De orde der Jezu´eten

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 8 september2015) (Laatste bewerking: 20 november 2018)

De Orde der Jezu´eten is in 1534 opgericht rond I˝igo Lopez de Loyola, beter bekent als Ignatius van Loyola. Loyala presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe Rooms Katholieke priester orde, de gemeenschap der Jezu´eten. Het doel van deze groep was het dienen van de Paus. De orde werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III en Loyola werd de eerste Jezu´etengeneraal. De Jezu´eten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed -op de achtergrond- te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen wereldwijd. Toen I˝igo Lopez de Loyola, macht kreeg in het Vaticaan plaatste hij zijn organisatie, de Illuminatie onder de Jezu´etenvlag. Het werd de belangrijkste tak van de Jezu´etenorde.  De Illuminatie zou uiteindelijk de hele wereld gaan controleren waaronder, de wereldeconomie, het internationale bankverkeer, legers, alle takken van occultisme en kerken.

 

De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezu´etenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Het gaat om een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft. Helena Blavatsky zei ooit: ôAlle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezu´eten.ö Blavatsky was zelf een occultist, in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Zij is onder meer bekend geworden door het door haar geschreven boek ôDe Geheimleerĺ dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. Adolf Hitler werd een groot liefhebber van dit boek. Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat Satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn.

 

Ignatius van Loyola, stichter van de Orde der Jezu´eten. Portret door Peter Paul Rubens.

 

De Jezu´eten noemen zich de ôSociŰteit van Jezusö maar het gaat in werkelijkheid om een club satanisten. Dat ze de naam Jezus gebruiken is niets anders dan bedrog.á Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de Jezu´eten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters in zwarte gewaden die de mis opdragen. Maar volgens auteur Eric Phelps, is dat uiterlijke schijn want achter deze fašade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Het betreft hier natuurlijk de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte, een geheim genootschap waar de Jezu´eten in de lagere rangen geen weet van hebben.á

 

Waar het bij de Jezu´eten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezu´eten. Phelps toont hun bemoeienis aan in oorlogen en gewelddadigheden in de wereld. Het gaat in werkelijkheid om een soort militaire organisatie met een generaal aan het hoofd. Iedere handeling, iedere misdaad, hoe afgrijselijk ook, is een verdienstelijk werk als het wordt uitgevoerd in het belang van de organisatie of in opdracht van de generaal. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de Jezu´eten ôhet kwaadste der kwadenö.Niet alleen de grote en bekende Vrijmetselarij loges zoals The Scottish Rite staan onder controle van de Jezu´eten, maar ook Skull and Bones, Knights Templar, Orde van Sion, Thule Genootschap en de beruchte P2 Loge. De favoriete regeringsvorm van de Jezu´eten is het fascisme. Dat is precies de weg die zowel Europa als Amerika thans zijn ingeslagen. áKlik hier voor het bekijken van de video over Phelps onderzoek.

Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. Het manifest van de Jezu´eten bevat de meeste grove misdaden die de Jezu´eten mogen begaan om de RK-leer te verdedigen en mensen binnen de RK-kerk vast te houden. Nog voor de Franse Revolutie de RK-kerk Ĺdodelijk zou verwondenĺ en haar paus zou onthoofden, was de RK-Jezu´etenorde al op volle sterkte en volledig operationeel. En de Jezu´eten en hun leer bleef ook na de onthoofding van de paus actief en doorgaan zelfs tot op de dag van vandaag. Het doel was de Reformatie, Protestantisme en Orthodoxie, te ontmantelen en uit te roeien.

Als gevorderde Jezu´et dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de Jezu´eten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. Het begin van de eed luidt:

"Ik beloof  en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik ge´nstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, ge´nstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezu´eten Ordeö.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:ôGa dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid wordenö.

áLogo van de Jezu´eten

Paus Clemens XIV verbood de Jezu´etenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 en zei over hen: ĹZolang er Jezu´eten zijn, kan er nooit vrede komen.ĺ

 

Volgens de Guatemalteekse oud-bisschop Gerard Bouffard zijn de Jezu´eten de werkelijke leiders van het Vaticaan. Ook zegt hij dat de paus zijn orders krijgt van de generaal-overste van de Jezu´eten. Hij zei verder dat de Katholieke Kerk de vrijmetselarij gebruikt om haar geheime plannen uit te voeren. Hij verwees onder meer naar Italiaanse en Franse kranten die in de jaren tachtig onthulden dat meer dan 150 hooggeplaatste priesters lid waren van vrijmetselaarsloges, waaronder P2 en andere geheime genootschappen. Omdat de Jezu´etenorde in de VS alleen al de controle heeft over 28 grote universiteiten, de Council on Foreign Relations (CFR) en veel banken zoals Bank of America en het Federal Reserve System oefent zij een grote invloed uit op de wereldwijde politieke en economische besluitvorming. Bekijk hier een lijst van instellingen van over de hele wereld, met name universiteiten, die toebehoren aan de jezu´etenorde.

 

De occultist Robert Muller zegt in publicaties dat hij zwaar be´nvloed is door de Jezu´tische priester Teilhard de Chardin, (1881-1955), Frans paleontoloog en mysticus en onder meer bekent van diens lange termijn denken voor de eenwording van de wereld. De Chardin, ook wel de vader van de New Age beweging genoemd, zag de VN als de progressieve, institutionele belichaming van zijn filosofie. In 1955 schreefá hij ,,Hoewel de vorm nog niet te onderscheiden is, zal de mensheid op een dag ontwaken in een Ĺpan-georganiseerdeĺ wereld.ö Chardin meende dat de mensheid zich in een hoger, vrediger, ruimdenkend spiritueel ras zou transformeren.

 

Dr. A. Rivera, een voormalig R.K. priester doet ook een boekje open over de ware bedoelingen van het Vaticaan. Dr. Rivera is geboren in Spanje, en werd in 1942 op 7-jarige leeftijd naar het Seminarie (een religieuze school) gestuurd. Daar werd hij getraind door de Jezu´eten en werd een speciale Ĺagentĺ van hen. Een van zijn opdrachten was te infiltreren binnen de kerken, de Pinksterbeweging, Baptistengemeenten en Evangelische Gemeenten. Ook heeft hij een periode in het Vaticaan andere Jezu´eten opgeleid. Door deze periode in het Vaticaan kreeg hij de kans de uitgebreide archieven van de Rooms Katholieke kerk te bestuderen. Deze archieven gaan terug tot het begin van het christendom, en beschrijven allerlei gebeurtenissen, die eeuwenlang onbekend zijn gebleven. Er zijn onder andere gedetailleerde verslagen van martelpraktijken op christenen en Joden door de Inquisitie.

 

Wereldoverheersing is hÚt doel van het Vaticaan, geholpen door de Jezu´eten en hun  organisaties. Het systeem van de illuminatie, Jezu´eten en aanverwante orden is opgebouwd als een ĺringen-systeemĺ te vergelijken met een steen die in het water valt, en steeds bredere kringen veroorzaakt. Deze steen is te vergelijken met de ingewijden in de samenzwering, de Illuminatie. De eerste kring buiten het centrum vertegenwoordigt de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale commissie, Bilderbergers en ronde tafelgroepen zoals de club van Rome. De hele wereld is vergiftigd met en door de Jezu´eten, en, uiteindelijk, satans plan. Zo zijn ze ook verantwoordelijk voor de introductie van technieken zoals tongentaal, en allerlei andere dwaasheden binnen de charismatische beweging om zo de gelovigen te misleiden. 

 

De voormalige öpresident van de EUö, Herman van Rompuy behoorde tot de Jezu´eten evenals twee andere oud leerlingen van de Jezu´etenorde; Mario Draghi, sinds november 2011 voorzitter van de Europese Centrale Bank en Mario Monti, een Italiaans politicus, senator voor het leven en econoom. Monti is tevens hoofd van de Europeseá Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook Mariano Rajoy van 21 december 2011 tot 1 juni 2018 premier van Spanje is een door de Jezu´eten opgeleide globalist. Ook de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden is een Jezu´et, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezu´tische St. Josephĺs Universiteit in Philadelphia. Ook de op 28 september 2016 overleden voormalige IsraŰlische president Simon Peres was een Jezu´et.

 

Ook de op 14 februari 2018 overleden voormalig Nederlandse premier Ruud Lubbers heeft zijn scholing van de Jezu´etenpriesters gehad! Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze visie van het Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen.

 

Terug naar: Inhoud