Nieuwe Wereldorde in opmars

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 1 november 2004) (Laatste bewerking: 9 februari 2023)

Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel zijn ze niet onbekend. En wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de snel opkomende observatie van burgers, de naderende inplanteerbare chip, de manipulatie van de media en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van de terreinen waarop satan zijn misleidende activiteiten kan ontplooien, is dat van de internationale media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.”

Complexe informatiesystemen controleren datgene wat voor waarheid dient door te gaan. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. De bureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen het best uitkomt. Zonder het wellicht goed te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van nep-nieuws. Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met volkomen onbelangrijke thema’s die door de autoriteiten zijn vrijgegeven.

Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid dikwijls ver te zoeken. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. De beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali verklaarde: ,,De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.”

Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: ,,Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.”

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

De Russische generaal Leonid Ivashov verklaarde in een interview: ,,Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op aarde. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap op aarde.”

In The Economist Newspaper verscheen in april 2008 een artikel naar aanleiding van een boek van academicus David Rothkopf, getiteld 'Superklasse: De Wereldwijde Machts Elite en de wereld die ze aan het maken zijn'. In dit boek documenteert Rothkopf hoe wereldwijd slechts enkele duizenden mensen bepalend zijn voor de belangrijkste politieke beslissingen. De Nieuwe Wereldorde wordt een samenzwering genoemd van de Jezuïeten en het Vaticaan en allerlei organisaties om de hele wereldbevolking onder hun controle willen brengen. De Jezuïetenorde bestaat inmiddels zo’n 500 jaar en is de meest smerige en gevreesde organisatie die onze wereld kent. Volgens The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen 'gestald' in 'wereldomvattende instituten... en ontmoeten ze elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het Wereld Economie Forum in Davos en de Trilaterale Commissie, of de Bilderberg vergaderingen, of de Bohemian Grove seminars die iedere juli in Californië plaatsvinden en niet te vergeten de Club van Rome en de Orde van Malta. Deze geheime Orde heeft niets te maken met religie, maar alles met een militaire orde die verbonden is met de Vrijmetselarij. De Orde is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste organisatie die deze wereld kent.Vooral in deze club is de duistere spirituele kant van het wereldwijde globalisme zichtbaar. Alles en iedereen die wat voorstelt, is lid van deze occulte satanische club. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de Amerikaanse CIA wordt gerund door de Orde van Malta, zoals ze dat ook doen bij iedere andere veiligheidsorganisatie ter wereld. Daarnaast zijn een scala van bekende mensen lid van deze club.

 

Aurelio Peccei, de oprichter van de Club van Rome, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een 'wereldbewustzijn' en een 'nieuw en verlicht humanisme.' Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de 'uitvinder' was van het 'Christus bewustzijn' concept, dat ook in kerken steeds populairder wordt. Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials, leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals Planned Parenthood.

 

Volgens de gewezen radiopresentator Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', vormen deze elitaire personen (Elite) onderdeel van een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het Christendom verwerpen en de 'duistere kant' omhelzen. 'Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie,' schrijft Monteith. 'Ze controleren de overheden, de media, diverse bedrijven, en beide Amerikaanse politieke partijen.'

 

Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Elite, net als een absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding en de laaghartigste spionage en chantage. De wereldbevolking ziet zich geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens.De voormalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: "De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep heeft."  

 

Franklin Delano Rooseveldt (Afbeelding Wikipadia)

 

Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837, sprak zelf "van een kuil vol slangen”. De Amerikaanse regering staat al jaren volledig in dienst van de Elite. De voormalige presidenten Bill Clinton en George W.Bush waren niet meer dan uitvoerders van de plannen van de Elite en dat geldt ook voor Barack Hoessein Obama. Ze zijn aan de macht gekomen met peperdure politieke campagnes.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van een 'über-groep' die een wereldregering wil vormen, definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit, nationale grenzen als obstakels zien die gelukkig aan het verdwijnen zijn (EU), en nationale regeringen zien als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken.' Met andere woorden: internationale aangelegenheden, buiten- en binnenlandse politiek, en met belastinggeld betaalde investeringen in de economie (en in banken) worden hoofdzakelijk bepaald door een bevoorrecht groepje families, die toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde en de vorming van een Eén Wereld Regering.

Ook het Vaticaan is voorstander van de oprichting van een NWO. In een 18 pagina's tellend document getiteld 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' roept Rome op tot de oprichting van een 'supranationale autoriteit' die de hele wereld omvat en die een 'universele bevoegdheid' heeft om economisch beleid te leiden en beslissingen te nemen. Zo'n autoriteit moet beginnen met de Verenigde Naties als referentiepunt, maar later onafhankelijk worden en genoeg macht krijgen om te voorkomen dat de ontwikkelde landen 'buitensporige macht over de zwakkere landen' uitoefenen. Volgens de voormalige paus Benedictus is er dringend behoefte aan “een echte politieke wereldautoriteit.” Zo’n autoriteit zou universeel moeten worden erkend “en moeten worden uitgerust met effectieve macht om de veiligheid voor iedereen te verzekeren”, aldus Benedictus.

