Het beest uit de zee

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 mei 2018) (Laatste bewerking: 11 oktober 2018)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Deel 1

 

Openbaring 13:1 “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.”

 

Met de zee wordt in de Bijbel de mensenmenigte bedoeld:

 

Jesaja 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Dit geeft aan dat de goddelozen vanuit de geest van satan (draak) aangestuurd worden en “modder en slijk” duidt op zonden. 

Daniël 7:2  Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.”

 

Openbaring 17:15En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.”  

 

In hoofdstuk 13 legt Johannes uitvoerig uit dat na de uitwerping van satan uit de hemel er uit de zee een “beest”, wat in hoofdstuk 11:7 al werd aangekondigd, opkomt met zeven koppen en tien horens.

Openbaring 17: 12 t/m 14 “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

De zeven koppen vormen dus een rij machten die wereldmachten voorstellen die slechts een korte periode zullen samenwerken met het beest. Het beest uit de zee is de belichaming van de wereldrijken in het laatste stadium. Het is dus politiek bepaald.

Het gaat om een menselijke figuur uit de “zee der volken” (de goddeloze volkeren) die al zijn kracht van de draak ontvangt.

En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

In dit beest zijn alle kenmerken van de vier dieren uit Daniël 7 vertegenwoordigd. Dit maakt duidelijk hoe verschrikkelijk dit eerste beest is dat uit de zee komt. 

Als de draak vol grimmigheid aan de oever van de volkenzee staat, wordt de ware aard van zijn satanische macht openbaar en draagt hij als “vorst van deze wereld” zijn macht over aan een monsterachtige menselijke handlanger, het beest uit de zee. Deze krijgt van hem de volmacht op aarde te heersen. Het is de antichrist, het monster van de eindtijd, een figuur met onbeschrijflijke wreedheid. Zoals Jezus/Yeshua een afbeelding is van God, zo is dit eerste beest, in helse betekenis de afbeelding van de duivel.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Sommige onderzoekers menen dat de rol van de antichrist al in het verleden in verscheidene pausen werd vervuld. Anderen zien de antichrist niet als een persoon maar als een systeem, een wereldrijk. Maar deze visies blijken gedeeltelijk onjuist.

Ook bestaat er nog al wat verwarring over de “identiteit”van de antichrist met betrekking tot het eerste en het tweede beest. Sommigen menen dat niet het eerste, maar het tweede beest de antichrist is, omdat hij als een gestalte met twee lams-horens wordt voorgesteld. Het tweede beest staat echter geheel ten dienste van het eerste beest. Dus kan het tweede beest niemand anders dan de valse profeet zijn. Hij is de ware helper van het eerste beest en dit eerste beest kan daarom beschouwd worden als de antichrist.

De draak weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hij weet immers dat wat hem te wachten staat wat in Openbaring 20:1-3 geprofeteerd is, dat hij gegrepen zal worden en in de afgrond zal worden opgesloten. Hij aarzelt dan ook geen moment te handelen, want niets is hem liever dan zoveel mogelijk slachtoffers in die korte tijd te maken. Zodra de draak zijn macht aan de antichrist overdraagt wordt er over het uiterlijk van de draak niets meer gezegd. De draak heeft geen toegang meer in de hemel om mensen aan te klagen op grond van de Tora en krijgt nu volledig gestalte in aardse macht van het beest uit de zee. Daarom maakt hij nu gebruik van de nu gekroonde horens die de openbaring van de tien koninkrijken in de eindtijd aanduiden.

 

De zeven koppen van het beest daarentegen zijn juist niet gekroond, maar dragen namen van godslastering. Hij zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk als de grote tegenstander van God en een vijand van de mensen.

Het is de antichrist, de mens der zonde, die alle kwaad in zich verenigt. Dit beest zal opkomen in een woelige tijd van ontreddering en beroering. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus/Yeshua grote macht over de wereld zal uitoefenen. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde:

1 Johannes 2:18  “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”

1 Johannes 2:22Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.”

Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen:

1 Johannes 4:1-3Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.”

Hieronder vallen alle godsdiensten onder die Jezus/Yeshua niet als de Zoon van God erkennen.

2 Timótheüs 3:2-3-4-5 “… want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Johannes karakteriseert antichristen als naamchristenen die openlijk afvallen en zich dan met leugens tegen de ware gemeente keren.

1 Timótheüs 4: 1t/m5 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 4Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: 5want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos". Jezus/Yeshua Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn" op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus/Yeshua’s Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest die de mensen doet geloven dat alles is volbracht.

Hoewel dit waar is voor wat betreft de verzoening, geldt dit zeker niet voor de strijd die begon bij Genesis 3:15. Satan regeert momenteel de wereld, de Bijbel noemt hem de “overste van deze wereld”. Het koninkrijk van Jezus/Yeshua is niet van deze wereld. Omdat ook wij niet van deze wereld zijn krijgen we strijd. Vanuit de wedergeboorte zullen we de strijd te voeren hebben door Woord en Geest. Dit is Zijn strijd waarin Hij ons voorgaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:

Romeinen 16:20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Lang niet alles is even duidelijk over de laatste grote leider, aan wie het grootste deel van de hele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de God en Zijn Zoon Jezus/Yeshua.

Hij loochent de Vader en de Zoon en dan in die zin dat wie de Zoon niet heeft, ook de Vader niet heeft. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Hij zal in het begin helemaal niet opvallen maar uiteindelijk zal het gaan om een supermens die zonder enige belemmering door de mensheid geaccepteerd zal worden, zoals Jezus/Yeshua heeft gezegd:

Johannes 5:43Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

De antichristenen vertonen allen de kenmerken van hun heer, de duivel. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. Paulus schrijft in zijn 2e brief aan de Thessalonicenzen:

2 Thessalonicenzen 2:4 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Een menselijke veroveraar die, uitgerekend in Jeruzalem, de stad die God verkiest, godslasterlijke uitspraken zal doen en obscene handelingen zal verrichten waarmee hij grote geestelijke en lichamelijke moeite over Gods volk en over de hele wereld zal brengen. Deze profetie is ten dele vervuld door de Seleucische koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes.

Antiochus IV Epiphanes

Deze Epiphanes was afkomstig uit het gebied dat behoorde tot het Oost-Romeinse Rijk, het hedendaagse Syrië. Epiphanes betekent “verheerlijkte’, al werd hij achter zijn rug Epimanes genoemd; “waanzinnige”. Tijdens zijn schrikbewind van 3½ jaar (!) over Jeruzalem, liet hij een altaar voor de Griekse god Zeus (Jupiter bij de Romeinen) in de tempel plaatsen. Zeus en Jupiter zijn trouwens verschillende namen voor Nimrod.

Ook werd het leven vanuit het Wetboek van Mozes (de Torah) strafbaar gesteld en voor het bezit ervan, kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd. Voorts werd de Joodse offercultus verboden. In de Tempel werden varkens geslacht en in de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen. De Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld. Bovendien maakte Epiphanus zich meester van de tempelschatten. Zijn tirannie eindigde in 164 v. Chr., na een opstand onder leiding van de familie der Makkabeeën. Hij stierf als een waanzinnige. Een verslag van deze opstand en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd is te vinden in de boeken van de Makkabeeën. De Tempel werd ontdaan van alle Hellenistische attributen en opnieuw ingewijd. Deze gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag gevierd tijdens het Chanoekafeest. Epiphanes wordt gezien als de voorloper van de antichrist.

Gezien de huidige ontwikkelingen op wereldniveau, bevindt de wereld zich in de tijd waarin de komst van de alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die al de macht van satan zal bezitten. Als hij zich vervolgens in een machtspositie bevindt, dan zal hij pas zijn ware aard ontplooien.

 

De in nood verkerende mens zal geloven dat de anti-messias de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen en daarom als een god aanbeden zal worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. Hij zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Hij zal in korte tijd bijzonder veel macht verkrijgen dat voor een belangrijk deel te danken zal zijn aan de ontreddering en wanorde waarin de wereld zich bevinden zal. Hij zal alle andere arrogante schurken uit het verleden overtreffen in het duivelse kwaad. Mensen als Antiochus Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist.

 

Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Ze noemden hem ook wel de Teppich fresser. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

 Het beest Adolf Hitler

Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos de antichrist ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een ‘eeuwig rijk’ propageren.

De antichrist zal de leiding krijgen over een ongekende wereldmacht. Hij zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De hele aarde zal in zijn macht gegeven worden. Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen.

De komst van dit ‘beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. Hij zal al zijn woede over de nog overgebleven mensen uitstorten. Hij zal zijn schrikbewind over de hele aarde uitoefenen. Johannes maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid.  Uiteindelijk zal het ‘beest’ door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot het Babel van vrede en welstand te komen.

Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen ‘ zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen. Jezus/Yeshua was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht. (Joh. 3:19)

 

De antichrist zal bovendien een religieuze leider naast zich hebben, het tweede “beest”, de valse profeet Miljoenen zullen zich echter vastklampen aan deze fascinerende figuren. Beide assistenten van satan zullen zo ongelooflijk slecht zijn dat zij 'beesten' genoemd worden. Het zijn menselijke werktuigen die door satan gebruikt worden om de mensheid te tiranniseren. Een sinister driemanschap: satan en twee beesten, als tegenbeeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Echad).

 

Hierin is een machtssysteem te herkennen, het koninkrijk van satan, dat de grootheid maar tevens de woestheid en hardheid van alle grote wereldmachten uit de geschiedenis, in zich verenigt. Ook is de antichrist duidelijk te herkennen vanwege zijn grote woorden en godslasteringen die hij spreekt. Wat Johannes te zien heeft gekregen zal hem zeker bepaald hebben bij de ernst van alles wat over de wereld komt. Maar hij was in geestvervoering, in de gemeenschap met Zijn Heer en Heiland en zo kon hij ook aan het eind van Openbaring zeggen: “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen Amen.”

 

Deel 2

 

Openbaring 13:2En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

 

Net als Johannes heeft ook de profeet Daniël visies op een voor hem verre toekomst:

 

Daniël 10:14 …”en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.”

 

Opvallend is ook de sterke overeenkomst tussen de door Johannes genoemde vier dieren en die Daniël uit de volkenzee ziet opkomen:  

 

Daniël 7:2-8  “Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Het lijkt buiten twijfel dat Daniël en Johannes hetzelfde hebben gezien. Daniël krijgt te horen dat die vier dieren eigenlijk uit de aarde voortkomen, uit de volkeren, en dat zij vier opeenvolgende rijken vertegenwoordigen. Het eerste dier beelde het Babylonische rijk uit waar Daniël op dat moment verbleef. Hij kon zelf de droom van Nebukadnezar uitleggen, waarbij deze het gouden hoofd bleek van het eerste rijk.(Dan. 2:38) In Daniël 8 legt de engel Gabriël uit dat de andere dieren het rijk der Meden en Perzen en Griekenland uitbeeldden. Alle vier genoemde rijken hebben een tijd van grote bloei gehad en zijn daarna in verval geraakt. Ze worden voorgesteld als wilde beesten, ze handelen beestachtig ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensheid. Het is niet toevallig dat het wapenschild van de meeste huidige landen de beeltenis van een dier draagt. Het symboliseert het dierlijke karakter van de heidense wereldmachten.

Granieten leeuw uit Babylon. De leeuw Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn poten.

Het eerste dier dat Daniël beschrijft leek op een leeuw met adelaarsvleugelen welke het Babylonische rijk van Nebukadnezar symboliseerde. Het tweede dier leek op een beer, snel en verslindend. Dit dier is het rijk van Meden en Perzen, dat zeer veel oorlogsslachtoffers heeft gemaakt; dit laatste wordt aangegeven met het bevel: sta op en eet veel vlees. Dit rijk behaalde zijn overwinningen doorgaans door de tegenstanders met enorme massa’s soldaten te overspoelen. Het derde dier was een panter of luipaard, het symbool voor het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote, dat met de snelheid van een panter oorlogen voerde. Het dier is geen gewone panter want het heeft vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. De vleugels symboliseren de snelheid van dit beest.

Het vierde dier dat Daniël ziet omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. (Daniël 7:7-8) De tien horens corresponderen weer met Openbaring 13:1 en 17:3. Het beest doet zich eerst voor als een “andere kleine horen”, een betrekkelijk onbelangrijk en niet zeer machtig iemand, maar in de praktijk zal het een gruwelijk beest blijken te zijn. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben. De ‘kleine’ verslindende horen gaat op aarde tekeer en meent alles te vertellen te hebben, en vol is van zijn eigen grootheid. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Het is de anti-messias (antichrist) die volgens Daniël zal voortkomen uit "het vierde koninkrijk". Daniël vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn.

Volgens de Joodse geleerde rabbijn Ibn Ezra is het vierde dier zoals door Daniël beschreven, het Arabische rijk en de 10 horens verwijzen naar tien verschillende islamitische machten. Wat Rome deed: het vernietigen van de tempel en het verdrijven van de Joden uit hun land is precies hetzelfde als wat de Arabische volken in de eindtijd willen doen. Een andere grote geleerde rabbijn, Malbim (rabbijn Meir Leibush, die leefde van 1809 tot 1879) meende eveneens, dat de kleine horen uit Daniël 7 verwees naar de islam. De islamitische wereldleider zal eisen, dat de wereld slechts één god zal erkennen; de god van de islam, Allah samen met zijn profeet Mohammed. Maar het is niet alleen de Islam die de voedingsbodem levert voor de antichrist:

 

1 Johannes 2:22-23Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”

 

De geest van de antichrist is in toenemende mate in alle delen van de wereld te zien, zowel in kerkelijke kringen als in de politiek. De mensheid wordt klaargemaakt voor het verwelkomen van de antichrist als persoon en messias. Velen zullen hem vertegenwoordigen, want de Bijbel zegt dat er ‘vele antichristen’ zijn (1 Johannes 2:18). De term ‘antichrist’ is afgeleid van het Griekse woord dat ‘tegen (of in plaats van) Christus’ betekent en verwijst naar iedereen:

 

* die ontkent dat Jezus de Christus (Messias) is of dat hij de Zoon van God is (1 Johannes 2:22);

* die zich verzet tegen de Christus, Gods Gezalfde (Psalm 2:1, 2; Lukas 11:23);

      * die zich voordoet als de Christus (Matthéüs 24:24)

* die de discipelen van Christus vervolgt — Jezus beziet dit als iets wat hem wordt aangedaan (Handelingen 9:5);

* die ten onrechte beweert een christen te zijn en zich ondertussen wetteloos of oneerlijk gedraagt (Matthéüs 7:22, 23; 2 Korinthiërs 11:13).

In de Bijbel worden individuele personen die deze dingen doen antichristen genoemd. De antichristen verkeren in de boezem van de gemeente, maar “zijn uit ons niet” en zij scheiden zich af. Het gaat om absolute afval. Deze afval is geen passieve daad, maar een actieve. Uit angst voor wraak van de antichrist kiezen de naamchristenen zijn kant. Uit deze kenschetsing van de antichristen in de gemeente en hun afval uit de gemeente, komt duidelijk het portret van de laatste antichrist naar voren.

Sprekende van “de mens der zonde”schrijft Paulus dat de dag des Heren niet zal komen, tenzij eerst de afval komt.

 1Timótheüs 4:1-3 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn…”

De mens die niet in Jezus/Yeshua leeft, rijpt tot de grote afval en de daarmee gepaard gaande zelfzucht, gewelddadigheid, sensatie zucht en belustheid op bedrieglijke tekenen. Valse godstekenen behoren vanouds tot de sterkste wapens van de schijnreligies. Vele naamchristenen blijken verzot op occulte mirakels “godservaringen”, kunstmatig opgewekte “mystiek”. De grote na-aper van God zal in de laatste tijden dan ook niet nalaten de ware godstekenen op overtuigende wijze te imiteren. Voorzegde Jezus/Yeshua niet Zelf dat er valse profeten zullen komen die in Zijn Naam wondertekenen zullen doen op de aarde:

Matthéüs 7:22-23Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De beelden die Daniël te zien krijgt van het vierde beest blijken hem te ontstellen en hij wil de ware zin ervan weten:

 

Daniel 7:19 t/m26  Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.”

“Een tijd en tijden en een halve tijd” betreft een periode van 3½ jaar of 1260 dagen en 42 maanden. Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3½ jaar de tijd van de Grote Verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de ‘koning’ zal regeren. Het gaat om een “kleine tijd” die de ten ondergang gedoemde satan rest.

Het vierde dier waarover Daniël profeteert is volgens vele onderzoekers het herstelde Romeinse rijk. Het gaat in ieder geval om een politieke macht die zich tegen God verheft. Dit rijk wordt voorgesteld als een monster dat alle wrede karaktertrekken, ook die van de drie voorgaande rijken- de alles verslindende muil van de leeuw, de alles vertrappende poten van de beer en de schrikwekkende gedaante van de luipaard- in zich verenigt. Daniël laat zien dat het oude Romeinse rijk verdwenen is, om vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua weer hersteld op het toneel te verschijnen.

Het ziet er dus naar uit dat dit laatste dier in feite nooit opgehouden heeft te bestaan maar zijn machtsinvloed uitstrekt tot in de eindtijd. Dit herstelde Romeinse rijk zal dezelfde verwoestende kenmerken dragen als het oude Romeinse rijk en op dezelfde manier een machtig werktuig van satan zijn. Juist in onze tijd is een herleving te zien van het leven van de Romeinen: afgoderij, demonie en morele perversie: het oude beest wordt door de moderne mens opnieuw gekroond.

 

Volgens diverse Bijbeldeskundigen heeft het Romeinse rijk zoals door Daniël beschreven, betrekking op Europese Unie. De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over. De Europese eenheid blijkt niets anders dan een satanisch gedrocht. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich hebben laten inspireren door Bruegel’s schilderij. Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese "Toren van Babel".

 

De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

 

De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Klik hier voor meer informatie over deze vlag.

 

Hoewel dus velen van mening zijn dat het herstelde Romeinse rijk binnen de grenzen van Europa gezocht moet worden, zijn er ook meningen dat de Verenigde Staten deze rol zal vervullen. Er bestaan namelijk talloze overeenkomsten tussen het oude Romeinse rijk en de Verenigde Staten. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc.

 

Amerika is dan ook gevormd door het Romeinse rijk, nadat het door ‘Columbus’ werd ontdekt. De kolonisatie kwam rond het jaar 1750 tot stand door Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en Nederland. Het rijk heeft hoornen als het lam, hetgeen verwijst naar een christelijke signatuur, maar het spreekt als de draak. (Op. 13:11) Europa en Amerika horen bij elkaar. Ook in de FEMA-kampen en het bestaan van de vrijmetselaarorganisaties, illuminatie, enz. zien we de dictatuur van de antichrist. In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de "Drie Grote Lichten" van de vrijmetselarij. Het bijzondere daarvan is, dat de naam van het woord en het licht “Jezus” vooral nooit genoemd mag worden. Dit is een kenmerk van de antichristelijke geest. In deze dagen is de invloed van politiek en religie, evenals de hang naar het occulte, groter dan ooit te voren.


Wanneer het Witte huis het nodig acht, kan het eenzijdig en zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land buitenspel te zetten. In de recente geschiedenis zijn daar diverse voorbeelden van te zien geweest. Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan. ‘Wij zullen iedere vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen”. Om dat allemaal kracht bij te zetten beschikt het Amerikaanse leger over ongeveer 800 militaire steunpunten in het buitenland. Dit komt overeen met 95% van alle zich in het buitenland bevindende militaire bases in de wereld.

 

Amerikaanse militaire basis wereldwijd

 

Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. (Ook weer de dictatuur van de antichrist.)

Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte bedreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke tegenstander in de kiem smoren. De visie dat de Verenigde Staten tot het herstelde Romeinse rijk zou kunnen behoren is dus ze gek nog niet.

Deel 3

 

De antichrist zal een beeld van zichzelf laten oprichten.

 

De antichrist zal naar het voorbeeld van Nebukadnezars beeld, ook een beeld van zichzelf laten oprichten. En hij zal zich net als Nebukadnezar laten aanbidden.

 

Matthéüs 24:15-21 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest geve er acht op- laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

 

Genesis 19:17 “En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt.”

In hoofdstuk twee van zijn boek schrijft Daniël over de droom van Nebukadnezar:

Daniël 2:31-32-33  “Gij, o koning. had een gezicht, en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van leem.”

 

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\beeld 4 rijken Daniël.pngA. Het neo Babylonische rijk

 

Daniël 4:22 “dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde.

B. het Medo-Perzische Rijk

Daniël 5:28 “Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.

C. Het Griekse Rijk

Daniël 8:5Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen.”

D. Mengsel van ijzer en klei

Daniël 2:41En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem.”

Het Babylonische rijk van Nebukadnezar was het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver was het Medo-Perzische rijk, de buik en de lendenen van koper het Griekse rijk, de benen van ijzer het Romeinse rijk en de voeten van ijzer en leem symboliseren een verzameling van rijken in onze tijd die alle vier de voorgaande machten in zich huisvest. Het beeld met voeten van leem en ijzer had een wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van te voren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk stoot en die uiteindelijk uitgroeit tot een reusachtige berg welke de gehele aarde bedekt is het “Eeuwige rijk”onder leiding van Jezus/Yeshua. Dit rijk zal ontstaan nadat Jezus/Yeshua een eind heeft gemaakt aan alle aardse machtstructuren.

 

Nadat Daniël Nebukadnezars droom had uitgelegd bleek de leider van Babylon door de uitleg van het beeld geïnspireerd want in zijn grootheidsgedachte, die later zelfs in waanzin omslaat liet hij een beeld van goud van zichzelf maken en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel. Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders en heel het volk gedwongen om het beeld te aanbidden. Zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. Dat overkwam ook de drie vrienden van Daniël: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, omdat zij dit weigerden. Zij werden in de vuuroven geworpen, waar zij echter door God wonderlijk uit werden gered.

 

Sommige onderzoekers zijn van mening dat de gruwel der verwoesting zoals vermeld in Matthéüs 24, niets te maken heeft met het beeld dat de antichrist van zichzelf zal laten oprichten, maar dat dit al eeuwenlang op het Tempelplein te zien is. Men ziet namelijk de Rotskoepel op Gods tempelberg als de ‘gruwel der verwoesting’. Op zich is dat niet zo vreemd want de haat van de Arabische en islamitische wereld tegen Israël is genoegzaam bekend. De Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee zijn islamitische heiligdommen die Gods tempelberg verontreinigen en kunnen daarom als een gruwel worden opgevat. Daar wordt ontkend dat Allah (Baäl) een Zoon heeft en wordt op een satanische manier haat gepredikt tegen de staat Israël en het Joodse volk in het bijzonder.

 

Het oprichten van de “gruwel der verwoesting” houdt in dat het dagelijks offer voor Israëls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen:

 

Daniël 12:11En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen.”

 

Het huis van God verandert daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt.

 

Het Romeinse Rijk was oorspronkelijk één van de oudste rijken van de oudheid. Toen in het jaar 800 Karel de Grote door paus Leo III tot keizer gekroond werd, werd de samenwerking tussen religie en politiek al duidelijk zichtbaar, hetgeen de Bijbel “de vrouw op het beest” noemt. (In Openbaring 17 kom ik daar nog uitvoerig op terug.)

 

Koppen ten dode gewond.

Het blijkt de antichrist in eerste instantie niet helemaal voor de wind te gaan want een van zijn koppen wordt als ten dode gewond. De koppen van het beest slaan op het herstelde Romeinse rijk:

Openbaring 13:3 “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.”

Het beest, d.w.z. het herstelde Romeinse Rijk, dat wordt aangestuurd door de antichrist, blijkt een dodelijke hoofdwond opgelopen te hebben. Maar deze wond blijkt op wonderbaarlijke wijze genezen. Het is als het ware een opstanding uit de dood. Het niet onwaarschijlijk dat de dodelijke hoofdwond een verwijzing is naar Duitsland als onderdeel van het herstelde Romeinse rijk. Een groot deel van dat land lag na de 2e Wereldoorlog in puin.Het is op een wonderbaarlijke manier uit haar as herezen en wat niemand voor mogelijk heeft gehouden, heeft het zich ontwikkeld tot één van de machtigste landen ter wereld. Gezien de geschiedenis van Duitsland kan gesteld worden dat dit land zich als een beest heeft gedragen, denk maar aan de Holocaust en de miljoenen slachtoffers die het heeft gemaakt.

We zien dat de geest van de antichrist in onze tijd het Romeinse rijk gaat herstellen. Als de antichrist geopenbaard wordt, zal de verblinding zo groot zijn dat de mensen hem zullen aanbidden. Een Bijbeltekst in Zacharia slaat op de verschijning van de antichrist:

Zacharia 11:17 “Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.”

De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigt maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Hoewel hij in de profetie naar voren komt als een verschrikkelijk meedogenloos persoon, zal dat in werkelijkheid niet direct zichtbaar zijn. In de ogen van de wereld is hij een intellectueel persoon, die nieuwe hoop geeft in een wereld van chaos en verwarring. De antichrist zal zijn ongelooflijke goddeloosheid openbaren en geen enkel middel schuwen om zijn gruwelijke, wrede haat tegen God en Gods volk bekend te maken. Hij ontvangt macht over elke stam, natie, taal en volk. Dat wil niet zeggen, dat hij ook regeert over de gehele wereld. Wel zal zijn invloed over de hele wereld voelbaar zijn.

Openbaring 13:4  “…en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

De antichrist vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. Zoals het Lam in lofzangen wordt verheerlijkt, zo ook het beest dat alle macht van de draak ontvangen heeft.

Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Spreuken 1:32  Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.

Judas 1:4  “Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.”

Paulus voorzegde van de antichrist dat deze zal handelen “naar de werking van satan, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen”:

2 Thessalonicenzen 2:9-10-11-12Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De antichrist verricht vele bovennatuurlijke wonderen, die daardoor uit een verkeerde bron komen en bedoeld zijn om de mensen te verleiden. Vele naamchristenen zullen er daarom met  open ogen inlopen:

Romeinen 1:21 t/m 23 “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

 

De antichrist gaat verwoed tekeer tegen de gelovigen die nog op aarde zijn: enerzijds hen die tot Israël behoren, en die voorgesteld worden in de ‘vrouw’ maar anderzijds ook hen die geënt zijn op de edele olijfboom. Romeinen 11: 11 t/m 24. Afgezien van deze gelovigen zullen allen die op de aarde wonen het beest aanbidden. De kern van de godslastering is het zichzelf groot maken in de plaats van God.

Openbaring 13:5 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Lukas 12:10  En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.”

Ook Daniël meldt de grootspraak van de antichrist:

Daniël 11:36En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.”

Daniël vertelt ook dat hij bedreven zal zijn in listen:

Daniël 8:23-24 “En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

Hij vertelt verder dat ‘deze koning’ een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met Israël, maar door de toevoeging “met velen” moet dit ruimer worden gezien, wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome en de islam zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. Israël en deze ‘koning’ wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van Daniël aan Israël het recht verleent op een tempel, compleet met offerdienst.

 

Deel 4

 

De antichrist zal persoonlijk zorgen voor het herstel van de tempeldienst, of er in ieder geval zijn goedkeuring aan geven en dat is iets wat nog niemand vóór hem tot stand heeft gebracht. De geest van de antichrist creëert ter voorbereiding omstandigheden waarin men roept om een sterke leider. De mensheid zal opnieuw liever de duisternis verkiezen dan het licht. We weten dat satan altijd al een tegenstander van God is geweest, en waar kan hij zich beter tegen God verheffen dan in een Tempel die aan God gewijd is?

 

2 Thessalonicenzen 2: 4 “…de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”

 

Daniël 11:36  En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.”

 

Er zullen in de gemeente schijnapostelen komen, waarvan Paulus zegt:


2 Corinthiërs 11:13-14 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

 

Aan de heerschappij van satan zijn grenzen en dat weet hij heel goed.

 

De huidige Israëlische leiders hebben kennelijk geen idee dat zij zich straks zullen vastklampen aan de schijnvrienden die uitsluitend slechte bedoelingen hebben. Daarom moet het ook echt Gods Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte, waar God ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat hoort allemaal bij het slimme plan van de antichrist. Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis te plegen en Gods huis te ontwijden. Wanneer de antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er immers geen sprake zijn van een ontheiliging.

 

Voor veel christenen is het nog steeds een punt van discussie of er werkelijk sprake zal zijn van de bouw van de 3e Tempel in Jeruzalem. Ook op internet staan diverse artikelen waarin dat sterk in twijfel wordt getrokken. Toch zijn er diverse aanwijzingen dat deze Tempel over niet al te lange termijn gebouwd zal worden.

In november 2016 vroegen een groep vooraanstaande Israëlische rabbijnen aan de Amerikaanse president-elect Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van Perzië, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin heeft tevens in een brief in het Hebreeuws, Engels en Arabisch, ‘de Arabieren als de zonen van Ismaël’ uitgenodigd een rol te spelen in de herbouw van de 3e Tempel. Ook andere personen en organisaties in Israël hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Onder hen is Gershon Salomon van de Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. Ook hij roept Trump op te handelen naar het voorbeeld van Kores.

Rabbijn gelooft dat Trump Derde Tempel zal bouwen

De onverdeelde steun van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Joodse Staat en zijn openlijke erkenning van Jeruzalem als hoofdstad hebben veel Israëliërs enthousiast gemaakt. Zijn positieve houding ten opzichte van Israël lijkt bijna onlogisch, vooral na decennia van meer vijandige trends. Een prominente Israëlische rabbijn, Yosef Berger, gelooft dat de reden voor deze ongekende verschuiving is dat Trump een grote rol zal spelen bij de bouw van de Derde Tempel en de komst van de Messias.

Sprekend met Breaking Israel News citeerde Rabbi Berger een middeleeuwse rabbijnse bron, die voorspelde dat terwijl de eerste twee tempels werden gebouwd door Israël, de derde zou worden gebouwd door de 'nakomelingen van Edom', een zin die in sommige latere rabbijnse literatuur een eufemisme is voor de christelijke wereld. Rabbi Berger legde uit: 'Geen enkele leider in de geschiedenis heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van de Joden en Israël. [Trump] heeft al een groot tikkoen (herstel) voor de christenen gecreëerd door zijn ongekende relatie met Jeruzalem. Trump is de vertegenwoordiger van Edom die uiteindelijke historische genoegdoening voor zijn hele natie zal uitvoeren door de tempel te bouwen.'

Op YouTube is een filmpje verschenen waarin de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de bouw van de tempel aankondigt: https://youtu.be/xJiBu79Bids.  

Het was in 2016 vijftig jaar geleden dat generaal Moshe Dayan erin slaagde tijdens de Zesdaagse oorlog Jeruzalem in te nemen en de stad te herenigen. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,  vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Aäron en werd de Priesterlijke Zegen uit uitgesproken:

Numeri 6:24-26 De Here zegene u en behoede u; De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.”

De blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot.

Israël blijkt overigens al op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. Israël blijkt niet alleen diverse christelijke plaatsen onder beheer van het Vaticaan te hebben geplaatst, maar zelfs legale toestemming te hebben verleend over het beheer van de 3e Tempel. Volgens Steven Ben-Nun bestaat daarover schriftelijk bewijs.

 

Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het blijkt dat Simon Peres Israël toen al delen van autonomie heeft uitverkocht aan het Vaticaan en Rome hiermee een bijzonder verstrekkende wettelijke acceptatie heeft gegeven. Zij bespraken het oprichten van een overkoepelende organisatie die alle religies van de wereld moet vertegenwoordigen. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken.

 

Rome streeft al jaren naar internationalisering van Jeruzalem en het beheer over de heilige religieuze plaatsen voor haar rekening wil nemen. Reeds in 1992 hebben de voormalige Israëlische president Simon Peres en oud minister van Justitie Yossi Beilin, een geheim gehouden plan gesloten om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome. Ook wil Rome het gezag over het hof van Getsemane aan de voet van de Olijfberg, en verder de belangrijke christelijke plaatsen om het meer van Galilea en Caesarea en wil het dat Israël de soevereiniteit over de Klaagmuur en de Tempelberg opgeeft. 

 

Getsemane

 

Met de bouw van de 3e tempel zal de wereldwijde mondiale macht vanuit Jeruzalem gaan regeren met de antichrist in de Tempel. De 3e Tempel zal zonder enige twijfel mede door de inbreng van Rome tot stand komen. Wat het Vaticaan in ieder geval ook zal gaan doen is straks wanneer de Tempel gereed is, de in het jaar 70 geroofde heilige artefacten uit de catacomben halen en ze naar Jeruzalem brengen.

 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Derde Tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Over de hele wereld bidden Joden, dat dit spoedig mag gebeuren. Het Sanhedrin heeft inmiddels een Hogepriester aangesteld als voorbereiding voor de 3e Tempel. Het Sanhedrin heeft in augustus 2016 Rabbi Meir Kahane geselecteerd om de functie van Hogepriester te vervullen, zodra dat nodig mocht zijn. Rabbi Kahane heeft veel vernieuwingen voorbereid van de wet voor de dienst in de Tempel. Daarnaast heeft het Tempel Instituut de Kohanim (priesters) geregistreerd en een instituut opgericht om hen op te leiden. Veel christenen hebben enthousiast gereageerd op het bericht dat het Sanhedrin een priester heeft aangesteld voor de herbouw van de Tempel. Al dit soort ontwikkelingen brengen het Joodse volk steeds dichter bij het moment dat de tempel kan worden gebouwd en de eredienst hersteld wordt waar men 2000 jaar lang van heeft gedroomd en voor heeft gebeden. Maar deze Tempel die voor God bestemd zou zijn, zal helaas korte tijd bezet worden door de antichrist ‘de mens der zonde’ die zal proclameren god te zijn. Klik hier voor meer informatie over de 3e Tempel.

Er moet wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor de antichrist de macht en de autoriteit zal krijgen om aan Israël toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van Israël weten te sluiten. Er zal sprake zijn van een zevenjarig verbond maar dit verbond zal een valstrik voor Israël blijken te zijn. Omdat in Zacharia 6:13 staat dat de Spruit (de Messias) de tempel zal bouwen zijn de orthodoxe Joden van mening dat Hij dat alleen mag doen.

Zacharia 6:12-13Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en Hij zal de Tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de Tempel des heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon…”

Als ze in de antichrist menen de messias te herkennen, zal deze daardoor in aanmerking komen en zullen ze zich aan zijn gezag onderwerpen. De eerste 3½ jaar verlopen zonder al teveel problemen. De Joden zijn blij met de nieuwe tempel en het herstel van de offerdiensten. Ze voelen zich gezegend door de God van Israël. Maar de basis van het verbond dat ze hebben gesloten is demonisch. Ze hebben een verbond met de dood gesloten. Als de eerste 3½ jaar verstreken zijn en ze ontdekken dat deze “messias” zich ontpopt als een goddeloos heerser, zal het verstaan van de openbaring louter verschrikking zijn. (Daniël 9:26-27) 

Jeremia 23:1 “Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren.”

 

Ezechiël 13:2  “Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israëls en zeg tot hen die naar eigen inzicht profeteren: hoort het woord des Heren.”

 

Matthéüs 23:13  “Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.”

 

De antichrist zal Jeruzalem tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar één enkele verklaring denkbaar: hij moet ook op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus/Yeshua van de christenen! Volgens de meerderheid van de Shi’itische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias.

 

Honderden miljoenen moslims geloven dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah ( Baäl) geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd en ook wel ‘de heer van deze eeuw’. Opmerkelijk want dat is hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de ‘heer (of god) dezer eeuw’:

 

2 Corinthiërs 4-4ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.”

 

Volgens een islamitische overlevering zou deze Imam Mahdi in een put zijn verdwenen in 941 na Chr. toen hij nog een kind was. Het verhaal gaat dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van Jezus/Yeshua.

 

De Mahdi, voorgesteld als overwinnaar op een paard

 

Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah.” Ze zien hem als een ‘rechtvaardige geleide, verwachte persoon’. Maar deze Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen.

 

Duistere machten hebben ervoor gezorgd dat in de vele religieuze systemen een pseudo messias wordt verwacht. Diverse volkeren verwachten een ‘verlosser’ die de mensheid zal begeleiden naar een nieuw tijdperk. Zo verwachten de volgelingen van Zoroaster (de Bijbelse Nimrod) de komst van Saoshyant op grond van de Zend-Avesta. De Hindoes zien uit naar de terugkeer van Krishna op grond van de Bhagavad Gita. De Boeddhisten verwachten de 5e Boeddha, die genoemd zal worden ‘de Maitreya’. Diverse indianenstammen in Midden-en zuid Amerika kijken uit naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de gevederde slangengod. De Hopi Indianen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, verwachten de komst van Maäsauu en de Inca’s zien uit naar de komst van de ‘Sapa Inca’ een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider. De Joden zien uit naar de komst van HaMassiach, de Zoon van David (zij zullen zeker geen Jezus/Yeshua verwachten) en de christenen verwachten de terugkeer van Jezus/Yeshua als de grote Verlosser.

De mensheid is in afwachting van een ‘bovennatuurlijk’ wezen die de wereld zal verlossen van alle ellende en die een tijd van gelukzaligheid zal invoeren. Velen geloven dat het om superintelligente wezens gaat uit een voor de mens onzichtbare dimensie, die de aardse mens naar een hoger geestelijk plan zullen voeren. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar één ware Messias is, één echte Verlosser: Jezus/Yeshua. Het is satans doel de wereldbevolking af te leiden van Zijn terugkomst op aarde. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie waarin sprake is van Jezus/Yeshua’s terugkomst op aarde, tegenhouden. 

Niemand kan ontkennen dat alle profetieën over Jezus/Yeshua’s eerste komst, tot in de kleinste details zijn uitgekomen. Tweeduizend jaar geleden reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen precies zoals de profeet Zacharia had voorzegd:

 

Zacharia 9:9 “Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw ​koning​ komt tot u, hij is ​rechtvaardig​ en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.”

 

Zijn terugkomst zal plaatsvinden in een tijd dat de wereld op de rand van de afgrond balanceert. Hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. Het lijdt geen enkele twijfel dat ook de profetieën over Zijn terugkomst letterlijk in vervulling zullen gaan. Hij sprak met Zijn discipelen over Zijn heengaan over Zijn terugkomst en over het komende koninkrijk en Zijn koningschap. De Bijbel staat vol met beloften aangaande Zijn terugkeer. Hij die verbleef aan het meer van Galilea, die met één woord de woedende storm en de opzwepende golven in een ogenblik tot  bedaren kon brengen, die doven liet horen, blinden liet zien en kreupelen liet springen als een hinde, en zondaars vergaf. Binnen afzienbare tijd zal Hij als de grote Verlosser, in een machtig schouwspel terugkeren op de Olijfberg in Jeruzalem.

De antichrist kan zich in het begin van zijn optreden buitengewoon humaan voordoen, maar uiteindelijk zal hij zijn ware aard laten zien:  

Openbaring 13:6 “En ( het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.”  

Wie de Naam van God lastert, lastert God Zelf. De keuze dit beest achterna te lopen betekent voor de ongelovigen en naamchristenen enkele jaren uitstel van leven in verdwaasde aanbidding. Maar bij de onherroepelijke ondergang van het beest, betekent dat ook zij bij Jezus/Yeshua’s terugkomst hun ondergang tegemoet gaan. Het is het bewust aanvechten van de Ene God. Dat begon al in het paradijs, de begeerte als God te zijn en het was de invalspoort van satan om met deze waan de mens te verleiden (Genesis 3:5).

Deel 5

Openbaring 13:7 “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

Wie zijn de “heiligen” die hier in deze tekst genoemd worden?

In Openbaring 12:17 staat: “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

Deze tekst maakt duidelijk dat de antichrist heerschappij over elke stam, en natie en taal en volk zal krijgen, zodat de gelovigen (heiligen!) zich nergens aan de macht en de invloed van het beest zullen kunnen onttrekken. Daarmee denkt de draak tot zijn doel te zijn gekomen, om hen te bestrijden, die God en Jezus/Yeshua trouw zijn gebleven. De vernietiging van het vrouwenzaad zoals in Openbaring 12 beschreven:

Openbaring 12:13En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”

Dat is het hoofddoel van zijn plan, omdat hij weet dat het in de Raad Gods ligt dat het vrouwenzaad hem zal overwinnen en dat deze overwinning reeds in beginsel op Golgotha en in de opstanding van Jezus/Yeshua volbracht is. De “gehele aarde”gaat het beest met verbazing achterna, want het wonderlijke gebeuren dat hij hersteld is van zijn dodelijke wond en zijn capaciteiten zullen de antichrist een bijna goddelijke autoriteit verlenen door hem te aanbidden.

In hem aanbidden zij ook de draak “omdat hij aan het beest deze macht gegeven had”. Hij hoeft zich helemaal niet op te dringen aan de mensen. Hij zal zelfs met gejuich worden binnengehaald en de mensen zullen hem de macht geven waar hij om vraagt. (Zoiets kan heel snel gaan als we bedenken hoe Duitsland in een zeer korte tijd zijn Führer volgde.)

Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar de ongelovige mensheid zal eerst helemaal niet door hebben, wie zij hier tegenover zich heeft. Zij zien in hem de man die zij nodig hebben. Maar hij is de beestmens die geen erbarmen kent: zijn haat tegen God en de gelovigen is volkomen. De mens zal een finale keuze moeten maken, juist omdat het beest aanbidding vordert. Omdat de oogst vlakbij is en koren en onkruid tarwe en valse tarwe, gescheiden moeten worden op grond van keuze. Als de laatste oogst daar is, dan is het pleit beslecht.

Toen Jezus/Yeshua kwam bevond Israël zich op een dieptepunt in heilshistorie.

Lucas 19:47  En Hij (Jezus/Yeshua) leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen…”

Lucas 22:53 “Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.”

Ook bij de tweede komst van Jezus/Yeshua bevindt de wereld zich in duisternis. Maar dan lezen we tot onze troost:

Colossenzen 1:13  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde…”

Alle verwarring en verdeeldheid wordt versmolten in de collectieve aanbidding van het beest door de wereldbevolking, uitgezonderd natuurlijk hen die door God verzegeld zijn.

Openbaring 13:8-9-10 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden.

 

Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

 

Dat houdt in dat alle bewoners op aarde het beest zullen aanbidden, uitgezonderd dan natuurlijk zij die in het boek des levens van het Lam dat geslacht is geschreven staan. In de periode van de Grote Verdrukking  is het vóór of tégen God in beginsel reeds beslist, want hoe zou het anders mogelijk zijn dat het beest niet wordt aanbeden door degenen die in het boek des levens van het Lam staan geschreven? Er staan diverse teksten in de Bijbel die degenen die in het boek des levens staan bemoedigen:

 

Openbaring 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.”

 

Openbaring 21:27  En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.”

 

Johannes 10: 28-29 “…en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.”

 

De antichrist zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal een verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Hij zal ook een geweldige spreker zijn met een ongekend charisma die de mensenmassa’s aan zich weet te binden. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias. Hij zal de wereldbevolking 3 ½ jaar lang weten te misleiden maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar dat hij als een monster zal optreden.

Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven, maar hij is de mens der zonde (2 Thess. 2:3). Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden. In een tijd waarin de gedachte aan God bijna totaal verdwenen zal zijn, zullen zij het beest aanbidden en zeggen: ‘Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?’Zij zullen het aanbidden op een manier die alleen aan God toe komt. Het beest zal tekeer gaan tegen alles wat van God komt. Satan zal hem manipuleren om zijn antigoddelijk werk te verrichten. Dat is de periode van de Grote Verdrukking. Alles is gruwelijk en angstwekkend. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Waaruit die lastering bestaat, wordt in de eerste plaats aangetoond door de mededeling dat de antichrist zich tot “God”uitroept. Hij zal wel degelijk het bestaan van God erkennen en het waarschijnlijk zo voorstellen, dat de God van de Bijbel de totale ondergang van mens en wereld wil en hij zal de mensen de illusie geven dat de vermeende opzet verijdeld kan worden.

Satans leugen dat we als God zullen zijn wordt al enige tijd openlijk verkondigd:

Genesis 3:5 “…maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Wat al enige tijd openlijk verkondigd wordt is dat de mens zelf God is. De enorme opkomst van het occulte ligt voor een belangrijk deel in handen van de New Age beweging, één van satans paradepaartjes. Volgens deze beweging komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn heidense godsdiensten, occultisme, gnostiek, oosterse godsdiensten, kortom alle religies op aarde welkom onder hun paraplu. Ieder pakt uit de verschillende bronnen wat hem of haar aanstaat en maakt er een eigen persoonlijke levensfilosofie van. Alles is één, zowel Goed als Kwaad. Het is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles wat met geloof in God en Zijn Torah en de Bijbelse normen en waarden te maken heeft, te vernietigen. De Goddelijke Bijbelse leer dient volledig te verdwijnen om plaats te maken voor de intuïtieve afgoden die bekend zijn uit de geschiedenis en de archeologie. De New Age filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. De opvatting dat Jezus/Yeshua de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen:

Johannes 14:6  “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”         

De pseudo-godsdiensten brengen de gelovigen rechtstreeks in de schoot van satan. Er zijn velerlei wegen om de massa met het New Age denken te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door yoga, meditatie, sacrale dans, allerlei vormen van toverij, verering van allerlei goden en alternatieve geneeswijzen. Spiritualiteit en meditatie zijn de moderne toverwoorden geworden. Als mensen aan deze en soortgelijke dingen deelnemen dan merken ze al doende dat er een bovennatuurlijke kracht in zit en krijgen ze ‘ervaringen’. Alle kernleringen van de New Age gaan tegen de leer van de Bijbel in. De Bijbel verbiedt alle occulte gebruiken (magie, spiritisme, waarzeggerij, etc.) terwijl de New Age beweging dat alles juist aanbeveelt. De New Age boodschap is een satanische vervalsing van het ware evangelie. Het geeft een valse boodschap van hoop. Het kondigt de komst van een valse christus aan en het brengt een valse verlossingleer. Jezus/Yeshua heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven, worden ook niet meer door Gods Geest verlicht waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke.

Romeinen 1:28En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.”

De duivel is slim en sluw. De volgelingen van de New Age beweging geloven in de één of andere vorm van reïncarnatie, de telkens herhaalde cirkel van geboorte, dood en terugkomen in één of ander vorm. Ze menen dat de hele schepping naar een paradijselijke toestand evolueert maar dat is niets anders dan een demonische vervalsing van het in de Bijbel aangekondigde vrederijk.

De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en Jezus/Yeshua, maar om de universele liefde: de god in ons liefde, d.w.z. het ik-gericht-zijn, de eigenliefde. Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel.

De visie is dat God niet buiten de mens gezocht moet worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak. Dat begon al in Genesis 3.Daarmee begon de opstand tegen God.Deze aloude leugen van Satan dat de mens zichzelf kan verlossen om daarna gelijk aan de Zoon van God te worden, ziet hij door allerlei occulte bewegingen verwezenlijkt.

Met de komst van de antichrist zal ongeloof en goddeloosheid alleen maar toenemen zoals nooit eerder is gezien. De mens is er op dat moment rijp voor. Ze hebben er zelf om gevraagd. Door God “dood”te verklaren en zich over te geven aan wetteloosheid oogsten ze de vrucht van hun eigen handelingen zoals ook geprofeteerd door Micha:

 

Micha 7:13 “Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelen.”

 

Velen vragen zich af of hij (de antichrist) al ergens rondloopt. Velen, ook in de Verenigde Staten hebben lange tijd gedacht dat Barack Hussein Obama de antichrist zou zijn. Dit mede omdat zijn naam valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel, ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’. Lucas 10:18. De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’. De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direct in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel, ‘In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama’. Hij liet er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen waren met het christendom in eigen land en daarbuiten. Uit alle maatregelen die Obama heeft genomen bleek dat hij het christendom tot staatsvijand had verklaard. Dus zo raar was de gedachte niet dat men in hem de antichrist zag. Daarnaast is zijn rol nog steeds niet uitgespeeld. Hij is met regelmaat nog in het nieuws met name waar het de ondermijning van Donald Trump betreft.

 

Het is zeer opvallend dat religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus/Yeshua niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren hetgeen reeds voorspeld is door Jezus/Yeshua zelf:

 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

 

Jezus/Yeshua sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van Israël, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren. Hij bedoelde uiteraard hen niet persoonlijk maar hun toekomstige ambtsgenoten en zei dit met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van Israël verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen in deze figuur zeker geen bedrieger zien en dat geldt evenzeer voor de naamchristenen.

 

Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse Israël nog steeds een minderheid, want de meeste Israëli’s zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat al deze stromingen gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Messias, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij de macht en de autoriteit bezit om de Tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen?

 

Het kan nooit lang meer duren voor satan zijn macht op aarde zal laten gelden en tevens Gods oordelen over de aarde zullen komen. Onze wereld is niet onderweg naar een grote geestelijke opwekking, zoals velen geloven, maar naar een tijd van geestelijke armoede en demonie. De wereld is onderweg naar de Grote Verdrukking. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een ‘leider’ die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Hij zal worden binnengehaald als de grote verlosser en redder van de wereld.

Terug naar: Inhoud