New Age beweging

Door: Franklin ter Horst (aangemaakt november 2001) (Laatste bewerking: 17 januari 2019)

De enorme opkomst van het occulte ligt voor een belangrijk deel in handen van de New Age beweging, één van satans paradepaartjes. De New Age beweging heeft zich ten doel gesteld, alle religies tezamen te brengen en te komen tot de afsluiting van wat men noemt ,,het donkere en gewelddadige tijdperk van het christendom’en over te gaan naar het tijdperk van ‘Vrede, liefde, eenheid en de "Verlichte mens.” New Age betekent letterlijk "Nieuw Tijdperk" en is een verzamelnaam voor een geheel nieuwe denkrichting. Volgens diverse hooggeplaatste New Agers zou het christelijke tijdperk in 2012!! tot een eind komen en worden opgevolgd door het Aquarius tijdperk.Een groot aantal visionaire schrijvers, wetenschappers en sociale theoretici geloofden dat 2012 de drempel zou worden van een tijd van versnelde planetaire veranderingen. Het New Age blad ‘Innerchange’ schreef in verband hiermee over het ‘Lucifer archetype’, de nieuwe mens die zich in en na 2012 zal gaan openbaren in iedereen die hier klaar voor is.

De New Age Beweging is een samengaan van oude heidense godsdiensten, occultisme, gnostiek en oosterse godsdiensten. Ieder pakt uit de verschillende bronnen wat hem of haar aanstaat en maakt er een eigen persoonlijke levensfilosofie van. Alles is één, zowel Goed als Kwaad. Het is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles wat met het christelijk erfgoed en de christelijke normen en waarden te maken heeft, te vernietigen.

De Goddelijke Bijbelse leer dient volledig te verdwijnen om plaats te maken voor de intuïtive moedergodin die bekend is uit de geschiedenis en de archeologie. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. In brede New Age zagen ze Barack Hoessein Obama als de verlichte ‘hoge meester’en ‘transcendente leider’.Men geloofde dat hij een cruciale rol zou gaan spelen bij het tot stand komen van de Nieuwe Wereld Orde en het definitief beëindigen van het ‘christelijk tijdperk’ en dit te vervangen door het tijdperk van Lucifer. Terwijl hij riep een vrome christen te zijn heeft hij er alles aan gedaan het christendom in Amerika de nek om te draaien.  Hij sprak de hoop uit dat het evangelie geen rol meer zou spelen in de Verenigde Staten. Het hardop bidden en noemen van de naam van Jezus Christus kon een aanklacht wegens belediging en discriminatie tot gevolg hebben, en het openlijk verwijzen naar Bijbelteksten over homoseksualiteit kon een boete en zelfs gevangenisstraf opleveren.

Barack Hoessein Obama

Leidinggevende New Ager Jean Houston schreef in mei 2008 dat Obama ,,een natuurlijke shamanistische persoonlijkheid heeft.” Verslaggever Oliver Burkman schreef in het artikel ,,New Age Amerika is in verrukking door Obama’s aantrekkingskracht op de kiezer” (The Guardian, 3 juli) over de enorme steun van Oprah Winfrey die bekend staat als een New Age fanaat. New Age goeroe Deepak Chopra verklaarde zelfs dat wanneer Obama president zou worden, dit een gigantische sprong in het Amerikaanse bewustzijn zou betekenen.

Volgens de New Age komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn alle religies op aarde welkom onder hun paraplu. De New Age filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. De Wereldraad van kerken wordt gezien als de grote promotor van deze interreligieuze dialoog. Ook het ‘Wereldparlement van de Religies’ bereidt deze dialoog met overtuiging voor. De paus zei op 17 januari 2004 dat de joden, christenen en moslims zich moeten verenigen in een grote alliantie van vrede. Hij zegt dat de wereld zich in groot gevaar bevindt en dat het nodig wordt dat ’s werelds grootste religies zich verenigen. Dat is precies wat de Illuminatie zich ten doel heeft gesteld. (Bron: Catholic World News Brief 19 januari 2004).

In andere godsdiensten zoals het boeddhisme, islam en het hindoeïsme vindt men eveneens groeperingen die deze wereldeenheid nastreven. De Duitse theoloog Hans Küng is bezig met het opstellen van een oecumenische versie van de Tien Geboden, waar elke wereldreligie zich wel in kan vinden. Een onderzoek in Amerika naar de invloed van de New Age filosofieën heeft aangetoond dat New Age organisaties ook de VN als een belangrijke schakel zien bij het tot stand komen van hun doelstellingen. Diverse leden van de Rockefeller familie vertonen grote interesse voor de New Age filosofieën. Zij stimuleren dit gedachtegoed krachtig in allerlei organisaties waar hun macht van invloed is, zoals in de Verenigde Naties. De doelstellingen van de New Age beweging zou een ernstige waarschuwing moeten zijn aan het adres van de christenen. Want de weg die de samenzweringen zijn ingeslagen, is niet de weg die God de mens wijst. God maakt juist duidelijk dat Hij de raad der volken verbreken zal.