 

De voormalige Paus Benedictus XVI

Het is opmerkelijk hoeveel informatie er de laatste jaren is verschenen over geheime genootschappen. De aanzet hiertoe blijkt in vele gevallen uit de hoek van de samenzweerders zelf te komen. Het zogenaamde ‘lekken’ gebeurt heel bewust om de mensheid af te leiden van de goedvoorbereide plannen voor nieuwe misdaden tegen de menselijkheid waar slechts af en toe wat vage berichten over naar buiten komen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

Ondanks de vele boeken en brochures die in de loop der tijd zijn verschenen en de uitvoerige informatie hierover op internet, bestaat er nog steeds een grote onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen wiens uiteindelijke doel is de wereld voor te bereiden op de komst van een "Wereldleider" het "Beest" uit het boek Openbaring, de tegenstander van de Bijbelse God.

Ze praten over vrede maar onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande wereld-dictatuur. De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations (CFR) verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen. Er bestaan een groot aantal organisaties en religies die samenwerken de "Nieuwe Wereld Orde" tot stand te brengen. Niet voor niets wordt deze term inmiddels openlijk door zowel politieke, financiële én spitituele leiders gebruikt, terwijl het enkele jaren geleden hoofdzakelijk te vinden was op samenzwerings-internetsites, en nauwelijks bekend was bij het ‘gewone publiek’. De werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden.

Dr. John Coleman een beroemde inlichtingenofficier van de CIA heeft een boek geschreven met de titel 'The Committee of 300'. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over onder meer regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

Opleiding wereldleiders

Een deel van de huidige wereldleiders staat volledig ten dienste van de ‘Elite’ die de huidige wereldpolitiek bepalen. Opvallend is dat een deel van deze ‘heren’ een ”International Visitors Leadership program  hebben gevolgd in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs”. Zoals gebruikelijk duikt ook hier de naam weer op van Nelson Rockefeller. Hij blijkt reeds in 1940 aan de wieg van deze organisatie te hebben gestaan. Inmiddels hebben honderden politieke leiders hier hun opleiding genoten en meer dan 600 ministers en duizenden andere prominente figuren. Allemaal klaargestoomd om de Elite te dienen. Onder de cursisten bevinden zich de namen van onder meer de voormalige Britse premiers Tony Blair en Gordon Brown, en ook die van de Nederlandse premier Balkenende die de opleiding in 1985 heeft gevolgd gelijktijdig met de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy. Op deze manier kan de “Elite” wereldwijd hun reeds bestaande macht stabiliseren en hun doelstellingen verder concretiseren.

Hitler sprak over een "Nieuwe Orde". George Bush senior, sprak over de New World Order en de duizenden lichtpuntjes, die daarvoor nodig waren. Tijdens operatie Desert Storm (de eerste golfoorlog) zei Bush in een toespraak tegenover het Amerikaanse Congres: ,,Wat op het spel staat is meer dan een klein land (Koeweit).Het is een groot idee-een Nieuwe Wereld orde, waarin verschillende landen tot elkaar worden getrokken in een gemeenschappelijk doel, om de universele aspiraties van de mensheid te bereiken…Dat is een wereld die onze strijd waard is, en ook de toekomst van onze kinderen. Het gaat om de lang gekoesterde belofte van een Nieuwe Wereld Orde…  Wat hier door Bush naar voren wordt gebracht, heeft allemaal met "Verlichting" te maken. Dit is niet het "Ware Licht", maar satan’s misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, de macht van Yeshua haMasiach. Alleen Hij kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

De NWO, ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar beangstigende werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer.

Psalm 2:2 “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.”

Wat heeft de Heer gezegd over machthebbers? Vertrouw niet op edelen-op mensen bij wie geen heil is. Houdt zijn ademhaling op, dan keert hij weer tot de aarde terug te dien dage vergaan zijn plannen (psalm 146:3-4). De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën zal verijdelen. (Psalm 33:10). Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Zijn Wederkomst op aarde, zal ontdekken dat hij de eenzaamheid heeft verkozen boven de omgang met velen. Maar deze mens zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Ondanks de waarschuwingen die de Bijbel geeft over de gebeurtenissen die de aarde in de nabije toekomst zullen overspoelen, zijn er toch maar relatief weinig mensen die deze waarschuwingen ook ter harte nemen. De mens van tegenwoordig is op zoek naar andere geestelijke waarden en die zijn in ruime mate aanwezig. Daarnaast bestaan er een groot aantal internationale organisaties en samenzweringen die druk doende zijn de mens te misleiden en ze in de armen van Satan te drijven. De media besteedt nauwelijks enige aandacht aan het doen en laten van deze samenzweringen en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door de samenzweringen worden gedicteerd. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald.

Orde uit Chaos: de herrijzende Fenix uit de as die de komst van de Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op een wandschildering in een vergaderzaal van de VN-Veiligheidsraad.

 

Novus Ordo Seclorum is de Latijnse spreuk die Charles Thomson in 1782 voor het Grote Zegel van de Verenigde Staten gebruikte. Hij was door het Continentale Congres aangesteld om met het uiteindelijke ontwerp van het Grote Zegel te komen.

Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten die ten dienste staan van de zogenaamde "Hervormers".

De macht van de Rockefellers.

