Dwaalherders in opmars

Door: Franklin ter Horst. (aangemaakt: 7 april 2006) (Laatste bewerking: 2 januari 2023)

Om de fase waarin de wereld zich vandaag bevindt enigszins te begrijpen, dient men Satans rol hierin nader te beschouwen. De profeet Ezechiël meldt dat Satan een schepsel is, dat hij een beschuttende cherub was op de heilige berg van God.  Dat wil zeggen dat hij in de hemel bekleed was met geweldig gezag. Zijn gestalte was vol van heerlijkheid, wijsheid, rijkdom en schoonheid. Prachtige titels worden hem gegeven zoals morgenster en zoon des dageraads. Misschien was Satan zelfs het hoofd der engelen, die onder God en Zijn enige Zoon stond. Satan is volmaakt geschapen, zoals alles in Gods schepping. Hij was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat er onrecht in hem werd gevonden. De hoogmoed en het verlangen om zich op de plaats van God te stellen, hebben Satan tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Hij heeft in de hemel ook de opstand van een deel van de engelen veroorzaakt, die eveneens volmaakt en vrij geschapen waren en die zo demonen zijn geworden. Satan is een listige vijand, die allerlei listen gebruikt om de mens te bedriegen en stelt alles in het werk om ook de mens te verleiden. Sedert de zondeval zijn alle zondaren onderworpen aan de macht van Satan.

Satan wordt ook duivel genoemd maar alleen in het Nieuwe Testament. Het woord duivel betekent “bedrieger”, “verleider” en “aanklager”. De duivel is iemand die je verdacht maakt en die anderen tegen je ophitst. Hij heeft Kaïn aangezet om zijn broer Abel te vermoorden.Sinds die tijd hitst hij allerlei mensen op om anderen te doden maar ook om zichzelf van het leven te beroven. Satan is de gesel der mensheid en met name voor hen die ‘de getuigenis van Jezus hebben’, volgelingen van de Here Jezus dus. Maar zijn werkelijke doelwit, is Israël, in het boek Openbaring voorgesteld door ‘de vrouw’. Dat is het volk dat de Messias, Jezus Christus heeft voortgebracht. Van Hem wordt gezegd dat Hij de Satan de kop zal vermorzelen.

2 Thessalonicenzen 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Satan steld alles in het werk om zowel gelovigen als ongelovigen voor zich te winnen en werktuigen van hem te maken. Christenen blijken heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap te kunnen afdwalen en toch te blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. Velen zijn door hun eigen dwaasheid slaven van Satan zijn geworden, kunnen zichzelf niet bevrijden. Om de opstand in de hemel en op de aarde te bedwingen, zond God Zijn Zoon om op het kruis te sterven. De Bijbelse God geeft in Zijn oneindig geduld aan de mens de tijd om Zijn woord te bestuderen en zich van zijn zonden te bekeren.

De ongelovige mens blijft vrij en God zal hem geheel en al zijn eigen weg laten gaan om hem te tonen waar deze toe leidt. Het lot van de tegenstander ligt sedert lang vast, maar God laat hem nog vrij spel om de mensen te verleiden. In de theologie verstaat men onder duivels en demonen boze geesten, die in de wereld de bovenmenselijke macht van het kwaad vertegenwoordigen. De Bijbel leert dat God alle engelen in de aanvang als goede geesten, gericht op zaligende aanschouwing geschapen had, maar dat zij zich in vrije beslissing moesten uitspreken vóór of tegen dit doel. Terwijl de goede engelen zich blijvend op God gericht hebben, keerden anderen zich van God af, deze laatsen nu zijn de duivelen of demonen. De allerhoogste in rangorde draagt namen als Satan, Lucifer, Azazel, Beëlzebub, enz. Satan werd jaloers op God en wilde zich daarom gelijkstellen aan God en werd ongehoorzaam. Dit luidde zijn val in waarbij hij een derde van Gods engelen aan zijn zijde wist te krijgen. Al hebben de duivels de genade verloren, hun natuurlijke wezenheid als engel is gebleven en in zoverre staan ze boven de mens. Zij kunnen dan ook macht uitoefenen in de wereld door de mens tot het kwaad aan te sporen; door verwarring te stichten in de menselijke vermogens (bezetenheid, kwellingen); door de stoffelijke natuur te beïnvloeden, zodat er bovennatuurlijke verschijnselen ontstaan. Hoe indrukwekkend, fascinerend en schitterend Satan van oorsprong is, wordt duidelijk gemaakt door de profeten Ezechiël en Jesaja. In Jesaja wordt hij de blinkende zoon des dageraads genoemd, en volgens Ezechiël was hij onberispelijk in zijn wandel.

Ezechiël 28:15-17 “Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid tenietgedaan.”

Jesaja 14:12-13-14-15 “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten…ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijk stellen.”

De val van Satan volgens Gustave Doré 

 

Satan is van hemelse oorsprong een geest-wezen zonder lichamelijkheid zoals wij die kennen. De wijze waarop Satan in de Bijbel beschreven wordt heeft niets te maken met gefantaseerde voorstellingen zoals sommigen geloven. Hij heeft vele volgelingen op aarde en die zeggen dat zijn bedoelingen verkeerd zijn begrepen en zelfs bewust gelasterd, eerst door het volk van Israël en later ook door de christenen. Lucifer-zo zeggen zij- is het allerhoogste wezen. Hij is de schepper van alle leven en de evolutie daarvan. Hij is de schepper van alle genieën die de mensheid heeft gekend. Straks zal onder zijn leiding de "Nieuwe Eeuw" definitief worden ingevoerd en dan zal ieder mens zich aan zijn plannen dienen te onderwerpen.

 

Het Hebreeuwse woord Satan zoals dat in het Oude Testament wordt gebruikt, verwijst niet naar de verpersoonlijking van het kwaad, maar naar een ‘tegenstander’. Pas in het Nieuwe Testament verschijnt Satan letterlijk als een vijand van God en als aanvoerder van een heel leger van demonen. De legenden volgen die ontwikkeling op de voet. In de loop van de tijd wordt Satan dan ook vereenzelvigd met de slang in het hof van Eden en met het monster Leviathan. Omdat Satan geacht werd een oneindig aantal vormen te kunnen aannemen, is hij afwisselend afgebeeld als half mens, half dier, als een gehoornde hond, als een afschuwelijk wezen met vleermuisvlerken en als een bok met baart, staart en gespleten hoeven.

 

Al in het allereerste begin openbaart hij zich in het Hof van Eden en weet hij Eva te verleiden tot het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Vervolgens weet zij Adam te verleiden tot het eten van diezelfde boom, iets wat nadrukkelijk door God verboden was en waarmee de zondeval wordt ingeluid. Satan treedt op als aanklager van de mensen bij God. Dat wordt heel duidelijk geschilderd in het boek Job. Hier probeert hij Job die een zeer vroom man was, af te brengen van zijn geloof en vertrouwen in de Here God. Hij vraagt aan God toestemming om Job met allerlei ziekten, plagen en rampen te mogen treffen om te zien of Job ook in moeilijke omstandigheden trouw zal blijven aan God.Maar zoals uiteindelijk blijkt is God machtiger dan de duivel. Het is niet God die door Job wordt vervloekt. Hij vervloekt zijn lijden, zijn menselijk lot. Zijn geduld is ten einde en hij vervloekt de dag dat hij is geboren.

 

Mensen die geloven dat God rechtvaardig is en het beste met hen voor heeft, beamen dikwijls de vraag van Jeremia (12:1)…Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig, en zijn zonder zorg allen die zich trouweloos gedragen? Het Nieuwe testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zo’n goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

 

De Bijbel maakt op vele plaatsen duidelijk dat het Satan is die aanzet tot kwaad gedrag. In het Nieuwe Testament is hij de grote tegenspeler van Jezus Christus. Veertig dagen bracht Jezus in de woestijn door, terwijl Hij door Satan op de proef werd gesteld. Zoals Israël 40 jaar beproefd werd in de woestijn en de profeet Elia 40 dagen doorbracht in de Sinaï waar hij op de berg Horeb de stem van God hoorde, zo maakte Jezus 40 dagen van vasten en beproevingen door in de woestijn van Judea.