Psalm 33:10 De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën;

De pseudo-godsdiensten brengen de gelovigen rechtstreeks in de schoot van satan. Er zijn velerlei wegen om de massa met het New Age denken te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door yoga, meditatie, sacrale dans, allerlei vormen van toverij, verering van allerlei goden en alternatieve geneeswijzen zoals reiki. Als mensen aan deze en soortgelijke dingen deelnemen dan merken ze al doende dat er een bovennatuurlijke kracht in zit en krijgen ze ‘ervaringen’. Alle kernleringen van de New Age gaan tegen de leer van de Bijbel in. De Bijbel verbiedt alle occulte gebruiken (magie, spiritisme, waarzeggerij, etc)  terwijl de New Age beweging dat alles juist aanbeveelt. De New Age boodschap is een satanische vervalsing van het ware evangelie. Het geeft een valse boodschap van hoop. Het kondigt de komst van een valse christus aan en het brengt een valse verlossingleer. De Here heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven, worden ook niet meer door Gods Geest verlicht waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke. De wereld wordt overspoeld met New Age doctrine; spiritualiteit en meditatie zijn de moderne toverwoorden geworden.

De kracht van de eigen geest daar draait het allemaal om. ,,Heeft men deze kracht goed ontwikkelt dan kunnen ouders zelfs communiceren met de ziel van het nog ongeboren kind. Meditatie is dé methode om al je zintuigen te concentreren om de wereld te zien met de ogen van de ziel. Zo kan men in contact treden met overledenen en wordt hun aanwezigheid nadrukkelijk gevoeld”zo zeggen de ingewijden. De duivel is slim en sluw. Ze geloven in de één of andere vorm van reïncarnatie, de telkens herhaalde cirkel van geboorte, dood en terugkomen in de één of ander vorm. Ze menen dat de hele schepping naar een paradijselijke toestand evolueert maar dat is niets anders dan een demonische vervalsing van het in de Bijbel aangekondigde vrederijk.De reïncarnaties zijn noodzakelijk om van het slechte ‘karma’af te komen en om perfectie te bereiken. De leer van de karma zegt dat iemands tegenwoordige toestand wordt bepaald door zijn of haar daden uit vorige levens.

De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en de Here Jezus, maar om de universele liefde: de god in ons liefde.Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel verwoord in de New Age beweging. Volgens de New Agers mag geen enkele religie exclusiviteit claimen zoals het christendom dat doet. De volmaakte religie zou bij de New Age te vinden zijn die zegt dat de mens zelf god kan worden: god moet niet buiten de mens gezocht worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak.

Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zegt: ,,Er is een mogelijkheid om gelijk te worden aan de Allerhoogste; luister maar naar mij.” Daarmee begon de opstand tegen God. Deze aloude leugen van Satan dat de mens zichzelf kan verlossen om daarna gelijk aan de Zoon van God te worden, ziet hij door de New Age beweging verwezenlijkt. Velen hebben gedacht dat deze beweging van voorbijgaande aard zou zijn, maar niets blijkt minder waar. Het aantal New Age sympathisanten loopt inmiddels in de miljoenen. Vrijwel alle religies waaronder het vervalste christendom en stromingen van occulte mystiek zijn terug te vinden onder de paraplu van de New Age beweging. De bijeenverzameling is in volle gang. Gelovigen uit alle religies weten zich al met elkaar verbonden en zijn bezig om het ‘Grote Licht’ aan de wereld te openbaren.

De New Agers noemen zichzelf de "Witte Loge" de aardse vertegenwoordigers van de Kosmische Loge. Zij zeggen dat de "Verheven Hemelse Meesters" op aarde zijn teruggekeerd om een kernregering te vormen. Hun taak is het de "Zwarte Loge" bestaande uit aanhangers van de Bijbelse God, te bekeren. Deze lieden worden gezien als bijgelovige fanatiekelingen. Hun slechte karma, zo zeggen zij, vormen een hinderlijk obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde. De algehele leiding is in handen van "Sanat Kumara"(Satan) de "Heer der wereld" die ook wel de "Ene Inwijder"de "Jongeling van oneindige zomers"en de "Oude der dagen" wordt genoemd. Volgens de New Agers is hij de koning en de vader in de hemel. Volgens de New Age Theosoof  Dane Rudhyar is Sanat Kumara één en dezelfde persoon als de Bijbelse Satan. ‘Satan is een anagram voor Sanat Kumara, die in de esoterische filosofie van India het wezen is dat de mensheid het vuur van zelfbewustzijn, onafhankelijkheid en het individuele gaf.’