Zoals gezegd wordt de NWO voor een belangrijk deel in Amerika voorbereid. De topfiguren van deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Eén van de belangrijkste personen is David Rockefeller. Hij gaf in zijn Memoires letterlijk toe dat er inderdaad een geheime eliteclub bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerd politiek en economisch systeem. Tijdens een diner bij de Verenigde Naties in 1994 zei hij: ,,Wij zijn goed op weg naar de vorming van een wereldregering. Wat wij nog  nodig hebben is een enorme crisis waardoor de naties zonder morren een Nieuwe Wereld Orde zullen accepteren.”

Rockefellers machtselite is niet van plan om zachtzinnig met de tegenstanders van de NWO-kliek om te gaan. In een toespraak zei Rockefeller -en ook een ander lid van deze elite, Zbigniew Brzezinkski- dat er inmiddels te weinig tijd over is om hun plan geleidelijk te voltooien. De snelheid zal daarom worden opgevoerd, mede omdat de 'fundamentalisten' wakker beginnen te worden, met name dankzij het alternatieve internet. Daarom werkt de machtselite in de komende tijd hard aan het versneld wegnemen van de rechten en vrijheden van individuen en onafhankelijke landen. Andersdenkenden worden al jaren zwartgemaakt in de grotendeels door de elite gecontroleerde massamedia, en worden in de VS inmiddels letterlijk 'terroristen' genoemd. Mensen die weigeren met het nieuwe systeem mee te werken of hier openlijk kritiek op leveren, zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met de politie, het gerechtelijke apparaat, en zelfs het leger. De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met de Nieuwe Wereld Orde, is door totale overheidscontrole mogelijk te maken.

De op 20 maart 2017 overleden David Rockefeller werd wel de machtigste man ter wereld genoemd, ver verheven boven alles en iedereen. Geen enkel genie was in staat op eigen kracht klaar te spelen wat deze Rockefeller bereikt heeft. De Rockefellers beheren de Chase Manhattan Bank, stichtten en besturen de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Zij hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van kerken. Deze organisaties hebben overal geldelijke en morele steun verleend aan door de communisten opgeleide en bewapende "Vrijheidsstrijders", waardoor in veel Afrikaanse landen communistische regeringen aan de macht kwamen.

David Rockefeller

De macht van de Rockefellers is zo groot dat familieleden vele landen afreizen om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De Rockefellers zijn de belangrijkste promotors van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond voor het gebouw van de VN in New York. Het grondgebied Pocantico Hills in New York is het domicillie van meer dan honderd families met de naam Rockefeller.

De Rockefeller Foundation verschafte Hitler de kennis voor de onbeschrijflijke misdadige eugenetische experimenten die op bijvoorbeeld tweelingen werden uitgevoerd. De Rockefeller Foundation was een volledige partner van het Carnegie Instituut bij het verspreiden van eugenetica in Amerika en Duitsland. In de zoektocht naar het perfecte superras werden in de periode van de Grote Depressie miljoenen dollars uitgegeven aan de salarissen en experimenten van Hitlers doctoren. Rockefeller Financierde Hitler’s hoofd-raceoloog Otmar Verschuer, en tevens zijn onverzadigbare experimenten op tweelingen. Men dacht namelijk dat tweelingen het geheim bevatten waardoor het Arische ras op een industriële manier vermenigvuldigd zou kunnen worden, en waarbij tegelijkertijd onwenselijke biologische factoren verwijderd zouden kunnen worden. Verschuer had een assistent: Josef mengele. Hoewel Rockefeller de betalingen gedurende de Tweede Wereldoorlog stopte, had Mengele er tegen die tijd al voor gezorgd dat hij in Auschwitz zijn monstrueuze experimenten kon voortzetten. Ieder week verstuurde hij gedetailleerde rapportages over deze experimenten naar Verschuer.

Ook bestond er een connectie tussen Hitler en de Bush familie. Grootindustrieel Fritz Thijssen publiceerde in 1941 een boek waarin hij beschrijft hoe het kon gebeuren dat Hitler al in 1933 een leger van 4½ miljoen Duitsers kon samenstellen en onderhouden.Uit nader onderzoek blijkt er een Amerikaanse connectie te bestaan in de vorm van de vader, respectievelijk de opa, van de Amerikaanse presidenten George H.W. Bush en George W. Bush. Zijn naam was Prescott Bush.Door zijn huwelijk met Dorothy Walker in 1921 werd hij de schoonzoon van George Herbert Walker en samen werden zij partners in de Union Banking Corporation. Bush werkte in Duitsland samen met Fritz Thijssen en samen financierden zij vervolgens de oorlogsmachine van Hitler. Als mededirecteur van chemiereus IG Farben kreeg Thijssen van Hitlers regering de opdracht om het kolenvergassingsproces te ontwikkelen.Door kolen te vergassen kon men vliegtuigbrandstof en synthetisch rubber produceren, zodat de Duitse industrie grotendeels onafhankelijk werd van olie en rubber. Op deze manier werden autobanden voor legervoertuigen geproduceerd zonder dat daarvoor natuurrubber uit andere landen nodig was.