 

Berg Horeb?

 

Hij tracht tot drie keer toe Jezus tot zonde te verleiden maar Jezus wijst zijn verleidingen aan de hand van Bijbelcitaten van de hand. Volgens de Bijbel overwint Jezus  Satan door Zijn offerbloed voor de zonden en Zijn opstanding uit de dood. Hiermee onttroont Hij satan van zijn macht die hij door de menselijke zondeval wederrechtelijk had verkregen. De Here Jezus heeft het in Lucas 10:18 aangekondigd: ,,Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” Vanaf Openbaring 12 bevindt Satan zich niet meer in de hemel en dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor de aarde. Ook mensen kunnen  Satan en zijn demonen overwinnen door te geloven in en te getuigen van het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Satan wordt door God slechts geduld om de vrije wil van zijn schepselen te waarborgen. Maar de duivel is op geen enkele wijze gelijkwaardig aan God.

 

De climax komt in het boek Openbaring waarin Satan door middel van de antimessias (antichrist)  tijdelijk een groot deel van de aarde onder controle krijgt en een wereldwijde vervolging tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen begint en ook tegen Israël. Satan is de feitelijke machthebber achter alle tirannen in de wereldgeschiedenis. Hij is de vader van de leugen. Er zijn lieden, die al worden ze honderdmaal overtuigd van het tegendeel, toch niet ophouden de waarheid op allerlei wijze te bestrijden. Satan probeert door middel van zijn volgelingen de geschiedenis van de kinderen van Israël als één grote leugen voor te stellen en hij blijkt daarin bijzonder succesvol.

 

Walid Shoebat

 

De voormalige PLO-terrorist Walid Shoebat is al jaren een lieveling onder met name evangelische christenen vanwege zijn steun aan Israël. Ook verwierf hij aanhang onder het Joodse publiek toen hij met name het Palestijnse terrorisme aan de kaak stelde en aandrong op steun voor Israël en het Joodse volk tegen de plannen van de genocidale Arabische moslimextremisten om de Joodse staat te vernietigen. Hij schreef een paar boeken die goed verkochten en werd aangeprezen als een 'terrorismedeskundige' die zelfs lezingen gaf aan de FBI over hoe terrorisme te bestrijden. Hij richtte de Walid Shoebat Foundation op met het nobele doel om geld in te zamelen om de vervolging van christenen in met name Pakistan te bestrijden. De uitvoerende directeur van de Shoebat Foundation, Keith Davies, een Ierse jood promootte jarenlang onvermoeibaar de activiteiten Walid. De Shoebat Foundation groeide en het geld van donoren stroomde binnen. Maar volgens Keith Davies begonnen zich merkwaardige problemen voor te doen. Zo was op de website van de organisatie plotseling een video te zien waarin Walids zoon Theodore beweert dat Judaïsme een Satanische sekte is.  Een beschrijving die zo van de militante islamitische websites lijken te zijn overgenomen of van de neonazi's. De Joden worden ervan beschuldigd "God te hebben gedood" en tevens dat de Joden in Israël geen echte Joden zijn.

 

Bij navraag bleek dat Walid Shoebat volledig op de hoogte was van de uitlatingen van zijn zoon en daar geen enkele moeite mee had. Walid was een Palestijnse militant en is dat gebleven. Hij is net zo antisemitisch als Hamas de Baäl doodscultuur in Gaza en de landrovers in Ram-allah. De BDS-activisten die Shoebat aanvankelijk als een bedrieger beschuldigden, dansen nu van vreugde, want wie had zich voorstellen dat Shoebat zich zou verlagen tot anti-Joodse tirades. De website bevatte tevens de antisemitische trailer van de Arabische tv-serie "Ruiter zonder paard". De hele Arabische wereld was vol lof over deze meer dan smerige serie waarin het zionisme als een Joods complot wordt afgeschilderd om de wereld onder haar controle te brengen. De serie is gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Zion, een Russische antisemitische tekst die reeds lang geleden bij herhaling werd weerlegd als zijnde gefabriceerd.

 

Steeds meer gezaghebbende personen verwijzen Gods Woord naar her rijk der fabelen

De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, waaronder ook vooraanstaande bijbelleraren, grote delen van Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Zij stellen het recht van het Joodse volk op het land Israël ter discussie en brengen grote aantallen gelovigen, zowel joden als christenen aan het twijfelen over het waarheidsgehalte van de Bijbel. Het volk van Israël en de Bijbel, zouden in diepere werkelijkheid, niet meer zijn dan kunstmatige vertelsels, gefabriceerd en verzonnen, net als de vele geschriften van andere volken en godsdiensten. Allemaal ontstaan in het brein van fantasten. De Bijbelse God is al evenmin een werkelijkheid. Afgoden hebben de plaats van de Bijbelse God ingenomen. We leven in een tijd waarin velen het onderscheid niet meer zien tussen licht en duisternis. Maar Gods Woord is gezaghebbend en waarheidsgetrouw.

Psalm 56:6 “De ganze dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade.”

Er is Satan veel aan gelegen de wereld ervan te overtuigen dat het huidige Israël niets van doen heeft met het Israël zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Het gaat er bij hem om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Satan is de vorst, de overste van deze wereld, de ‘god van deze eeuw’  Hij kan de macht en de heerlijkheid van al de koninkrijken geven aan wie hij wil. Hij is er op uit de eer te verkrijgen die alleen de Bijbelse God, toekomt. Satan’s macht over deze wereld is in de eerste plaats een macht over mensen. Hij kan iedereen laten schrijven wat hij wil. Hij heeft een heel leger aan dwaalgeesten ter beschikking die hem helpen zijn verwoestende doelstellingen te verwezenlijken. Zo beweert Prof. Kamal Sulaiman Salibi in zijn boek “Het ware land van Abraham”dat het westelijk deel van Saoedi-Arabië het ware land van de Bijbel was en niet het huidige Israël.

Van moslimzijde doen ze er natuurlijk alles aan om de geschiedenis van Israël te vervalsen of volledig te ontkennen om zo te bewijzen dat Israël geen enkel recht heeft op het land en al helemaal niet op de Tempelberg. Men beweert dat daar nooit een Joodse tempel heeft gestaan ondanks de gigantische hoeveelheid bewijsmateriaal dat dit wel degelijk het geval is. Daardoor moet de claim van Israël op het land en de Tempelberg volledig ontkracht worden. Het is duidelijk dat daarbij alle middelen geoorloofd zijn. Salibi zegt door een geheel hernieuwd onderzoek van het Oude Testament, jawel, op basis van een juiste geografie tot de conclusie te zijn gekomen dat de Bijbelse geschiedenis zich heeft afgespeeld in het gebied dat tegenwoordig Asir heet en zich zuidelijk van Mekka tot vlak bij de grens van Noord Jemen uitstrekt.

De stad Jeruzalem wordt door hem onder de naam Al Sjarim gesitueerd in de omgeving van Nimas. Volgens Salibi zijn in de directe omgeving van Al Sjarim tientallen plaatsen, bronnen, gebouwen en begraafplaatsen geïdentificeerd die betrekking hebben op de Bijbelse geschiedenis van Jeruzalem. Een deel van zijn bewijsmateriaal zegt Salibi gevonden te hebben in de koran. Ah, daar komt de aap al uit de mouw. Salibi zegt dat een overlevering uit Jemen vertelt dat de eerste Joodse emigranten ten tijde van Salomo het land waren binnengekomen. De bedoeling van dit soort publicaties is de geloofwaardigheid van de Bijbel te ondermijnen. Het is relatief gemakkelijk om zulke leugenachtige verhalen te verkondigen. Een onderzoek naar Salibi’s beweringen is namelijk onmogelijk, want in het door hem genoemde gebied, mag geen enkele buitenlander zich vertonen of onderzoek doen.

