwerd, en de je ziel er door werd gered. Onvoorstelbaar dat deze occulte dwaalgeest jarenlang door veel christenen als een soort messias werd gezien.

Valse profeet Temitope Balogun Joshua

Ook William Branham hield zich met vele valse leringen bezig. Zo leerde hij dat Kain het resultaat was van sexuele gemeenschap tussen Eva en de slang.   Hij claimde dat een engel hem geleerd had hoe hij ziekten kon opsporen door trillingen in zijn linkerhand. Het zijn misleidende leugenpredikers die ontmaskerd moeten worden zodat hun blinde volgelingen de waarheid van deze valsspelers zullen zien.

 

Een andere pias is Rodney Howard Browne. Deze figuur is bekend van het ‘lachen in de Geest’. Wanneer Browne zijn publiek onder de mesmeristische betovering (hypnose) heeft gebracht geeft hij instructies wanneer ze moeten lachen. Soms worden mensen aangezet om in de kerkbanken heen en weer te lopen waar de meesten dan ook gewoon aan mee doen. Vervolgens ligt iedereen in een deuk, inclusief Browne zelf. Ook blijkt meneer onverdraagzaam tegen hen die niet volgens zijn wensen reageren. Howard Browne is gelijk al die andere bedriegers, handig, selectief en misleidend.

In Nederland lopen ook diverse figuren rond die niet schromen de gelovigen te trakteren op kletsverhalen.  Zo bracht TRIN, de club voorman van Matheus van der Steen, eind december 2012 'breaking news' zoals dat heet. Tijdens hun campagne in Birma waren er zeven blinden genezen. Marten Visser, een zendeling in de buurt had zo zijn twijfels. Na een klein onderzoek kwam hij tot andere conclusies. Er was niemand genezen. Hij vroeg TRIN om verantwoording. Maar die gaven te kennen wel wat anders te doen te hebben. Visser liet het er echter niet bij zitten. Er kwam een onderzoek door Karel Smouter, een onafhankelijk journalist. Die kwam met overtuigend bewijs: de blinde kinderen die waren opgevoerd zijn nog even beperkt als voor het TRIN-bezoek. Nu zou je denken dat TRIN zijn excuus zou aanbieden. Maar nee hoor, niets van dat alles.Ze blijven gewoon volharden in hun eigen leugens.

Diverse predikers ontmoedigen het bestuderen van de eindtijd profetieën en noemen dat tijdverspilling. Ze nemen hiermee de kennis weg bij de gelovigen over deze materie. Jezus waarschuwt ons juist waakzaam te zijn. Maar de gelovigen zien dat helaas niet en spreken van een onterechte heksenjacht. Maar zij zien niet waar hun voorgangers mee bezig zijn. De Bijbel is niet meer de basis voor het denken. Bijbelse waarheden worden zo maar overboord gegooid. Er wordt door sommigen zelfs getwijfeld aan het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus. En men komt uit bij de mystieke afgodische eredienst. Men heeft Gods Woord losgelaten en is terecht gekomen bij afgoderij. Dat hier valse geesten aan het werk zijn, blijkt bovendien uit het feit dat men binnen de charismatische beweging, openstaat voor het contemplatieve gebed.

In de evangelische boekhandels liggen allerlei, uit het Engels vertaalde, boeken van contemplatieve schrijvers. Schrijvers als Henri Nouwen, Richard Foster, Dallas Willard, Max Lucado, Brennan Manning, Janet Johnson, Leanne Payne en vele anderen. In Amerika spreekt men in plaats van over de contemplatieve beweging ook wel over “spiritual formation”. De boodschap van de beweging is dat men een weg heeft tot dieper contact met God. De sleutel is het gebruik van een aantal contemplatieve technieken. Als je die gaat toepassen dan, zo beweert men, resulteert dat in een dieper contact met God. Het komt er op neer dat je God kunt ervaren door middel van een aantal contemplatieve technieken. De technieken of methoden worden ook wel in het Engels “spiritual disciplines” genoemd. Veruit de krachtigste en voornaamste techniek is het zogenaamde contemplatieve gebed.

Contemplatief gebed bestaat uit het telkens herhalen van een gebedswoord, bijvoorbeeld het woord ‘Jezus’ of het woord ‘genade’ of ‘vader’. Het kan ook een kort zinnetje zijn, zoals “Here Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij.” Meestal wordt aangeraden om dit ongeveer 20 minuten achter elkaar te doen. Vaak wordt aanbevolen om het uitspreken van het gebedswoord te doen op het ritme van de ademhaling, met de rug recht en de handpalmen naar boven gericht op de knieën. Door het beoefenen van contemplatief gebed ga je, zo beweert men, God ervaren. Een andere naam voor contemplatief gebed is centrerend gebed. In het Engels ‘centering prayer’.  De Rooms-katholieke geestelijken die vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw het contemplatief gebed opnieuw populair hebben gemaakt spraken zelf over centrerend gebed. Men noemt het centrerend gebed omdat het telkens uitspreken van het gebedswoord iemand doet binnentreden in zijn binnenste heiligdom, in zijn centrum. Waar, zo stelt men, God woont. Men zoekt God te ontmoeten in het eigen binnenste.Schokkend is de bijlage die de EO met de Visie mee stuurde, een bijlage die geheel gevuld was met bijdragen van schrijvers die in hun artikelen het contemplatieve christendom uitdroegen .

Men zoekt via mystieke technieken naar een Godservaring. Men probeert zichzelf te ontledigen, de geest buiten werking te zetten, door bijvoorbeeld het zeggen van mantra’s, al noemt men dat niet zo. Maar door de geest uit te schakelen, zet men zich open voor boze geestelijke wezens.

Ze spreken over “nieuwe winden van de Heilige Geest” maar het zijn niets anders dan “schrikbarende misleidingen” die het christendom zijn binnengedrongen. Wat er in Pinkstercharismatische bijeenkomsten gebeurd is een schande voor het christendom. Hier wordt de mens openlijk als een idioot te kijk gezet. Sommige mensen rennen uit wanhoop van de ene naar de andere gebedsgenezer (charlatan). De tragedie is dat er voor niemand van deze mensen iets goeds uit voortkomt. Niemands geloof wordt erdoor versterkt, niemands ziekte wordt werkelijk genezen. Velen gaan verslagen en teleurgesteld weg en denken dan dat zij God te kort gedaan hebben of dat God hen te kort gedaan heeft. Ze redeneren dat, als er wel genezing bestaat en zij die niet krijgen, het of hun fout of Gods fout moet zijn. En zo laten geloofsgenezers een spoor van niet te overziene ellende achter zich.

 

Nergens in de Bijbel is iets te vinden dat de Heer het apostelschap nog aan anderen heeft aangeboden zoals dat vanuit de Bijbel bekend is. Een ieder die zichzelf apostel noemt of zich de bevoegdheden of tekenen van een apostel aanmatigt is een dwaalleraar zoals Paulus in (2 Corinthiërs 11:1-15) met nadruk voor waarschuwt. Niemand is na de apostolische tijd ooit nog tot het apostelschap geroepen en niemand heeft ooit nog de bevoegdheid gekregen om door handoplegging de Heilige Geest mee te delen. Sterker nog, toen Simon de tovenaar christen werd en onder de indruk was van het feit dat de Samaritanen door de handoplegging der gemeenschap van Petrus de Heilige Geest ontvingen, wilde hij voor geld deze macht ook wel ontvangen (Handelingen 8:17-24).

 

Zelfs al vinden selectieve wonderen of tekenen plaats, dan is dat nog geen bewijs dat dit van God komt (Lucas 9:37-42). Een persoon die nu tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest, een gave van God, waarbij geen bijzondere tekenen meer nodig zijn, laat staan de handoplegging van een iemand die zichzelf als een apostel uitgeeft en daar geld voor vraagt.(Efeziërs 1:13-14) en (Efeziërs 2:8). 

 

Christenen die wonderen en tekenen najagen, stellen zich bloot aan satanische verleiding. Nergens in de brieven van Paulus is een opdracht te vinden wonderen en tekenen als uitingen van de Geest na te jagen. Wel zei hij dat de mens in de Geest moet wandelen’(Gal.5-25), of om het anders te stellen: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u’(Col.3:16). Met andere woorden, we moeten het Woord gehoorzamen in de kracht van de Heilige Geest.

 

Romeinen: 17-18 Maar ik vermaan u broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.

 

De Here Jezus waarschuwde: “Want er zullen valse messiassen, bedrieglijke arbeiders (2 Kor 11:13) en valse leraars komen (2Petr 2:1), die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Matthéüs 24:24-25).

 

 “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Mattheus 7:21-23)

 

New Apostolic Reformation (NAR)

Een sterke dwaling in het Protestantse christendom staat bekend als de “New Apostolic Reformation”(NAR) en de “Kingdom Now”. De NAR bestaat uit honderden kerken en organisaties waarin zogenaamde  ‘apostelen’ en ‘profeten’ beweren nieuwe goddelijke openbaringen te ontvangen die nodig zijn om Gods Koninkrijk op aarde nu te verwezenlijken. NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna.

Deze stroming leerd dat God in deze tijd weer profeten en apostelen aansteld. Mensen binnen deze kringen worden weer apostel genoemd.Zij vormen de leiding van de door hen verwachtte eindtijdopwekking.Door middel van geestelijke oorlogvoering moet de gemeente van Christus, onder leiding van deze nieuwe apostelen, de wereld gaan veroveren. Deze beweging valt voor een groot deel samen met de "Kingdom Now" beweging. We zijn, in deze visie, nu al in het duizendjarig rijk. In het duizendjarig rijk behoren de gelovigen te heersen, zij zitten op tronen. Dat is onze rechtmatige positie. Die positie moeten we nu in gaan nemen, en door middel van geestelijke oorlogvoering op geestelijke wijze de macht overnemen.

We moeten onze dorpen, steden, landstreken en landen voor God gaan veroveren. We moeten ontdekken welke geestelijke machten een stad beheersen en dan door geestelijke oorlogvoering deze machten uitschakelen. Het ontdekken noemt men "spiritual mapping". Het geestelijke oorlogvoeren doet men door proclamaties, door Jezus marsen (processies), door gebedswandelingen, door het zalven van allerlei plaatsen met heilige olie, door plaatsvervangend de zonden van het voorgeslacht en de huidige generatie te belijden, etc. Zo denkt men de greep van de boze machten te verbreken waarna de mensen komen open te staan voor het evangelie en een rechtvaardig leven. Deze filosofie zit ook vaak achter stadsgebed. De opwekking zal komen als alle christenen samen gaan bidden. Onder leiding van de apostelen. Op de leer wordt niet gelet, ieder die zichzelf christen noemt wordt opgeroepen om mee te bidden.

Pinkstercharismatische dwalingen

 

Hoewel men spreekt over werkingen van Gods Geest zijn veel werkingen juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel juist zo ernstig waarschuwt! De charismatische beweging bevindt zich op een groot aantal terreinen op bijzonder gevaarlijk terrein. Terwijl ze beweren dat alles wat ze doen, het werk van de Heilige Geest is,  zijn ze in werkelijkheid aan het werk als handlangers van de duivel en doen zij de kunstjes die de satan hen laat doen. Nergens in de Bijbel lezen wij over de zogenaamde bijzondere tekenen die in een groot aantal charismatische gemeenten gedaan worden. Het is allemaal niet het werk van de Heilige Geest. Sprekers spreken vanuit hun eigen hart, maar niet vanuit Gods hart zoals dat in de Bijbel geopenbaard is. Natuurlijk zeggen zij dat ze wel uit Gods hart spreken. Satan zegt ook dat hij een engel des lichts is. Maar het is allemaal geen echt werk van de Heilige Geest.

 

De pinkster/charismatische beweging is een wanstaltig gedrocht van pseudo-geestelijkheid geworden. Talloze christenen raken in extase wanneer hun tongenbrabbelende voorgangers hen opzwepen met valse tekenen en (nep) wonderen. Ze hebben het niet door dat God hen reeds verblind heeft en hen heeft overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten (Rom. 1:28). Christenen willen figuren met aanzien. Maakt niet uit wanneer ze dwaasheden verkondigen. Sommige dwaalherders verkondigen zelfs dat de Bijbel niet compleet is en dat God vandaag toegevoegde openbaring aan hen openbaard. Dat is niets anders dan onzin want de Heilige Geest onthult niets nieuws vandaag! God geeft geen nieuwe openbaring maar bevestigt de oude.

 

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals je die nu ziet in de charismatische beweging. Hij beloofde Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden.

 

Het volk Israël werd indertijd gewaarschuwd maar wilde ook niet luisteren. Jesaja 43:8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.

 

Jesaja 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

 

De Bijbel leert niet, dat er in de eindtijd grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben.

De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

 

Terug naar: Inhoud