Verbijsterende onthullingen door grootindustrieel: Bush financierde HitlerIG Farben – dat na de oorlog werd opgesplitst in onder meer BASF, Agfa en Bayer – is vooral berucht geworden vanwege de ontwikkeling en productie van Zyklon B, een product dat bij blootstelling aan de lucht verdampt en een gifgas vormt. Het werd door de Duitsers gebruikt om miljoenen mensen te vergassen in de kampen Auschwitz en Birkenau.De reden dat deze beide concentratiekampen op deze plek lagen is dat de industriële complexen van Fritz Thijssen op een steenworp afstand gelegen waren. Fabrieken en treinverbindingen konden zo efficiënt worden gecombineerd.In diverse media zijn er berichten verschenen over het feit dat bedrijven waar Prescott Bush leiding over had of zaken mee deed, winst maakten en financiële steun verleenden aan de opkomst van het Derde Rijk

Amadeus Indiana Rockefeller, één van de jongere leden van deze familie, waarschuwt in een op 21 maart 2002 verstuurde e-mail met de titel Countdown to Armageddon, vanuit het Rockefeller Global hoofdkwartier in Australië, dat de tijd van het einde bijna is bereikt en dat er sprake is van een lot dat iedereen zal moeten ondergaan. Op 11 september 2001 was de wereld getuige van het begin van het einde. Wat we toen zagen en ervoeren is niets vergeleken bij de ramp die weldra zal komen. Miljarden zullen omkomen. Groot Brittannië, China en Amerika zullen plotseling ineenstorten. De rest van de wereld zal vervallen in anarchie. Het oude systeem zal in elkaar storten en worden opgevolgd door een nieuw systeem. Een nieuwe systeemregering met 144.000 (hoe toevallig) leden en iets meer dan 6 miljoen ondergeschikten zal controle nemen.

Er zal een geweldige schoonmaakoperatie beginnen als de Nieuwe Wereld (Orde) is gecreëerd. Ecosystemen zullen worden hersteld en infrastructuren herbouwt. ‘Ziektes zullen worden uitgeroeid. Ouder worden zal teruggedraaid worden en het ouderdomsproces zal stoppen. Een nieuw herstelde mensheid zal de aarde naar paradijselijke omstandigheden brengen.’ Het is New Age geleuter wat deze Rockefeller hier te berde brengt, het na-apen van wat de Bijbel openbaart  nadat de Here Jezus op aarde is teruggekeerd! Wat hier naar voren wordt gebracht, heeft allemaal met "Verlichting" te maken. Dit is niet het "Ware Licht", maar satan’s misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, de macht van Yeshua haMasiach. Alleen Hij kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Op een bijeenkomst in oktober 1995 van een groep ‘Hervormers’ die werd gehouden onder leiding van Michaël Gorbatsjov- voormalig leider van de Sovjet Unie en belangrijke pion in de top van de NWO- waren naast de vaste deelnemers George Bush senior en Henry Kissinger ook 500 andere genodigden aanwezig waaronder de voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers. Deze bijeenkomst was bedoeld om de overgang naar de NWO te lanceren. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam ging over de vervanging van de joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. In de Los Angeles Times verscheen op 17-4-1993 een artikel over de opmars van de NWO en de rol van Gorbatsjov hierin. Het artikel meldde dat hij voor zijn "Stichting USA" een kantoor had geopend in het Presidio, één van de officiële militaire posten van Amerika. De Gorbatsjov Stichting zegt als doel te hebben te werken voor de wereldvrede en het versterken van de democratie in de voormalige Sovjet Unie. In werkelijkheid is deze Stichting niets anders dan een dekmantel voor NWO-activiteiten. Dat blijkt ook uit de medewerkers want één van hen is Oud-senator Alan Cranston, sedert jaar en dag bekend als globalist en dromer van één wereld. Bij het overnemen van zijn nieuwe kantoor van een Amerikaanse legerofficier zei Gorbatsjov: ,,dit is het symbool van de onomkeerbare overgang van een tijdperk van confrontatie en militaristische waanzin naar een Nieuwe Wereld Orde waar iedereen baat bij heeft.”

De Illuminatie

Zoals gezegd bestaan er een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. De belangrijkste is de "Orde der Illuminaten". Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van de Illuminatie nader worden toegelicht. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt, een Asjkenazische Jood en professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Hij was een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de Illuminatie de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbath in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds.

Afbeelding Wikipedia

Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

In ‘Memoires ter illustratie van de geschiedenis van het Jacobinisme’ schreef Abbé Barruel dat de Franse revolutie een onderdeel was van het uiteindelijke doel van de Illuminatie: Wereldheerschappij. Pat Robertson, een invloedrijke Amerikaanse evangelist, zei dat geheime genootschappen stuk voor stuk uit de Illuminatie voortkomen. Hij zei letterlijk: "het bloedbad dat de Illuminatie in Frankrijk aanrichten was duidelijk de voorloper van de latere slachting en partijzuiveringen in de Sovjet Unie onder Lenin en Stalin. Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën van de Illuminatie. Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting.

Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". De Illuminatie zijn geen Joods complot zoals zovelen denken, ze zijn zelfs extreem racistisch. Natuurlijk zitten er een aantal zeer machtige mensen van Joodse afkomst in deze groep. Maar om in de Illuminatie aan de top te komen wordt een jood gedwongen zijn geloof en afkomst af te zweren, en moet hij trouw zweren aan Lucifer en het geloof van de Illuminatie. In ruil voor dit verraad krijgen ze macht en geld.