En zo zijn er vele voorbeelden dat het rijk van de duisternis geen product is van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid,  net als Gods onfeilbare Woord. Satan’s volgelingen worden verteerd door een gloeiende haat jegens Gods volk en zij die Jezus liefhebben en vormen een steeds groter wordende macht die om Satan te gerieven, de wereld in cyclus van geweld zullen storten. Historici loochenen Israël’s geschiedenis en hun recht van bestaan. Kinderen leren op scholen dat Israël een bezettende macht is en een buitenlands koloniaal plantaat. Velen stappen zonder ook maar iets te onderzoeken, mee op de leugenkar en helpen de leugen tot waarheid om te smelten.

Israël is één van de wonderlijkste verschijnselen in Gods geschiedenis. Wat God gedaan heeft aan dat volk, voor dat volk, en door dat volk, heeft meer dan enige andere factor in de geschiedenis er toe bijgedragen om de mens van het bestaan van een persoonlijke God bewust te maken en te leren hoe de mens met Hem in contact kan komen.

De Joden hebben Jezus niet van zijn ware identiteit beroofd, dat hebben christenen gedaan die Hem niet erkend hebben als de Joodse Messias. Het mag duidelijk zijn dat Jezus meer bij de Joden hoort dan bij de christenen. Hij was ook geen moslim zoals de islamieten beweren. Jezus, is niet zoals de christenen Hem uitbeelden. Hij werd niet geboren als een Romein of een Griek. Hij werd geboren als Jood. De christelijke wereld heeft indertijd de Joodse Messias afgewezen en in sommige gevallen gebeurt dat nog steeds. De kerk heeft door de eeuwen heen geprobeerd om Jezus te scheiden van het Joodse volk en van Hem de Redder van de kerk te maken. Eeuwenlang zijn de Joodse broeders en zusters van Jezus vervolgd en de dood ingejaagd door een duivelse christelijke moordmachine. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. (Mattheus 1:21) Hij zou in de eerste plaats het Joodse volk redden van hun zonden. Dit zei een engel uit de hemel. Het heil is uit de Joden. Hoewel de Joden het zich niet bewust zijn en terwijl de Arabieren, de Palestijnen en de christenen graag hun invloed willen laten gelden over de mensen en allemaal denken, dat zij het heil op aarde gebracht hebben en de heilsstaat op aarde moeten stichten, heeft de Here Jezus Zelf gezegd, dat het heil van God alleen uit de Joden is.

 

Het Joodse volk was voor wat de tijd betreft, het eerste volk dat gered werd. Maar het is ook het belangrijkste volk dat gered is. Israël is in Gods ogen het belangrijkste volk op aarde! Het is Zijn zoon, Zijn oogappel. Zo was het in de eerste plaats voor het Joodse volk dat de Here Jezus opstond uit de dood en niet voor de kerk. Hij was juist voor hen gestorven en Hij stond juist voor hen op uit de dood. Zo werd juist voor het Joodse volk Gods zegen openbaar. God zegende hen door de Here Jezus voor hen te laten sterven en voor hen uit de dood te laten opstaan. God bekommert Zich nog steeds om Israël.

 

Om het Joodse volk te kunnen redden, zegt Hebreeën 2:17, werd Hij in alles gelijk gemaakt aan de mensen van Zijn eigen volk, het Joodse volk. Hij zag er niet slechts uit als een Jood, Hij droeg niet alleen Joodse kleding, Hij sprak niet alleen hun taal, Hij was echt één van hen! Hij werd niet alleen een mens op aarde, Hij werd een Joodse man op aarde. Hij werd ook de Hogepriester tussen Israël en God. Hij was Hogepriester van Zijn volk en bewerkte zo verzoening voor de zonden van het Joodse volk. Hij is degene die op de Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen binnengaat om daar verzoening te bewerken voor het gehele volk en in eerste instantie niet voor niet-Joden! De boodschap van het evangelie, het goede nieuws, mag dan door de ware christenen als groot nieuws aanvaard zijn, het was een boodschap die eerst voor de Joden bestemd was. “U is heden de Heiland geboren” werd gezegd tegen Joden. Jezus, trok niet de wereld in om in vele landen het evangelie te prediken. Hij bleef in Israël en vertelde het evangelie alleen aan de mensen van Zijn eigen volk.

Omdat God dit volk had uitverkoren om naar het vlees het volk te zijn waaruit Zijn Zoon in deze wereld geboren zou worden, heeft Satan een bijzondere haat tegen de ‘vrouw’ (Israël) en haar ‘kind’ (Jezus). In feite heeft hij een bijzondere haat tegen iedereen die de vrouw of haar kind liefheeft. Satan heeft er alles aan gedaan de geboorte van het kind te voorkomen door te proberen de kinderen van Israël te vernietigen. Zo liet koning Herodus, de belichaming van het Romeinse rijk in Israël, alle jongetjes onder de twee jaar vermoorden.

Sinds de voormalige Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad de Shoah (Holocaust) een mythe heeft genoemd, is hem een heel leger andere dwaalgeesten gevolgd in deze bewering. Vandaag ontkennen ze de Shoah, maar tijdens de Tweede Wereld oorlog waren de Arabische leiders en geestelijken volledig op de hoogte van Hitlers massamoord op het Joodse volk. 

De voormalige Maleisische premier Mahathir Mohammed zei in oktober 2003 op een conferentie waarbij 57 leiders van Islamitische landen aanwezig waren dat de 1.3 miljard moslims zich moeten verenigen om de staat Israël te vernietigen. ,,Joden besturen de wereld middels afgevaardigden. Zij krijgen anderen zo ver om voor hen te vechten en te sterven” aldus Mahamad. De Italiaanse leider Silvio Berlusconi was van plan namens de Europese Unie een scherpe veroordeling te laten horen aan het adres van Mahamad maar zover kwam het niet omdat de Charles de Gaulle naäpende verwaande Franse president Jacques Chirac, gesteund door de Griekse Minister President Costas Simitis dit plan torpedeerden. Frankrijk is jarenlang haantje de voorste geweest dit soort anti-Israëlische uitlatingen te accepteren en zelfs goed te keuren. Maleisische kranten meldden dat Mahamad zijn dank aan Chirac had uitgebracht voor diens begrip voor zijn uitlatingen.

Jacques Chirac hier met zijn grote vriend PLO-aartsterrorist Jasser Arafat

Het ergste is dat de anti-Israël kliek een wereldwijde voedingsbodem vindt bij racisten, fascisten en ander gespuis. Ze doen heel bewust mee met het kweken van Jodenhaat en haat jegens de staat Israël. Leugens worden tot waarheid omgeturnd en overal zijn meelopers te vinden die deze rotzooi voor waarheid verslijten. Als het om het bestaansrecht van Israël gaat kunnen allerlei groepen en zelfs kerken, het plotseling heel goed met elkaar vinden. Historische kennis is ze volkomen vreemd. Het verkrachten van historische feiten blijkt een zeer geliefde bezigheid van velen en ze bieden in ranzigheid tegen elkaar op. Bijbelgetrouwe Gods gelovigen worden voor zionistenvriendjes uitgescholden en ze collaboreren openlijk met het voormalige nazi-regime. Maar het applaus dat ze vandaag oogsten zal slechts van korte duur zijn, want hun nederlaag is reeds ingeluid.

Israël-haters verzinnen de gekste dingen om Israël aan de schandpaal te nagelen. Onwetenden nemen klakkeloos aan wat de kranten schrijven en beschouwen de anti-Israëlische nazi-propaganda als gerechtvaardigd. Maar het waarheidsgehalte  van de vele berichten is ver te zoeken omdat er wordt gesjoemeld met feiten en bronnen. Satan telt inmiddels een enorme schare volgelingen, waarvan velen zonder het te beseffen, meewerken aan de komende chaos die deze wereld spoedig zal overspoelen.