Overal in de wereld staan mensen op en sluiten zich aan bij de opstand tegen de Bijbelse God. Zij worden gerekend tot het nieuwe ras dat straks over de aarde en het heelal zal heersen. De zegslieden van de New Age zeggen dat de aarde spoedig door de chaos van een ‘ reinigingsproces’ heen moet gaan. Dit noemt men de wereldwijde zuivering of reinigingsactie. Christenen die weigeren met hen mee te doen staan boven aan de lijst van degenen die ‘weggezuiverd’ moeten worden omdat ze de ‘echte vrede’ in de weg zouden staan. Reeds in het begin van de jaren '90 zijn een aantal New Age concepten uit de doeken gedaan en één ervan is de verdwijning van miljoenen christenen van deze planeet. Occultisten kijken daarom uit naar deze gebeurtenis, hierop geattendeerd door hun 'geleidegeesten', wat niets anders dan duivelse demonen zijn. In het begin van 1987 begonnen deze geleidegeesten de belangrijkste leiders van de New Age en Nieuwe Wereld Orde op de hoogte te stellen van een spectaculaire gebeurtenis, die kort na het verschijnen van de New Age Christus (de antichrist, en/of het 'Christus bewustzijn') zou gaan plaatsvinden. Volgens deze spirituele geesten zouden op het moment van het verschijnen van 'De Christus' ,,vele mensen over de hele wereld hier niet klaar voor zijn en daarom naar een andere Dimensie worden gezonden om daar heropgevoed te worden.” Deze ‘Christus’ zou het evolutionaire einddoel al bereikt hebben en de wereld verder helpen dit doel eveneens te bereiken.

Men wil zich ontdoen van hen die zich tegen de komende New Age Wereld Orde zullen verzetten. Volgens de demonische geesten is dit noodzakelijk, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vol vreugde tot stand te brengen. De New Age wereldreligie voldoet aan alle criteria van de valse kerk die in de laatste dagen zal optreden. De New Agers beweren dat de mensheid aan de drempel staat van een Nieuwe Orde, het grote ontwaken. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de taal door God werd verward.

 

Het beest uit de zee met tien horens en zeven koppen.

De kern van de New Age filosofie is dat iedereen de waarheid voor zichzelf moet bepalen. Alle religies zijn goed behalve dat van het Judaïsme en het christendom die volharden in hun geloof in Gods Woord en daarom moeten die worden bestreden en afgeschaft. New Age leiders en gelovigen zullen de laster verbreiden dat Jezus niet God is en ook geen Christus.Jezus wordt wel als een grote verlichte geest gezien maar beslist niet als "Verlosser". Hij zou de zonnegeest zijn die zich in Jezus van Nazareth manifesteerde. Christus en Jezus zou ook niet één en dezelfde Persoon zijn.

De Christus zou dóór Jezus van Nazareth spreken. In de uitzending van Teleac getiteld ‘Zoon van God’op vrijdagavond 12-12-2003 uiten zgn gnostische wetenschappers ook hun visie over de positie van de historische Jezus van Nazareth, en zij ontkenden dat hij de werkelijke, waarachtige eniggeboren Zoon van God was/ is. Het is typisch New Age denken. Hoewel voor velen de New Age slechts een geestesgesteldheid en een persoonlijke manier van leven betekent, schuilt achter deze beweging een immens gevaar. Zij die de Here Jezus lief hebben dienen op te passen voor de afleidingsmanoeuvres die de New Age beweging teweegbrengt.

Mensen die hun god-zijn al beheersen zijn volgens de New Agers opgeklommen tot een hogere vibratie en hebben niet langer een lichaam nodig. Het zijn geesten geworden die de titel dragen van "Meesters der Wijsheid." Deze geesten (demonen) hebben bepaalde mensen op aarde uitgekozen waaraan zij hun kennis doorgeven. Zo gaf de Tibetaanse demon ‘Djwahl Khul’ zijn boodschap door aan Alice Baily. Doel is om zo’n ingewijd medium bindend de gedachten van Satan op te leggen om deze vervolgens als ‘openbaring’ aan de hunkerende mensheid door te geven. Dit contact tussen het menselijk medium en de geleidegeest van Satan heet ‘channelen’ of ‘schakelen’. Er zijn een groot aantal ‘schakelende’geesten en mediums bekend.

Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld en genieten een zekere ‘bescherming’ van hun ‘Meesters’ (demonen). Tot de meest bekende woordvoerders van de ‘Meesters’ behoren de eerder genoemde Alice Baily en Helena Blavatsky.

Links Helena Blavatsky, rechts Alice Baily.

Blavatsky werd in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Tijdens omzwervingen in Constantinopel, Kiev en Parijs, waarbij zij enige tijd in een circus werkte, kwam Blavatsky in contact met de occulte tradities. Naar haar zeggen begonnen zich in deze periode haar paranormale gaven te openbaren. In 1875 stichtte zij samen met H.S. Olcott de Theosofische Vereniging ter bevordering van de studie der theosofie en ter verspreiding van de theosofische opvattingen. Dertien jaar later werd deze Amerikaanse afdeling omgedoopt tot de ‘Arische Theosofische beweging’. Blavatsky bevond zich toen al in India waarin 1882 het internationaal hoofdkwartier te Adyar bij Madras werd gevestigd.

Het woord theosofie, dat letterlijk ‘wijsheid van God’ of ‘wijsheid aangaande God’ betekent, is alle eeuwen door gebruikt in geschriften van theologen en filosofen. Het is weer te geven als een vorm van bovennatuurlijke kennis van of inzicht in God en het goddelijke, zoals die in de eerste eeuwen van het christendom tot ontwikkeling is gekomen in het gnosticisme. De theosofie kent geen God zoals de christelijke leer. Het hoogste beginsel kan met woord en denken niet benaderd worden. In engere zin wordt met het woord theosofie sedert 1875 de levensbeschouwing van Helena Blavatsky bedoeld. De vereniging heeft thans afdelingen in meer dan 60 landen die allemaal ten dienste staan van de New Age beweging. Blavatsky kwam in India in contact met de leer van het karma en reïncarnatie en trad in 1884 toe tot de rijen der boeddhisten. Zij meende zodoende in de buurt te kunnen komen van wat zij de 'Grote Witte Broederschap’ noemde. Ze geloofde dat deze groep geheime meesters zich in de Himalaya ophield. Blavatsky beweerde dat de occulte kennis uit haar boeken was ingefluisterd door deze geheime meesters. Eén van hen noemde Blavatsky ‘Koot Hoomi’ al bestaan er veel geruchten dat zij deze naam zelf bedacht.

