De terugkeer van Jezus op aarde

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 18 april 2012)(Laatste bewerking: 13 januari 2016)

 

Onze wereld stevent af op totale chaos. Dit alles heeft te maken met Gods verlossingsplan en dus met de laatste fase van het huidige wereldbestel. Het kondigt een nieuw tijdperk aan, de terugkeer van de Here Jezus en de oprichting van Zijn duizendjarig vrederijk. Jezus, zal zich openbaren in de kracht van Zijn hemelse macht. Alleen Jezus is in staat Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Zijn komst zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Op de beslissende ďDag des HerenĒ zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

Openbaring 19:11-13 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.

Deze ruiter op het witte paard is de Here Jezus, de lang verwachtte Messias van IsraŽl, de Koning der koningen en de Heer der Heerscharen. Hij wordt gevolgd door de legers uit de hemel ,,op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.Ē Uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee Gods tegenstanders te slaan.

Openbaring 19:15 En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van God, de Almachtige.

Openbaring 19:17-18 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

De vier apocalyptische paarden uit Hoofdstuk 6 zijn Hem voorgegaan, en hebben allerlei oordelen voltrokken.

 

Nu komt Gods laatste zet. Het Woord van God leert dat Hij zal komen, wanneer de mensheid op het gevaarlijkste dieptepunt van de hele geschiedenis belandt zal zijn. Het zal gebeuren, wanneer de vier paarden, die voortraasden, hun missie vervuld en de mensheid tot aan de rand van de afgrond gedreven hebben. De Here Jezus zal aan al deze misŤre een einde maken. Dan zullen Gods vrijgekochten uit alle geslacht en taal en volk en natie als koningen heersen op aarde. Dan zal Jezus de rechtvaardigen vrede geven en het licht van God hen verlichten. Zij zullen in vrede oud worden en de jaren van hun geluk zullen vele zijn.

 

De Bijbel verteld dat de Here Jezus zichtbaar zal verschijnen op de Olijfberg, op de laatste dag van de Grote Verdrukking.

 

Zacharia 14:4 Özijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vůůr Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dalÖ

 

Olijfberg

De hele wereld zal de verschijning van de Zoon des mensen zien. ďZie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagenĒ (Op. 1:7).Voor allen die naar Zijn komst hebben uitgezien een moment van enorme vreugde. Voor al Zijn vijanden een moment van enorme schrik. De apostel Petrus schreef: ďDit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotterij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zů, als het van het begin der schepping af geweest isĒ(2 Petr. 3:3).Maar nu is Hij terug om de wereld te verlossen van al het onrecht en van haar zieke manier van denken. De Bijbel leert dat God een Utopia zal scheppen. Er komt een heerlijke, nieuwe maatschappelijke orde, onder leiding van de Here Jezus.

MatthťŁs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammender aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

 

Volgens de profeet Zefanja zullen de kustlanden der volken voor Hem neerbuigen, ieder uit zijn plaats (Zefanja 2:11).IsraŽl zal een licht worden voor de wereld een zegen worden in het midden der aarde. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van IsraŽl hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Ondanks alles is en blijft IsraŽl Gods volk. Er bestaat een innige relatie tussen God en Zijn volk. Pas na de wederkomst zal IsraŽl echt een land van vrede, veiligheid en welvaart worden! Dan pas zal IsraŽl verlost zijn van haat, vernedering en onderdrukking!

 

Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgietende Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed van eeneerstgeborene.

 

Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

 

De aarde zal vol worden van de kennis des Heren, er zal vrede heersen.

 

Lucas. 1:32-33 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

 

Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der Heerscharen, en het Loofhuttenfeest vieren. (Zacharia 14:16).

 

De aarde zal vol zijn van Zijn kennis, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

 

Jesaja 2:3 Öen vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord van uit Jeruzalem.

 

Jeremia 3:17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

 

Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had DaniŽl een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

 

DaniŽl 10 5-6-7-8. Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik DaniŽl, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.

 

Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar de Here Jezus ziet wandelen (Openbaring 1:17).

 

Johannes op Patmos

 

Het ziet er dus naar uit dat ook DaniŽl een ontmoeting had met de Here Jezus. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. DaniŽl zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

 

DaniŽl 10:11 En Hij zeide tot mij, DaniŽl gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet DaniŽl, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

Om de fase waarin de wereld zich vandaag bevindt enigszins te begrijpen, dient men satans rol hierin nader te beschouwen. De profeet EzechiŽl meldt dat satan een schepsel is, dat hij een beschuttende cherub was op de heilige berg van God. Dat wil zeggen dat hij in de hemel bekleed was met geweldig gezag. Zijn gestalte was vol van heerlijkheid, wijsheid, rijkdom en schoonheid. Prachtige titels worden hem gegeven zoals Morgenster en zoon des dageraads. Misschien was satan zelfs het hoofd der engelen, die onder God en Zijn enige Zoon stond. Hij was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat er onrecht in hem werd gevonden.

De hoogmoed en het verlangen om zich op de plaats van God te stellen, hebben satan tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Omdat God het volk van IsraŽl had uitverkoren om naar het vlees het volk te zijn waaruit Zijn Zoon in deze wereld geboren zou worden, heeft satan een bijzondere haat tegen de Ďvrouwí (IsraŽl) en haar Ďkindí (Jezus). In feite heeft hij een bijzondere haat tegen iedereen die de vrouw of haar kind liefheeft. Satan heeft er alles aan gedaan de geboorte van het kind te voorkomen door te proberen de kinderen van IsraŽl te vernietigen. Hij heeft er alles aan gedaan te voorkomen dat ze naar het aloude land IsraŽl zouden terugkeren. De Bijbel leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen.

Voor hen die vrede met God hebben, geldt de belofte van een overgang naar het nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk. In de periode van de overgang naar de eindtijd zal de mensheid wakker geschud worden op elke denkbare manier, door oorlogen en natuurrampen, door goddeloosheid en valse profeten, zodat het koren van het kaf gescheiden wordt. De Zondvloed was ook zoín eindtijdgebeurtenis, evenals de verwoesting van Sodom en Gomorra. De dagen van Noach en Lot hebben ťťn belangrijke zaak gemeen: de mensen geloofden niet dat het oordeel zou komen. En dat geldt ook voor vandaag. Het was voor Noach zelfs moeilijk om zijn eigen familie in de ark te krijgen.

Velen zijn van mening dat de Wederkomst van Jezus Christus (Yeshua HaMassiach) niet lang kan meer duren. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle tekenen der tijden zichtbaar, die Jezus heeft voorzegd over de eindfase van het bestaande wereldbestel. God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Jezus een ware gebeurtenis zal zijn. Hij is de komende Koning. Hij komt als de Koning der koningen en de Here der Heerscharen om te heersen tot in alle eeuwigheid.

Terug naar: Inhoud