 

De macht die Satan uitoefent is niet alleen een politieke macht, maar ook een religieuze. De komende Wereldkerk is één van Satans lievelingsbroedsels wiens volgelingen hem straks door de antichrist zullen aanbidden. Steeds luider klinkt de oproep uit kerken dat christenen niet langer moeten investeren in bedrijven die handel drijven met Israël.  Figuren als Jimmy Carter en Desmond Tutu, vergelijken Israël met het ‘voormalige’ Zuid –Afrikaanse apartheidsregiem, vanwege wat zij de Israëlische nederzettingen politiek noemen. Dat Zuid –Afrika er een nieuw apartheidsregiem voor in de plaats heeft gekregen dat blanken en christenen tegenwerkt en discrimineerd, wordt in deze kringen dood gezwegen. Wat de Bijbel vertelt over Israël’s recht op het land lijkt volledig van de kansel verdwenen. Zelfingenomen theologen beweren dat de steun van de Bijbelgetrouwe christenen aan Israël, gebaseerd is op een foutieve uitleg van de Bijbel.Het is duidelijk dat dit soort figuren Jezus hebben ontdaan van zijn volk en van de prediking van de profeten. Zij hebben een andere Jezus, een andere Bijbel en een andere visie op de weg van God in de heilsgeschiedenis. Het gaat om een christendom dat is uitgehold en van de God van Israël iemand anders heeft gemaakt. God spot daar niet alleen mee, het heeft ook zijn gramschap opgewekt.

 

Theoloog Bernhard Reitsma besmet met het anti-Israël virus

 

In het boek “Wie is onze God”,  schrijft  theoloog Bernhard Reitsma dat onvoorwaardelijke steun aan Israël de kansen voor het evangelie schaadt. De man blijkt volledig besmet met het anti-Israël virus want hij schrijft openlijk dat Israël zich meester heeft gemaakt van het land van de Arabieren, alsof er geen Bijbelteksten bestaan waarin Israëls recht op het land door de Here God onder ede is vastgelegd. Dit soort figuren dragen niets meer bij aan het verkondigen van de waarheid maar aan de teloorgang van Gods onfeilbare woord. Uit een gepresenteerd onderzoek van godsdienstsocioloog Hijme Stoffels van de Vrije Universiteit blijkt dat één op de zes predikanten niet weet of er een God of hogere macht bestaat of gelooft er zelfs helemaal niet in. Het onderzoek is in opdracht van het Ikon verricht onder de bij de omroep aangesloten kerken. Ruim achthonderd voorgangers werd gevraagd naar hun godsbeeld. De verschillen tussen de kerken zijn trouwens erg groot. Voorgangers van het Leger des Heils en de Gereformeerde Bond twijfelen helemaal niet aan het bestaan van God terwijl 42 procent van Remonstrantse Broederschap zegt te twijfelen.

 

Allen die het opnemen tegen de God van Israël, vertegenwoordigen Satan die het onzinnige waagstuk beproeft de Here der Heerscharen van Zijn voetstuk te stoten. Velen maken het hem mogelijk grote schreden voorwaarts te doen tot het bereiken van zijn doel en volvoering van zijn plannen. De draak wordt in het boek Openbaring als een wanstaltig wezen afgeschilderd. Hij heeft zeven koppen zijn kleur is rossig, hij heeft tien horens en op zijn koppen draagt hij kronen. Het rossige duidt op bloed, vuur en dood. Deze draak zal zich straks incarneren in de antichrist het beest uit de zee. Dat beest is naar het beeld en de gelijkenis van de draak.

 

In de kerken van onze wereld is een toename te zien van leiders die Gods Woord in twijfel trekken of zelfs voor een deel verwerpen. Ze dromen ervan, dat spoedig de grote eenheidskerk (Wereldkerk) de godsdienstvrede wereldwijd zal brengen –ook wanneer Gods Woord iets heel anders zegt. Bekende theologen verwerpen de historische waarheden van de Bijbel en ontkennen zaken die juist volgens Jezus van vitaal belang zijn voor het ware geloof. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. ,,De Bijbelse taal is van poëtische aard en daagt ons uit onze fantasie royaal te gebruiken” zo zegt men.

 

Diverse ‘bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Men noemt de erfzonde een prenatale misvorming, een geërfd mankement dat snel en voorgoed uit de Bijbel dient te verdwijnen. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

In de rede van Jezus tegen de schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Vandaag staan ze op de kansel en bewerken ze de kerk van binnenuit. Het zijn werktuigen geworden in de handen van satan, de leugenaar, verleider, en na-aper, die zich voordoet als een engel des lichts. De toehoorders zijn over het algemeen een gemakkelijke prooi voor de dwaalgeesten omdat ze meestal in hoog aanzien staan.  Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie. Predikers als deze hebben de gevoelens van de gelovigen soms onvoorstelbaar geschokt met hun godslasterlijke uitspraken. ,,Dwazen denken: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt,”(Psalm 14:1).Wanneer theologen die de wonderbare geboorte van Jezus loochenen, alsook Zijn wonderen en Zijn opstanding, de volgende generatie predikanten moeten opleiden, dan blijft er straks niet veel meer over van Gods Woord. Zij geven de richting aan naar de komende Wereldkerk die volledig ten dienste zal komen te staan van antichrist. In feite geven zij aan dat miljoenen christenen eeuwenlang hebben geloofd in zaken die niet waar zijn. Deze dwaling zal hen nog ernstig opbreken want de Here laat Zich niet bespotten want Hij zal tot hen spreken in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid. (Psalm 2).

Nico ter Linden noemt de verhalen van Jezus voor het merendeel legende

Er zijn theologen die beweren dat men de Bijbel niet als leek kan lezen, daar heeft men ‘bijbelwetenschappers’ bij nodig. Het is niet alleen in het buitenland dat theologen aan het dwalen zijn geslagen, want in Nederland is dat niet anders.  Volgens de op 30 januari 2018 overleden Nico ter Linden, is de mens zoekende, ze eten her en der uit de muur, hindoeïsme, boeddhisme, New Age, etc. De mens zit volgens hem met levensvragen zoals, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en wat heeft het leven voor zin? De kerk heeft dit soort vragen eeuwenlang met Bijbelse teksten beantwoord als gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden, maar die puur symbolisch moeten worden gezien. Ter Linden noemt Jezus wel een historische figuur maar de verhalen over hem zijn voor het merendeel legende. In zijn boek: “Het verhaal gaat…” worden de wonderen van de Here Jezus als Godswonderen door hem verworpen. Zo is de Here Jezus gewoon uit een vader en moeder, Jozef en Maria geboren, maar werd Hij al gauw de Zoon van God genoemd. Wie z’n normale verstand gebruikt weet, dat Jozef zijn aardse vader was… aldus Ter Linde.

Harry Kuitert gelooft niet in de wederopstanding van Jezus.

Wat de schriftuitleg betreft zit deze figuur op dezelfde lijn als de op 8 september 2017 overleden  Harry M.Kuitert, die na zijn vele Bijbelkritische boeken tot de slotsom gekomen is, dat God helemaal niet bestaat, maar dat de Heer der Heerscharen een product van het menselijk denken is geworden. Die idiote vondst is de vrucht van jaren lang redeneren over God. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken.