De Illuminatie wachten op een goede gelegenheid om de Joodse staat totaal te vernietigen. Ze hebben het grondgebied van Israël nodig en de stad Jeruzalem nodig om hun ‘messiaanse’(lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom groot voorstander van de herbouw van de tempel zodat van daaruit hun ‘messias’(antichrist) de wereld kan gaan besturen. Ook zitten ze achter de oprichting van de Verenigde Naties. Deze club is niets anders dan een lakei van de NWO elite. De door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties is een felle tegenstander van de Joodse staat. Dat blijkt o.m. uit de honderden resoluties die de VN in de loop der jaren tegen Israël heeft aangenomen.

De VN besteden een derde van hun tijd aan resoluties die tegen Israël gericht zijn. Het heeft nooit de terreur tegen Israël veroordeeld. Ook is het opgericht om de grootste barrières voor een wereldregering te overwinnen en als ‘opstapje’ te dienen voor de invoering van een één-wereld gemeenschap. De grootste barrière die moest worden opgeruimd was het nationalisme. Daarom moest de wereldbevolking vele jaren lang worden gehersenspoeld door de media, zodat ze achter de opheffing van grenzen zouden gaan staan, waardoor uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden vernietigd. De VN doet slechts het voorbereidende werk en is dus niet de werkelijke machtsbasis in de wereld. Zodra de Nieuwe Wereld Orde is geïnstalleerd zal de rol van de VN tamelijk onbelangrijk zijn geworden.

De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld "schreeuwt" nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden. Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet te worden teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Zo zouden zij ook zitten achter het conflict tussen Israël en de “Bende van Ramallah”. Dit conflict zou door Illuminatieagenten aan de gang worden gehouden hopende dat het ontaardt in een oorlog tussen Israël en de Arabieren en escalerend tot een grote wereldbrand.

De Illuminatie is niets anders dan een sadistische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze geloven net als de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Ze zijn doorgedrongen in alle sociale instituten en overheidsinstellingen en werken samen met de CIA, FBI en de Vrijmetselarij.Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Volgens sommige ingewijden zou ook de kerk van de Mormonen en de Jehova Getuigen worden geleid door de Illuminatie. Ze zijn geïnfilteerd in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse.

Het machtscentrum van de Illuminatie is piramidaal gecontrueerd met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Novus Ordo Seclorum is de Latijnse spreuk die Charles Thomson in 1782 voor het Grote Zegel van de Verenigde Staten gebruikte. Hij was door het Continentale Congres aangesteld om met het uiteindelijke ontwerp van het Grote Zegel te komen. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool.

De Vrijmetselarij en de Illuminatie zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminatie. Vrijmetselaars in de lagere rangen zijn echte niet persé Illuminatie en weten doorgaans niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden. Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken "Annuit Coeptis" en "Novus Ordo Seclorum" ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

De ‘Opperste wereld Raad’van de Illuminatie bestaat al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Israël hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze kliek  uitspreken die zijn weerga niet kent.

De schandalige rol van de Verenigde Naties.

,,De VN is moreel failliet, selectief verontwaardigd als het gaat om bepaalde landen met name als het om Israël gaat en machteloos als zij werkelijk moet optreden. Maar vooral hypocriet: de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn de vijf grootste wapenproducenten en wapenexporteurs van de wereld. De doelstellingen van de VN-kliek zijn vaag en onduidelijk en de VN is dé schouwplaats voor allerlei misselijkmakende politieke intriges, ondoorzichtige internationale firma’s, fraude, stemmenkoperij, vriendjespolitiek en mismanagement.” Cursief: Uit Het KNP, studiedag 22-11-2003, door drs R.J.Bleeker.

VN-medewerkers zijn betrokken geweest bij de handel in sexslavinnen in Bosnië, bij de verduistering van hulpgelden in Kosovo, bij de handel met drugs en prostitutie in Cambodja en bij het ‘sex-voor-voedsel‘ schandaal in West Afrika waar VN-medewerkers voedsel ruilden voor sex met onder meer kinderen. Honderdduizenden mensen zijn in de derde wereld gesteriliseerd, honderdduizenden vrouwen al dan niet gedwongen geaborteerd door projecten opgezet door de VN en de Rockefeller Foundation met goedkeuring van Henry Kissinger en zijn politieke kompanen. Zijn politieke ideeën hebben tot op de dag van vandaag invloed op vele politici, diplomaten, intellectuelen, studenten en journalisten. De VN-bevolkingspolitiek is mensverachtend en gericht op het inperken van bevolkingsaantallen. Michel Schooyans, hoogleraar aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, heeft dit aspect van de VN jarenlang bestudeerd.

