De vrouw en de draak

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 april 2018)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

Openbaring 12 1 t/m 6 ďEn er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.Ē

Openbaring 12 staat tussen twee hoofdstukken in waarin de bekende periode van 3Ĺ jaar een hoofdrol speelt. Het gaat om de Grote Verdrukking die over IsraŽl en de rest van de wereld zal komen. Johannes bevindt zich hier in het midden van de laatste Jaarweek. Er is vanaf dat moment nog 3Ĺ jaar (een tijd, tijden en een halve tijd) te gaan tot de terugkomst van Jezus/Yeshua. Belangrijk te weten is dat in het boek Openbaring niet alle toekomstige gebeurtenissen in een chronologische volgorde, maar thematisch beschreven staan. Er zijn namelijk een groot aantal zaken die ongeveer gelijktijdig plaatsvinden. Het eerste teken dat Johannes te zien krijgt, is een ďVrouwĒ met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren boven haar hoofd. Dit teken maakt duidelijk dat er bijzondere dingen staan te gebeuren. Dit teken toont wat op aarde nog openbaar moet worden. Aan de eindstrijd op aarde gaat immers de eindstrijd in de hemel vooraf, zoals alles op aarde een afspiegeling is van wat zich in de hemel afspeelt.

De traditioneel protestantse uitleg zegt dat de vrouw 'de kerk' voorstelt. De 'kerk' bracht de Zoon voort, die alle heidenen zou hoeden. Maar deze bewering klopt niet want dat staat volledig haaks op de vele details (1260 dagen, vlucht naar de woestijn, etc.). De gemeente is immers nooit zwanger geweest en heeft al evenmin de Zoon voortgebracht. Het is namelijk precies omgekeerd! ! De Zoon was er namelijk eerder dan het Lichaam van Christus. Het Lichaam van Christus ontstond pas toen Jezus/Yeshua als Eersteling verrees uit de doden.

Daarom is deze stelling niets anders dan een fabel. Een andere fabel is dat de ďVrouwĒ volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese Maria zou zijn, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels" maar dat is profetisch gezien eveneens onjuist. Het is valse profetie en occult, en stamd uit de Baylonische ďmoeder-en-kindí cultus. De vrouw is niet Maria, ook al lijkt dat aannemelijk en hebben de pausen Pius X, Pius XII, Paul VI en John Paul II dat allemaal officieel, echter zonder gezag van het Woord verklaard.

Maria is niet bekleed met de zon terwijl de maan ook niet onder haar voeten is. De associatie is snel gemaakt: immers zij is de vrouw die de zoon voortbrengt (die de Messias zou zijn). Maar daar blijft de uitleg ook steken. Want al het andere wat van deze vrouw gezegd wordt is met geen mogelijkheid van toepassing op Maria bovendien vluchtte Maria niet naar de woestijn, maar naar Egypte. Jezus/Yeshua is een Zoon van IsraŽl, want Hij is uit het Joodse volk gesproten, en niet uit de Kerk.

 

De Europese Unie heeft de twaalf sterren overgenomen in de vlag van Europa.De officiŽle Europese uitleg luidt dat de vlag het symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door de "Wonderdadige Medaille" in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine Laboure (1806-1876) in Parijs. Deze vlag is een product van misleiding op grote schaal voortgekomen uit een rooms complot. Brussel heeft zich daarmee verbonden met de kerk van Rome en de vroegere Babylonische afgodendienst.

 

Maria voorgesteld, bekleed met de zon, twaalf sterren boven haar hoofd en de maan onder haar voeten.

De vrouw in Openbaring 12 heeft dus helemaal niets met Maria van doen. Profetisch gezien is deze ďVrouwĒ IsraŽl en zijn de twaalf sterren de twaalf stammen van IsraŽl. Deze vrouw bezit overeenkomstig de raadsbesluiten van God de hoogste autoriteit en macht op aarde. Tijdens het duizendjarig rijk zullen immers alle aardse autoriteiten aan IsraŽl onderworpen zijn:

Deuteronomium 28:13 ďDe Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden.Ē

Openbaring 12 heeft in zijn geheel met IsraŽl te maken. De vrouw is bekleed met de zon en heeft de maan onder haar voeten. De maan stelt ondergeschikt gezag voor. Dat de maan zich onder de voeten van de vrouw bevindt, betekent dat de vrouw boven de aardse machten staat. De maan is tevens het symbool van de islam, de creatie van Gods tegenstander, die uiteindelijk overwonnen zal worden.

De aardse machten zullen als een Ďvoetbank onder haar voetení staan, wat doet denken aan:

Psalm 110:1 ďAldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.Ē

Tijdens het duizendjarig rijk zullen alle aardse autoriteiten immers aan IsraŽl en de troon van Yeshua haMassiach onderworpen zijn, want ďuit Sion zal de wet uitgaanĒ:

Jesaja 2:3 Ö ďen vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.Ē

In Openbaring 12:1 wordt IsraŽl reeds in die positie voorgesteld. Dit maakt duidelijk dat deze vrouw een hoge positie bekleedt vanuit de hemel bezien. Zij krijgt de hoogste autoriteit en macht op aarde. Dit wijst erop dat deze vrouw niemand anders dan alleen maar IsraŽl kan voorstellen.

De twaalf sterren.

De vrouw wordt verder gekenmerkt door 12 sterren op haar hoofd, wat op de 12 stammen van IsraŽl duidt, alsook de zon en de maan die naar Jakob en Rachel als stamvader en stammoeder verwijzen. Deze symboliek blijkt ook duidelijk uit een droom die Jozef heeft gehad:

 

Genesis 37:5-11 ďEn Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.Ē

 

De zon en de maan duiden op de bestendige heerschappij van IsraŽl en het koningshuis van David. Eens zullen alle stammen IsraŽls zich voor de ware Jozef, Jezus/Yeshua, neerbuigen (Zacharia 12:10). Het kan daarom niet anders dan dat de vrouw IsraŽl is. De zon, maan en sterren duiden dus op IsraŽl. Zij die dit land en dit volk zegenen, mogen rekenen op Gods zegen. Dat is omdat IsraŽl, het Joodse volk, geroepen is een zegen voor de volkeren te zijn. Het volk daarentegen dat niet bereid is zijn trots af te leggen en Gods soevereine verkiezing van het Joodse volk in nederigheid en dankbaarheid te aanvaarden, moet rekenen op Gods oordeel.

De weeŽn

ďÖ..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te barenÖĒ De vrouw staat op het punt om haar Kind te baren. Er is sprake van weeŽn. De vrouw heeft geboorteweeŽn. Dat wil zeggen: barenspijn. Er komt nieuw leven, maar eerst komt er lijden voor het Joodse volk. Dat is het lijden van de Grote Verdrukking. De Grote Verdrukking (Openbaring 6 t/m 19) is een periode van 3Ĺ jaar, waarin God de wereld oordeelt door middel van zware plagen. Het is het tweede deel van de 'laatste jaarweek' van DaniŽl. Deze jaarweek wordt ook wel onderverdeeld in twee perioden van 3Ĺ jaar. Gedurende de laatste 3Ĺ jaar zal de wereld worden gedomineerd door de Antichrist en de valse profeet. Onder de Grote Verdrukking wordt verstaan de allerlaatste periode vůůrdat Jezus/Yeshua uit de hemel zal terugkomen op aarde. Ook zal door vele oorlogen en natuurlijke en bovennatuurlijke rampen de mensheid tenslotte op de rand van totale vernietiging staan.De vijandelijkheden komen zo tot een finale, beslissende climax.Tegen deze achtergrond is Jesajaís hartstochtelijke oproep om te bidden voor Jeruzalem betekenisvol. Jeruzalem verdient blijvend onze gebeden om zegen om tot haar doel te komen.

 

De verovering van Jeruzalem aan het einde van de 1ste Wereldoorlog door generaal Allenby en de Britse strijdkrachten, en de oorlogen van 1948 en 1967 vormen de belangrijkste mijlpalen in de moderne geschiedenis op weg naar het (furieus bestreden) herstel van Jeruzalem onder Joodse heerschappij. De twisten om de Tempelberg, de vredesonderhandelingen steeds afgewisseld door bedreigingen van de kant van de buurlanden Ťn van de kant van Ďalle volkerení, alles bouwt zich duidelijk op richting dit eindtijd-scenario in golven: MatthťŁs 24:8 ďDoch dat alles is het begin der weeŽn.Ē

 

Het gaat hier over de weeŽn die aan de komst van het Messiaanse vrederijk vooraf gaan. Hoewel de vrouw - IsraŽl - op aarde is, wordt zij gezien als in de hemel. Dit laat zien dat IsraŽl onder de bescherming van God staat. Deze weeŽn zijn een zeer eigenaardige gang van zaken en moeilijk te bevatten. Eerst de geboorte en daarna de weeŽn, want IsraŽl heeft immers helemaal geen weeŽn gekend. De profeet Jesaja zegt:Jesaja 66:7 ďVoordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeŽn haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Bij IsraŽl gebeurde het tegenovergestelde van wat normaal gebeurt: zij heeft gebaard voordat de barensweeŽn begonnen.

 

De moeilijkheid vloeit voort uit het feit dat het verleden- 2000 jaat geleden- hier rechtstreeks verbonden wordt met de toekomst, n.l. de Grote Verdrukking die zal leiden tot de wederkomst van de Heer, het geestelijk herstel van IsraŽl en de geboorte van het Koninkrijk. IsraŽl, de vrouw, heeft ongeveer tweeduizend jaar geleden een Zoon ter wereld gebracht, terwijl de barensweeŽn nog steeds moeten komen.

Ook Jesaja spreekt over de weeŽn van IsraŽl en de bevalling van een zoon:

Jesaja 66:5 t/m 9 ďHoort het woord des Heren, gij die voor zijn woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams wil, zeggen: Dat de Here zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan. Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de Here, die vergelding brengt over zijn vijanden!Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeŽn haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op ťťn dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeŽn gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.Ē

Het is IsraŽl dat zegt:

Jesaja 9:5 ďWant een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.Ē

Micha kondigt de geboorte van de Messias aan, zoals die 2000 jaar geleden plaatsvond, terwijl vers 2 e.v. over de toekomst spreekt: ďzijĒ zal straks in grote barensweeŽn Hem voortbrengen die in IsraŽl als Messias zal regeren:

Micha 5:1-2 ďEn gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over IsraŽl en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de IsraŽlieten.

Eerst geboorte, daarna de weeŽn. Men moet beseffen dat IsraŽl Jezus/Yeshua nog niet heeft aangenomen. IsraŽl verwacht nog steeds Zijn eerste komst:

 

Romeinen 11:25-26ďWant, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over IsraŽl gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans IsraŽl behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.Ē

ďEn zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.Ē

In sommige christelijke kringen wordt de hier genoemde ďZoonĒ gezien als de gemeente. Tijdens de hype rond de 23ste september 2017 viel op diverse sites op internet te lezen dat op die datum de wereld zou vergaan, dat Jezus/Yeshua op aarde zou terugkeren en het mannelijke kind uit Openbaring 12:5 van de aarde zou worden weggenomen. Het mannelijke kind werd daarbij volkomen ten onrechte voorgesteld als de gemeente die zou worden opgenomen. Dit alles had volgens diverse zelfverklaarde Ďprofetení te maken met de stand van de sterren op die datum. Het Sterrenbeeld Leo (Leeuw), dat bestaat uit negen zichtbare sterren, zou gezelschap krijgen van de planeten Mercurius, Venus en Mars, en zo een kroon van twaalf sterren op het hoofd van de Maagd vormen. Er bestaat echter geen enkel verband tussen deze sterrenstand en de maagd uit Openbaring 12, laat staan dat het mannelijke kind iets met de gemeente van doen zou hebben. De vrouw is niemand anders dan IsraŽl, de twaalf sterren, de stammen van IsraŽl en het mannelijke kindis niet van toepassing op de gemeente maar op Jezus/Yeshua.

Het betrokken sterrenbeeld dankt zijn naam aan de Grieken en Romeinen. Die noemden dit sterrenbeeld respectievelijk Demeter en Ceres, naar hun godin van de landbouw. Of ook wel naar Justitia, de Romeinse godin van de rechtspraak; of naar Astraea, de Griekse godin van de schoonheid. Er is zelfs een apocalyptische 23 septembercultus ontstaan die nog steeds nagalmt. De sterrenconstellatie die zich op 23 september 2017 heeft voorgedaan is trouwens helemaal niet bijzonder want dat heeft zich in de afgelopen eeuwen al vaker voorgedaan zoals in: 1827, 1483, 1293 en in 1056. In 2002 zou de verborgen planeet Nibiru met de aarde botsen. De komeet Elenin was in 2010 op weg om de aarde te verwoesten. De oordeelsdag werd voorspeld aan de hand van Mayakalenders voor 21 december 2012.

De vier bloedmanen in 2014 en 2015 voorspelden iets bijzonders rond de staat IsraŽl. Men verwees daarbij naar JoŽl:

JoŽl 2:30-31 ďEn Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.Ē

Dat alle vier de bloedmanen in het sabbatsjaar op Joodse heilige dagen zouden vallen, dat kon toch geen toeval zijn maar ook in dit geval heel veel herrie over niets! Een bloedmaan is niets bijzonders maar een gewoon natuurlijk fenomeen:

Jeremia 10:2 ďZů zegt de Here: Gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.Ē

Velen blijken dagelijks op internet op zoek naar nieuwe datums om bevestigd te krijgen dat de opname nu toch echt snel moet gaan plaatsvinden en dat Jezus/Yeshua nu toch spoedig moet terugkeren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe datums waarop het allemaal zal gebeuren. Vanaf het jaar van de grote recessie 2007 zijn er tientallen datums voorbij gegaan waarin allerlei Ďzienersí over de opname hebben geprofeteerd. Misleiding op misleiding! Wij hebben de The Harbinger en deThe Shemitah voorbij zien komen met geflopte profetische theorieŽn dat de terugkomst van Jezus/Yeshua op handen zou zijn en dat de opname elke dag zou kunnen gebeuren.

Zoals dat in alles gebeurt is de vijand immer druk doende ook de tekenen in de hemelen die de glorie van God verkondigen, te verdraaien en te misbruiken. De sterren tonen Gods macht en majesteit. Ze zijn er om verwondering te wekken over Zijn kracht, wijsheid en oneindigheid.

 

Genesis 1:14-15ďEn God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo.Ē

De Zoon is in Zijn bediening niemand anders dan de Messias van het volk IsraŽl aan wie straks tijdens het duizendjarig rijk alle aardse autoriteiten onderworpen zullen zijn.Hij zal alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dat verwijst direct naar:

Psalm 2:7-9 ďIk wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.Ē

Jezus/Yeshua heeft een volmaakte en eeuwige heerschappij. Hij heerst over alle machten, krachten, overheden en heerschappijen. Niets of niemand kan zich meten met Hem. Jesaja zegt daar het volgende over:

Jesaja 53:6 ďWij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen

Hij droeg ons oordeel. De mens mag zelf kiezen of hij/zij die redding aanneemt of niet. Wat bij Noach de reddingsark was en bij Lot de engelen die hem maanden uit Sodom te vertrekken, is Jezus/Yeshua, die de mens wil redden van het oordeel bij het eindgericht. Hij zegt in:

MatthťŁs 7:13 ďGaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Ē

Openbaring 12:3 t/m 6 ďEn er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.Ē

De Kronen zijn het beeld van macht. Het gaat om een laatste poging van satan om de komst van de Messias tegen te gaan. In het boek DaniŽl horen wij al van dit 'beest', maar daarover meer in Openbaring 13.De draak wil het Kind verslinden omdat in dit Kind het Koningschap belichaamd is. De draak, die in Joh. 14:30 de overste van deze wereld wordt genoemd, zal zijn koninkrijk, de heerschappij op aarde, nooit willen afstaan. De vrouw (IsraŽl) staat tegenover de hoer op aarde zoals later uit Openbaring 17 zal blijken. Naar de belofte wint het vrouwenzaad het van het slangenzaad, want het is Jezus/Yeshua die de slang de kop verplettert. (Openbaring: 3:15).

Er kan geen enkele twijfel over bestaan wie ďde rossige draakĒ is. Het is Ďde oude slang, die genoemd wordt duivel en de sataní, die de gehele wereld verleidtĒ. Hij wekt niet alleen verwarring door allerlei denkbeelden en zaken door elkaar te halen, maar hij maakt ook scheiding tussen God en mens en tussen mensen onderling. Hij brengt tevens de geest der verleiding voort. De verleiding van Satan is als een besmettelijke ziekte. Hij is de leugen zelf, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Als hij liegt spreekt hij uit zichzelf:

Johannes 8:44 ďGij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.Ē

Hij kan de leugen zelfs niet meer van de waarheid onderscheiden. Twee bekende heersers, de Farao en Nebukadnezar (Jeremia 51:36) worden respectievelijk Ďmachtig monsterí en Ďdraakí genoemd vanwege hun absolute macht; maar hier is satan de feitelijke machthebber achter alle tirannen van de wereldgeschiedenis. Het rossige duidt op bloed, vuur en dood. Het bloed van zijn vele slachtoffers. Dat verwijst naar zijn wreedheid en bloeddorstigheid, zowel in de hemel als op aarde.

Hij heeft het onzinnige waagstuk beproefd om het heelal onder zijn heerschappij te brengen en de wereld van haar Maker los te scheuren! Onder Gods ondoorgrondelijk bestuur, is het hem zelfs mogelijk geworden de ene heerschappij na de andere in de hemelse gewesten te verkrijgen. Een derde van de sterren des hemels trok met hem ťťn lijn en volgde hem in zijn opstand. Dat satan uit de hemel geworpen wordt, heeft twee gevolgen: een gunstig gevolg voor de hemel, maar een verschrikkelijk gevolg voor de aarde.

Dat herinnert aan de profetie van DaniŽl over de geitenbok:

DaniŽl 8:8-12 ďDe geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels. En uit ťťn daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad, ja, zijn grootheid reikte tot aan het heer des hemels, en hij deed er van het heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het heer maakte hij zich groot, en Hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.Ē

De duivel is volgens Jezus/Yeshua eigen woorden: ďeen mensenmoorder van den beginneĒ. Deze kwaadaardige eigenschap leidt tot een poging om de ďZoonĒ uit te roeien. Het gaat volgens Johannes om een merkwaardig weerzinwekkend wezen met zeven koppen en tien horensí en op zijn koppen zeven kronen een verwijzing naar het beest uit de zee in Openbaring 13 waar ook sprake is van Ďzeven koppen en tien horens.í Hij heeft niet een of twee horens, maar wel tien. Dat toont zijn onvoorstelbare kracht, zijn macht en zijn intelligentie. Hij is bijzonder agressief en sterk. Hij ontziet niets en niemand. Hij is de briesende leeuw die zoekt wie hij kan verslinden. Zo wordt satan getekend in de eindtijd. Hij is de misleider van de hele wereld.

Sommige onderzoekers menen hierin de leider van het herstelde Romeinse rijk, de huidige Europese Unie te herkennen. Door middel van dit Romeinse rijk heeft satan immers destijds geprobeerd het mannelijke kind om te brengen. Door middel van dit rijk zal satan een koninklijke macht uitoefenen, die tevens een religieuze macht zal zijn. Een rijk dat bestaat uit leugenachtige leiders. En de draak stond vůůr de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden. Dit gebeurde in Bethlehem ten tijde van Herodus en later onder Pilatus. Maar haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Het gaat hier ondubbelzinnig om de Zoon des mensen, de spruit uit IsraŽl, die eenmaal Ďalle naties zal hoeden met een ijzeren stafí, tijdens het vrederijk. De ďdraakĒ incarneert zich straks in de antichrist. Dat beest is naar het beeld en de gelijkenis van de draak. Zoals Jezus/Yeshua kon zeggen: ďwie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezienĒ, zo geldt van deze wezens: wie het beest heeft gezien, heeft de draak gezien. Voor de verklaring van de koppen, horens en kronen wordt verwezen naar de behandeling in hoofdstuk 13.

Hoe groot de macht van de duivel is, blijkt dat hij als machthebber alle koninkrijken van de aarde aan Jezus/Yeshua aanbood. Dat was geen grootspraak maar pure realiteit:

MatthťŁs 4:8-9 "Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.Ē

Lucas beschrijft dit moment nog drastischer:

Lucas 4:5-7 ďEn hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Zei Jezus/Yeshua toen dat de duivel onzin sprak? Nee, Hij ging er serieus op in en zei dat men alleen God moet aanbidden. Hiermee bevestigde Hij wat satan over zijn macht over de aarde zei! Later noemde Jezus/Yeshua hem 'de overste van deze wereld': Johannes 12:31 ďNu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen wordenĒ.

En de vrouw vluchtte naar de woestijn

Openbaring 12:6 ďEn de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.Ē

Deze periode stemt overeen met 1260 dagen, tweeŽnveertig maanden en met Ďeen tijd en tijden en een halve tijdí, wat een periode van 3Ĺ jaar omvat, namelijk de tweede helft van de zeventigste jaarweek van DaniŽl:

DaniŽl 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.Ē 

De periode van 1260 dagen in de woestijn vindt plaats tijdens de Grote Verdrukking van 3Ĺ jaar. De aanval van satan richt zich nu op de vrouw, IsraŽl. Hij ziet het zichtbare IsraŽl als de oorzaak van al zijn ellende en omdat zijn woede tegen dit volk is verhevigd gaat hij het vervolgen. In zijn razende woede om zijn uitstoting uit de hemel, concentreert hij zich op IsraŽl, want zij is immers de moeder van de Gezalfde die het Koningschap over de wereld heeft aanvaard. Hij vervolgt IsraŽl met een hevigheid zoals het nooit eerder vervolgd is. Al eerder heeft hij, wat dat betreft daden gesteld.

Al in de tijd van het Oude testament is er onder Antiochus IV Epiphanes een zware vervolging van IsraŽl geweest, die vaak wordt gezien als een voorloper van de antichrist. Satan wil nu eenmaal niet, dat de belofte aan Abraham dat met hem alle geslachten der aarde gezegend worden, in vervulling gaat. Maar nu gebeurt er iets wat hem helemaal niet bevalt, want zijn vervolging van IsraŽl loopt niet zoals hij dat gepland had want het gelovige deel van IsraŽl wordt door God zelf op arendsvleugelen in veiligheid gebracht. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo zal God hen naar de woestijn leiden. Het is een plaats waar satan het gelovige deel van IsraŽl niet kan bereiken en waar het in hoogste mate beschermd wordt.

Het gaat hier niet alleen om het gelovige deel van IsraŽl, maar ook om de gelovigen uit de volken, die als ďwilde loten geŽnt zijn op de edele olijfboom IsraŽl.Ē Satan is niet in staat de wijkplaats te ontdekken en daarom richt hij zijn woede op de ďoverigen van haar zaadĒ. Een deel van IsraŽl moet ďgeborgenĒ worden zo goed als een ander deel (de overigen van het zaad der vrouw) vervolgd zal worden.

 

Terug naar:Inhoud