De graftombe van Jezus

 

Door: Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 9 maart 2007) (Laatste bewerking: 29 oktober 2016)

 

 

De afgelopen 2000 jaar heeft de wereld in Gods onfeilbare Woord kunnen lezen dat Jezus is gestorven, opgestaan en ten hemel is gevaren. De vrouwen (Lucas 24:9) die twee dagen na Zijn begrafenis het graf openden, waren ontzet dat ze het graf leeg aantroffen.

 

Lucas 24:4-5-6 En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

 

De Bijbel kent vier evangeliën: Mattheüs, Johannes, Marcus en Lucas. Deze boeken verhalen over het leven, de prediking, het sterven en op de opstanding van Jezus. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die leefde rond het begin van onze jaartelling, schreef: “Er was een mens, als men Hem tenminste een mens kan noemen, die leefde en leerde in Jeruzalem en Galilea. Hij deed vele wonderen. Zijn naam was Jezus. Onze geestelijke leiders hechtten geen geloof aan zijn wonderen, maar velen van het volk volgden Hem. Hij werd gekruisigd in Jeruzalem en stierf, maar zijn leerlingen zeggen van Hem dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood.” Hij is dwars door de linnen grafwindsels opgestaan. Alles lag er nog, onaangeroerd, in de vorm van zijn lichaam. (Johannes 20:7).

 

Maar de opstanding van Jezus, zoals in de Bijbel beschreven, is niets anders dan een fabel wanneer wij de 33ste graad vrijmetselaar en drievoudig Oscarwinnaar en filmmaker James Cameron (Titanic’en ‘The Terminator’) en de Canadese documentairemaker van Israëlische afkomst Simcha Jacobovici, moeten geloven.Beide heren zonden schokgolven rond de aarde met de bewering dat het “wetenschappelijk bewezen” is dat ze het graf van Jezus van Nazareth hebben gelokaliseerd. In een 90 minuten durende documentaire genaamd ‘The Burial Cave of Jezus’ verkondigden zij dat Jezus niet uit de dood is opgestaan maar is begraven in een grot in Talpiot in Jeruzalem.

 

    Links: Graftombe in Talpiot, Jeruzalem.Rechts: opslag grafkisten Beit Shemesh

 

 

Het zou gaan om een 2000 jaar oud graf wat reeds in 1980 ontdekt is. De heren baseren zich op jarenlang onderzoek van archeologen, historici, schriftdeskundigen en dna-specialisten. In de kleine grot vonden deskundigen tien resten van grafkisten waarop onder meer de namen staan gegraveerd: “Jezus, zoon van Jozef’, ‘Judah, zoon van Jezus’en’ tweemaal Maria, Maria, de moeder van Jezus en Maria Magdalena. Jezus zou volgens de documentaire getrouwd zijn met Maria Magdalena en een zoon Judah hebben gekregen. Volgens Jacobovici hoeft de vondst het geloof in Jezus niet te veranderen. Hij zegt dat er wel degelijk sprake is van een Hemelvaart, weliswaar niet fysiek, maar wel spiritueel. Nieuwsmedia van over de hele wereld brachten het nieuws op de voorpagina’s en diverse internationale tv-zenders besteden er eveneens uitvoerig aandacht aan.

 

De claim van de beide heren wordt niet alleen door christenen fel bekritiseerd, maar wordt ook door  wetenschappers afgewezen. De prominente Israëlische archeoloog Amos Kloner, die in 1980 verantwoordelijk was voor de opgravingen in en rond de tombe, heeft de film afgedaan als ‘klinkklare nonsens’. Kloner die de graven grondig heeft onderzocht en die de inscripties ontcijferde, noemt de claim “ een geweldig verhaal voor een film” maar zegt dat elk bewijs ontbreekt. Kloner publiceerde de bevindingen van zijn onderzoek in het Israëlische tijdschrift Atigot reeds in 1996 “De namen op de graven mogen dan wel dezelfde zijn als de namen in de familie van Jezus, maar deze namen waren wijdverspreid onder joden in de eerste eeuwen voor en na Christus.” Kloner doet de combinatie van de namen af als toeval. De IAA, de Israëlisch autoriteit verantwoordelijk voor antiquiteiten, houdt de kisten in bewaring in zijn archief in Beit Shemesh en weigerde elk commentaar op de documentaire.

 

De film is te zien geweest op Discovery Channel. Deze zender, trekt miljoenen kijkers in 170 landen en heeft de reputatie betrouwbaar, wetenschappelijk en onpartijdig te zijn. Het feit dat er wetenschappers, archeologen, statistici en DNA specialisten aan de documentaire hebben meegewerkt, zal heel wat mensen doen geloven dat de beenderen werkelijk van Jezus zijn. Wat door Cameron en zijn compagnon is gepresenteerd is niets anders dan de zoveelste poging het christendom uit te hollen.

 

1 Corinthiërs 15:14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

 

Hoe dichter de wereld de tijd nadert van de terugkomst van Jezus, hoe meer verhalen er zullen komen die het bestaan van een opgestane Jezus zullen loochenen. Vóór Zijn terugkomst moet de wereld worden duidelijk gemaakt dat Zijn sterven, opstanding en Zijn terugkomst slechts als een sprookje gezien moet worden. Uiteindelijk zullen vele christenen Jezus nog slechts gaan zien als één van de vele “Wereld Leraren” op dezelfde basis als Boeddha, Krishna, Mohammed en anderen. De Antichrist zal claimen de enige echte Verlosser te zijn en de mensen zullen hem geloven en hem massaal volgen. De wegbereiders van de Antichrist is er alles aan gelegen het geloof in de ware Christus uit de wereld te verwijderen.

 

De beenderenkist van Jacobus

 

Discovery Channel kwam ook met het verhaal over de beenderenkist van Jacobus.  In oktober 2002 trok een artikel in het tijdschrift ‘Biblical Archaeology Review’de aandacht toen de Franse paleograaf André Lemaire van de Sorbonne universiteit in Parijs, bekend maakte een kalkstenen ossuarium uit 63 n. Chr., te hebben gevonden met daarop in het Aramees de inscriptie: ‘Jacobus, zoon van Jozef, broer van Jezus’. Het zou de oudste archeologische verwijzing geweest zijn naar het bestaan van Jezus. De Israëlische Stichting voor de Antieke Oudheid (IAA) onderzocht het ossuarium en de inscriptie en stelde op 18-6-2003 op een persconferentie dat het ossuarium zelf echt is, maar de inscriptie in haar geheel een vervalsing is. “De inscriptie blijkt nieuw, in moderne karakters geschreven door iemand die probeerde oude tekens te imiteren”. Het kistje is vermoedelijk “christelijk maakwerk”uit de tijd nadat Lucas en Mattheüs hun evangeliën hadden geschreven. Zelfs als het ossuarium inderdaad uit de eerste eeuw stamt, dan is er nog geen bewijs dat het naar de bijbelse Jezus verwijst. De eigenaar van het kistje, de Israëlische verzamelaar Oded Golan, beweert dat hij het kistje in de jaren zeventig in Jeruzalem voor ongeveer 200 dollar heeft gekocht.

 

Beenderkist Jacobus.

 

Ook het “Evangelie van Judas” was wereldnieuws en uitvoerig gepromoot door National Geographic Society, die eveneens de reconstructie en vertaling ervan heeft gefinancierd en de hele zaak heeft rondgebazuind in praktisch alle belangrijke nieuwspublicaties in de wereld. Bij de presentatie was de internationale pers massaal toegestroomd. National Geographic betaalde ongeveer één miljoen dollar voor de restauratie en het recht de tekst te plaatsen en het verhaal van de vondst te vertellen. De krant USA Today meldde: ‘Lang verloren evangelie van Judas werpt op de ‘verrader’een nieuw licht”. Het Evangelie van Judas is een 26 pagina’s tellende codex, dat Judas in een positief daglicht stelt, als de enige discipel die Jezus echt begreep en die Hem slechts verraadde omdat hem dat gevraagd was.Het geschrift is aangetroffen in een zandstenen tombe, in de buurt van het Egyptische plaatsje El-Minya. De tekst is opgesteld in het koptisch, de taal die werd gesproken en geschreven door de’christelijke’inwoners van Egypte.