Uiteindelijk legde zij zich toe op het schrijven dat leidde tot o.m. het boek "De Geheimleer" dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. De New Agers noemen het de meest uitgebreide bron van esoterische wijsheid. Het eerste deel van dit 1300 pagina’s tellende werk bestond uit een occulte visie over het ontstaan van de kosmos, de Kosmogenesis. Het tweede gedeelte handelde over de oorsprong van de menselijke rassen, de Antropogenesis. Theosofen wekken bij voorkeur de indruk dat Blavatsky het allemaal zo kwaad niet meende en dat haar rassenleer zelfs uitging van een verbroedering tussen rassen. Maar de indeling tussen ‘Übermenschen ‘Untermenschen’ was in haar denken al nadrukkelijk herkenbaar. En dat de Joden voor haar tot die laatste groep vormden is eveneens duidelijk. In de ‘Geheime leer’ geeft zij een uiterst negatief beeld van joden. Materialisme, zelfzucht en zinnelijkheid waren volgens Blavatsky specifiek joodse kenmerken. In haar ogen waren joden een lager ras, dat niet in staat was om de materie in dienst te stellen van het spirituele leven. Alleen het Arische ras was hiertoe in staat. Aangezien de mate van spiritualiteit voor Blavatsky de waarde van een ras bepaalde, was het arische ras voor haar het verst geëvolueerd en waren de joden minderwaardig. Door dit soort beweringen trok zij de aandacht van allerlei racistische groeperingen waaronder die van de nazi’s.

Zo werd Adolf Hitler een groot liefhebber van haar boek ‘De Geheimleer’.  Volgens ingewijden raakte hij volledig in de ban van de occulte geheimen van de theosofische beweging. Hitler was lid van het Thule-genootschap, waarvan de Bavarische tak in november 1918 door Adam Glauer  die zichzelf Rudolf von Sebottendorf noemde, gesticht werd. Verbonden met deze club waren ook de satanist Aleister Crowley en top-nazi’s als Hesse en Eckhart mee verbonden waren. De leden van deze club onderhielden nauwe contacten met de Illuminatie en de theosofen van Blavatsky.  Dit Thule-Gesellschaft was een ariosofische en occulte organisatie.

 

Het genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartei, de voorloper van Hitlers Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Het Thule-Gesellschaft was geformeerd als een vrijmetselaarsloge. Hun embleem was het hakenkruis, de swastika. Dit Thule-Gesellschaft baseerde zich helemaal op de Atlantismythe, de stad Atlantis die verdwenen zou zijn op de bodem van de Atlantische Oceaan. De bewoners van Atlantis waren een superras, zij bezaten superkrachten: zij konden zich b.v. door de lucht bewegen. Vooraleer Atlantis gezonken is zouden de bewoners ervan naar Europa en Azië gevlucht zijn. Daar hebben zij zich vermengd met inferieure rassen en hebben zo hun superkrachten verloren. Maar de zuiverheid van hun bloed zou kunnen hersteld worden door selectieve voortplanting. Hierin herken je de oorsprong van de Nazi-mythe van het superras. Deze gedachte komt dus rechtstreeks van die Atlantis-mythe en leeft sterk in de New Age beweging.

 

Stromingen binnen de New Age zeggen dat Hitler één van hen was omdat hij uit dezelfde bronnen putte, dezelfde doelstellingen had en met dezelfde methoden werkte. Dat gold overigens voor de hele top van de nazi-beweging met haar satanische rituelen. De Nazi-beweging was een door de Illuminaten goedgekeurd project als test om vast te stellen in hoeverre de massa bereid was/is een door hen aangestele dictator te volgen.Dat is doel is dus bereikt. De Hitler-kliek werd volkomen door het kwade overschaduwd en beheerst. Ook de bindingen met verschillende Loges van de Vrijmetselarij zijn voldoende bewezen. Kenmerkend voor Hitler en zijn trawanten waren hun aanvallen van woede en schizofrenie. Zij waren zo van de duivel bezeten dat ze regelmatig in demonische razernij vervielen. Tijdens zo’n aanval zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt.

Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Hitler had een bijnaam: "der Teppichfresser".In zijn satanische razernij verscheurde hij ’s nachts letterlijk hele tapijten. De buitengewone lichaamskracht die hij daarbij ontwikkelde blijken duidelijk een teken van beïnvloeding van de machten van de duisternis. Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat Satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn. De invloed van de Theosofische Vereniging hield niet op bij de nazi’s. Vandaag heeft de theosofische leer van Blavatsky veel invloed op de New Age beweging en daaraan verbonden religies en sektes. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de Theosofische Vereniging een belangrijke katalysator was bij de wederopleving van het gnostische denken, is deze stroming een uiterst belangrijke invloed op het moderne occultisme.