Harry Kuitert

De Bijbel is Gods openbaring en een ieder die deze woorden loochent, verkondigt dwaalleringen. Kuitert blijk daar ook een meester in te zijn. Volgens hem dient men de getuigenissen van de apostelen over de opstanding van Jezus niet serieus te nemen. ,,Deze opstanding is geen historische gebeurtenis van het weer levend worden van een lijk, maar slechts een visioen” aldus Kuitert. De Hemelvaart van Jezus ziet hij ook al niet zitten. Kuitert is van mening dat zij die in Jezus geloven, zeker niet horen bij de sociale toplaag in de samenleving. Die mensen moeten Jezus erbij hebben zoals een kind zijn teddybeer mee naar bed moet, anders kan het niet rustig slapen. Het zijn mensen die nog niet over hun kinderangsten heen zijn. Onder de elite in het Westen is het goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de Levende God van Israël, in twijfel trekt. Daar score je tegenwoordig punten mee! Kuitert zegt te geloven dat er nog weinig mensen zijn die deze gebeurtenis van de opstanding als echt  beschouwen. De grenzeloze arrogantie druipt ervan af. Het hele verhaal van de schepping zoals beschreven in Genesis 1 en 2, is volgens hem ook niet waar. Adam en Eva hebben nooit geleefd en er heeft derhalve ook geen zondeval plaatsgevonden. Tenslotte, kan volgens hem, ook Lucas op de lijst van bedriegers worden bijgeschreven. Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Menig Bijbelgetrouw gelovige vraagt zich in verbijstering af waar het met de kerk naar toe moet met deze dwaalgeesten aan het roer? Kuitert is zelf van mening dat hij op de goede weg is omdat hij daarvan een bevestiging heeft ontvangen. Dit kwam uit de mond van een drietal onbekende mannen in donkere kostuums die  bij hem aan de deur waren verschenen. Hij kende ze niet maar ze deden hem denken aan de drie mannen die Abraham op bezoek kreeg toen hij voor zijn tent zat in Mamre en te horen kreeg dat Sara een zoon zou baren. (Genesis 18:1-2) De drie mannen stimuleerden Kuitert krachtig om door te gaan op zijn ingeslagen weg. Kuitert suggereert dat hij drie engelen Gods aan zijn deur heeft gehad. Maar engelen die hem aanmoedigen door te gaan met het afbreken van Gods Woord, zijn geen engelen Gods, maar demonen, werktuigen van Satan. Deze figuren duiken overal op aarde op om mensen te beïnvloeden. In de Ufologie noemt men deze wezens “The Man in black”. In het boek “De holle diamant/ het grote debat over new age” van Maurits Schmidt, 1998, staat een verslag van een interview van Schmidt met Kuitert. Kuitert verklaart het joods-christelijk hemelsgeloof te zien als een typisch kinderlijke vorm van hiernamaalsgeloof. Als typisch kinderlijke uitdrukking van de opvatting dat het met de dood niet afgelopen is.

Al jaren worstelt Kuitert met de vraag hoe het kan dat het kwaad in de wereld bestaat, terwijl God toch Zijn schepping bestiert en regeert. Volgens hem heeft God ook Zijn duistere kanten want er zijn teveel Rwanda’s in de wereld. Kuitert: ,,ik reken af met de voorstelling van God als persoon, als een wezen dat voor zichzelf en op zichzelf bestaat en inzetbaar is op wens of gebed. God is niet de “Grote Ritselaar” die helpt in nood. Dat godsbegrip van een door de mens gepromoveerde heilsgod, die zijn vazallen privileges verleend, moet uitgezuiverd worden.”Wie Kuitert zijn boeken leest komt al gauw tot de conclusie dat hij nooit iets heeft gehad met het Bijbelse geloof, dat een ‘gave’Gods is. Dat is aan hem voorbijgegaan.

Klaas Hendrikse: ‘Geloven in een God die niet bestaat’

Kuitert schreef ook het voorwoord in het boek van de op 28 juni 2018 op 70 jarige leeftijd overleden Klaas Hendrikse “Geloven in een God die niet bestaat”. De boodschap van Hendrikse is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Het uitgangspunt van Hendrikse is dat God niet bestaat en dat de Bijbel is verzonnen. Er werden van het boek ruim 35.000 exemplaren verkocht.  Zijn opmerkingen in het boek zorgden voor veel ophef. Later schreef hij ook het boek God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Hendrikse vat het verhaal van Jezus op als een mythe. Ook zet hij vraagtekens bij alle verhalen, die in de evangeliën staan omschreven. Jezus zou van oorsprong een heidense mythologische figuur zijn die werd gekoppeld aan de historische persoon Jezus van Nazareth. Dat is te vinden op verschillende plaatsen in zijn boek, onder andere op blz.122: ,,Ook de Bijbel is een boek met verzonnen verhalen. De Mozes van de Bijbel bestaat alleen maar in de Bijbel. Niet als historische, maar als mythologische figuur.Alles is verbeelding!” Hij gelooft niet in de opstanding van Jezus, ondanks dat daar voldoende aanwijzingen voor zijn.

Ook beweert hij dat de God van de Bijbel oorspronkelijk een afgod was, die de Israëlieten hebben overgenomen uit de Babylonische afgodenwereld en tot hun enige God hebben gemaakt. Zo “is God begonnen met ‘bestaan’.” De God van de Bijbel bestaat dan ook alleen in de gedachten van de mensen, zo meent hij. Ook hadden de Israëlieten indertijd kunnen kiezen tussen een mannelijke god en een vrouwelijke god. Ze kozen voor een mannelijke god. Ze vergaten echter- volgens Hendrikse- dat die god oorspronkelijk een vrouw had. Nu lieten de Israëlieten hun God scheiden en voortaan celibatair leven, wat hij dan vóór die tijd niet gedaan had. Vóór die tijd was hij gewoon als een mens geweest en had hij als echtgenoot geleefd. Ook zegt hij: Dood is dood. Dat zegt hij letterlijk op blz.171. En twee bladzijden verder: ,,naar mijn overtuiging is de dood het definitieve einde van het leven…Dat het op een andere manier zou doorgaan, is zo mooi  dat het alleen maar verzonnen kan zijn. Jezus was en bleef dood… dat er later van is gemaakt dat hij na zijn dood weer op aarde zou hebben rondgelopen, is een verhaal waar de bijbelschrijvers zelf niets van zouden hebben begrepen.”

De Bijbel zegt: Hij is de enig ware en levende God, die met geen mens noch met ;één of andere afgod te vergelijken is. Hij is zover boven de mens en het menselijk verstand verheven, dat de mens geen voorstelling van Hem kan maken en Hem ook niet kunnen uitbeelden of begrijpen.

Voor Hendrikse is de overtuiging dat God niet bestaat zelfs een voorwaarde om het beroep van predikant te kunnen uitoefenen. In zijn boek schept hij orde in de spraakverwarring rond termen als bestaan, atheïsme, geloven en God. Met de Bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: ,,God bestáát niet, maar trekt mee met mensen die onderweg zijn.” Zonder mensen is God nergens. ,,Geloven in een God die niet bestaat, blijkt niet alleen echt te kunnen, maar bij nadere beschouwing zelfs het sterkst gefundeerde geloof te zijn.” Hendrikse beweert o.a. dat er pas sprake was van God toen Mozes naar de Farao ging en niet daarvoor. Door het handelen van Mozes werd God pas zichtbaar. In mijn Bijbel sprak God een paar honderd jaar eerder ook al tot Abraham.

Genesis 12:1-2-3-4 “De Here nu zeide tot Abram; Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.”

 

Het kan zijn dat Hendrikse deze Bijbeltekst over het hoofd heeft gezien!!! Volgens onderzoek van de IKON hebben 1 op de 6 predikanten dezelfde mening als Hendrikse. Veel christenen riepen om zijn aftreden maar daar trok Hendrikse zich niets van aan.

Anne van der Meiden

Een andere Nederlander die zijn  geloof in de uitverkoop lijkt te hebben gedaan is Prof. Anne van der Meiden. Dominee van der Meiden was op 14 september 2007 aanwezig op de viering van het 250-jarig bestaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden in de Grote Kerk in Den Haag. Deze orde organiseerde ter gelegenheid van deze viering het symposium ‘Religie van de toekomst in Nederland’. Vijf gerenommeerde vertegenwoordigers van grote religieuze stromingen in Nederland waren uitgenodigd om hun toekomstverwachtingen aangaande interreligieuze communicatie voor het voetlicht te brengen. Sprekers waren onder andere Iman Abdoelwahid van Bommel,  rabbijn Abraham Soetendorp, priester dr. Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland en Anne van der Meiden.Van der Meiden zei te hopen dat er een nieuwe religie zou ontstaan, waarvan de kenmerken niet langer zouden worden bepaald door Koran, Bijbel of Thora. In plaats daarvan zou ieder individu de vrijheid moeten hebben zelf deze nieuwe religie inhoud te geven.  Van der Meiden gaf er blijk van zijn protestantse geloof in de uitverkoop te hebben gedaan en de autoriteit van de Heilige Schrift niet langer te laten prevaleren boven zijn eigen gedachten, voorkeuren en opvattingen. Bij de  overwegend maçonnieke toehoorders oogstte van der Meiden met zijn betoog luid applaus. Van der Meiden is blijkens het vrijmetselaarsblad Thoth,  niet alleen vrijzinnig, maar ook “een gevierd spreker in de kringen van Odd Fellows en vrijmetselaren”.