De VN is anti-gezin, pro-abortus, pro-geboortebeperkings- en sterilisatie programma’s, alles ideologisch gemotiveerd. Het is een cultuur van de dood. Als bepaalde zaken te tricky worden voor de VN, worden ze uitbesteedt aan allerlei non-gouvernementele organisaties, die minder last hebben van controle van nationale overheden. Volgens Schooyans voert een aantal VN-organen een ware oorlog tegen het gezin. De VN is een door en door antichristelijke organisatie. Geen dienaresse van God, maar een dienaresse van satan. Schooyans zegt in zijn boek "The Gospel Confronting World Disorder"dat deze bevolkingspolitiek de grootste en meest wereldwijde aanval op het joods-christelijke denken is. Volgens Schooyans wordt de VN gemanipuleerd door een groep welgestelden, een kleine, internationale, technocratische bureaucratie, die aan iedere democratische controle van burgers en van soevereine staten ontsnapt.

Hoe onvoorstelbaar de VN de weg kwijt is mag ook blijken uit het feit dat Robert Mugabe werd benoemd tot hun internationale ambassadeur voor het toerisme. De benoeming van Mugabe was onderdeel van het VN-programma Leiders voor toerisme. De op 6 september 2019 overleden Moegabe stond bekend als een meedogenloze alleenheerser die zijn land aan de rand van de afgrond heeft gebracht.Tijdens verkiezingen werden politieke tegenstanders met behulp van fors geweld geïntimideerd. Hij was sinds 1980 staatshoofd van Zimbabwe. Door het verdrijven van de meeste blanke boeren van hun boerderijen is het land veranderd van de graanschuur van Afrika, in een land in ernstig economisch verval. Het land van de boeren en de boerderijen gaf hij aan zijn getrouwen. Een groot deel van de bevolking is werkloos en lijdt honger.

Dictator Mugabe

Geheim huurlingenleger

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Voor het gebruiken van geweld hebben ze onder meer de Amerikaanse huurlingenorganisatie Xe Services ter beschikking. Deze club was onder meer actief betrokken bij de omverwerping van het bewind van Gadhaffi. Deze club is de opvolger van het beruchte Blackwater. Blackwater voerde beveiligingstaken uit voor het Pentagon in Irak, Afghanistan en andere oorlogsgebieden. Blackwater kreeg een golf aan kritiek te verduren vanwege haar gewelddadig optreden in Irak. Zo schoot Blackwater in september 2007 in Bagdad lukraak zeventien burgers dood.

Een deel van deze huurlingen Xe Services worden met steun van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) opgeleid in Zayed Military City, een trainingskamp midden in de woestijn van de VAE. Daar worden ze getraind door Britse, Franse en Duitse militaire professionals die een achtergrond hebben in paramilitaire oorlogsvoering en geheime diensten. Naast het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft Xe Services de beschikking over grote trainingskampen in de VS, waar meer dan 50.000 mannen zijn opgeleid. Xe Services opent nu ook in andere landen kampen waar huurlingen worden getraind om oorlogssituaties te beheersen. Dit geheime leger van huurlingen kan overal operaties uitvoeren waar de Elite dat nodig acht.

De huurlingen worden opgeleid om “speciale missies uit te voeren om interne opstanden neer te slaan, zoals die in de Arabische wereld het afgelopen jaar”. Het geheime leger van huurlingen wordt gebruikt om volksopstanden in de Arabische wereld, te onderdrukken en om onwillige dictators af te zetten. Zo is er een volksopstand in Bahrein in 2011, bloedig neergeslagen door troepen uit de VAE, Qatar en Saoedi-Arabië. Deze troepen staan bekend om hun wreedheid en hun afkeer van westerse democratie.

Ze dromen van een Nieuwe Wereldorde

In het boek "De nieuwe Romeinen" beschrijft Gerhard F. Mehrtens dat de Amerikanen de ‘Romeinen’ van vandaag zijn. De auteur wijst op de talloze overeenkomsten die tussen de beide ‘supermachten’ bestaan. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc.

De Amerikaanse Senaat heeft op 20-11-2002 ingestemd met de plannen van George W.Bush voor een superministerie voor Nationale Veiligheid. In de week daarvoor deed het huis van Afgevaardigden dat al. Daarmee kwam de weg vrij voor Bush om de grootste reorganisatie van de overheid in 50 jaar door te voeren. Het nieuwe departement moet de Verenigde Staten tegen terroristische aanvallen, zoals op 11 september 2001, beschermen. De 22 federale instanties, waaronder de geheime diensten, zijn bij elkaar gevoegd. Deze ontwikkelingen duiden er op dat de VS zich in snel tempo ontwikkelen tot een politiestaat. De VS heeft hiermee een monster gecreëerd waarmee op termijn iedereen in de gaten gehouden zal worden.

Volgens geheime clausules kan het Witte Huis ook, wanneer ze dit nodig achten, eenzijdig en zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land volledig buitenspel zetten waarmee ze volledige zeggenschap krijgen over dit land. Het Witte Huis beschikt over zogenaamde Kill Lists. Lijsten met namen van mensen die ze als een gevaar beschouwen voor de doelstellingen van de Elite. De mensen die hierop voorkomen kunnen worden gedood zodra men de situatie daarvoor geschikt acht.

Ook heeft het Departement van Justitie in opdracht van George W.Bush een nieuw spionageprogramma opgezet onder de naam Terrorism Information and Prevention Systeem (TIPS). Dit nieuwe systeem is zo opgezet dat 1 Amerikaan, 24 anderen in de gaten moet houden. Een dergelijk systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. Volgens de voormalige hoge Amerikaanse overheidsdienaar James Comey, die als eerste medewerker onder de minister van Justitie officieel toegang had tot geclassificeerde informatie van vijf ministeries bestaat er een lijst met de namen van maar liefst 8 miljoen Amerikaanse burgers die om de meest triviale redenen als ‘verdacht’ worden beschouwd, en die in tijden van grote onrust onmiddellijk opgepakt en geïnterneerd kunnen worden.

James Comey

De personen op deze lijst kunnen zonder verdere aanleiding tot ‘potentiële staatsvijanden’ worden verklaard. Bij een nationale crisis worden deze mensen gelokaliseerd en kunnen, afhankelijk van de dreiging, worden gevolgd of gearresteerd. Volgens Comey vormt de database een onderdeel van zogenaamde COG  (Continuity of Goverment) – programma’s, die in het geval van een crisis de grondwet buiten werking stellen en het land laten overnemen door een gewapende macht die de staat van beleg afkondigt. James Comey gaf zijn baan bij het US –Justice Departement op omdat hij het in toenemende mate oneens was met deze plannen en maatregelen.

In 2004, als plaatsvervanger van de eveneens in onmin met president Bush levende minister van Justitie John Ashcroft, weigerde hij om zijn handtekening te zetten onder een zo’n sinistere en clandestiene maatregel, waarvan hij geen details wilde onthullen. Zijn weigering kwam hem op zware druk te staan vanuit het Witte Huis, die de maatregelen alsnog, zonder zijn toestemming, dus zonder toestemming van het ministerie van Justitie, doorvoerden. Uiteindelijk nam Comey in 2005 ontslag, net als minister Ashcroft dat net vóór hem in 2004 had gedaan.

Ook heeft Bush een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen na een vernietigende terreuraanval met kernwapens. De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit twee ondergrondse bunkers aan de Amerikaanse oostkust. Het betreft een noodplan dat tijdens de Koude Oorlog werd opgesteld onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Bij het ontbreken van een schaduwregering dreigt het landsbestuur door een nucleaire catastrofe te worden uitgeschakeld. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen. Al eerder werd bekend dat de voormalige vice-president Dick Cheney regelmatig op een geheime locatie verbleef om zeker te stellen dat de lijn van de opvolging niet zou worden aangetast bij een aanslag op George W.Bush. De pers onthulde een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering:

“Nooit mag een mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen en de Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen"… Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Geweld zal borg staan voor die nieuwe orde. Overal ter wereld komen militaire basissen, met massavernietigingswapens om elk land ervan te weerhouden ook maar een poging te ondernemen zich van het Amerikaanse juk te bevrijden, … Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreigingvormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren”

Om dat allemaal kracht bij te zetten beschikt het Amerikaanse leger over ongeveer 800 militaire steunpunten in het buitenland. Dit komt overeen met 95% van alle zich in het buitenland bevindende militaire bases in de wereld. Tegelijkertijd betwist de Amerikaanse regering in Washington een imperialistische grootmacht te zijn en houdt men al helemaal niet andere landen bezet, maar is met hen “bevriend”. In de loop van de afgelopen 100 jaar kregen veel verschillende landen, meestal tegen de wil van hun regeringen in, impopulair bezoek van Amerikaanse soldaten, waaronder Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Grenada, Haïti, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Japan, Korea, de Filippijnen, Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan, Bahrein, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië, Libië, Somalië, Djibouti, of Diego Garcia. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog en 62 jaar na de Korea-oorlog bestaan er nog steeds 174 Amerikaanse steunpunten in Duitsland, 113 in Japan en 83 in Zuid-Korea. Daarnaast is de VS druk doende Rusland te omsingelen met Amerikaanse raketsteunpunten waaronder in Polen.

Wat betreft de stationering van deze raketten, verklaarde Washington dat men Europa tegen Iraanse intercontinentale raketten wil beschermen, wat volslagen onzin is natuurlijk.Het raketschild dient ertoe intercontinentale raketten te onderscheppen en te vernietigen. Washington camoufleert de ware reden: men wil zich erop voorbereiden een atoomoorlog te winnen. Rusland heeft begrepen wat het doel is van de verandering van de Amerikaanse doctrine, het heeft begrepen dat de Amerikaanse raketsteunpunten voor de huisdeur op Rusland zijn gericht. Ook China heeft begrepen dat Washington m.b.t. Peking gelijksoortige bedoelingen heeft. China reageerde op Washingtons dreigingen met de herinnering dat men in staat is de VS te vernietigen, mocht Washington een conflict aanwakkeren. Washington is echter van mening een atoomoorlog zonder of slechts geringe schade voor de VS te kunnen winnen. Deze inschatting vergroot de waarschijnlijkheid van een atoomoorlog maar deze inschatting is gebaseerd op onwetendheid. Het Amerikaanse Congres maakt zich schuldig aan medeplichtigheid, omdat er geen hoorzittingen plaatsvinden over de plannen voor een atoomoorlog door de uitvoerende macht.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de "Elite" zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus/Yeshua is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Yeshua haMashiach.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos" waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn. De voormalige Nederlandse bankier Ronald Bernard zegt in een interview dat hij door de Elite werd uitgenodigd voor het bijwonen van satanische kinderoffers.

Achter alle samenzweringen zit Satan, Gods tegenstander die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de "Overste der Wereld" rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn" op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil.

Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op Bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht.

Achter de schermen van het wereldtoneel en uit het zicht van de niet-ingewijde wereldburgers hebben de alchemie en de rituelen van de occulte meesters- Illuminatie, Vrijmetselaars, Skulls&Bones, Bilderbergers, Trilaterale Commissie, Bohemian Grove- zich verenigd en hebben ze zich zo volledig met de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek verweven, dat- als het ware door hun verschrikkelijke bezweringen- er in de nabije toekomst een leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het toneel zal verschijnen die alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw zal stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslateringen spreken…En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen.’ Nog even en dan is de wereld klaar gemaakt voor de komst van deze figuur en zal de wereldbevolking hem als de grote redder omhelzen.  

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen in hun invloed subtieler geworden maar ze zijn altijd aanwezig gebleven. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels.

Zo begon de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn toespraak op 30 augustus 2013 over het gebruik van chemische wapens bij het bombardement in Damascus op 21 augustus 2013 met te beschrijven hoe gruwelijk de slachtoffers bij deze aanval hebben moeten lijden. Om zijn opmerking kracht bij te zetten verwees hij naar onderstaande foto als bewijs voor de vele slachtoffers van dit bombardement in Damascus. Kerry probeerde hiermee duidelijk te maken dat optreden tegen de Syrische dictator Bashar al-Assad meer dan gerechtvaardigd was, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het gebruik van deze chemische wapens.

 

De foto heeft echter niets te maken met dit bombardement. Het gaat om een oude foto die is genomen door fotograaf Marco Di Lauro in Al Mussayyib in Irak op 27 maart 2003. Op de foto is een Iraaks kind te zien die over de lichamen springt in een school waar ze waren neergelegd om geïdentificeerd te worden. De lichamen waren gevonden in een buitenwijk van de plaats Al Musayyib, 40 kilometer ten zuiden van Bagdad. Het zou gaan om 10.000 tot 15.000 lichamen van Shi’itische moslims die zijn vermoord na een optreden van de troepen van Saddam Hoessein tijdens de Golf oorlog in 1991. Op 27 mei 2012 verscheen deze foto ook al eens op de voorpagina van de  website van de BBC. Volgens de BBC zou het hier gaan om slachtoffers van de massaslachting in de Syrische plaats Houla gemaakt door een onbekende activist. 

 

 Links de foto zoals door Marco Di Lauro gemaakt in Irak in 2003 en rechts de afbeelding op de website van de BBC.

 

Net als voor de militaire aanval op Libië schromen de leiders in het Westen niet de leugen te hanteren en staat de  Westerse media weer bol van de misleidende propaganda die de burgers van hun gelijk moet overtuigen.

Slottekst.

Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levenmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. ‘ De dood bestaat niet meer want de mens reïncarneert voortdurend naar een hoger bewustzijn’. Maar God zal op Zijn manier de waarheid aan het licht brengen, Zijn Naam heiligen en Zijn koninkrijk vestigen. De brief aan de Hebreeën maakt nog eens goed duidelijk dat onze ogen uitsluitend op Jezus Christus gericht dienen te zijn.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Steeds opnieuw wordt duidelijk dat alleen God de absolute norm is: de mens die zichzelf als norm neemt en zichzelf ziet als de maat van alle dingen is volkomen mislukt. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. De mensen zullen verbaast zeggen:

Openbaring 13:4 "Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?"

Openbaring 1:3 “Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…”

"Ik geloof met heel mijn hart in de terugkomst van de Here Jezus… en al mocht Hij enige tijd vertoeven, ik zal Hem elke dag verwachten en uitzien naar Zijn komst."

Overige bronnen: The Power Elite, C.Mills, Oxford University Press, 1956. World Net Daily, 29-10-2002. Doomday Scenario, Zions Cry Prophecy News, 8-10-2003. American Free Press, James P.Tucker Jr, 1-6-2003. Rockefeller en de CFR, E.Smit. Living Truth Ministries, Timothy Green. The Phoenix, Menley P.Hall. When Corporations Rule the World, D.Korten, Earthscan Publications Ltd, 1995. The Kissinger Caper, Frank A.Capell, The Review of the News, 1974. Reponses-Israel, 10-5-2002.S.Gill, Camps for Citizens: Ashcroft’s Hellish Vision, Jonathan Turley , artikel in de Los Angeles Times, 14-8-2002. Fragmenten uit  James Hatfield, ‘Fortunate Son-George W.Bush and the Making od an American President, Het KNP, Lienden 29-04-2003. Gerhard F.Mehrtens, De Nieuwe Romeinen, Unieboek Houten, 1987.ISBN 9026942338. Antony C.Sutton, America’s Secret Establishment. David Bay, David Bay, "The National Security Strategy of the United States of America". Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. The Christ Conspiracy, Acharya S.The Council for a Parliament of the World’s Religions (CPWR) . Pat Robertson, The New World Order, 1991. T.Alexander: Make the UN a World Government, The Independent, 9-6-99.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud