De Europese vlag is een product van grote misleiding

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 mei 1998) (Laatste bewerking:26-07-2015)

 

De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Deze vlag is een product van misleiding op grote schaal voortgekomen uit een rooms complot. De officiële Europese uitleg luidt dat de vlag het symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door de "Wonderdadige Medaille" in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine Laboure (1806-1876) in Parijs. Deze medaille werd door de RK-kerk verkocht als ‘Aflaat’.Door het dragen van deze medaille (zo wordt beweerd) hebben velen genezingen, bekeringen en gunsten van allerlei aard verkregen.

 

De Wonderdadige Medaille

Op de voorzijde van deze Aflaat is Maria te zien staande op de aardbol en een slang onder haar voeten. Vanuit haar handen stralen lichtbundels over de aarde. In de omlijsting langs de rand staat het opschrift "O, Maria zonder zonde ontvangen bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen". Op de achterzijde staat een kruis dat rust op de letter M en onder deze letter staan, twee harten dat van Jezus en Maria. Het hart van Jezus is met doornen gekroond en dat van Maria is doorboord met een zwaard. Tenslotte zijn langs de omlijsting een krans van twaalf sterren te zien. Om deze sterren gaat het in de vlag van Europa! Zij hebben betrekking op de volgende Bijbeltekst.

Openbaring 12:1-2 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.

Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de "Vrouw" in deze Bijbeltekst niemand anders dan de Maagd Maria, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels". Maar dit is een ernstige misleiding want profetisch gezien is deze vrouw Israël en zijn de twaalf sterren de twaalf stammen van Israël en de zon is Jezus, de "zonne der gerechtigheid ". De maan onder haar voeten is het symbool van de Islam, die uiteindelijk vertrapt zal worden.

Het ontwerp van de vlag is afkomstig van Arsene Heitz uit Straatsburg die de vlag ontwierp in opdracht van de Belgische hoogleraar Paul G.M.Lévy, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Eerdere voorstellen voor een Europese vlag, afbeeldingen met een kruis, werden destijds door de socialisten heftig bekritiseerd en verworpen.

Levi die van de ene op de andere dag gefascineerd werd door de Mariafiguur met een sterrenkrans, nam contact op met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa, graaf Benvenuti, aan wie hij zijn voorstel toelichtte. Direct daarop werd het concept door de Parlementaire Assemblee van de Raad aangenomen. Levy liet zich na de Tweede Wereldoorlog van het Jodendom tot het Rooms-katholicisme bekeren. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de Raad van Europa. In 1955 kwam hij met het concept van de nu bekende Europese vlag en werd dit concept op 8 december 1955 bij algemeen besluit goedgekeurd. Toen Levi na goedkeuring de zaal verliet zei hij: "Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist de Introïtus van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt.

Op een paar ingewijden na had niemand ook maar enig besef van de ware toedracht van het ontwerp. Met de nodige behendigheid hebben toegewijde rooms-katholieken het ontwerp van de vlag in stilte naar voren gebracht en Europa zodoende op zeer slinkse wijze onder bescherming van ‘Maria’ gebracht. De praktijk leert dat dit slechts bij een enkeling bekend is. Toch rijden inmiddels alle automobilisten van de Europese Unie met deze occulte vlag op de kentekenplaten van hun auto. Zelfs het merendeel van de christenen zijn volledig onwetend op dit gebied om maar te zwijgen van hen die de Bijbel helemaal niet kennen. Toen de eerste commentaren de ronde deden dat het ontwerp van de vlag niets anders is dan een rooms complot, waren er maar weinig mensen die dat geloofden. Het bedrog kwam aan het licht toen de ontwerper Arsene Heitz in 1989 in een Franse editie van L’Osservatore Romano, onthulde dat het ontwerp van de vlag te maken had met Maria.

Maar de sterren hebben in werkelijkheid niets te maken met Maria maar met Semiramis “Koningin des Hemels” uit het oude Babylon. De bevolking van Europa is op een schandalige manier bij de neus genomen. De kerk van Rome heeft handig gebruik gemaakt van deze onwetendheid. Alles hangt van leugen en bedrog aan elkaar en de bevolking van Europa weet niet beter.

De twaalf sterren boven het hoofd van Isis (Semiramis) zijn thans terug te zien in de vlag van Europa.

Een Babylonische overlevering vertelt dat Semiramis was getrouwd met Nimrod, de  nakomeling van Noach’s zoon Cham de eerste despoot, die ,,een gewelddadig gezag en heerschappij” vestigde, en zich daarbij tegenover de Here opstelde. (Genesis 10:8) Het buiten-Bijbelse “Boek des Oprechten” meldt dat Nimrod, Satan (Moloch) tot god had verheven. Hij en zijn vrouw aanbaden de sterren, zon en maan. Nimrod was de bouwer van Babel en "de grondlegger van alle koningschap en tirannie.” Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de ‘hemel’. (Genesis 11-1t/m9) Deze toren is thans een symbool van de Europese Unie. De toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. Babel wilde voor zichzelf een wereldnaam maken door de God van de Bijbel aan te vallen. Dat daar geen zegen op ruste mag duidelijk zijn. Nimrod was in die tijd de meest onbeschaamde goddeloze figuur die op aarde rondliep; iemand die er niet voor terugdeinsde om God in het aangezicht te slaan. Door de spraakverwarring kreeg Nimrod later een groot aantal andere namen.

Volgens een Babylonische overlevering beheerde Nimrods vrouw Semiramis een herberg. Joodse verhalen vertellen dat zij een bordeelhoudster was. Zij zou als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren zijn. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Volgens de overlevering was Semiramis een machtige vrouw die samen met haar man de grote Pagan-religie stichtte. Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen. Semiramis zou op 25 maart (Ishtar/Pasen) zwanger zijn geraakt en precies negen maanden later op 25 december een zoon ter wereld hebben gebracht, die in het Soemerisch Ninus genoemd werd. Het was volgens de mysteriën van Babel een prachtige ‘zoon’, schoon van gestalte. Toen zij hem aan het volk toonde, werd hij begroet als de beloofde verlosser. Door het baren van dit ‘onbevlekte kind’ verkreeg Semiramis de titel ‘Koningin des hemels’.De profeet Jeremia waarschuwt heftig voor haar (Jeremia 7:18 en 44:17).

 

De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Het is volkomen duidelijk dat Europa bezig is met dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. De Europese Unie is niets anders dan een satanisch gedrocht. Klik hier voor meer informatie over EuroBabel.

 

Hoe demonisch de Europese Unie is mag ook blijken uit het feit dat in de grondwet van Europa geen enkele verwijzing naar God meer te vinden is, noch naar de Joods-christelijke tradities en waarden die Europa eeuwenlang gevormd hebben. Romeinen 1:21-32 waarschuwt, dat wanneer mensen God niet verheerlijken, hun hart duister wordt en ze dwaas worden, hoewel ze menen wijs en verstandig te zijn. God doorziet wat ze in Brussel van plan zijn. Door de hele Bijbel heen is Gods onherroepelijke afschuw te zien van wat de wereldleiders allemaal aan het doen zijn. Het besluit om God uit de grondwet te verbannen is heel bewuste keuze die achter gesloten deuren is genomen-zoals alle belangrijke beslissingen. Deze grondwet was opgesteld door Josep Borrell Fontelles. De leiders in Europa zijn geestelijk gebonden en zijn een alliantie aangegaan met de duisternis wat op termijn ernstige gevolgen zal hebben.

 

Terug naar: Inhoud