Duizendjarig vrederijk

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 25 april 2012)(Laatste bewerking: 3 december 2015)

 

Het Duizendjarig vrederijk is een onderwerp waarover de meningen nogal uiteenlopen. Er zijn onder christenen meerdere uitleggingen over de betekenis van het Duizendjarig Vrederijk, ook wel millennium genoemd. Anderen hebben zelfs geen idee dat er een Vrederijk komt op aarde terwijl zowel het Oude als het Nieuwe Testament verwijzingen bevatten naar dat komende rijk. Ook zijn er christenen die niet geloven in een duizendjarig rijk (amillennialisme). Volgens de aanhangers van deze visie regeert de Here Jezus nu en zit Hij aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht verheven.

 

Jezus, zegt dat Hij na een periode van verdrukking op aarde terugkomt. Het geloof in het duizendjarig vrederijk richt zich daarom op het naderende Koninkrijk van Jezus op aarde. Dan zal Hij als Vredevorst regeren (Jesaja 9:5-6 en Micha 5: 3-4). De regeringsvorm zal een theocratie zijn onder leding van Messias Jezus, de Koning der Koningen en de Heer der Heren.Alle regeringvormen zoals wij die vandaag kennen, zullen zijn verdwenen. Het Messiaanse vrederijk zal een rustpunt worden voor de volkeren, een verademing voor allen die de Here Jezus lief hebben. Het is een periode waarin de Here Jezus als Messias op de troon van David in Jeruzalem over de gehele aarde zal regeren.

 

Zacharia 14:9En de Here zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

 

De Bijbel maakt duidelijk dat Hij dan met een ijzeren roede zal regeren (Psalm 2:9 en Openbaring 12:5), waaruit blijkt dat de mensen zich niet allemaal vrijwillig aan zijn heerschappij zullen onderwerpen. Wie dat weigert zal geen zegen ontvangen. Velen zullen zich alleen maar noodgedwongen en met afkeer in het hart aan de Here Jezus onderwerpen. Maar niemand zal Hem ongestraft kunnen weerstaan. Zacharia verteld dat er geen regen zal vallen op de volken, die gedurende het vrederijk niet optrekken naar Jeruzalem om zich voor de Koning te buigen (14:16).

 

De wereld zal gaan ervaren hoe God het werkelijk bedoeld heeft, hoe de mensheid behoort te leven in harmonie met zijn Schepper en met elkaar. In die tijd zal alles naar de wil van God zijn. Er zal sprake zijn van een herschepping, van een herstel dat zich geleidelijk aan zal voltrekken. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren (Jesaja 11:9 en Habakuk 2:14).

 

In het Duizendjarig Vrederijk wordt satan gevangen gezet in de bodemloze afgrond. Het doel hiervan is om hem te beletten de mensen nog langer te verleiden. Door satans verleidingen duizend jaar uit te schakelen, maakt God deze wereld klaar voor het alomvattende Vrederijk. De put des afgronds, waar satan in geworpen wordt, is de Abyssos. Letterlijk betekent dit ďbodemloze, onmetelijke diepte, bodemloze putĒ. Hier worden de demonen gevangen gehouden, die bij de vijfde bazuin als een demonisch leger over de wereld worden losgelaten. Zij hebben als koning de engel des afgronds: zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks Apollyon (verderver). Dit de plaats waar satan tijdens het Duizendjarig Vrederijk gebonden zal zijn.

 

Tijdens het Vrederijk zal alles naar de wil van God zijn. Alle volken worden dan opgeroepen de Here te loven en alle natiŽn om Hem te prijzen (Psalm 117). Dan zullen de zachtmoedigen de aarde beŽrven (MatthťŁs 5:5). Jezus verschijnt dan openlijk en zichtbaar voor allen. Zoals Hij ten hemel voer op de wolken, zo zal Hij ook weer terugkeren. Tijdens deze periode zullen de volkeren op aarde worden geregeerd vanuit Jeruzalem. De Bijbelse profeten zeggen dat de volkeren deel zullen hebben aan het vrederijk. Zij zullen onderdanen zijn van de Messias.

 

Jesaja 2:2 t/m5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer lerenÖ

 

De gedenkwaardige woorden: ďZij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessenĒ zijn ook gebeiteld in een granieten gedenksteen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Er staat echter niet bij dat van Sion het woord van de Heer zal uitgaan.

 

Het doel van het Vrederijk is een vervulling van alle beloften aan IsraŽl van herstel, zegen en overvloed. Dan zullen alle vijanden van IsraŽl van het wereldtoneel verdwenen zijn.

 

Voor IsraŽl is een grote rol weggelegd in het Vrederijk. God zal IsraŽl zijn oorspronkelijke taak terug geven en een zendingsvolk bij uitstek worden. Hun Ďvolheidí zal tot uitermate grote zegen zijn van de gehele mensheid. (Rom.11:11-12). Dan zullen ze in de hele wereld het evangelie van het Koninkrijk prediken om het hart van de volken bij de Here Jezus te brengen. IsraŽl is door de kracht van de genade een door de Here gezegend geslacht geworden.

 

Jesaja 65:23Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken zal Ik verhoren.

 

Het is opvallend dat er kerken/christenen zijn die zeggen ,,niets te hebben met IsraŽl.Ē Hun Heiland had er alles mee. Zijn laatste woorden gingen over de toekomst van dit volk. Hij komt terug om IsraŽl te zegenen. Natuurlijk zegent Hij ook de Gemeente. Maar het gaat in dit gedeelte niet over de zegen voor de Gemeente, maar over de zegen voor IsraŽl. Door de profeten van IsraŽl werd geopenbaard dat er een Vrederijk komt waarin IsraŽl een cruciale rol zal spelen. Als uitverkoren volk krijgt IsraŽl de taak het evangelie over de gehele wereld te verkondigen. Daarnaast is er een beloning voor allen die trouw zijn gebleven aan Gods Woord en eveneens samen met Jezus mogen regeren.

 

Er zijn talrijke profetieŽn in het Oude testament, die het Messiaanse rijk beschrijven als een heerlijke en glorieuze periode. Er zal overal vrede heersen.

 

Jesaja 32:1t/m5 Zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht;en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamerlaars zal in staat zijn duidelijk te spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd en de bedrieger niet meer aanziendlijk heten.

 

De profeet EzechiŽl verteld dat er een beek zal stromen vanuit de tempel, oostwaarts naar de Dode Zee en dat het water gezond zal zijn zodat het zal wemelen van levende wezens.

 

EzechiŽl: 47-10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm, het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

 

Ook verteld EzechiŽl dat er aan beide zijden van deze beek vruchtbomen zullen staan, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

 

Woestijnen zullen veranderen in vruchtbare akkers. Gebieden die thans gebukt gaan onder tropische hitte, zullen veranderen in vruchtbare streken. Ook de kou zal verdwijnen. De hele aarde zal vruchtbaar worden.

De Vredevorst zal met alle ziekte afrekenen. Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek (Jesaja 33-24)

Jesaja 65:19 En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige stervenÖ.want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijnÖ

Door de gezegende toestanden zal de levensduur van de mensen zijn als de levensduur van de bomen. Het doet denken aan de leeftijden van de oudvaders van voor de zondvloed zoals Jered (962) Methusalah (969) en Lamech (777).De dood wordt uitgesteld maar niet totaal overwonnen. Uiteindelijk wordt de dood als laatste vijand teniet gedaan (1CorinthiŽrs 15:26). Het zal gaan om een langdurige, vreedzame periode, waarbij ziekte zo goed als zijn uitgebannen. De ogen van blinden worden geopend, de oren van doven worden ontsloten en de lamme zal springen als een hert (Jesaja 35:5-6)

 

De dierenwereld zal in volkomen vrede en harmonie verkeren.

 

Jesaja 11:6-7-8Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zoch nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten als een rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

 

Het duizendjarige rijk zal een tijd van ongekende welvaart zijn. Men zal bouwen, planten, zaaien en oogsten. Er zal een ongekende overvloed zijn in de natuur, de bergen zullen ďdruipen van jonge wijnĒ(Amos 9:13). De woestijn zal bloeien als een roos (Jesaja 35:1-10).

 

Het Duizendjarige vrederijk wordt afgesloten met een laatste grote volkerenopstand in de wereldgeschiedenis tegen Jezus en Jeruzalem, die door de satan georganiseerd zal worden.Nadat de duivel 1000 jaren gebonden is geweest, zal hij weer voor een korte tijd worden losgelaten waarna hij nog ťťn keer de volken van de aarde zal verleiden. De mens heeft immers nog zijn oude natuur en zal zich opnieuw laten verleiden. De mensen zullen opnieuw in staat worden gesteld om een keuze te maken tussen de Here Jezus en satan. (Openbaring 20:7-9). Dit is de allerlaatste opstand van de volken en van satan, want de Heer zal hen allen vernietigen, zoals Hij van tevoren herhaaldelijk heeft beloofd. Geen enkele vijand van God en van Zijn volk- niet ťťn, ook satan en zijn demonen niet- zal aan deze door God aangekondigde vloek ontkomen. Dan zal blijken dat er ondanks de zegeningen van het vrederijk, nog steeds onwilligen zijn die zich tegen God verzetten. Want nadat satan weer is losgelaten blijkt dat er geen sprake is geweest van volledige gehoorzaamheid. Satan mag zich zelfs verheugen in een onverwacht grote aanhang precies zoals voor het begin van het duizendjarig rijk.

 

De volkeren, die satan weet te verleiden, worden aangeduid onder de namen van Gog en Magog. Het gaat hier om legers die opkomen over de volledige breedte der aarde. Deze Gog en Magog zijn niet dezelfde als in EzechiŽl 38-39. De legers van deze Gog worden verslagen op de bergen van IsraŽl en daar ook begraven, terwijl het leger van Gog en Magog uit Openbaring, ogenblikkelijk wordt verteerd door vuur uit de hemel. Bij de eerste Gog wordt Satan niet direct genoemd, bij de laatste Gog is hij de drijvende kracht. Onmiddellijk na de opstand uit Openbaring is er sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, terwijl in EzechiŽl het leven op aarde gewoon door gaat. Er wordt gesproken over een periode van zeven maanden waarin de doden op het slagveld worden opgeruimd en begraven.

 

De wereld zal in vlammen opgaan; hemel en aarde beven (Hebr.12:26-28); de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen (Jesaja 51:6). Een onvoorstelbare wereldcatastrofe waarbij de elementen in vuur versmelten. Dit is het antwoord van de Allerhoogste op de rebellie van de schepselen, de ondergang van de wereld. Als de opstanding uit de doden heeft plaatsgevonden volgt het oordeel bij de grote witte troon. Hij die op de troon zit is niemand anders dan de Here Jezus zelf. Voor de grote witte troon verschijnen alle doden, die bij de laatste algemene opstanding zijn opgestaan, hetzij uit de aarde, hetzij uit de zee. De dood is niet bij machte hen vast te houden. Met deze doden worden alle mensen bedoeld die niet bij een eerdere opstanding werden opgewekt. Zij zullen worden geoordeeld naar hun werken, zoals die in de boeken zijn opgetekend.††

 

De laatste hoofdstukken in het boek Openbaring maken duidelijk dat het duizendjarige rijk zal worden gevolgd door het laatste oordeel, waarna de wereld plaats zal maken voor het nieuwe Jeruzalem, de olam haba (de komende wereld. Dan zal Jezus alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaanĒ(Openbaring 21:4). Er zal een heerlijke toestand ontstaan waarbij alles wat aan zonde herinnert weg is gedaan. Alles wat er is blijft vanaf dat moment van eeuwigheid tot eeuwigheid en van tijd zal geen sprake meer zijn.De precieze tijden waarin dit allemaal zal gebeuren zijn alleen in Gods hand.

Terug naar: Inhoud