Als het duistere plan van de New Age gaat slagen dan zal het komende beest de wereld niet eens hoeven te dwingen om zijn merkteken te aanvaarden. De mensheid zal er zelfs wanhopig naar verlangen omdat men onwetend is van het lot dat dit met zich meebrengt. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God. God wil dat niemand verloren gaat.

Zijn woorden klinken na in Johannes 5:24: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 

Alice Baily ( 1880-1949), was net als Helena Blavatsky een vurig aanhangster van Lucifer en een van de meest invloedrijke grondlegsters van de New Age movement en heeft een ontzaglijke invloed gehad op de filosofische/religieuze benaderingen van mensen die in hoge posities, ook binnen de VN, de wetten ontwierpen/ontwerpen en de strategieën uitzetten. Ze ontving in trance boodschappen van een geleidende geest die ze in veel boeken neerlegde. De geest, "The Tibetan,"onderscheidde twee soorten mensen. ,,Een uitstervende soort die nog leeft volgens de oude waarden, van een profeet en een Bijbel en de andere groep die bevrijd zijn van de knellende banden van het christendom: de ‘Nieuwe Tijd’ mensen.” Het doel van de Tibetan was/is duidelijk om Jezus Christus te onttronen en Lucifer op de troon te zetten. Baily sprak zeer denigrerend over Jezus en het christendom, en ook over Joden en negers. Zij noemde Satan de gebieder der mensheid. Zij was zo gecharmeerd van Lucifer dat zij in 1920 literatuur begon te drukken en te verspreiden onder de naam "Lucifer Publishing Company". Deze naam werd later vanwege publiek protest veranderd in Lucis Trust LTD.

De naam Lucis is naar men verondersteld een samentrekking van Lucifer+Isis. (Isis was de Egyptische moedergodin). Het huidige Lucent Technologies is hier weer van afgeleid. Lucent op haar beurt heeft een duidelijke binding met de naam Lucifer. Lucent betekent: "het stralen van licht". Het logo van het bedrijf is een vuurrode cirkel, een symbool van de zon. Het licht van de zon wordt door occultisten gezien als het licht van Lucifer, hun satanische godheid.Lucis Trust is direct verbonden met de Verenigde Naties. Volgens het VN-International Geneva Yearbook 2009 wordt Lucis Trust erkend als een publieke organisatie die vertegenwoordigt is bij regelmatige bijeenkomsten op het VN-hoofdkwartier in New York. Ook staat Lucis Trust op het rooster van de economische en sociale raad van de VN. Dit is een onomstotelijk bewijs dat de theosofie en de New Age agenda samengesmolten zijn met de Verenigde Naties.De Bijbel onthult Lucifer als de "grote rode draak" en zijn wereldomvattend systeem als het scharlaken (roodgekleurde) beest. Lucent heeft software ontwikkeld waarmee men alle computers en databanken ter wereld met elkaar kan verbinden. De naam van dit product is "Inferno", een Engels woord voor: hel.

Vervolgens stond nog eens boven de officiële publicatie van het product een citaat uit Dante's klassieke werk: "The inferno." Dit is een verhaal over Lucifer en de hel... In de nieuwe programmeertaal wordt Inferno "Limbo"genoemd. Limbo betekent het afwachten van straf of oordeel in een afdeling van de hel. De communicatieprotocollen van de Inferno software wordt "Styx" genoemd. In heidense mythologieën en religies is Styx een synoniem voor de vlammende grimmige onderwereld waar duivelen hun woonplaats hebben. In de Griekse mythologie is Styx de naam van de rivier die mensen naar de onderwereld brengt. Alle genoemde vier namen: Lucent, Limbo, Inferno en Styx hebben allemaal een duistere betekenis. Het hoofdkwartier van Lucent is gevestigd aan 666 Fith Avenue in New York. Het getal 666 hoeft geen nadere uitleg. Het getal 5, afgeleid van "Fifth"(vijfde) is het getal van de dood in de numerologie van de vrijmetselarij en occulte kringen. Lucent lijkt alles te maken te hebben met de plannen van de Illuminatie. De"Verheven Meesters" hadden Baily verteld dat de wereld klaargemaakt moest worden voor de komst van een Nieuwe Wereld Orde die onder leiding zou komen te staan van de Wereldleraar "Maitreya". Miljoenen mensen overal op aarde bereiden zich voor op de komst van een "Verlosser". Voor de moslims is dat de lang verwachte Imam Mahdi, voor de Hindoes is het de Krishna, de Boeddhisten verwachten de vijfde en laatste Boeddha, de Hopi-indianen in Noord Amerika zien uit naar de komst van Maäsauu, het Joodse volk wacht al eeuwen op de Messias en de christenen wachten op de terugkeer van Jezus Christus.

Volgens de New Age-filosofie gaat het in al deze gevallen maar om een persoon, Maitreya. Maar deze Maitreya is niemand anders dan een volgeling van Lucifer. Lucifer wordt in Jesaja de blinkende zoon des dageraads genoemd, en volgens Ezechiël is hij onberispelijk in zijn wandel.

Ezechiël 28:15-17 “Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid tenietgedaan.”

Jesaja 14:12-13-14-15 “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten…ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.”

Volgens de New Agers zijn Lucifers bedoelingen verkeerd begrepen en zelfs bewust gelasterd, eerst door het volk van Israël en later ook door de christenen. Lucifer-zo zeggen zij- is het allerhoogste wezen. Hij is de schepper van alle leven en de evolutie daarvan. Hij is de schepper van alle genieën die de mensheid heeft gekend. Straks zal onder zijn leiding de "Nieuwe Eeuw" definitief worden ingevoerd. Ieder mens zal zich aan zijn plannen dienen te onderwerpen. 

Satan gebruikt om zijn doel te bereiken naast allerlei organisaties ook diverse bekende personen. Eén van hen is Albert (Al) Gore, klimaatfantast en voormalig vice president van de Verenigde Staten onder Bill Clinton.

Al Gore is een vurig en toegewijd aanhanger van de New Age-beweging en een favoriet spreker op New Age conferenties. Hij heeft een boek geschreven "Earth in the Balance" waarin hij te kennen geeft een groot bewonderaar te zijn van oosterse mystieke religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en ook de islam. Hij is een tegenstander van- zoals hij dat noemt- de onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat. Zij vormen volgens hem een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid en zijn daardoor een vloek voor hun omgeving. ,,Hun geloof in de Bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling maar tevens een ontstellende zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot”aldus Gore. Verder is het alles New Age wat de klok slaat. De mens is god, de natuur in zijn volheid is god en de aarde is onze "Gewijde Moeder". ,,Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen.” Er is bij Gore geen enkele plaats meer voor de waarheid van Gods Woord, terwijl juist daarin het leven gevonden kan worden.

Spreuken 8: 34-35 Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen gekregen.

Op Amerikaanse scholen worden kinderen al geruime tijd vertrouwd gemaakt met de New Age-filosofieën. Onderwijs in onder meer het Boeddhisme, Hindoeïsme en Shinto, is al de normaalste zaak van de wereld geworden. Onderwijsprogramma’s en lesmaterialen vertonen steeds vaker occulte trekjes en wordt globale spiritualiteit zoals "Transcedente Meditatie"(TM) openlijk gepropageerd. TM is één van de snelst groeiende cultussen in het westen. Het is een Hindoe-meditatie methode om de lichamelijke spanning te verlichten en het god-bewustzijn te ontwikkelen. De godheid waar het hier om gaat is niet de God van de Bijbel maar "Brahman" de hoogste godheid van het Hindoeïsme wat duizenden hogere en lagere goden telt. In Nederland bestaat een Vedische middelbare school. Men zegt dat het is voor ouders die het beste willen voor hun kinderen.Naast les in gewone schoolvakken voor havo/vwo wordt er dagelijks samen enkele minuten gemediteerd met Transcendente Medidatie. Het beoefenen van deze Hindoe-yoga komt inmiddels voor in alle geledingen van de samenleving. De meeste mensen raken er in alle onschuld bij betrokken waarvan sommigen pas later ontdekken dat het een demonische oorsprong kent. Veel christenen denken dat TM onschuldig is en dat dit niets met de één of andere religie te maken heeft, maar dat is een ernstige misvatting want iedere yoga-oefening is verbonden met occulte krachten en de bedoeling is de beoefenaar daarmee in verbinding te brengen met hogere machten.

Yoga is een weg van zelfverlossing: door oefening maakt men zichzelf vrij. Door dit soort spiritualiteit toe te passen worden christelijke waarden in snel tempo vervangen door ideeën uit natuur en mysterie-godsdiensten. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling omdat het grote aantallen mensen in de armen van valse profeten drijft. Het gaat van cultus via bewustzijn naar het occulte. Kinderen worden aangemoedigd zich bezig te houden met niet-christelijke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Verschillende Amerikaanse organisaties houden zich bezig met het ontwikkelen van alternatieve onderwijsmethoden waarin ook de Oosterse mysterie godsdiensten terug te vinden zijn. Wanneer men de sporen nagaat van de opdrachtgevers dan komt men de naam van George Bush senior weer tegen. Van hem lopen de lijnen naar universiteiten, de media en de internationale zakenwereld. In zijn programma "Amerika 2000" uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van onderwijs, sprak Bush van "New Schools for a New World". Ook duikt de naam van de Rockefeller’s  op als het gaat om het financieren van dit soort activiteiten. De Carnegie, de Ford en de Rockefeller Foundations geven geld aan deze alternatieve onderwijsprogramma’s.Carnagie financierde voor een deel het Amerikaanse ‘National Education Associaton’(NEA). Een Amerikaanse krant meldde dat er een groeiende belangstelling bestaat voor wichelroede-lopen, reïncarnatie, zaken als voodoo, zwarte magie, hekserij, satanisme en oosterse mystieke godsdiensten.

(*)Regina Hinrichs geeft in haar boekje "Ihr werdet sein wie Gott" een beknopt overzicht van de doelen van de New Age beweging en een beschrijving van de belangrijkste persoonlijkheden die daar de dienst uitmaken. Zij komt tot de conclusie dat deze "opinion leaders" binnen de New Age een wereldwijd netwerk hebben opgebouwd dat is staat is de publieke opinie te beïnvloeden. Men heeft een dikke vinger in de pap bij de Verenigde Naties, de organisatie bij uitstek van waaruit de New Age zijn doelen tracht te realiseren. ,, Een opvatting die men zelden hoort, maar die men opmerkelijk genoeg terug kan vinden in de werken van de occulte schrijfster Alice Baily.” Volgens Hinrichs werkt de New Age beweging planmatig aan de komst van de ‘Nieuwe Wereld Orde’ die gebaseerd is op een politiek verenigde wereld waar alle mensen en religies bijeen worden gehouden door middel van de spiritualiteit, een godsdienstmengelmoes waar iedereen op deze wereld, welk geloof hij of zij ook aanhangt, wel wat van zijn gading in kan vinden. De huidige New Age beweging is daarom niet a-religieus, maar door en door spiritueel, elke manifestatie uit de hogere wereld wordt verwelkomd om bij te dragen tot een betere wereld en tot het derde, spirituele millennium.De New Age stromingen willen één wereldgodsdienst, die elementen in zich draagt van diverse godsdiensten. 

Veel werk heeft Hinrichs verzet om het wereldwijde netwerk van New Age organisaties te ontwarren en bloot te leggen. Onder de belangrijkste die zij noemt zijn de door Alice Baily opgerichte Lucis Trust en zijn mantelorganisaties. Lucis Trust heeft niet alleen invloed binnen de VN, maar is ook op het persoonlijk vlak verweven met VN-organen zoals Unesco en Unicef. In New Age geschriften wordt de VN in religieuze termen beschreven.

"Het laatste woord der menselijke vervolmaking", "het Rijk Gods op aarde"’ "het bovenaardse Licht van het Absolute Hoogste", "een modern Bijbelinstituut"en zelfs"het lichaam van Christus".

Het woord Christus wordt hier schandelijk misbruikt want het heeft helemaal niets te maken met Jezus Christus, maar met dé Christus, hun heer Maitryea.Het is je reinste blasfemie wat hier verkondigd wordt. Satan is springlevend en speelt met zijn trawanten een verwoestend spel. Hij is overal in vertegenwoordigd. Hij speelt mee in de popmuziek, in video-clips, tekenfilmseries, computerspelletjes, jeugdboeken als Harry Potter en films. Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. De muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel is. Ze blijven satanische muziek op de markt brengen zonder zich te bekommeren over de gevolgen. Veel popgroepen hebben de leus: "do what you want" en "Satan is my master" erin gehamerd bij vele miljoenen van hun fans. Ook de filmmakers produceren de ene na de andere Horror film. De meest griezelige monsters komen de huiskamer binnen. Sommige kinderen worden door de beelden die ze zien ’s nachts door nachtmerries en doodsangsten geplaagd.

De belangstelling voor het occulte is wereldwijd zo groot geworden dat ieder mens er dagelijks mee wordt geconfronteerd. Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, Ufo-sekten (daarover later meer), sjamanen, satanisten en spirituele media. Waarzeggers, spiritisten en mediums die communiceren met doden, mogen zich verheugen in hoge kijkdichtheid op de televisie. Ook boeken over het spreken met de geesten van gestorvenen halen grote oplagen. Er bestaan speciale boekhandels waar al deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde alleen al in Amerika een oplage van maar liefst 3 miljoen exemplaren. Films als de Exorcist hebben bij velen de geest voorgoed verduisterd. Paranormale krachten worden aangevoerd als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed met gloeiende kolen te lopen zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de New Agers.

De New Age beweging kent ook een veelvoud aan symbolen. Veel van deze symbolen zien er onschuldig uit maar ze hebben een zware geestelijke lading want ze dragen een propaganda boodschap uit voor de New Age beweging. Het meest algemene is die van de regenboog. Volgens de New Age moet elk mens een regenboog in zijn hart hebben. Het is als het ware een brug naar het "Hogere Zijn". Men kan dit deel van de verborgen ziel bereiken door middel van oosterse meditatietechnieken. De mens krijgt een veranderde bewustzijnstoestand wanneer men zich over de regenboogbrug beweegt. Men ervaart totaal nieuwe dingen en wordt zich van de onderlinge samenhang van alle dingen bewust. Constance E. Cumbey heeft honderden boeken over de new-agebeweging bestudeerd en schreef vervolgens een goed gedocumenteerd kritische boek over de new-agebeweging. Hoewel de regenboog slechts een gekleurde boog van door regendruppels gebroken lichtstralen lijkt te zijn, heeft hij een diepe betekenis voor zowel christenen als new-agers. Volgens de Bijbel is de regenboog het symbool van Gods eeuwige verbond dat Hij de aarde nooit meer door middel van een zondvloed zou vernietigen. De new-agebeweging gebruikt de regenboog echter als symbool van de bouw van haar ‘regenboogbrug’ (de Anthakarana) tussen de mens en Lucifer, die volgens haar de heer der zielen is. New-agers plakken regenboogstickers op hun auto’s en boekwinkels als een herkenningsteken voor anderen in de beweging. Daarnaast zijn er mensen die de regenboog als versiering gebruiken zonder de groeiende algemene aanvaarding van zijn occulte betekenis en de verborgen gevaren ervan te beseffen.

Het "Ying Yang "symbool ( zie afbeelding), wordt in de oosterse mystiek als de scheppende kracht in het heelal beschouwt.

De twee polen moeten altijd in volkomen balans zijn, zodat de kosmische krachtstroom kan plaatsvinden. Ying is de negatieve pool, die zwart, koud en vrouwelijk is. Yang is de positieve pool, wit, warm en mannelijk. In momenten van absolute harmonie tussen Ying en Yang wordt een creatief krachtenveld geschapen. Menige bewoner van onze aarde heeft zich door een occult medium of leraar, dit attribuut laten omhangen waarmee men zich met de ‘meester’ heeft verbonden. Verschillende Tv-zenders maken uitvoerig reclame voor dit symbool. Veel New Age-stromingen huldigen ook het bekende "Alziend Oog" in de piramide. Het oog duidt op inzicht in het verborgene en wordt vaak- met name bij de Hindoes- op het voorhoofd uitgebeeld als een rode stip. De piramide wordt als een sterk samenvloeiingspunt van kosmische kracht beschouwd en kan- zo beweert men- genezende kracht uitstralen. Het symbool is tevens een voorbeeld van een bloedverband met satan, waardoor ook de gedachtegang wordt beëinvloed. Ten slotte zijn er nog de zonnepilaren, die vredespalen genoemd worden. Rondom deze pilaren geven de leiders van verschillende godsdiensten elkaar de hand en tonen hun gemeenschappelijke geloof in een god die de mensheid naar de eenheid zal leiden. Dit is echter niet de God van de Bijbel.

Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. In het boek "The Christ Conspiracy" (De Christus samenzwering) schrijft Acharya S, dat historisch, archeologisch, mythologisch en linguïstisch onderzoek naar de historische figuur van Jezus van Nazareth aantoont, dat het Christendom en het verhaal van Jezus gecreëerd werden door diverse geheime genootschappen, mysteriescholen en religies. ,,Men heeft van Jezus een persoon van vlees en bloed gemaakt, om hem te onderscheiden van anderen. Men heeft met de nodige vroomheid en theologische speculaties rond de figuur in kwestie, de mythe een historische basis gegeven” aldus de auteur. De waarheid is dat Jezus wel degelijk is opgestaan uit de doden, dat is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt. Uit alles wordt duidelijk dat Gods Woord de enige weg tot redding is. God belooft, dat zij die hopen op de Here, kracht zullen ontvangen om de spanningen en de druk van het leven onder ogen te kunnen zien. De profeet Jesaja zei het zo.

Jesaja 40:29-31 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte…maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat.

Vooraanstaande New Agers zeggen dat de aarde nog een pijnlijke ingreep te wachten staat omdat de mentaal gestoorden, het menselijk afval ( echte christenen) gevaarlijk worden geacht voor de uitvoering van het nieuwe wereldsysteem. ,,Er is nogmaals een chirurgische ingreep nodig om van de infectie af te komen”schrijft Alice Baily in ‘Onderwijs in de Nieuwe Tijd’. In de zeventiger jaren schreef het hoofd van de Vrijmetselarij in Italië, Mazzini, dat ,,niet alleen Europa, maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom.” Daarna kon een rijk worden opgezet, waarin elk volk onder de ‘verlichte’ dictatuur van Lucifer gebracht zou worden. Daartoe moesten drie wereldoorlogen gevoerd worden, die zo bloedig en chaotisch zouden zijn, dat elk land graag de nationale soevereiniteit zou overdragen aan de centrale wereldregering. De Bijbel spreekt over machthebbers die een heel korte tijd zullen regeren, maar dan zelf vernietigd worden.

Die machthebbers willen niets liever dan de ware christenen de mond snoeren, zodat hun woorden geen werkelijkheid zullen worden. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie tegenhouden. Kennis van Gods Woord, het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid, is een dagelijkse training om het wereldgebeuren vanuit goddelijk perspectief te zien. Een vast geloof in de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, stelt de mens in staat om over bovenmenselijke krachten te beschikken en zich te weren tegen de door en door antichristelijke filosofieën. Het is niets anders dan een hersenspoeling van de occulte machten. Nog even en dan zal God als rechter Zijn stilzwijgen verbreken en deze verdorven aarde vol geweldenarij met Zijn toorn laten sidderen. Er is maar één absolute zekerheid voor de toekomst en dat is Jezus Christus. Wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven!

Spreuken 22:3 De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten. 

Overige bronnen: Citaten uit "De tentakels van de theosofie" P.Edel, Studiedag Het KNP, 16-11-2002. www.servingthenations.org Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. http://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_%28beweging%29 Citaten uit "Hoefgetrappel van de Eén-Wereld religie", R.H.Matzken, Studiedag Het KNP, 22-11-2003. Citaten uit Promise, april 1997. The Hidden Danger of the Rainbow, Constance Cumbey. The Christ Conspiracy, Acharya S.The Council for a Parliament of the World’s Religions (CPWR) . Pat Robertson, The New World Order, 1991. T.Alexander: Make the UN a World Government, The Independent, 9-6-99.

 

Terug naar: Inhoud