 

Jan van Friesland noemt Jezus de Romeinse keizer Julius Caesar

 

,,Als mensen willen geloven dat Jezus over het water heeft gelopen is dat hun goed recht”, aldus  Jan van Friesland in de documentaire Het evangelie van Caesar. Volgens deze figuur is het historisch nooit aangetoond dat Jezus als kindje in Bethlehem is geboren. Nee! ,,Jezus was in werkelijkheid de Romeinse keizer Julius Caesar. Van Friesland beweert dat de geboortegeschiedenis van Jezus teruggaat op het leven van Caesar. Caesar had namelijk een adoptiezoon die ook Julius Caesar heette. Later werd dat keizer Augustus. Deze jongen werd geboren in een voorraadschuur in de buurt van Rome. Dat verhaal doet volgens van Friesland erg denken aan de geboorte van Jezus. In de befaamde stal van Jezus stonden een os, ezel en een steenbok. Dat zijn alle drie symbolen van keizer Augustus’ aldus Van Friesland die de documentaire met de VARA heeft gemaakt.

 

Jan van Friesland

 

Van Friesland: ,,het was in het oude Rome gebruikelijk dat een overleden heerser aan het volk werd getoond. Dat deden ze door een wassen kopje te maken van het dode lichaam. Die werd vervolgens opgehangen aan een propaeum. Volgens Francesco Carotta (een Italiaanse ingenieur en taalkundige) is de wasfiguur van de vermoorde Caesar, die tijdens zijn eredienst aan het volk werd getoond, de voorloper van het verhaal van de gekruisigde Jezus.” Volgens Van Friesland heeft het hele evangelie zich dus feitelijk in Rome afgespeeld. Het verhaal is vervolgens door de veteranen van Caesar meegenomen naar de Romeinse koloniën in ‘Palestina’ en is daar een eigen leven gaan leiden.

 

Het daadwerkelijke lijden van Caesar is uiteindelijk het fictieve lijden van Jezus geworden. De genoemde Francesco Carotta heeft een computerprogramma gemaakt waarmee je teksten automatisch kan vertalen en archiveren. Op die manier kwam hij de grote overeenkomsten tussen de teksten over Jezus en Caesar op het spoor. Hij zag een patroon, verkocht zijn bedrijf en doet nu al twintig jaar onderzoek. WOW!!! Op basis van deze informatie heeft Van Friesland deze documentaire gemaakt. Volgens Van Friesland is het beeld van Michelangelo met de wenende Maria en de dode Jezus op haar schoot in de Sint Pieter uiteindelijk teruggaat naar Caesars vrouw die haar dode man op schoot neemt. Caesar’s  bestaan kunnen we archeologisch aantonen, dat van Jezus niet, aldus Van Friesland.

Het is satan die met alle middelen probeert het bestaan van de Here Jezus als één grote leugen voor te stellen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. Maar Here Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt. Veel christenen raken ontmoedigd en moedeloos van al die aanvallen, juist ook doordat de media enorm veel aandacht schenken aan deze dwaalgeesten. Ontmoedigd ook doordat de media verzuimen evenveel ruimte vrij te maken voor het weerwoord van Bijbelgetrouwe christenen. Kennelijk achten de genoemde theologen in Nederland de tijd rijp om voorgoed af te rekenen met “De Waarheid”. Als een vloedgolf overspoelen ze Gods onfeilbare Woord en maken het belachelijk. Figuren als Ter Linden, Kuitert c.s, volgen dezelfde listige methode als satan. Het is verbijsterend te  moeten constateren, dat deze woordenkramers zoals de Bijbel hen noemt, bij hun frontale aanslagen op de betrouwbaarheid van de Bijbel, nauwelijks op weerstand stuiten, ergo, ze velen meeslepen naar de rand van de afgrond. Achter sommige leringen zitten demonische machten. Valse leraren worden op een bepaalde manier ook geïnspireerd.

De laatste kerk in het tijdperk van de Kerk staat bekend als de kerk van Laodicéa. Deze kerk wordt gevormd door de wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de hen zeer gewaardeerde theologen,  het inzicht in Gods doel verloren heeft. Het boek Openbaring beschrijft deze kerk als koud noch heet.

Openbaring 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. Demonen zijn hierin aan het werk en, listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. Noch de persoonlijke trouw en toewijding van sommige herders in deze kerk  noch de genezingen, tongen en profetieën etc.is de geest van God, maar een valse geest. De leiders  verzwakken het christendom van binnenuit, maar leiden nog wel nieuwe predikanten op aan de universiteiten. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten. De kerk is nog niet helemaal dood, maar daar scheelt al niet veel meer aan. En zo gaat de kerk van het einde, op weg om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten.

Wereldkerk

Waakzame Bijbelgetrouwe christenen moeten zich op de hoogte stellen van de uitspraken van deze dwaalgeesten, en zich niet laten verleiden. Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger, er is wat dat betreft niets veranderd. De mens moet Zijn beloften niet vergeten maar ook Zijn waarschuwingen niet. Jezus maakt ons duidelijk dat wij op onze hoede moeten zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van satan zijn ingeslagen. De Bijbel is het eeuwige woord van God, dat geborgen moet zijn in ons hart. De mens kan nog steeds bij Hem terecht en Hem aanroepen. Satan wil niets liever dan dat mensen zich bezig houden met het afbreken van Gods Woord. De mens die nog niet onder invloed van dwaalgeesten staat weet dat God Almachtig en Oneindig is. Alles wat God heeft gedaan is te groot voor ons mensen het te begrijpen.

God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt, de dwalende schriftgeleerden en de kerk die zij vertegenwoordigen, zijn daar een voorbeeld van. Voor schriftgeleerde kan men opgeleid worden, maar Geloof is iets heel anders. De wereld is niet door wijsheid tot kennis van God gekomen maar door geloof in Zijn Woord.Wie zijn hoogmoed laat varen en zichzelf gering acht als een kind, die is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen.Als de storm van de verleiders over de aarde is getrokken, zal de antichrist verschijnen en de macht op aarde overnemen. Mensen die het gevoel hebben door afvallige theologen te zijn verleid, doen er goed aan terug te keren in de veilige armen van Jezus.

Theologen die verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij hun antibijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Zij nemen de vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Deze dwaalgeesten brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende schriftgeleerden. Het verraderlijke is nog dat ze bij miljoenen christenen doorgaan voor vrome gelovigen. Maar hoe zei Matthéüs dat ook alweer?

Matthéüs 7:22-23 “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

In werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord en heeft satan bezit van ze genomen. Jezus herinnert de mens eraan dat alleen de gemeente van Philadelphia, de enige van de zeven gemeenten Gods Woord krachtig is blijven verdedigen.

Openbaring 3:10-11 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

De Bijbel leert dat God een dwaling stuurt  naar mensen die de waarheid van de schrift ontkennen en bestrijden. De valse leraren hebben het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich gelaten. Steeds meer kerkleiders scharen zich achter het streven voor de oprichting van een Wereldkerk.  Ze hebben een keuze gemaakt tegen God en zijn handlangers van satan geworden. En zo zijn er vele predikers die zich voordoen als Godgeleerden, maar spreken als de draak. Johannes zegt het zo;

1 Johannes 2:19 “Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn…”

Mede door toedoen van genoemde dwaalgeesten leven vele ‘christenen’ in volledige onwetendheid over Gods plannen met onze aarde en over de ware bedoeling van het Koninkrijk van God.

De aanstaande Wereldkerk heeft niets meer van doen met de ware Gemeente van Jezus Christus. Deze kerk zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar ze zullen ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven. Vele kerkleiders doen zich voor als dienaren van de Bijbelse God maar misleiden miljoenen gelovigen en leggen hen neer aan de voeten van satan. Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar het mond uiteindelijk uit in de anti-God ‘Wereldkerk’. De leiders van de drie monotheïstische godsdiensten in Jeruzalem -jodendom, christendom en islam -zijn bezig met de oprichting van een Raad voor Religieus Leiderschap. De raad is ontstaan na de interreligieuze conferentie in Alexandrië in 2002. De leiders van de drie godsdiensten verklaarden te streven naar ,,rechtvaardige vrede die leidt tot verzoening in Jeruzalem en het Heilige Land.” Satan heeft straks in de Wereldkerk een machtige helper om zijn plannen ten uitvoer te brengen. De Here Jezus heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Satan werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten.

De Israëlische opperrabbijn Yona Metzger heeft zich uitgesproken voor de oprichting van een wereldorganisatie waarbij alle religies zijn aangesloten, naar het voorbeeld van de Verenigde Naties. Metzger hield zijn pleidooi tijdens een conferentie voor imams en rabbijnen in de Spaanse plaats Sevilla. ,,Een VN van religieuze groeperingen kan de kloof tussen de godsdiensten dichten en ook helpen diplomatieke bruggen te slaan” aldus de opperrabbijn. Volgens de Britse omroep BBC kreeg Metzger brede steun voor zijn voorstel. Op de conferentie verklaarden de Joodse en de moslimvertegenwoordigers verder dat de wereld zich in een crisis bevindt. Het wordt volgens hen tijd om opnieuw te werken aan gerechtigheid, respect en vrede.

 

Yona Metzger

De huidige ontwikkelingen gaan geheel naar satans wens. Tijdens de regeerperiode van de antichrist zal de gedachte aan God praktisch geheel verdwenen zijn. De volgelingen van de antichrist zullen zeggen;  ,,Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen hem voeren?” Het beest gaat fel te keer tegen alles wat van God komt. Satan is de boze geest die zich achter deze dictator verbergt. ,,En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie.”(Openbaring 13:7) Hij gaat verwoed tekeer tegen de gelovigen die nog op aarde zijn, enerzijds hen die tot Israël behoren, en die voorgesteld worden in de vrouw maar anderzijds ook hen die behoren tot alle volken. Hij zal Jezus imiteren en vrede aanbieden, maar hij is net zo vals als zijn vrede. De enige reden dat deze wereld nog in stand gehouden wordt, is dat allen die de reddende hand grijpen, nog ‘geoogst’ moeten worden.

Een van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Hij is de grootste imitator aller tijden. Jezus zei over Satan: ,,Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.  Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen” ( Johannes 8:44). Vanaf de tijd in het Paradijs tot aan Armageddon woedt er een oorlog van satan tegen allen die de Bijbelse God lief hebben, de kinderen van Israël en de ware Gods gelovigen uit de volken.  

Er ontwikkelt zich een machtige alliantie van kwaad dat thans de wereld overspoelt. De mensheid heeft te maken met wereldleiders, met wereldkerken, met de islam en met andere valse religies. De ware Godsgelovigen zijn degenen die satan zijn rijk betwisten. Straks zal de heerschappij van satan zijn volle omvang krijgen. Hij stelt alles in het werk om op aarde de totale heerschappij te vestigen opdat hij door een ieder aanbeden zal worden. Grote aantallen aardbewoners zijn inmiddels al enthousiaste volgelingen van hem geworden. Bijbelwetenschappers beweren dat er van alles mis is met de Bijbel. Er staan, zeggen zij, bijvoorbeeld ongeloofwaardige verhalen in. Het boek bevat allerlei ongerijmdheden en de selectie van de Bijbelboeken noemt men uiterst aanvechtbaar. Schriftgeleerden vervangen opzettelijk de waarheid door de leugen. Ze houden zich bezig met schandalige godslasteringen, flirten met wijsbegeerte en wereldgeesten en stevenen af op volledige afbraak van de Bijbel. Van aanvallers op valse leraren, zijn het zelf valse leraren geworden.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen, geheel in stijl met wat de valse kerk propageert en de hoer van Babylon die in de laatste dagen zal optreden. Babel of Babylon staat in de Bijbel symbool voor opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon. Een groot aantal heren op de kansel zijn in toenemende mate hun geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Met name de Here Jezus moet het ontgelden. Historici en heel wat theologen houden al jaren staande dat Jezus niet uit een maagd geboren is. Puttend uit onduidelijke bronnen verwijzen zij de engelen, de ster van Bethlehem en de kindermoord van Herodus naar het rijk der fabelen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de bijbelschrijvers.

John Dominic Crossan schetst de mens Jezus als een socratisch filosoof

De Amerikaanse hoogleraar bijbelse geschiedenis John Dominic Crossan schetst de mens Jezus als een socratisch filosoof, die stem gaf aan misdeelden en het koninkrijk Gods predikte onder de grootste verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Crossan gelooft wel dat Jezus als Joodse rebel aan het kruis is gespijkerd, maar niet dat Hij uit de dood is opgestaan. Hij houdt het voor aannemelijk dat zijn lichaam voor de honden is geworpen. Crossan behoort in Amerika tot de Jezus Seminar, een groep van tientallen wetenschappers die al jaren bezig zijn het evangelie aan historisch onderzoek te onderwerpen. Vandaag zijn er naar schatting 100 miljoen Amerikaanse kerkmensen die nauwelijks iets weten over de Bijbelse profetieën. Het wordt hen door de heren herders onthouden. Maar dat gebeurt natuurlijk niet alleen in de Verenigde Staten. De consequentie is dat deze gelovigen geen flauwe notie hebben van Gods plannen met Israël en de wereld. Zij hebben geen idee van de Bijbelse profetieën over Israël, Rusland, China, Iran, Syrië etc. Ook weten zij nauwelijks iets over de rol die Europa zal spelen in de eindtijd profetieën. De kerk lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een geest van hoogmoed, aanzien en rijkdom. Veel kerken blijken in een geestelijk vervalproces te zijn geraakt. Zij banen niet meer de weg voor de komst van de Ware Christus, maar voor de komst van de antichrist. De Bijbelse beginselen worden prijsgegeven en hebben plaats gemaakt voor dwaalleringen waardoor miljoenen christenen worden misleid. Men bouwt driftig aan een Wereldkerk waar geen plaats meer is voor de Heer der Heerscharen, de Bijbelse God.

Jesaja 32:5-7 “Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van afval tegen de Here; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een dronk aan de dorstige. En de listen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen door leugentaal in het verderf te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht pleit.”

Als een vloedgolf overspoelt de afval de Bijbelse waarheden. Babylon maakt zich op en vult haar beker. De mens heeft satan boven God verkozen. Straks installeert hij een man die al zijn duistere plannen zal uitvoeren.  De antichrist is de directe vertegenwoordiger van satan op aarde, het menselijk instrument dat satans helse macht op aarde zal vestigen.

 

Het beest uit de zee.Openbaring 13.

 

Spoedig zal satan openlijk erkend worden als de god van deze eeuw.  De mens zal zich voor de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen. Er bestaat een objectieve Autoriteit, de Soevereine Bijbelse God, Schepper van het Universum. Hij heeft Zijn Autoriteit en Zijn plannen door Zijn Woord aan de mensheid overgedragen. Maar net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis.

Ondanks Gods Autoriteit aanbidden miljoenen mensen valse goden, creaties van satan en ontkennen ze de ene echte waarheid die ons vrij kan zetten. Men heeft de deur opengezet voor het modernisme, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. De verzoening wordt aangevochten of volledig ontkend. Het zal er toe leiden dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem er uit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is koud, een kerk zonder Jezus, een kerk die zal worden geleid door wolven in schaapskleren en zal samengaan met andere godsdiensten. De Bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de de Bijbel de afval  wordt genoemd. Uit die afval zal de komende valse Wereldkerk  ontstaan. De mensen zullen wel religieus zijn maar zullen dwaalgeesten volgen, die de waarheid van Gods Woord zullen ondermijnen. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen.

De Bijbel zegt dus dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof. Dat zal zo massaal gebeuren dat de Bijbel dit de afval noemt. De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de terugkomst van Jezus. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken heten te zijn. In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder.

Jesaja 56:9-10-11 “Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud! De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn als stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiding; zij zijn herders die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.”

Er is geen redding mogelijk buiten Jezus Christus. Alle mensen zijn zondaars en zijn veroordeeld onder het rechtvaardige oordeel van God. De enige weg om te ontkomen is door persoonlijk geloof in Jezus en het bloed dat Hij liet op Golgotha. Noch Mohammed, Boeddha, Krishna, of wie dan ook, zijn in staat eeuwige redding te brengen. De Bijbel maakt duidelijk dat God alle mensen lief heeft, maar dat Hij slechts één weg biedt naar redding en dat is Jezus.

2 Petrus 3: 3 t/m 7 “Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een scht weggelegd, ten vure bewaard tgen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.”

2 Petrus 1: 19 t/m 21 “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”

Volgens 1500 jaar oud boek is Jezus nooit gekruisigd

De Arabische zender Al Arabiya meldde in 2012 dat Jezus een gewoon sterfelijk wezen was en nooit is gekruisigd. Dit naar anleiding van een 1500 jaar oud boek dat in 2000 is gevonden in het gerechtsgebouw in de Turkse hoofdstad Ankara. Dit boek bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. In het boek zou een passage staan die de kern van het christelijk geloof onderuit haalt. “Ik ben vreemd aan alles wat de mensen over mij zeggen en dat ik meer ben dan een man,” zou Jezus hebben gezegd. “Ik ben een man, geboren uit een vrouw en onderworpen aan het oordeel van God, die hier leeft als elk ander mens.”

Volgens dit verhaal is niet Jezus gekruisigd, maar Judas Iskariot. Het boek is geschreven in gouden letters en is gebonden in leer. In het evangelie van Barnabas zou Jezus ook de komst van Mohammed voorspeld hebben. In 1986 verscheen een artikel op de voorpagina van de Turkse krant Türkiye Gazetesi, waarin gesteld werd dat het originele manuscript van het evangelie van Barnabas was gevonden in het oosten van Turkije. Het boek, geschreven in het Aramees, zou in het jaar 48 geschreven zijn door Barnabas. Het evangelie zou door kerken geaccepteerd zijn en werd gebruikt tot het jaar 325, toen het na het Concilie van Nicaea uit de roulatie werd genomen.

De transgender-idioterie neemt inmiddels godslasterlijke vormen aan nu een decaan van de Universiteit van Cambridge beweert dat Jezus namelijk transgender zou kunnen zijn.

Uit Doe zelf normaal. Het is nauwelijks te bevatten hoe Jezus de laatste jaren in diverse boeken als een fabel wordt voorgesteld en nu zelfs tijdens een preek in de kapel van het beroemde en vermaarde Trinity College in Cambridge als een mogelijke transgander wordt aangemerkt. Dr. Michael Banner, de decaan van Trinity College, zei dat een dergelijk standpunt “legitiem” was na een ruzie over een preek van een student uit Cambridge die beweerde dat Christus een “translichaam” had, aldus een bericht in The Telegraph. Tijdens de “werkelijk schokkende” toespraak op de Evensong (gezongen kerkdienst) van 4 december in de Trinity College-kapel, toonde Joshua Heath, een junior research fellow, renaissancistische en middeleeuwse schilderijen van de kruisiging die een zijwond afbeeldden die de gastprediker vergeleek met een vagina.

Het christendom wordt in Europa steeds meer bespot, uitgesloten en belachelijk gemaakt. Regeringspartij D66 spant daarbij de kroon, maar de anderen partijen laten zich ook niet onbetuigd. Respect voor christenen is ver te zoeken. Tijdens de coronacrisis lagen christenen die zich niet lieten vaccineren extra onder vuur. Kerken die tijdens de lockdown volkomen legitiem kerkdiensten hielden, daarbij gewoon gebruik makend van de vrijheid van godsdienst, werden door journalisten vanuit de bosjes bespied en lastiggevallen.

Gelovigen vertelden The Telegraph dat ze “in tranen” waren achtergelaten en zich uitgesloten voelden van de kerk, waarbij een van hen “ketterij” schreeuwde naar de decaan bij het verlaten van de kerk. Tijdens de preek werden drie schilderijen getoond, waaronder het werk Pietà van Jean Malouel uit 1400, waarbij Heath wees op de zijwond van Jezus en het bloed dat naar de lies stroomde. De orde van dienst toonde ook het werk “Christs” uit 1990 van de Franse kunstenaar Henri Maccheroni. Een gemeentelid, dat anoniem wilde blijven, zei in een klachtenbrief tegen dr. Banner: “Ik verliet de dienst in tranen. Je bood aan om daarna met me te praten, maar ik was te bedroefd. Ik minacht het idee dat door een gat in een man te snijden, waardoor hij kan worden gepenetreerd, hij een vrouw kan worden.”

Dat Jezus een transgender met een vagina zou zijn geweest is een schandalige bespotting, een minachting voor het christelijke geloof en een vernedering voor talloze christenen. Er is wereldwijd een toename te zien waarin het christendom veelvuldig belachelijk wordt gemaakt en christenen door met name moslims worden vermoord. De bewering door de decaan van Trinity College zou nooit gedaan zijn over belangrijke heiligen van de Islam, zoals Allah of Mohammed. Dat zou wereldwijd terecht tot grote ophef leiden, ook in de Tweede Kamer. Maar christenen zijn blijkbaar legitieme doelwitten.

God houdt Zijn ogen gericht op de herders, u ziet ze op televisie, de paleizen van kristal zitten vol met schapen, maar worden zij gevoed met het brood des levens? Of worden zij beïnvloedt met van alles en nog wat, maar, waar in geen opgang is tot God. Al deze evangelisten, leren zij de schapen Gods Woord verstaan? Of beperken zij zich tot weer een vroom praatje en worden de gaven voor hen weer binnen gehaald. Ze hebben kennelijk geen idee wat het werk van een goede herder behoort te zijn!

Overige bronnen: Koenig’s International News, 23 april 2006. De antichrist komt Klaus Gerth Novapres ISBN 90-6318-026-8. De komst van Jezus Christus, Ds W. Glashouwer Sr en Huub Verwey, Uitgeverij vander Stoep, ISBN 90-6777-005-1. De dag breekt aan, Lance Lambert, Chai Pers, ISBN 90-73632-01-3 CIP. Arutz-7 Editor, 10 april 2006.Geen uitstel meer, J.W.Embrechts, Uitgeverij Gramma, ISBN 90-326-00-1X. De Heer tegemoet, Hal Lindsey, Novapres, ISBN 90-6318-041-1. Stormwaarschuwing, Billy Graham, Uitgeverij Gideon, ISBN 90-6067-598-3. Herald Sun 6 april 2006. De komende Christus, Rene Pache, Novapres, ISBN 90-245-03280. Op weg naar een nieuwe wereld, Hal Lindsey ,Novapres, ISBN 90-245-0259-4.De totale controle, Wim Malgo Middernachtsroep, ISBN 90-660-3003-9. One Jerusalem 6 april 2006. WorldNetDaily 16 februari en 30 maart 2006. Middle East Newsline, 31 januari 2006. Profetisch Perspectief  Christenen voor Israël, Nummer 9-1997 en nummer 2-1995.Honest Reporting, 6 april 2006.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud