"Roadmap" voor de vrede?

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 5 april 2003) ( Laatste bewerking: 24 november 2016)

De wereldgemeenschap gaat onverkort door het PLO-bewind te belonen met een onafhankelijke staat in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria met het oostelijk deel van Jeruzalem als hoofdstad. Het "Kwartet van Vier" de Verenigde Staten, Rusland, Europese Unie en de Verenigde Naties noemen deze diefstal de Roadmap (routekaart) naar vrede in het Midden-Oosten. De wereldleiders eisenvan IsraŽl dat het land opgeeft dat al mťťr dan 3000 jaar haar eigendom is. Deze eis getuigd van een schaamteloze arrogantie en minachting tegenover de bijbelse God die dit land voor eeuwig aan de kinderen van IsraŽl gegeven heeft.

Tijdens een verkiezingscampagne in mei 2000 beloofde de voormalige Amerikaanse president George W. Bush nog dat hij IsraŽl nooit een oplossing zou opdringen in het conflikt met het bewind van terreurmiljardair Jasser Arafat. Na zijn ontmoeting met IsraŽls voormalige premier Ariel Sjaron in het Witte Huis in Washington, op 20 maart 2001 herhaalde hij dit standpunt nog eens. Maar nauwelijks in functie veranderde hij zijn standpunt. Steeds opnieuw vond hij de tijd om de installatie van een PLO-staat te propageren in het hart van IsraŽls thuisland. Reeds op 24 juni 2001 presenteerde hij zijn Ďtwee statení plan ,,IsraŽl en Palestina, levend zij aan zij, in vrede en veiligheid.ĒHij ging zelfs zo ver door de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, Ďbezette gebiedení te noemen. De Bijbel noemt Juda of Judea maar liefst 877 keer en Samaria 123 keer. Het is het Heilige land, Gods land dat als eeuwige erfenis is gegeven aan de nakomelingen van Abraham, Isašk en Jakob.

Het land dat door de ďBende van RamallahĒ wordt opgeŽist, is nooit een separate Arabische natie geweest, noch historisch, taalkundig, politiek of op wat voor manier dan ook. Toch wordt IsraŽl als illegale bezetter gekarakteriseerd. Maar IsraŽl beantwoordt op geen enkele manier aan de defenitie van een bezettingsmacht omdat het land in kwestie al meer dan 3000 jaar haar eigendom is. Hun recht op aanwezigheid is niet alleen van Bijbelse aard maar is zelfs volkenrechtelijk erkend. Men zou zich kunnen afvragen of de mandaat verklaring vandaag nog geldigheid heeft, daar de Volkenbond niet meer bestaat. Maar de Verenigde Naties hebben de geldigheid van alle mandaatobligaties, bevestigd door deze in haar eigen charta (handvest) over te nemen, speciaal in artikel 80. De Joodse rechten op Ďnederzettingenízijn daarom zowel door de Volkenbond als ook door de VN gegarandeerd. De Joodse rechten staan wettelijk vast. Alle resoluties van de VN tegen IsraŽl zijn derhalve in strijd met hun eigen handvest.

Vlag Verenigde Naties

De beschuldigingen aan het adres van IsraŽl als bezettende macht zijn ongerechtvaardigd. Daarom is ook de Roadmap volkomen illegaal. Maar desondanks eist het kwartet van vier dat IsraŽl zich volledig terugtrekt uit wat men de PLO-gebieden noemt.

Spreuken 1:22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

IsraŽl is door de jaren geconfronteerd met een groot aantal plannen waar onder, het Rogers Plan, het Vance plan, het Reagen Plan, het Clinton Plan, het Mitchell Plan, het Tenet Plan, het Saoedi Plan en vandaag het Bush Plan. Allemaal plannen waarin van IsraŽl wordt geŽist dat het delen van haar thuisland opgeeft ten gunste van een PLO-terreurstaat. Plannen die alleen maar hebben geleidt tot meer geweld van de kant van Arafat en consorten en thans leiding van Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Deze gewelddadige cultuur zijn bittere vijanden van het Joodse volk en zullen nooit instemmen met een definitieve vredesregeling. De Roadmap is niets anders dan een enkele reis naar rampspoed.Van de reeks bestuurshervormingen die de Routekaart eist is nooit iets terecht gekomen en al evenmin met het ontwapenen van de terreurbendes.

De PLO heeft nooit afstand genomen van haar voornemen om een einde te maken aan de staat Israel. Op 8 juni 1974 nam het PNC (Palestinian National Council) in CaÔro het zogenaamde "Fasenplan" aan. Deze video werd geproduceerd en verspreid door www.FreeMiddleEast.com. Arafat oogstte al snel succes want in oktober 1974 werd op de Arabische topconferentie in Rabat de PLO door de Arabische staten unaniem erkend. In het fasenplan werd dat in 1988 nogmaals werd bekrachtigd en verder ontwikkeld, werd het proces omschreven dat met steun van andere landen geheel ĎPalestinaí bevrijd zou moeten worden. Een van de doelen was de internationale wereld te mobiliseren teneinde druk op IsraŽl uit te oefenen de aloude Bijbelse gebieden aan het PLO-bewind de over te dragen. Op 9 april 2008 werd duidelijk dat het plan nog altijd actueel is. PLO-vertegenwoordiger in Libanon, Abbas Zaki, gaf toen een persbericht uit waarin hij het volgende schreef: ,,De PLO heeft haar platform geen jota veranderdÖ De PLO gaat voort in fasesÖ Met de hulp van Allah zullen we hen (Israel) uit Palestina verdrijven.Ē Zaki zegt een groot voorstander te zijn van terreur tegen IsraŽl. ,,Wij praten politiek, maar onze principes zijn duidelijkĒ. Het was onze pionierleider Jasser Arafat die met de revolutie is begonnen. Onze gewapende strijd (lees terreur) duurt nu al 43 jaar en onze strategie is na al die jaren nog steeds ongewijzigd. IsraŽl zal uiteindelijk de prijs betalen.

Abbas Zaki

Maar ook het Fatah congres in Bethlehem 2009 riep op tot de voortzetting van de strijd totdat het Ďthuislandí bevrijd is. Het streven naar een eigen staat zonder akkoord en zonder vrede met Israel kan alleen op deze wijze begrepen worden. Het is duidelijk dat de unilaterale PLO-staat staat onder de huidige omstandigheden vrede uitsluit en oorlog naderbij brengt.

Een merendeel van de Arabieren wil dat hun eigen door de Amerikanen opgeleide troepen, grondgebied van IsraŽl bezetten, inclusief het oostelijk deel van Jeruzalem. Hoewel het contraproductief lijkt wanneer het PLO-bewind hun diplomatieke inspanningen bederven met uitbarstingen van geweld, heeft die strategie tot nu toe goed gewerkt. Bij elke uitbraak van geweld tot op heden is alleen de internationale druk op IsraŽl toegenomen om aan de eisen van de PLO te voldoen. Uit alles wordt duidelijk dat het PLO-bewind geen Joodse staat naast zich wil maar heel het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee.

Er is een oorlog gaande om het Bijbelse land.

Alle wereldbewoners hebben hun rechten, maar de joden zijn daarvan kennelijk uitgezonderd. IsraŽl moet accepteren dat haar burgers dagelijks worden bestookt met raketten afkomstig van PLO-terreurgroepen. IsraŽl moet accepteren dat op de PLO-tv openlijk wordt opgeroepen tot het uitmoorden van de Joden en tot het vernietigen van de staat IsraŽl. De pro-PLO lobby is niet geÔnteresseerd in feitenkennis en historische waarheden, haat is het enige wat hen drijft en daarbij is ieder leugen welkom. Het is antisemitisme in haar ergste vorm. Het plan om de ďBende van RamallahĒ een eigen staat te geven in het hart van het beloofde Land zal IsraŽl geen vrede brengen, net zo min als de Oslo-akkoorden dat hebben gedaan. Deze akkoorden waren een fundamentele vergissing en zo zal het ook gaan met de Roadmap.Het zal IsraŽl alleen nog maar meer ellende brengen. Het is onvoorstelbaar dat de voormalige misdadiger Jasser Arafat en zijn kliek jarenlang ongestoord hun terreur konden blijven uitvoeren. Vandaag worden al hun misdaden, de moord op honderden Joden en de duizenden die voor hun leven verminkt zijn, door het "Kwartet van Vier" beloond met een gesponsorde mini- (terreurstaat).

Een meisje wiens moeder door een PLO-terreurbende is vermoord.

De Arabieren willen geen vrede en zijn ook niet van plan dat te maken. De claim van de Arabieren dat het hele land, van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee van hen is, is een historische leugen. Dat gebied behoort aan IsraŽl. Heeft ooit in de geschiedenis een staat delen van hun rechtmatig bezit weggeven aan schaamteloze terroristen die nog steeds weigeren IsraŽlís recht op bestaan te erkennen? Hoe kunnen de leiders van EuroBabel en de VSvoorstander zijn van een staat wiens mensen hun leven hebben gewijd aan het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers? De Arabieren voeren al tientallen jaren een meedogenloze, brute en genadeloze terreur en haat tegen het Joodse volk.

De Joden die zich in de Bijbelse gebieden Samaria, Judea hebben gevestigd, staan volkomen in hun recht en dat was eveneens van toepassing op de 8000 Joden die in 2005, onder druk van Washington en Brussel, uit hun huizen in Gaza zijn verdreven. Het is hun land, voor eeuwig gekregen van de God van Abraham, Isaak en Jakob. De Bijbel noemt ook Gaza een door God gegeven erfdeel aan de kinderen van IsraŽl.

Jozua 15:20-47 Dit nu is het erfdeel van de stam der JudeeŽrs naar hun geslachtenÖAsdod en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, Gaza en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, tot aan de Beek van Egypte, de Grote zee en de kust.

Richteren 1:18 Verder nam Juda Gaza met zijn gebied, Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied.

Iedere poging om hen uit het aloude vaderland te verjagen is een opstand tegen Gods bevel. Er is een oorlog aan de gang om het Bijbelse land, om Jeruzalem, om de Tempelberg. De PLO-terreurdaden worden door de wereld als verzetsdaden gezien en het PLO-bewind als naar vrede snakkende slachtoffers. De Joden worden gezien als terroristen die alle ellende hebben veroorzaakt. De wereld maakt een grote vergissing te denken de grenzen van het Beloofde land te kunnen veranderen. Niets is voor IsraŽl zo erg als een PLO- terreurstaat aan haar grenzen. Het is onbegrijpelijk dat de wereld zich inspant om dit duivelse plan ten uitvoer te brengen. Deze wereld die de immorele Arabische moordenaars ongestraft hun misdaden laat uitvoeren.Wat zijn het voor wereldleiders die deze van de duivel bezeten kindermoordenaars zowel politiek als financieel ondersteunen?

Wat mag er verwacht worden van een PLO-staat waar een complete generatie jongeren is gehersenspoeld en geÔndoctrineerd met haat tegen alles wat met IsraŽl te maken heeft?

Haatboeken

Wat mag er verwacht worden van een Ďstaatí waar duizenden van de duivel bezeten terroristen klaar staan om zichzelf naar het Ďparadijsí te blazen temidden van onschuldige IsraŽlische burgers. Wat mag er verwacht worden van een Ďstaatí waar IsraŽlische militairen worden gelyncht onder het oog van zogenaamde Ďpolitieagentení die de orde moeten bewaren en van waaruit overlevenden van de holocaust worden vermoord en hele families in bussen en restaurants de dood vinden? Wat is het voor een Ďvolkí dat babyís op speelplaatsen en kleine kinderen in hun bedjes met kogels doorzeven? Wat mag er verwacht worden van een Ďstaatí waar meer dan de helft van de bevolking deze weerzinwekkende terreur ondersteund? De ministers van Buitenlandse zaken van de Europese Unie willen dat bij een vredesakkoord tussen IsraŽl en het PLO-bewind, Jeruzalem zowel de hoofdstad van IsraŽl als van een toekomstige PLO-staat moet zijn. Dat is op 8 december 2009 besloten naar aanleiding van een voorstel van Zweden.Brussel wil de heropening van alle PLO-instituten in Jeruzalem zoals in de Roadmap is vastgelegd. Maar deze Roadmap is al lang ter ziele omdat het PLO-bewind alle daarin gemaakte afspraken bewezen heeft geschonden. Het is nauwelijks te geloven dat men de leiders die verantwoordelijk zijn voor al deze terreur, wil belonen met een eigen staat op het grondgebied van een ander. Wat een satanisch plan! 

33į Vrijmetselaar Tony Blair, heeft besloten de functie van speciaal vredesbemiddelaar voor het Midden-Oosten voor het "Kwartet van Vier" de Verenigde Staten, Rusland, Europese Unie en de Verenigde Naties, te willen beŽindigen. Dat heeft hij op 27 mei 2015 aan de Ďgrote baasí van de VN Ban Ki-moon, laten weten. Blair heeft helemaal niets bijgedragen aan het vredesproces. Tijdens zijn termijn vonden drie oorlogen plaats tussen IsraŽl en de terreurbeweging Hamas in Gaza. Maar Blair vond het kennelijk allemaal prima. Hij combineerde deze functie met werkzaamheden voor zijn consultancybedrijf, zoals de verkoop van advies aan allerlei regeringen en grote bedrijven. Zo zou hij in de Arabische wereld voor miljoenen aan opdrachten hebben binnengehaald. Blair was als premier van Groot-BrittanniŽ van 1997 tot 2007 een van de grootste voorstanders van de oorlog in Irak. Volgens de onafhankelijke website icasualties.org zijn 179 Britten in Irak omgekomen iets wat Blair bijzonder kwalijk wordt genomen. Daarnaast wordt Blair ervan beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor de honderdduizenden doden in Irak en dat hij voor deze misdaden voor een oorlogstribunaal zou moeten verschijnen. Desondanks zegt hij geen spijt te hebben van zijn besluit deze oorlog te beginnen. ďWat ik wel kan zeggen is dat ik nooit had verwacht wat voor nachtmerrie het zou worden".Hij werd eerder al opgeroepen er als vredesgezant mee op te houden.

Als vertegenwoordiger voor ďHet Kwartet van VierĒ keerde hij zich onder meer regelmatig tegen IsraŽls bouwplannen in delen van Jeruzalem. Op 28 september 2011 liet hij zich negatief uitover de IsraŽlische plannen om de wijk Gilo in Jeruzalem met 1100 nieuwe woningen uit te breiden. Blair vond dat alle partijen zich dienden te ,,onthouden van provocatieve acties.Ē Hij had niet eens door met zijn uitspraken zŤlf al een provocatieve daad te stellen. Het Kwartet had trouwens al van meet af aan elke zin voor realiteit verloren. Een IsraŽlisch antwoord op de provocatie van Blair liet niet lang op zich wachten. Premier Benjamin Netanjahoe verwierp onmiddellijk de klachten omtrent de bouwplannen in Jeruzalem. ,,Gilo is geen nederzetting en ook geen outpost. Wij plannen in Jeruzalem. Wij bouwen in Jeruzalem. Punt uit!Ē De Verenigde Staten, Europa en de Arabische staten zeiden dat de bekendmaking (van goedkeuring van de bouwplannen in Gilo) de inspanningen om de vresdesonderhandelingen weer op te starten, zullen compliceren en de crisis met het PLO-bewind zullen verergeren.

Op 29 september 2011 liet Hillary Clinton ook weer van zich horen, suggererend dat de bouwplannen in Gilo de vrede blokkeert. ,,Wij geloven dat de aankondiging door de regering van IsraŽl, dat de bouw van woningen in Oost-Jeruzalem is goedgekeurd, onze inspanningen om rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen te hervatten, tegenwerktĒzei Clinton tegen verslaggevers. ,,We hebben lang aangedrongen bij beide partijen, om elke vorm van actie die het vertrouwen zouden kunnen ondermijnen te vermijden, waaronder, en misschien wel in het bijzonder, in Jeruzalem, elke handeling die door een van de partijen als provocerend kan worden beschouwd.Ē Dat Clinton wel snel commentaar heeft op IsraŽl wegens de bouw van een aantal appartementen, maar niet consequent is om "elke vorm van actie die het vertrouwen zouden kunnen ondermijnen" te benoemen als het om het PLO-bewind gaat. Met de bouw van de woonwijk Gilo werd reeds zoín 40 jaar geleden begonnen en op dit ogenblik wonen er ongeveer 40.000 mensen, voornamelijk Joden. Steeds opnieuw vinden de wereldleiders een argument om IsraŽl de schuld te geven voor het uitblijven van een vredesakkoord.

Toen het PLO-bewind op 10 augustus 2011 in een documentaire aangekondigde, huizen zullen gaan bouwen op het plein bij de Klaagmuur, zodra Jeruzalem onder hun controle komt, zwegen de wereldleiders.In de documentaire wordt open en bloot verkondigd dat de huizen onderdeel zijn van het plan van het bewind om de Joodse aanwezigheid en geschiedenis in Jeruzalem geheel uit te wissen. ,,Zij (de IsraŽliŽrs) weten zeker dat onze wortels dieper zijn dan hun valse geschiedenis,Ē aldus de documentaire, en dat terwijl zijzelf als volk vůůr 1967 niet eens bestonden en enkel om politieke redenen zijn uitgevonden. ,,Wij kijken vanaf het balkon van ons huis uit op de (islamitische) heiligdommen en op de zonde en smerigheid (de Joden die bidden bij de Klaagmuur) in een gebied waar ooit Arabische mensen en huizen stonden,Ē vervolgt de documentaire. ,,We tekenen onze nieuwe kaarten. Als zij (de joden en IsraŽliŽrs) uit beeld zijn verdwenen, zoals een vergeten hoofdstuk in de pagina's van de geschiedenis van onze stad, zullen wij opnieuw gaan bouwen. Het Mughrabi Kwartier zal hier (op het plein van de Klaagmuur) worden gebouwd.ĒHet herschrijven, vervalsen en uitwissen van de geschiedenis van andere volken is een bekend en eeuwenlang toegepast islamitisch concept zodra moslims het in een bepaald gebied voor het zeggen krijgen.

Op vrijdag 23 september 2016 waren de afgevaardigden van de Verenigde Naties (Ban ki Moon) de Europese Unie (Federica Mogherini, de Verenigde Staten (John Kerry) en Rusland (Lavrov) weer eens bij elkaar en waren het unaniem met elkaar eens dat ďde IsraŽlische Ďnederzettingení een obstakel zijn voor de vrede.Ē Ze hadden niets te melden over de oorlog in SyriŽ of de massale slachtpartijen van de ISIS barbaren in Irak, nee, het Palestijns- IsraŽlisch conflict blijkt het enige echte probleem voor het Kwartet. Het Kwartet dat nog steeds het al lang begraven vredesproces tussen de ďBende van RamallahĒ onder leiding van een Ďpresidentí (die al sinds 2009 geen president meer is), en IsraŽl nieuw leven tracht in te blazen, herhaalde tegenover de internationale pers in New York: ďHet Kwartet benadrukt haar sterke oppositie tegen de voortgezette activiteit in de nederzettingen die een obstakel zijn voor de vrede en drukt haar grote bezorgdheid uit over de versnelde bouw en uitbreiding van de nederzettingenÖ die gestaag de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing eroderen.Ē

Federica Mogherini als vertegenwoordiger van de Europese Unie lid van het Kwartet van vier.

Het Kwartet gaf in juli 2016 een bericht vrij waarin het IsraŽl opriep om te stoppen met de bouw van Joodse woningen in IsraŽls aloude thuisland de Bijbelse gebieden Judea en Samaria en riep tot grote verbazing van velen zelfs Mahmoud Abbas en zijn corrupte bende op ďom op te houden met het opruien tot geweld en terreur.Ē Overigens is dit nagenoeg identiek aan wat Barack Hussein Obama op 20 september 2016 zei in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: ďDe Palestijnen moeten beslist ophouden met het ophitsen tot terreur en IsraŽl erkennen, maar IsraŽl moet begrijpen dat het niet permanent kan doorgaan met bouwen op Palestijnse grond.Ē

De wereld moet er rekening mee houden dat de Bijbelse God niet ongestraft zal toestaan dat men IsraŽl haar erfdeel ontneemt. Alleen God weet hoe de dingen zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Het Joodse volk heeft een eeuwig verbonden relatie met de Bijbelse God en daar kan de wereld niets aan veranderen. Ieder plan van de wereldleiders dat indruist tegen Gods bedoelingen zal onder een oordeel vallen. Terwijl de Amerikanen de wereld verlosten van het monster Saddam Hoessein, die onder meer levende mensen voedde aan wilde honden, eist datzelfde Amerika van IsraŽl dat het land afstaat aan hetzelfde soort barbaren. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat de Schepper van hemel en aarde het Heilige Land heeft uitgekozen als de plaats die Hij Zijn thuis noemt, waar Hij voor altijd wil wonen met Zijn volk. Wee diegenen die daar verandering in aan willen brengen. Over het bijbelse land val niet te onderhandelen.

Psalm 33:10-11-12 De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiŽn; de raad des heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.

Psalm 2:1-2-3-4-5 Waarom woelen de volken en zinnen de natiŽn op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn Gezafde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht, de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap.

Overige bronnen: Koenigís International News, 21-11-2002 22-1-2003 1-5-2003 Women in Green, 25-11-2002 en 28-2-2003. Arutz-7,22-11-2002 13-4-2003 29-4-2003 6-5-2003 International Christian Zionist Center, Jan Willem van der Hoeven, 27-10-2002 en 24-2-2003. Cidi IsraŽl nieuwsbrief, 20-2-2003 en 26-3-2003. Nai Newsletter Jeruzalem, 14-4-2003 30-4-2003 9-6-2003. Israelinsider,"A Palestinian State and regional nucleair war"ICEJ Jeruzalem, 28-4-2003 5-5-2003. Woman in Green, 3-5-2003.Israelinsider, "The danger of Dahlan"-5-2003. ICZC Jeruzalem, Jan Willem van de Hoeven, 16-4-2003.Honest Reporting, 21-4-2003 1-6-2003.CBN News: Robertson: Road Map ĎBeginning of End for Israelí29-5-2003. Palestinian Media Watch Bulletin, 1-7-2003. Palestinian Media Watch, PA Music Video Promising "Maidens of Paradise". Women in Green, artikel Joseph Farah "Enough peace talk" 22-8-2003.Harryís Focus op IsraŽl.nr.31,24-8-2003. Bronnen: Jerusalem Newswire, 21-22-24 november 2004.WorldNetDaily,20 november 2004.Women in Green,22 november 2004. ZionsCryNews, 20 november 2004. Arutz-7 Editor, 21 november.Israel Today 30 november 2004.

Terug naar: Inhoud