De vrouw op het beest

Door: Franklin ter Horst. ( Aangemaakt mei 1998) (laatste bewerking: 25 februari 2010)

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw in Straatsburg. De ontwerpers van dit gebouw hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij de "Toren van Babel" van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Dat roept de vraag op of Europa bezig is met dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod uit het Bijbelboek Genesis. Een journalist uit Straatsburg vroeg aan een EU volksvertegenwoordiger: "Waarom is het gebouw van het Europese Parlement een replica van de Toren van Babel?" Zijn reactie: "Waar zij 3000 jaar geleden faalden, dat wil Europa nu afmaken."

 Europese Parlementsgebouw in Straatsburg

De geschiedenis van het grote Babylon in het boek Openbaring vindt haar oorsprong in de oude stad Babel in het land Sinear. ( Mesopotamië). Deze stad die de Grieken Babylon noemden, wordt voor het eerst genoemd in Genesis.

Genesis 10: 8-9-10 En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren… En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

De profeet Micha noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham en was een geweldig jager die zich tegenover de Here opstelde. Hij was de eerste die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij" vestigde, de eerste despoot, "de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.

Genesis 11:4 Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals in later tijden ook elders op aarde tot uitdrukking is gekomen in de bouwwerken van de verschillende beschavingen. De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Deze toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. De stad Babel was verder voorzien van een 28 meter brede en 105 meter hoge verdedigingsmuur waarin 150 poorten toegang tot de stad gaven. Op deze nimmer geëvenaarde muur stonden 250 torens van 30 meter hoogte. Om de stad lag een brede gracht en midden door de stad stroomde de rivier de Eufraat die het gehele jaar door zorgde voor voldoende water. Volgens een overlevering was er in de stad een voedselvoorraad aangelegd waarvan de gehele bevolking ca 20 jaar kon leven.

Semiramis "koningin des hemels"

Alles was erop gericht de eventuele aanvallen van God het hoofd te kunnen bieden. Nimrod’s bouwactiviteiten hadden tot gevolg dat de bevolking hem als een god ging zien. Als antwoord hierop stichtte hij een nieuwe godsdienst waarin geen plaats meer was voor de ware God. Hij bracht de mensen, dikwijls met bruut geweld, tot aanbidding van zon, maan en sterren, verpersoonlijkt in hemzelf, zijn vrouw, zijn bloedverwanten en zijn voornaamste volgelingen. Vanuit Babel verspreiden zich de giftige zaden van zijn valse godsdienst over de aarde. Een Babylonische overlevering vertelt dat Nimrod was getrouwd met Semiramis. Volgens de legende beheerde zij een herberg, hoewel Joodse verhalen vertellen dat zij een bordeelhoudster was. Men is het er wel over eens dat zij een machtige heks was die samen met haar man de grote Pagan-religie stichten. De legende verhaalt dat zij als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren werd. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen.

De naam Marduk ( in de bijbel Merodak) stamt af van het Soemerische ‘Amar-Oetoek’ hetgeen ‘zonnekalf’ betekent. Marduk was tot de 6e eeuw v. C. de meest vereerde godheid van Babylon.Oorspronkelijk was hij alleen de god van de voorjaarszon maar hij werd later door Hammoerabi (*)tot oppergod verheven en opgenomen bij de oppergoden van het Soemerisch-Akkadische pantheon.

(*) Hammoerabi was de zesde koning uit de eerste dynastie van Babylon. Zij regeringsjaren zijn met behulp van de tafels van Chorsabad vastgesteld op 1724-1682 v.C.Van hem is bekend de "Codex Hammoerabi" waarin alle wetten zijn vastgelegd. Deze codex, waarvan men fragmenten teruggevonden heeft in het Hoerritische Soemerisch, heeft in het gehele Midden Oosten een bijzonder grote invloed gehad. Hammoerabi (wet van) G.R.Driver en J.C. Miles, The Babylonian Laws.

Semiramis baarde een zoon, zeer schoon van uiterlijk en gestalte, die Ninus genoemd werd. In de Bijbel is hij bekend als Tammuz en bij de Egyptenaren als Horus. Tammuz werd volgens de geschiedenis geboren op 25 december. Door het baren van dit ‘onbevlekte kind’ kreeg, verkreeg Semirames de titel ‘Koningin des hemels’. Volgens de overlevering was hij een reïncarnatie van Nimrod. Het bijgeloof ontstond dat Ninus telkens in de "hete maand" stierf om vervolgens elk voorjaar weer tot leven te komen. Hierdoor werd hij op den duur beschouwd als heiland en verlosser van zijn volk, precies zoals satan zich dat had voorgesteld.

Doordat ook zijn moeder een goddelijke status had meegekregen ontstond de basis van de "Moeder/kind" cultus, waarin de moeder een steeds belangrijker rol ging vervullen. Zij werd het favoriete object van aanbidding en geleidelijk aan tot "moeder der goden" en "Koningin des Hemels." In deze rollen stond zij bekend als Astharoth, Asjtarte (Isjtar), de hemelse Afrodite of Venus, de Egyptische Isis en Maria van de kerk van Rome. Zij werd de heilige moeder, de grote hemelse beschermvrouwe, de bron van alle voorspoed. De cultus rond haar persoon verspreidde zich vanuit Babylon over de hele wereld. Door de spraakverwarring zijn bij veel volken Nimrod en Semirames en het kind Tammuz bekend onder verschillende benamingen. Bijzonder is wel dat het verhaal van de onbevlekte geboorte bij allemaal gelijk is. In India waren moeder en kind bekent onder de namen Isi en Iswara (dat is vandaag nog zo). In het oude Rome stonden zij bekend als Fortuna en Jupiter, in Griekenland als Ceres) de moeder met de baby aan haar blote borst) of als Irene, de godin van de vrede met de kleine Plutus in haar armen. In China tenslotte kende men haar als Shing Moo, de heilige moeder, afgebeeld met een kind in haar armen en een stralenkrans rond haar hoofd. De hedendaagse afbeelding van de madonna met het kind gaat direct op deze Babylonische voorstelling terug. Oude geschriften, beelden, tekeningen en afgodenbeelden laten één en dezelfde vrouw zien, Semiramis. De rooms-katholieke missionarissen waren stomverbaasd te ontdekken dat zelfs in Tibet, China en Japan een tegenhanger van de Madonna en haar kind, toegewijd werd aanbeden alsof ze in Rome zelf waren.

Als vrouwelijke godheid werd Semirames ook wel Baalti genoemd. In het Latijn werd het als ‘Mea Domina’vertaald. Deze naam werd de naam Madonna. Een naam waar tegenwoordig Maria mee bedoeld wordt. De overlevering vertelt dat Semiramis ervoor zorgde dat Babylon verder werd uitgebreid en versterkt. Zij liet prachtige paleizen bouwen met hangende tuinen. Maar zij was ook degene die duizenden mensen offerde aan de Zonnegod Baäl, door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Haar methode van kruisigen werd later door de Romeinen overgenomen. De brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, die bij de Ammonieten bekend stond als Moloch. Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geborene zonen van Babylon in werden gegooid. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd.

Visgod "Oannes"

Naast de vermeende goddelijkheid van moeder en zoon kenden de Babyloniërs nog een heel pantheon aan goden en halfgoden. Daaronder bevond zich ook de geheimzinnige visgod "Oannes". Volgens Berossus de Babylonische priester, historicus en sterrenkundige, kwam deze Oannes ’s morgens uit het water van de Perzische-golf om daar ’s avonds na gedane arbeid weer in terug te keren. Overdag hield hij zich bezig met het onderwijzen van de mensen in allerlei technieken, de landbouw, de sterrenkunde etc. Berossus vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze visgod vonden. Het Dogonvolk in het Afrikaanse Mali kennen ook een goddelijk wezen met een vissenkop die zij "Nommo" noemen. Deze Nommo worden door de Dogon de "Instructeurs" en de "Meesters uit het water" genoemd. Bij de Filistijnen werd Oannes vereerd onder de naam Dagon.

Hoewel hij bekend stond als weldoener van de mensheid werd hij ook in verband gebracht met de "Akpallus" In een oud Babylonisch geschrift wordt over de wezens het volgende gezegd.

Zeven zijn zij en zij leven in het diepste der zee. Mannelijk zijn zij, noch vrouwelijk. Zij zijn gelijk een rondwoedende tornado. Geen vrouw hebben zij en zonen kunnen zij niet bekomen. Zij kennen geen medelijden, noch genade. De bozen van EA, troondragers der goden zijn zij. Moge de hemel hen uitbannen.

EA is de Babylonische god van het zoete water, de wijsheid, de geneeskunst en de magie. Hij stond bekend als weldoener van de mensheid.

Het is duidelijk dat de stad Babel volledig door de macht van de duisternis werd beheerst en dat Oannes daar deel vanuit maakte. Vanuit Babel werd hij tenslotte populair bij vele volken, zelfs bij de Maya’s in Midden Amerika. De meest succesvolle weg liep echter naar Rome waar heden ten dage de "bek" van de visgod nog is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen. De mijter is volkomen onbekend in Gods Woord. Jezus en zijn apostelen hebben nooit een mijter gedragen en ook Aäron en de hogepriesters niet. Ook de Ichthus, hier op afbeelding, wordt gezien als een Christelijk symbool.

Het is het Griekse woord voor vis, en de begin letters staan , zo zegt men, voor: Iesous Christos Theou Huios Sooter (Jezus Christus, zoon van God,Verlosser).Volgens Hislop, in zijn werk over de twee Babylons, waarmee hij bewijst dat de Rooms-katholieke eredienst de verering is van de Babylonische Nimrod en zijn vrouw Semiramis, laat zien dat de Verlosser niet eerder Ichthus of Vis werd genoemd, dan dat de Bisschop van Rome de heidense titel Pontifex Maximus, die ook door de heidense keizers gedragen werd, kreeg. Maar hierdoor werd de Verlosser vergeleken met de visgod Oannes. Dat wat doorgaat als verering van Jezus Christus, is in feite niets anders dan de verering van de Babylonische goden.(zie ook:  http://home.hetnet.nl/~arjan26/studies/nieuw1/Symboliek.htm

Oannes werd bij de Filistijnen vereerd als de god Dagon. Hij wordt dikwijls afgebeeld als half mens half vis. Deze mijter was ook al in gebruik bij de oude Babyloniërs. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oanes.Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede. Zie afbeelding links.

  

Niet alleen de mijters van Babylon werden populair in Rome, maar het gehele religieuze systeem. Deskundigen hebben vastgesteld dat nagenoeg alle op aarde voorkomende godsdiensten zijn afgeleid van de in Babel begonnen afgodendienst. Zo blijkt het Hindoeïsme te zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Babylonische Pantheïsme. Het Boeddhisme op haar beurt is weer ontstaan uit het Hindoeïsme. Zo zijn alle religies, behalve het Judaïsme en het "Ware" christendom, ontstaan in het oude Babel, de stad van de rebellie tegen alles wat met God te maken had.

Babylonische afgodendienst verovert Rome

Via de Etrusken van Lydia kwam de Babylonische afgodendienst het Romeinse Rijk binnen waar het vervolgens grote invloed uitoefende op de religieuze ontwikkeling aldaar. Hier ontwikkelde zich ook de Babylonische "Priester-Orde" een stelsel dat beweert de hoogste wijsheid en de meest goddelijke geheimen te bezitten. Aan het hoofd van deze priester beweging stond een hogepriester genaamd "Pontifex Maximus", wiens woord wet was. Hij droeg aan zijn hand een ring ter verering van de visgod Oannes. Julius Caesar was zo’n Pontifex Maximus. In eerste instantie vervulde hij die functie bij de Etruskische Orde maar vanaf 63 v. C. werd hij tot Opperste Pontifex van de Babylonische Orde benoemd. Zo werd Caesar de eerste Romeinse keizer, hoofd van het Babylonische priesterschap en werd het oude Rome de opvolger van Babel. Alle keizers die Caesar opvolgden bleven de functie van Pontifex bekleden tot 376 n. C toen keizer Gratianus deze rol weigerde. Zijn opvolger werd Damasus, de bisschop van de Kerk van Rome. Dat duurde twee jaar en toen ging de functie over naar de leider van de hele Roomse-kerk en werd deze hoofd van de Babylonische orde. Zo verenigde satan Babel en Rome in één religieus systeem.

Al spoedig begonnen de Babylonische riten zich in de Roomse-kerk te manifesteren en werd de verering van heiligen, engelen, beelden, relikwieën en de verering van de Maagd Maria ingesteld. Dat gebeurde in 381 n. C. Vanaf die tijd speelt de Babylonische "Moeder/kind" cultus een overheersende rol in de kerk van Rome. Vanaf het begin werd er gebruik gemaakt van de term "Moeder Gods", moeder van allen, vervangster van Eva. Al deze titels zijn echter nergens in de Bijbel terug te vinden. Desondanks werd Maria de "Koningin des hemels", hoger dan alle heiligen. Slechts God is meer dan zij! In 1954 herhaalde paus Pius XII nog eens dat Maria officieel tot
"Koningin des hemels" was benoemd. De profeet Jeremia maakt echter duidelijk dat het aanbidden van de koningin des hemels een zonde is.

Jeremia 7:18 De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.

De Mariaverering in de Roomse-kerk heeft zich ontwikkeld tot een bron van demonische activiteit en demonische gebondenheid. Met name paus Johannes Paulus II stond bekend als een zeer fanatiek Maria-vereerder. Dat bleek nog eens toen hij enige tijd geleden de hele wereld opdroeg aan Maria. Tijdens een mis voor honderdduizenden toehoorders in Lotz, Polen bad hij tot de Maagd Maria om religieuze vrijheid voor de wereld. Het bidden tot Maria, het aanroepen van haar komt neer op het contact zoeken met doden. Niet alleen Maria wordt aangeroepen maar ook allerlei heiligen. De Bijbel leert dat de mens niet mag bidden tot overleden personen maar alleen tot God, door Zijn Zoon Jezus Christus. Ook is er in de kerk van Rome plaats voor heiligenverering, in het bijzonder voor de Maria devotie en verering. De basis voor de heiligenverering in de roomse kerk is de visie op genade. Volgens Rome is de genade iets binnen in de mens.De Bijbel leert geen heiligenverering of voorspraak bij heiligen. De apostelen wijzen elke religieuze verering van mensen af, hetzij ze nog leven, hetzij ze reeds gestorven zijn. Nooit worden mensen in de tijd van de apostelen opgeroepen om te bidden tot overledenen. En nergens staat dat er overledenen vereerd moeten worden in de trant van ‘Bidt tot de heilige Petrus’, of ‘Vereer de heilige Moeder Gods’.Een bekend gegeven is ook dat Maria de gewoonte schijnt te hebben zo af en toe te verschijnen. De Roomse-kerk heeft een aantal van deze verschijningen als echt erkend. Maar het heeft er meer van weg dat satan hier een spel met de mensen speelt.

Zoals gezegd verspreidde de Babylonische afgodendienst zich naar alle richtingen over de aarde. In het oude Perzische-rijk werd het bekend als het Mithraïsme. Dit religieuze systeem werd geleid door een hogepriester die men "Pater Patrum" noemde, wat betekent "Vader der Vaderen". Via Perzië kwam deze tak van de Babylonische afgodendienst uiteindelijk ook in Rome terecht. En zo werd het hoofd van de kerk van Rome Papa, Pope of Paus. Zoals bekend draagt de paus ook de titel van heilige vader. Dat is dezelfde titel waar de Here Jezus God de Vader mee aansprak in het hoogpriesterlijk gebed.

Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam…

Het toe-eigenen van deze naam door een mens is ronduit godslasterlijk. En of deze titel nog niet genoeg is noemt men de paus ook nog eens de plaatsbekleder van Christus op aarde. Dat staat ook in zijn mijter; "Vicarius Filii Dei", plaatsvervanger van de Zoon van God. Verder noemt men de paus ook nog de opvolger van Petrus. Paus Innocentius III ( 1198-1216) verklaarde het volgende "De Here heeft Petrus niet slechts de kerk, maar de gehele wereld te regeren gegeven. Zoals voor Christus alle knie moet buigen, zo moeten allen ook de Petrus van de Roomse-kerk gehoorzamen. De vorsten van deze aarde moeten niet menen recht tot regeren te hebben, wanneer zij Petrus en zijn opvolgers niet eerbiedig dienen,"aldus Innocentus.

Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek dat sinds 1918 van kracht is, verschaft de RK-kerk de kerkelijke juridische basis waarvan de grondslag is gebaseerd op goddelijke rechten. Christus heeft Zijn macht overgedragen aan Petrus en diens opvolgers om als Diens plaatsbekleder- en dus als God op aarde- te regeren. Volgens het canonieke recht neemt de paus de eerste plaats in de wereld in en is er geen enkele instantie die hem ter verantwoording kan roepen. Hij is de vader der vorsten en koningen, regeerder van de wereld. Het ontbreekt de paus dus bepaald niet aan titels en al evenmin aan financiële middelen. Het inkomen van de RK-kerk bedraagt jaarlijks circa 300 miljoen Euro terwijl haar totale kapitaal ca 20 miljard Euro wordt geschat. Wat zei de echte Petrus ook alweer? "Goud en zilver bezit ik niet", in Rome ligt dat enigszins anders.

De rijkdom van de RK-kerk is voor een deel het gevolg van giften maar het meest wordt verdiend door aandelen in allerhande bedrijven. Het is algemeen bekend dat het Vaticaan een tegenstander is van anticonceptiemiddelen, zelfs in landen waar het AIDS-virus duizenden slachtoffers maakt. Wat velen niet weten is dat het Vaticaan belangrijke aandelen bezit in een bedrijf in Italië dat anticonceptiemiddelen produceren. Ook verdient het grof geld met casino winsten behaald in Las Vegas. De RK-kerk is in dit gokparadijs de snelst groeiende religieuze gemeenschap. Kerk en casino gedijen broederlijk naast elkaar.

Naast de Mariaverering kent de kerk van Rome nog een heel scala aan andere gebruiken die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. Zo is de rozenkrans geen uitvinding van Rome maar een oud gebruik bij verschillende heidense godsdiensten overal ter wereld. Ook de stralenkrans rond het hoofd van Maria, van de Here Jezus en van de meeste heiligen, de nimbus, of de cirkel van licht die zo vaak rond het hoofd van de Madonna wordt afgebeeld, is nergens in de Bijbel terug te vinden. Wel is dit te zien in de afbeeldingen van goden en godinnen van Babylon. Zelfs "de Mis" gaat geheel terug naar zijn Babylonische oorsprong, evenals het gebruik van wierook en een deel van de ontelbare feesten van Rome. De monnikspij met kap is terug te vinden bij de duivelsaanbidders in het oude Chaldea en bij de aanbidding van Tammuz in het oude Babel.Zelfs het kruis is vele duizenden jaren ouder dan het christelijke tijdperk. Gods Woord geeft geen enkele aanwijzing voor het gebruik van het kruisteken. Wat nu genoemd wordt het Christelijk kruis, was oorspronkelijk helemaal geen Christelijk embleem. Het teken komt voort uit de mystieke "Tau" van de Egyptenaren en de "T", het initiaal van Tammuz.Het werd gebruikt in de Babylonische mysteriën met dezelfde magische bedoelingen als de RK-kerk die nu gebruikt. Het Kruisbeeld dat Paus Johannes Paulus II regelmatig bij zich droeg en thans ook in gebruik is bij Benedictus XVI, is geen traditioneel Kruisbeeld. Dit kruis staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Zie afbeeldingen.

 

Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concillie weer in gebruik. Dit is het gebogen of gebroken kruis, waarop een repulsieve en vervormde corpus van Jezus wordt getoond. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid de anti-Christus voorstelt.

De Vestaalse maagden van het heidense Rome droegen het op hun kleding of aan een ketting rond hun hals en veel Oudegyptische afbeeldingen tonen hetzelfde beeld. De lijst van heidense gebruiken is schier oneindig. Zo was ook het systeem van de "Aflaat" dat veelvuldig werd toegepast puur heidens en een schandalige misleiding van hen die in zonde leefde hopend op vergeving na de dood, terwijl ze beroofd werden van hun redding door Jezus Christus. Ook de heilig verklaring in de RK-kerk is iets wat de Bijbel niet kent. Heiligheid kan de mens alleen verkrijgen door de genade van God. Heiligen zijn verloste kinderen, afgezonderd van de wereld en van hun zonden. Zij zijn rechtvaardig verklaard alsof ze nooit gezondigd hebben. Zij zijn in Christus, ook de allerzwaksten. Iemand die niet verder is gekomen dan wat gemompel tot de Here en gevraagd heeft om in zijn hart te komen, die is door de Here aangenomen en een heilige geworden. Dat is een puur persoonlijke zaak, daarvoor heeft de mens niemand nodig en zeker de kerk van Rome niet. Dat is een zaak tussen de mens en God zonder tussenkomst van derden. Maar voor een rooms-katholiek is niet Gods Woord het hoogste gezag maar is de mening van de kerk beslissend.

Het beeld van de hoer

Het is voor niemand een geheim hoe groot de invloed van de RK-kerk in de wereld is. De wereld van vandaag telt ca 1 miljard mensen die zich rooms-katholiek noemen, verdeeld over bijna alle landen van de aarde. Alle koningen van de aarde hoereren met haar. Ze heeft zich met de wereldleiders verbonden en zelfs een grote eigen politieke macht ontplooit.

Openbaring 17:15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

In het boek Openbaring wordt gesproken over het grote Babylon, een stad die zo verdorven is dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt en haar uiteindelijk berecht. Het beeld van de hoer is nodig om aan te tonen hoe de verantwoordelijke kerk haar verbinding met de Here verbroken heeft door zich met de Jezus-vijandige wereld af te geven. Het boek Openbaring is bepaald niet onduidelijk over deze vrouw en over wie haar vertegenwoordigd.

Openbaring 17:3-4 En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Godslasterlijke namen. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

Zie hoe feilloos het pausdom aansluit bij deze tekst. De RK-kerk heeft een grote voorliefde voor allerlei pracht en praal in haar ceremoniën, gewaden en kerkinrichting. Wie weet niet dat purper en scharlaken de favoriete kleuren zijn van het pausdom? Van de verschillende versierselen die speciaal bedoeld zijn om door de paus gedragen te worden wanneer hij ingewijd wordt, zijn er vijf scharlaken, een kleed overdekt met parels, en een mijter versiert met goud en kostbare stenen.

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Dit Babylon wordt voor een belangrijk deel vertegenwoordigd door de kerk van Rome. Voor een belangrijk deel, want moeder van de hoeren wil zeggen dat zij dochters heeft die dezelfde karaktertrekken als haar bezitten. Dit zijn de kerken en andere christelijke stromingen die de onfeilbaarheid van de Bijbel over boord hebben gezet. De hoererij van Rome begon al toen het prille christendom Romeinse staatsgodsdienst werd en het zal tot zijn hoogtepunt komen onder de antichristelijke wereldmacht, wanneer de dwalende kerk en de antichrist zich aaneensluiten.

Openbaring 17:6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Hoewel deze tekst in het bijzonder verwijst naar de martelaren ten tijde van de antichrist, heeft het ook betrekking op de verschrikkelijke vervolgingen ten tijde van de inquisitie. Er is geen enkele kerk die in de loop der geschiedenis zoveel getuigen van Jezus om het leven heeft gebracht als de kerk van Rome. Alles in Rome was en is Babel. Terechtstellingen van christenen werden bijkans tot een soort nationale sport. Bij sommige mensen werden de tongen uit de mond gerukt als ze in het openbaar hun liefde voor Jezus kenbaar maakten. Hele volksmassa jubelde als christenen voor de leeuwen werden geworpen. Duizenden gelovigen werden door de inquisitie vermoord uit naam van de koningin des hemels. De inquisitie-die in haar standaard de psalmtekst had staan "Sta op God van Uw rechtsgeding"- was belast met de opsporing, het onderzoek en het straffen van mensen die Jezus lief hadden, mensen die de afgodendienst van de roomse kliek doorzagen. De pausen uit het verleden hielden er soms complete legers op na. Alleen al in de Bartholomeüs-nacht, toen de Hugenoten werden vervolgd, werden door een dekreet van de paus 100.000 christenen vermoord.

Wat een bloed heeft deze kerk vergoten en wat een ellende hebben ze het joodse volk aangedaan. Eeuw na eeuw waren de kinderen van Israël in tranen vanwege de wandaden van het pausdom. Iedereen kent de gevolgen van de kruistochten waarbij ontelbare joden en ook moslims werden afgeslacht. Nog niet eens zo lang geleden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden naar bekend geworden 1.700.000 Serviërs door roomse Kroaten om het leven gebracht, door een leger dat geleid werd door monniken en priesters, waar zelfs nonnen aan deelnamen.

Erotiek in het pauselijke Rome

Een paar jaar geleden heeft de rooms-katholieke uitgeverij "Edizioni Segno" een boek op de markt gebracht getiteld "Erotiek binnen het huwelijkssacrament als weg tot de hemel". In dit boek wordt uitgelegd dat erotiek plezierig kan zijn omdat het iets heiligs is dat van God komt. Daar waren een aantal pausen in het verleden ook al achter gekomen. Maarten Luther was stomverbaasd wat hij in Rome aantrof. "Niemand kan zich voorstellen welke zonden en schandelijke daden in Rome worden bedreven. Men moet ze gezien en gehoord hebben om ze te geloven."aldus Luther.

Van paus Pius II die op de troon zat van 1458 tot 1464 is het verhaal bekend dat hij vader van vele onwettige kinderen was. Hij sprak openlijk over de methoden die hij gebruikte om vrouwen te versieren. Zijn opvolger Paulus II had een huis vol concubines. Zijn pauselijke tiara was evenveel waard als een compleet paleis. Na deze kwam paus Sixtus IV die de RK-kerk regeerde van 1471 tot 1484. Deze paus had een maîtresse Theresia en deze baarde hem twee onwettige kinderen die hij tot kardinalen maakte. Daarnaast benoemde hij ook nog eens acht van zijn neven tot kardinaal, terwijl sommige van hen nog maar jongens waren. Hij financierde zijn oorlogen door kerkambten te verkopen aan degene die het hoogste ervoor bood. Paus Innocentius VIII (1484-1492) was ook een liefhebber van seksuele uitspattingen want hij had maar liefst zestien kinderen bij diverse vrouwen. Hij ontkende niet dat dit zijn kinderen waren want hun bruiloften werden uitbundig in het Vaticaan gevierd. Na deze paus kwam Alexander VI, die het pausambt had verkregen door een hele serie kardinalen om te kopen, een vrij normaal gebruik in die tijd. Deze Alexander stond bekend als een groot liefhebber van sex. Reeds in de tijd dat hij nog kardinaal en aartsbisschop was, leefde hij al in zonde met een dame uit Rome, Vanozza dei Catanei. Nadien had hij het voorzien op haar dochter Rose, bij wie hij vijf kinderen verwekte. Op zijn kronigsdag benoemde hij zijn zoon, die dezelfde lusten als zijn vader had, tot aartsbisschop van Valencia. Dat hebben ze in Spanje geweten.

Velen beschouwen paus Alexander VI als de meest corrupte uit een hele reeks van andere corrupte pausen. Hij leefde publiekelijk in incest met zijn twee zusters en zijn eigen dochter Lucretia, van wie hij- naar men zegt- een kind kreeg! Op 31 oktober 1501 leidde hij een sexorgie in het Vaticaan wiens gelijke er nooit meer geweest is in de annalen van de menselijke geschiedenis. Onrecht heerste in alle klassen van het priesterdom, aldus Luther. Luther die toentertijd zelf nog priester van de RK-kerk was kreeg zelfs tijdens een mis zulke onfatsoenlijke grappen en ruige taal te horen dat hij met stomheid was geslagen. Veel minder ernstig maar zeker de moeite van het vermelden waard is het verhaal van paus Johannes Angelicus, die leefde in de negende eeuw. Deze Johannes was een Engelse geleerde met een uitgebreide medische kennis die het uiteindelijk tot paus schopte. Hij werd beschouwd als een heilige waar Rome trots op kon zijn. Die situatie veranderde echter snel toen Johannes Angelicus onverwachts tijdens een processie op de Via Sacra, beviel van een doodgeboren kind. Johannes bleek plotseling een pausin te zijn. Hoewel de RK-kerk haar bestaan als een fabel beschouwt heeft men er anderzijds alles aan gedaan om haar sporen uit te wissen. Maar dat is niet gelukt want er zijn voldoende bewijzen overgebleven dat ze echt heeft bestaan. Zelfs in de 17e eeuw werd het feit dat ze echt had bestaan nog voor waar aangenomen. Tot die tijd was er namelijk nog een standbeeld van haar te zien naast die van andere pausen in de kathedraal van Siena.Bovendien werd er na haar dood een systeem ingevoerd waarbij men controleerde of de nieuwe paus wel een man was. Men maakte daarbij gebruik van een stoel met een gat erin waarop de potentiële paus moest plaatsnemen zodat de genitaliën konden worden gecontroleerd. Dit systeem heeft meer dan zeshonderd jaar bestaan.

Haar zonden hebben zich opgehoopt.

In de tachtiger jaren is het Vaticaan betrokken geweest bij illegale valutatransacties, het witwassen van maffiagelden, contacten met dictators en zelfs bij moord. Er is bewijsmateriaal dat Rome Palestijnse terroristen de helpende hand heeft geboden. Israëlische autoriteiten ontdekten dat de Griekse katholieke aartsbisschop Hilaron Capucci, munitie en explosieven in zijn auto vervoerde, bestemd voor de PLO in Libanon wiens optreden aan duizenden christenen het leven heeft gekost. De anglicaanse voorganger Ilya Khury nam persoonlijk twee vrouwelijke terroristen mee naar het Britse consulaat en een supermarkt in Jeruzalem om bommen te plaatsen. Volkomen onschuldige mensen werden bij deze aanslagen gedood en gewond. Khury vluchtte naar Jordanië waar hij later tot bisschop van de episcopaalse kerk in Amman werd gewijd. Hij werd een vriend van de Palestijnse terreurbaas Arafat en zelfs lid van de PLO. Rome heeft haar sympathie voor de PLO van Arafat nooit verbloemd. De leider van de Palestijnen is al een aantal keren bij de paus op bezoek geweest om de toekomstige status van de stad Jeruzalem met hem te bespreken, alsof er geen Israël bestaat. Samen hebben ze een akkoord over de kwestie gesloten waarbij ook de rechten van de RK-kerk op de christelijke heiligdommen in Samaria, Judea en Jeruzalem is geregeld.

Het Vaticaan heeft ook warme betrekkingen onderhouden met de "Slager van Bagdad" Saddam Hoessein en met de Iibische leider Ghadaffi. De Bijbel geeft een duidelijk advies aan de mensen die gemeenschap met deze kerk hebben.

Openbaring 18:4-5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Dit is een rechtstreekse oproep aan hen die zich verbonden hebben met de hoer of met één van haar dochters. Het is een oproep aan alle ware gelovigen zich af te zonderen van elk godsdienstig systeem dat door afgoderij en hoererij gekenmerkt wordt. Men hoeft nog niet persoonlijk deel te nemen aan het kwaad maar desondanks is de kans aanwezig dat men ermee besmet raakt. De afvallige kerk zal straks als een hoer op het tienhoornige beest zitten. Maar het beest zal zich uiteindelijk tegen haar keren en de hoer gaan haten.

Openbaring 17:16 en de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

De dwalende kerk zal een verbond sluiten met de antichrist en de leiders van de 10 statenbond. Maar als de antichrist eenmaal op de positie van de absolute macht zit zal hij de hoer niet meer nodig hebben en haar uitschakelen. In Openbaring 18 wordt het vonnis over de grote hoer, over Babylon geveld. Een engel sprak hier al over in hoofdstuk 17.

Openbaring 17:1-2 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier. Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

Moeder der hoeren

Babylon is de macht van de boze, het bezit niet alleen religieuze, maar ook economische en politieke autoriteit. Het Babylon in het boek Openbaring is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem zoals uitgebroed door de Elite en de samenzweringen die deze groep ten dienste staan. Het is een economisch systeem dat door een totalitaire leiding wordt beheerst in samenwerking met een Wereldkerk waarvan het religieuze systeem in handen is van de kerk van Rome.De inspanningen die paus Johannes Paulus II zich heeft getroost tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. In oktober 1999 is in Vaticaanstad een conferentie gehouden over de dialoog tussen de verschillende religies en de verdere uitbouw daarvan. De conferentie werd bijgewoond door 200 vertegenwoordigers uit 50 landen. De contouren van de Wereldkerk worden al duidelijk zichtbaar. Men bezoekt elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot één god met uitschakeling van Jezus. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus en God met allah. De Duitse rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen.

Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, .Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK-groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.

Totaal verblind voor Gods Woord dolen dit soort figuren rond in de duisternis. Er verschijnen zelfs boeken van katholieke geestelijken die blijk geven niet afkerig te staan ten opzichtte van mensen als Helena Blavatsky en Alice Baily, beide waren vurige aanhangsters van Lucifer en beiden stonden aan de basis van het New Age gedachtegoed. Deze schaamteloze aanbidding voor satan heerst heden ten dage ook in de RK-kerk. Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme. De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven. Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. De op 27 juni 1999 in Manhatten New York overleden Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuiet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de RK-kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat subversieve elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde.Volgens Martin zullen de overheden van de wereld bestuurd worden door diegenen die zich naar boven hebben gewerkt. Martin bleek volledig op de hoogte van de plannen van de Elite. In Windswept House gaf hij ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ‘De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel’ Deze kroning ging gepaard met een paralelle zwarte magie-ceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze paralelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome.Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Hij onderwees in het Aramees, Hebreeuws en andere heilige teksten.

Ook verschijnen er met regelmaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de RK-kerk. In 1978 stond het Alziend Oog afgebeeld op postzegels van Vaticaanstad. Rond die tijd verscheen er een publicatie in Amerika van de onderzoeker Howard dat 75 hoge Vaticaanse geestelijken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loge’s van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek "Wir klagen an" (ISBN-3-351-02499-1) staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan. Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminoligie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over  ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnengedrongen’. De kerk van Rome is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen.

De grote tegenhanger van Babylon is Jeruzalem. Door de hele Bijbel heen worden beide steden tegenover elkaar gesteld. Jeruzalem vertegenwoordigt de mens die is gered door de genade van God. Babylon is de gevallen mens, die volledig op zichzelf gericht is. Het boek Openbaring leert dat Babylon met al haar wereldse praal en vertoon vernietigd wordt terwijl Jeruzalem de eeuwige stad zal zijn, getooid met de glorie van God. Rome is niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen t.a.v.Jeruzalem. Het Vaticaan wil dat Israël haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Het pausdom ontkent stelselmatig de legitieme rechten van het Joodse volk op hun eeuwige stad. Reeds in 1948 schreef "Observatore Romania" dat de nieuwe staat Israël niet de erfgenaam is van het Bijbelse Israël. Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid het ware Israël toe, aldus de kerk van Rome. Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God en van Zijn volk, de kinderen van Israël. Vanaf het begin wilde God bij Zijn mensen wonen en Zijn troon temidden van hen plaatsen.

Psalm 132:4 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.

Jeremia 3:17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heren troon.

Deze stad van God is het centrale punt voor de ware gelovige en voor het volk van Israël. In deze eeuwige stad is geen plaats gereserveerd voor de kerk van Rome als Jezus is teruggekeerd. Straks als de antichrist ten tonele verschijnt, mag Rome nog een korte tijd meeregeren. Maar dat duurt niet lang omdat de leiders van de Tienstatenbond haar zullen gaan haten, haar snel van al haar versierselen ontdoen, haar rijkdom in beslag nemen, haar vlees eten en haar met vuur verbranden, aldus het boek Openbaring.

In maart 2000 bezocht paus Johannes Paulus II Jeruzalem. De zorgvuldig georganiseerde pelgrimage was erop gericht weinig heel te laten van Israël’s recht op Jeruzalem. Ironisch genoeg begon zijn bezoek op het "Purimfeest", het feest dat herinnerde aan Haman, die in de 5e eeuw v.C. had beslist dat alle joden gedood moesten worden. De paus bezocht het Tempelplein waar hij zijn "broeder" de Groot Moefti van Jeruzalem, Ikrema Sabri bezocht, de man die geen enkele gelegenheid onbenut laat op te roepen tot geweld tegen Israël. Sabri vroeg de paus te helpen een einde te maken aan wat hij noemde, de Israëlische bezetting van Jeruzalem. Terug in Rome sprak de paus zich opnieuw uit voor internationalisering van de stad. Lange tijd hebben de islam en het Vaticaan met elkaar in onmin geleefd, maar nu het om Israël gaat en Jeruzalem in het bijzonder, hebben ze elkaar gevonden en worden er onderling verdragen gesloten die tegen Israël gericht zijn.

Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren. Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis. (zie afbeelding)Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke element. De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht en worden dronken.

 

Met dank aan Daniël ter Horst voor het beschikbaar stellen  van deze afbeelding.

Inmiddels heeft  de Ghanese kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson een topbaa bij het Vaticaan gekregen. Hij wordt al langer genoemd als een kanshebber voor de tiara, de pauselijke kroon, na de dood van de huidige paus Benedictus XVI. De Afrikaan wordt leider van de Raad voor Gerechtigheid en Vrede, de RK-instelling die de sociale leer van de kerk bewaart.Met zijn benoeming groeit prompt de speculatie dat de tijd meer rijp zou zijn voor een ‘zwarte’ paus. Tot op heden kwamen drie van de 263 pausen uit Afrika, namelijk Victor 1 (189-199), Miltiades (311-314) en Gelasius 1(492-496). Zij werden geboren aan de noordkust van Afrika. Nog nooit is een zwarte man paus geweest.

Europa heeft zich verbonden met de kerk van Rome

Rome is de grondlegging van de Europese eenheid, gewrocht door satan zelf. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Satan’s symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de "Toren van Babel" op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten.

 

Deze poster is net als het gebouw in Straatsburg, afgeleid van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van Babel. De tekst op de poster luidt: vele tongen, één stem. Dat het Europese Parlement een gebouw heeft in Straatsburg,  lijkt zo vreemd nog niet. Het is namelijk het centrum van mystiek en humanisme, jodenhaat- en vervolging. Op 14 februari 1349 vond in Straatsburg één van de eerste en grootste pogroms van de Middeleeuwen plaats. In de loop van dit zogenaamde „Valentinstagmassaker“ (bloedbad op Valentijnsdag) werden 2000 tot 3000  joden openbaar verbrand. De resterende joden werden uit de stad verbannen.Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw – op straffe van de dood - verboden om zich‚ ‘s avonds na 10 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Verder diende iedere jood - in de periode dat hij wél in de stad mocht verblijven - voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed - een bijzondere belasting: het “Pflastergeld” ("straattol") te betalen. Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd aangegeven door het hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter herinnering aan deze tijd, klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg. De kathedraal van Straatsburg - voltooid in 1439 - met zijn 142 meter hoge toren geldt tot 1874 als het hoogste gebouw ter wereld.

Ook de ‘vrouw op het scharlakenrode beest’ neemt een prominente plaats in binnen de Europese Unie. Zij valt te bewonderen op een postzegel die is uitgegeven n.a.v. de Europese verkiezingen.

Daarnaast is zij te zien op een schilderij in het Parlementsgebouw in Brussel en heeft men een ‘sculptuur’ van haar buiten het gebouw neergezet.

 

Op de Griekse 2euromunt is eveneens een vrouw op een beest te zien. Er wordt gezegd dat de afbeelding betrekking heeft op de Griekse mythe van Theseus, Perseus, de stier van Kreta en de Monitaur, de mythe van ontvoering van Europa, dochter van koning Agenor, door Zeus. Zoals wellicht bekend is de naam Europa hiervan afgeleid. De ontwikkelingen in politiek Europa wijzen duidelijk in de richting van een verbond met de kerk van Rome, een  verbond met  van de vrouw op het beest.

 Griekse Euromunt

Zelfs de Europese vlag met de twaalf sterren, die ook de Eurobiljetten sieren, is een product van misleiding op grote schaal, voortgekomen uit een rooms complot. De bruggen en tempels op de Eurobiljetten zijn een ode aan de Vrijmetselarij. Veel Europeanen denken dat de twaalf sterren in de vlag en op de biljetten iets te maken hebben met het aantal lidstaten, maar dat is beslist niet zo. De officiële Europese uitleg luidt dat de vlag het symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door de "Wonderdadige Medaille"in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine Laboure ( 1806-1876) in Parijs.Deze medaille werd de de RK-kerk verkocht als ‘Aflaat’. Het ontwerp van de vlag is afkomstig van Arsene Heitz uit Straatsburg die de vlag ontwierp in opdracht van de Belgische hoogleraar Paul G.M.Lévy, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Levy liet zich na de Tweede Wereldoorlog van het jodendom tot het Rooms-katholicisme bekeren. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de Raad van Europa. Zes jaar later, in 1955 kwam hij met het concept van de nu bekende Europese vlag.

Eerdere voorstellen voor een Europese vlag, afbeeldingen met een kruis, werden destijds door de socialisten heftig bekritiseerd en verworpen. Levi die van de ene op de andere dag gefascineerd werd door de Mariafiguur met een sterrenkrans, nam contact op met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa, graaf Benvenuti, aan wie hij zijn voorstel toelichtte. Direct daarop werd het concept door de Parlementaire Assemblee van de Raad aangenomen. Toen Levi na goedkeuring de zaal verliet zei hij: "Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist de Introitus van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt. De datum waarop de vlag werd voorgesteld was 8 december 1955, "het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, onze Medeverlosseres".

Op de voorzijde van de eerder genoemde Aflaat is de Heilige Maagd Maria te zien staande op de aardbol en een slang onder haar voeten. Vanuit haar handen stralen lichtbundels over de aarde. In de omlijsting langs de rand staat het opschrift "O, Maria zonder zonde ontvangen bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen". Op de achterzijde staat een kruis dat rust op de letter M en onder deze letter staan , twee harten dat van Jezus en Maria. Het hart van Jezus is met doornen gekroond en dat van Maria is doorboord met een zwaard. Tenslotte zijn langs de omlijsting een krans van twaalf sterren te zien. Om deze sterren gaat het in de vlag van Europa! Zij hebben betrekking op de volgende bijbeltekst.

Openbaring 12:1-2 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de "Vrouw" in de bijbeltekst niemand anders dan de Maagd Maria, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels". Maar dit is een ernstige misleiding want profetisch gezien is deze vrouw Israël en zijn de twaalf sterren de twaalf stammen van Israël en de zon is Jezus, de "zonne der gerechtigheid ". De maan onder haar voeten is het symbool van de Islam, die uiteindelijk vertrapt zal worden. De barensweeën waarover in de tekst gesproken wordt zijn begonnen na het uitroepen van de staat Israël in 1948. De wereld wil Israël niet en daarom schreeuwt Gods volk het uit van de pijn. De door Heitz ontworpen Europese vlag, werd in 1955 bij algemeen besluit goedgekeurd. Op een paar ingewijden na had niemand ook maar enig besef van de ware toedracht van het ontwerp. Met de nodige behendigheid hebben toegewijde rooms-katholieken het ontwerp van de vlag in stilte naar voren gebracht om Europa zo op zeer slinkse wijze onder bescherming van Maria te brengen. De praktijk leert dat dit slechts bij een enkeling bekend is. Toch rijden inmiddels alle automobilisten van de Europese Unie met deze occulte vlag op de kentekenplaten van hun auto. Zelfs het merendeel van de christenen zijn volledig onwetend op dit gebied om maar te zwijgen van hen die de Bijbel helemaal niet kennen. Toen de eerste commentaren de ronde deden dat het ontwerp van de vlag niets anders is dan een rooms complot, waren er maar weinig mensen die dat geloofden. De bevolking van Europa is op een schandalige manier bij de neus genomen. De kerk van Rome heeft handig gebruik gemaakt van deze onwetendheid. Alles hangt van leugen en bedrog aan elkaar en de bevolking van Europa weet niet beter. Het bedrog kwam aan het licht toen de ontwerper Arsene Heitz in 1989 in een Franse editie van L’Osservatore Romano, onthulde dat het ontwerp van de vlag te maken had met Maria.

De grote "Hoer" werpt haar schaduwen vooruit ,eerst Europa onder de vlag van Maria , de Koningin des Hemels en daarna de rest van de wereld, met de paus als politiek en geestelijk leider. Om dit machtsdoel te bereiken heeft Rome verschillende keurkorpsen ter beschikking waaronder het "Witte leger van Maria", "Opus Dei" en de "Malthezer Ridders.Het devies is hun vaandel is "Alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus". Opus Dei is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur J.M.E.de Balaquer y Albas. Deze organisatie bestaat uit verschillende klassen waarvan de top de "Numeraii" worden genoemd. Deze groep telt ongeveer 75.000 leden en bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 87 landen waarin ze actief zijn. Na de heiligverklaring van Balaquer heeft Opus Dei zijn macht in staat en kerk danig uitgebreid. Aanleiding vormt de verhuizing van de Duitse regering naar de hoofdstad Berlijn. Van daaruit breidt deze roomse frontorganisatie zijn macht en invloed verder uit. Opus Dei is een conservatieve roomse organisatie met de karaktertrekken van een sekte. Hun bijnaam is ‘de stoottroepen van de paus’. De oprichter noemde zijn creatie ‘een militair corps’en zijn leden ‘de soldaten van Christus’. Doel van de oprichter was om de roomse kerk, die hij vergeleek met ‘een stinkend lijk’ te redden. de afgelopen tien jaar heeft de groep belangrijke functies binnen het Vaticaan weten in te nemen. Ook bij grote VN-conferenties probeert Opus Dei een voet tussen de deur te krijgen. Ook heeft het zijn aanhangers tot in het bedrijfsleven en de bankwereld geïnfiltreerd.

De oorsprong van de Malthezer Ridders ligt in het Heilige Land, ontstaan ten tijde van de kruistochten. In het begin van hun bestaan werden zij de hospitaalridders genoemd, later verenigde Godfried van Bouillon hen in een geestelijke ridderorde. In 1530 vestigde deze groep zich op het eiland Malta door toedoen van keizer Karel V. De Malthezer Ridders worden overal op aarde ingezet ter verbreiding van de bedrieglijke leringen van Rome.

Alles lijkt vals aan deze kerk. De zogenaamde onfeilbaarheid van de paus, het celibaat, de eucharistie, de tonsuur, de monniken, het gebed voor de doden, de Mariaverering enz, zijn allemaal elementen die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. De nonnenordes zijn niets anders dan een initiatie van de Vestaalse maagden van het oude heidense Rome. De Bijbel leert dat God een eind aan de macht van Babylon zal maken

Openbaring 18:4-5-8 Gaat uit van haar, mijn volk opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God die haar geoordeeld heeft.

Wat in het boek Openbaring over het grote Babylon geopenbaard wordt is voor een belangrijk deel nog verborgen voor de wereld: zelfs voor een groot deel van de christelijke wereld. Het wordt slechts zichtbaar voor hen die zich op grond van hun relatie met Jezus Christus niet door de wijn van haar hoererij heeft laten bedwelmen. Zij zijn het, die zien dat de Here Zich opmaakt om voor Zijn Gemeente te verschijnen.

Jesaja 60:22Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren.

Onder de uitverkorenen zullen ongetwijfeld ook gelovigen uit de kerk van Rome zitten. Mensen die tot overgave in Jezus zijn gekomen. Babylon zal zich in toekomende tijd tot een gruwelmacht ontplooien. Maar zover is het nog niet: de mens kan nog steeds vrijmoedig toetreden tot de troon der genade, niet in de naam van de ‘koningin des hemels’ noch van enig ander schepsel, maar door Gods Eeuwige en Geliefde Zoon. Christus heeft de mens vrijgemaakt opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. (Galaten 5:1) De Bijbel leert dat satan een onvoorstelbare haat en vijandschap koestert ten opzichte van Jezus en tegen hen die gered zijn door Zijn bloed. De duivel heeft gezegd zichzelf gelijk te willen stellen aan de Allerhoogste. Hij wil op de troon zitten als heer over alles vandaar dat hij en zijn trawanten onvermoeid door blijven gaan in hun strijd tegen God. Maar dat doorgaan gebeurt echter niet onopgemerkt omdat God zijn kwade bedoelingen en de machten die hij daarvoor gebruikt, onthult.

Het grote Baylon heeft haar plaats ingenomen.

In augustus 2000 werd in New York het startsein gegeven voor de Millenium topconferentie waarbij meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders met elkaar spraken over globalisering ( Nieuwe Wereld Orde) en solidariteit onder de spreuk "De Verenigde Naties in de 21e eeuw." Zo goed als alle wereldleiders waaronder, Clinton, Poetin, de Chinese leider Jiang Zemin, Tony Blair, Chirac en andere hotemetoten waren op deze bijeenkomst present. Op een gelijksoortige conferentie in 1995 werd al openlijk over de Nieuwe Wereld Orde gesproken. Op 29 augustus 2000 kwamen onder auspiciën van de Verenigde Naties ook nog eens 1000 voormannen van de grootste religies op aarde bijeen. Onder hen waren christenen, joden, moslims, hindoes en boeddhisten. De geestelijke leiders spraken over maatregelen om "Vrede" te brengen in crisisgebieden, de armoede te bestrijden en milieuvervuiling tegen te gaan. Het was allemaal vrede, geluk en voorspoed wat de klok sloeg. Dat is precies waar het beest uit de Openbaring ook mee zal beginnen. Hij zal zich voordoen als een grote verlosser en redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Alles wat satan doet is door Gods Woord voorzegd. De macht van satan zal een hoogtepunt bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Dit alles werd niet geprofeteerd om de gelovige mens angstig en neerslachtig te maken maar juist om hem te bemoedigen te versterken en te troosten. Niets kan meer bemoedigen dan de wetenschap straks te mogen leven in het Duizendjarige Rijk. Het is opmerkelijk, hoeveel vooraanstaande christelijke leiders sympathiseerden met paus Johannes Paulus II en diens voorkeur voor multireligieuze samenkomsten. Het is bekend dat op verschillende gebedsbijeenkomsten deze paus bad met geestelijken van andere godsdiensten, als islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Dat gaat regelrecht in tegen het eerste gebod van God Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Doet de wapenrusting Gods aan, schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Dit geeft de mens kracht in een wereld die een duistere en onheilspellende toekomst tegemoet gaat.

Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet, dat dit verdrag bewust onleesbaar is gemaakt om te voorkomen dat burgers nieuwe referenda eisen. ‘De regeringsleiders besloten dat de verklaring onleesbaar moest worden.’ Aldus Amato in de Euobserver.

Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: 'ontreddering' of 'omwenteling').Volgens Schachtschneider is het ronduit schandalig dat zo'n belangrijke uitzondering is vastgelegd in een voetnoot (van een voetnoot, notabene!). Alleen iemand die het Verdrag met een vergrootglas bestudeert, kan het ontdekken.Hoewel er op dit moment geen oorlog is in Europa, zou een handige politicus -in de voetsporen van George Bush- na bijvoorbeeld terroristische aanslagen, kunnen verklaren dat Europa in een 'oorlog tegen terreur' is verwikkeld. En wat relletjes en sociale onrust betreft: door de enorme economische problemen hebben we de afgelopen maanden al diverse gewelddadige rellen in bijvoorbeeld Griekenland (EU-lid) en een aantal oost-Europese landen gezien, en zelfs in Duitsland en Frankrijk. Wat zal er gebeuren als de economie écht kompleet instort, en protesten, rellen e.d. zich over Europa gaan verspreiden?

 

EU wil invoering massaal toezichts- en controlesysteem


De volledig ondemocratische Europese Unie gaat gewoon door met het nemen van besluiten die onze bewegingsvrijheid en privacy nog veel verder aantasten.De werkelijke machthebbers van Europa, die stuk voor stuk zijn benoemd en niet zijn gekozen door de burgers, hebben hun zinnen gezet op 'Project Indect', een toezichts- en controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites, discussieforums, p2p netwerken en individuele computers te monitoren, maar ook toezichtscamera's kan gebruiken om het gedrag van burgers te observeren. Bovendien bevat Project Indect ook de mogelijkheid om stemmen te analyseren, wat er op lijkt de wijzen dat privé (telefoon-)gesprekken massaal afgeluisterd zullen mogen worden. Het belangrijkste doel van het systeem is het 'automatisch detecteren van bedreigingen en abnormaal gedrag of geweld.' Er gaat al een tijdje het gerucht dat Brussel inmiddels de lang verwachte supercomputer met de opmerkelijke naam B.E.A.S.T. (Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal) in gebruik heeft genomen.

 

 Dit is het BEEST in Brussel waarin alle informatie van de Europese burgers wordt opgeslagen.

 

Stephen Booth, analist bij 'Open Europe', beschrijft Project Indect als 'Orwelliaans' en een 'enorme schending van onze privacy,' waarbij hij aantekent dat de door de Europese burgers betaalde belasting gebruikt gaat worden voor een systeem dat hen allen bedreigt en hen schuldig acht totdat het tegendeel is bewezen.'Op nationaal niveau is dit al gevaarlijk genoeg, maar op Europese schaal is het idee gewoonweg huiveringwekkend,' gaf Shami Chakrabarti, directeur van de mensenrechtenorganisatie Liberty als commentaar. Project Indect is het ideale 'systeem van het Beest', waarbij uiteindelijk alle burgers in een volkomen gecontroleerde en 24 uur per dag geobserveerde gevangenis komen te leven.De camera's die hiervoor zullen worden gebruikt blijken in het meest gecontroleerde land ter wereld, Groot Brittannië, in tegenstelling tot wat de authoriteiten beweren vrijwel geen enkele invloed te hebben op de misdaadcijfers. Het zich steeds verder uitbreidende 'toezicht' in Europa en ook in Nederland kan daarom slechts bedoeld zijn om de burgers met 'andere' of van de overheid 'afwijkende' ideëen het gevoel te geven dat verzet zinloos is, en dat ieder 'verdacht' gedrag dat niet overeenstemt met de door de authoriteiten bepaalde gewenste koers, onmiddellijk geregistreerd en bestraft zal worden.

http://www.infowars.com/eu-plans-massive-surveillance-panopticon-that-would-monitor-abnormal-behavior/

 

Inmiddels heeft het Europees Parlement eind oktober 2009 onder aanvoering van Nicolas Sarkozy het zogeheten Amendement 138 laten vallen dat vrijheid van internet-gebruik voor alle Europese burgers garandeert dan wel verordonneert dat slechts een rechterlijk oordeel aan deze rechten een einde kan maken. Thans kunnen lidstaten ‘lastige’ burgers naar believen afsluiten. Conclusie: de gestadige verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon. Al eerder bleek dat via het Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Het is echter de vraag of het de burgers van de EU ook nog maar íets uitmaakt, nu overduidelijk is dat hun stem in bijvoorbeeld referenda, wederom in de vuilnisbak is verdwenen. http://xandernieuws.punt.nl/?id=508080&r=1&tbl_archief=&   http://www.wariscrime.com/2009/03/08/news/lisbon-treaty-disagree-and-you-are-dead/

 

De Britse leider van de Engelse Independence Party Nigel Farage, noemde in november 2009 de Europese Unie een autoritaire tirannie die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer doelend op Manuel Barosso. Farage doorbrak daarmee de tirannieke wet uit 1999 dat bepaalt dat het illegaal is om de EU te bekritiseren. Barosso kronkelde zich in allerlei bochten toen Farage openlijk de EU elite afkraakte voor hun leugens en vriendjes politiek. Dat kwam hem op een zware berisping te staan van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en werd hij gewaarschuwd zich te matigen. Farage viel ook de benoeming aan van de Belg Herman van Rompuy als de eerste EU president en benadrukte dat hij niets anders is dan een plooibare frontman van Barosso. Een van Rompuy’s eerste uitspraken was te willen gaan werken aan de installering van een nieuwe Wereld Orde. Tijdens zijn eerste optreden eind februari 2010, kreeg Van Rompuy opnieuw harde kritiek te verduren van Nigel Farage. “U hebt het charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediende”, zo beet Farage hem toe. Hij noemde Van Rompuy “de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten. Misschien is dat omdat u uit België komt, wat niet eens een echt land is”.

 

 Herman van Rompuy, president van Europa. Is het gebaar dat hij maakt inderdaad de V van Victory?Het lijkt meer op het bekende satansteken!

 

Over de tot minister van BZ benoemde Ashton zei Farage: Zij heeft nog nooit een goede baan gehad, en is in haar leven nog nooit voor iets verkozen, dus ik denk dat zij daarom perfect voor deze Europese Unie is.  De nazi’s hebben burgers vermoord die zich uitspraken tegen het Derde Rijk. In Brussel hebben ze een efficiëntere oplossing, gewoon de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen.

 

 

Dit soort ontwikkelingen in Europa maar ook elders in de wereld maken duidelijk dat het "Grote Babylon" uit het boek Openbaring haar plaats op het eindtijdtoneel heeft ingenomen. Babylon vertegenwoordigt zowel de economische als de ontrouwe godsdienstige wereld. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk vooral geen gemeenschap met dit verderfelijke Babylon te hebben.

Bronnen: Alexander Hislop, The two Babylons.Persbureau Het KNP ,nieuwsbrief nummer 733. Jan Willem van der Hoeven, Babylon of Jeruzalem, Novapres. Cutting Edge Ministries Radio Program, 1996 Witchcraft in the White House and in Roman Catholicism.Bryce Self, Nimrod, Mars and the Marduk connection. Ralph Epperson, Masonry-Conspiracy against Christianity. Hal Lindsey, Planeet Aarde 2000 A.D. Novapres. James T.Davis, Nimrod the Mighty Hunter. Leo A.Rudloff, Archbishop Capucci and Terrorism. W.J.Mc. Cormick, Christ, the christian & Freemansonry. Malachi Martin, The Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the NWO. New York 1990. Cutting Edge Radio program, 1996 Vatican and Secret societies in pursui of NWO, part 1 and 2 Erich Brüning: Der fremde Agent-Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen, Verlag für Reformatorische Erneuerung, Wuppertal, 2004.

Terug naar: Inhoud