 

Volgens Irenaeus (Grieks kerkvader ca 135-202 n.Chr) werd het geproduceerd door de Egyptische gnostische stroming der Kaïnieten die beweerden dat Kaïn, Ezau, de Sodomieten, Korach, Judas, en andere bedenkelijke figuren uit de Bijbelse geschiedenis eigenlijk verlichte helden waren die dapper de gnosis of kennis van de waarheid levend hielden. Volgens deze kult schiep een god met de naam Hystera de wereld en een andere godheid met de naam “Sophia”, die zo gezegd de hiervoor genoemde mensen assisteerde. Sommige uitleggers van dit evangelie verklaarden dat de vondst van dit evangelie zal bijdragen aan een belangrijke opwaardering van deze discipel van Jezus, waardoor hij niet langer als verrader kan worden gezien. Hij zou, door Jezus aan de kruisdood over te leveren, Hem hebben bevrijd van zijn aardse lichaam, zodat Jezus als geestelijk persoon zou kunnen voortbestaan. Een rituele moord dus, in het belang van Jezus en Zijn volgelingen. Op tal van punten heeft het Evangelie van Judas slechts ten doel de opstanding van Jezus en ook Zijn terugkomst te loochenen.

 

Jezus zou Judas verteld hebben dat de wereld op een andere wijze werd geschapen dan wat in het verslag van Genesis staat, en dat “een boze god”, genaamd Nebro, de lagere wereld van de mensen regeert”. Judas is de “dertiende geest” die aangesteld was om Jezus te bevrijden van het fysieke lichaam waarin hij gevangen zat. In het Evangelie van Judas is het eerder Judas dan Jezus die verheerlijkt wordt: hij gaat een “stralende wolk” binnen. De gnostische Jezus in dit geschrift stierf niet voor de zonde van de mens en stond niet lichamelijk op uit de dood. Egypte waar het merendeel van deze geschriften vandaan komen, was in de vroege eeuwen n.Chr., een broeinest van ketterij en fanatisme. Vele andere door de duivel geïnspireerde vreemde ‘evangeliën’ontstonden daar, inbegrepen het Evangelie van Thomas dat voorwendt details te geven uit Jezus kindertijd. Inmiddels zijn er zo’n 35 van dit soort evangeliën bekend. Een deel daarvan werd in 1945 in Nag Hammadi in Egypte gevonden.Ook Dan Brown heeft zich voor zijn “De da Vinci Code” door die vondsten laten inspireren. De gnostieken zijn een vroege kult – een perverse verdraaiing van de waarheid- een aanval op Gods Woord. De gospel van Judas is niets anders dan laster en een frontale aanval op de persoon van Jezus.

Niets anders dan een vervalsing

Op een plotseling opgedoken papyrusfragment met daarop een Koptische tekst zou het bewijs te vinden zijn dat de Here Jezus getrouwd zou zijn geweest. Het fragment is nauwelijks de aandacht waard, maar wordt logischerwijs door allerlei figuren aangegrepen om Jezus’ rol op aarde opnieuw in een twijfelachtig daglicht te brengen. Het papyrusfragment dat afkomstig zou zijn uit de vierde eeuw n. Chr., werd op 18 september 2012 op een wetenschappelijk congres in Rome gepresenteerd door prof. Karen L. King, hoogleraar aan Harvard Divinity School in de Verenigde Staten. Het stukje tekst meet 3,8 bij 7,6 centimeter en bevat onder andere de regels: „Jezus zei tegen hen: „Mijn vrouw...” en: „...zij zal mijn discipel kunnen zijn...” Lekker duidelijk dus allemaal. Er bestaat geen enkele oude traditie waarin wordt aangetoond dat Jezus getrouwd zou zijn geweest en ook de Bijbel zwijgt hierover op alle fronten.

Een groep wetenschappers die de afgelopen paar jaar druk geweest zijn met onderzoek naar dit document zijn tot de conclusie gekomen dat er absoluut geen sprake is van een vervalsing. 'Er is absoluut geen bewijs voor de stelling dat iemand dit heeft vervalst', stelt scheikundige Timothy Swager van MIT in de New York Times. Swager is een van de wetenschappers achter het gepubliceerde onderzoek. Vervalsen zou volgens hem 'extreem moeilijk, zo niet onmogelijk' zijn geweest.

 

Overtrokken claims rond ”Evangelie van Jezus’ vrouw” -  Het veelbesproken papyrusfragment van het "Evangelie van Jezus' vrouw".  Foto EPA Het papyrusfragment van het "Evangelie van Jezus vrouw". Foto EPA

Volgens professor Francis Watson van de Universiteit in Durham bestaat er voldoende bewijs dat het bij het papyrusfragment om een vervalsing gaat. Deze professor is gespecialiseerd in het Nieuwe Testament zegt dat het een tekstdeel betreft, afkomstig uit het echte Koptische Evangelie van Thomas. Ook daarin worden Jezus woorden over Maria van Magdala en uitspraken over Zijn „ware moeder” in de mond gelegd. Het Evangelie van Thomas is overigens qua genre geen echt evangelie omdat het geen levensverhaal van de Here Jezus bevat maar alleen losse uitspraken. Hier zijn delen uit gekopieerd en weer in een andere volgorde achter elkaar gezet, waarmee de suggestie werd gewekt van een origineel document.

In een online gepubliceerd artikel stelt Watson dat al de fragmenten van zinnen die aangetroffen zijn op het papyrusfragment gekopieerd zijn, soms met kleine veranderingen, uit de gedrukte versie van het Evangelie van Thomas. “Ik denk dat het redelijk onbetwistbaar is met de wijze waarop ik heb laten zien hoe het ding in elkaar is gezet”, zei hij. “Het zou mij heel erg verbazen als het geen moderne vervalsing was, hoewel het theoretisch mogelijk is dat het op deze manier in de vierde eeuw in elkaar is gezet”.

Er zullen nog vele aanvallen volgen want er is Gods tegenstanders alles aan gelegen het geloof in Jezus te vernietigen. Satan gebruikt leugenachtige wonderen en valse bewijzen om zijn doel te bereiken.De heer der vestingen haalt alles uit de kast om de opstanding van Jezus te loochenen en heeft daarvoor een heel leger aan loopjongens en dwazen ter zijner beschikking. Er zijn door de eeuwen heen al vele pogingen gedaan, maar de laatste jaren neemt het aantal ontkenningen over de opstanding van Jezus steeds meer toe. Onder de elite in het Westen is het goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de Levende God van Israël, in twijfel trekt of beter nog, totaal verwerpt. Met het geloof in de persoon van Jezus Christus is de wereld de mist in gegaan, zo beweert men.Door de eeuwen heen is de opstanding van Jezus beredeneerd als iets dat onmogelijk is. Een sprookje met een slechte afloop voor Jezus. Maar Jezus betrad moedig de weg naar het offeraltaar.Voor Hem, dat wist Hij, lagen smaad en bespotting door het volk, geseling en hoon, maar ook glorieuze overwinning en voleinding van Zijn opdracht.

 

Lukas 18:32-33 Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden…

 

Maar de door satan gemotiveerde mens is geestelijk blind en doof en bekommerd zich helemaal niet om Gods Woord. Men wil Gods onfeilbare Woord gewoon niet geloven en daarom overspoelen ze de wereld met Godslasteringen.Wie volhardend, opzettelijk en willens en wetens de uitnodigingen van het evangelie trotseert, die verhardt en verduistert de Here uiteindelijk zijn hart dermate, dat de grootste dwaasheid hem als zijn persoonlijk geluk schijnt. Hij kan zijn dwaasheid niet meer herkennen. God selecteert voor Zichzelf een volk die ondanks alles in Hem blijft geloven en die niet wankelen bij iedere aanval op hun geloof.

 

Matthéüs 4:11-12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgt.

 

Satans storm teistert de aarde. Maar al te graag wil deze tegenstander verhinderen, dat het Duizendjarige Rijk een feit wordt. Maar dat zal hem echter niet lukken ondanks het feit dat hij op zijn veldtocht overal gewillige werktuigen vindt. Het zijn opwindende tijden voor de Bijbelgetrouwe gelovigen, die als nooit tevoren de Bijbelse profetieën zullen zien uitkomen en hoopvol kunnen uitzien naar de terugkomst van Jezus.

 

(1) Gnosis van het (Grieks.,kennis) Boven het gewone kennen of geloven uitgaande kennis die op goddelijke openbaring berust. De gnosis is een centraal begrip van religieuze of wijsgerige bewegingen uit de late oudheid en eerste eeuwen van het christendom. Uitgangspunt van het gnosticisme is, dat men kan komen tot een volkomen en absoluut weten, waardoor men alle problemen die betrekking hebben op God, de mens en de wereld, kan oplossen. Bron: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, deel 10,blz 617.

 

 

Terug naar: Inhoud