De Derde Tempel

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 2 augustus 2001) ( Laatste bewerking: 23 oktober 2017)

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.Ē

Nu het Joodse volk weer terug is in het aloude thuisland en zoals diverse Bijbelteksten duidelijk maken, tegelijkertijd de slapende volken in het Midden Oosten tot ontwaken zouden komen, dient de vraag zich aan of dit ook de tijd is waarin er sprake zal zijn van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Hoewel niet iedereen het daar mee eens is,zijn velen van mening dat nu ook de herbouw van de Tempel nog slechts een kwestie van tijd is.

Er bestaan in IsraŽl verschillende organisaties die zich met de herbouw van de Tempel bezig houden. Een van deze organisaties is het in 1987 opgerichte Tempel Instituut (Machon HaMikdash). Een andere grote voorvechter is Gershon Salomon, oprichter en leider van een groep Joden die zich de "Getrouwen van de Tempelberg" (Neíemanee Har ha-Bajit) noemen. Zij hebben zich ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting en het verdwijnen van de islamitische heiligdommen zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. De organisatie "The Institute for Talmudic Commentaries" heeft maar liefst 25 boeken met bijbelteksten gepubliceerd die handelen over de komende Tempel.

Het Tempel Instituut is gevestigd in het Joodse Kwartier in de Oude Stad van Jeruzalem. Volgens dit Instituut is de herbouw van de Tempel een Bijbelse opdracht. Daarnaast zijn hun inspanningen er op gericht het publiek bewust te maken van het feit dat de Tempel opnieuw herbouwd zal moeten worden, om opnieuw een centrale rol in het geestelijk leven van mensen te spelen.

De oprichter en hoofd van het Tempel Instituut Rabbi Yisrael Ariel, deed in de Zesdaagse oorlog van 1967, dienst als paratroeper in het IsraŽlische leger en was ťťn van de eersten die de Tempelberg bereikte.

Rabbi Yisrael Ariel, oprichter van het Tempel Instituut

Ariel is de auteur van een groot aantal Hebreeuwse geschriften, inclusief de zeer hoog aangeschreven "Atlas over de Bijbelse grenzen van het land IsraŽl." Volgens Ariel heeft iedere generatie de opdracht alles te doen wat in hun vermogen ligt, de Tempel te herbouwen. Er zijn Joodse groeperingen die het met deze zienswijze oneens zijn en zeggen dat er pas gebouwd mag worden na de komst van de Messias. Ariel is echter van mening dat de herovering van de Tempelberg tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 het teken is geweest dat er voorbereidingen getroffen moeten worden voor de herbouw van de Tempel.

Rabbi Yisrael Ariel: ,,Wij voelen dat de komst van de Messias nabij is. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik door de jaren begon te begrijpen, dat God van ons verwacht actie te ondernemen want de tijd is er rijp voor. Wij moeten volbrengen wat ons is opgedragen en alles doen wat in onze macht ligt de Tempel te herbouwen en de goddelijke eredienst te hervatten.Ē

Een middeleeuwse Joodse profetie over de komst van IsraŽls Messias lijkt overeen te komen met de huidige situatie in het Midden-Oosten, meldde Israel National News op 19 november 2011. De tekst beschrijft nauwkeurig de huidige spanning tussen de terreurstaat Iran en de Arabische staten die zich vanwege Irans nucleaire plannen, bedreigd voelen. Volgens deze profetie zal Iran zijn kernwapens gebruiken, maar IsraŽl zal behouden worden. De rabbijnse literatuur, bekend als de Yalkut Shimoni, heeft betrekking op veel toekomstscenario's, zowel voor het land IsraŽl als voor de wereld. ,,In het jaar waarin de Messias-Koning verschijnt, provoceren alle naties van de wereld elkaar. De koning van PerziŽ provoceert een Arabische koning en de Arabische koning wendt zich tot Aram voor advies.Ē Het oude Aram is een deel van het oude MesopotamiŽ.

 

Volgens de profetie zijn ,,alle naties van de wereld in paniek en nood en vallen ze op hun gezichten en zijn ze bevangen door pijnen als die van een barende vrouw ...Ē Het is niet bekend wie precies de Yalkut Shimoni heeft samengesteld, maar het oudste bewaarde exemplaar dateert van rond 1310 na.Chr. Veel rabbijnen die in deze profetie worden geciteerd leefden veel eerder, in de periode van de Talmoed, in de eerste en tweede eeuw na Christus.

Het Tempel Instituut is opgericht om actie te ondernemen. Een team van rabbijnen, geleerden, natuurkundigen en andere experts uit verschillende kennisgebieden zijn bezig met alles te onderzoeken wat nodig is voor de Derde Tempel. Dit onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van onder meer de gebruiksvoorwerpen en priesterlijke gewaden. Goud- en zilversmeden, wevers, geologen, muziekexperts, timmerlieden, schilders, grafische artiesten, architecten en vele anderen doen hun werk op grond van wat de geleerden hen voor informatie aanreiken. De voorwerpen die klaar zijn kunnen bekeken worden in het hoofdkwartier van het Instituut in Jeruzalem. Deze voorwerpen zijn exacte specificaties zoals door de Bijbel aangegeven, en zijn gemaakt van originele materialen zoals goud, koper, zilver en hout. Het zijn nauwkeurig nagemaakte replicaís. Onder de vele voorwerpen zijn muziekinstrumenten voor het Levitische koor, de van puur goud gemaakte Menora, de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en zilveren werktuigen om te gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen. Al jaren gaan geruchten dat al deze heilige voorwerpen te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

De Menora is ťťn van de belangrijkste symbolen van IsraŽl en werd na de uittocht uit Egypte op bevel van Mozes tijdens het verblijf van de IsraŽlieten in de woestijn vervaardigd. Exodus 25:31 Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de bloemkelken, met knoppen en bloesems, zullen daarmee ťťn geheel vormenÖ Op 6 december 2007 is een replica van de Menora, die tot dat moment stond opgesteld in het uit de Romeinse tijd daterende Cardo in het Joodse kwartier van de Oude Stad, verplaatst naar een nieuwe bestemming niet ver van de Westelijke muur (Klaagmuur).

Ook het grote bronzen wasbekken, is klaar. Het wasbekken is 2.5 meter hoog en heeft een straal van 2.8 meter. Het bekken is vervaardigd volgens Bijbelse beschrijvingen. Twaalf priesters kunnen zich tegelijkertijd ritueel reinigen. Exodus 30:17 beschrijft dat Mozes van de Heer de opdracht krijgt een bronzen wasbekken te maken:íMaak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water iní De belangrijkste voorwerpen in de voorhof waren het brandofferaltaar en het bronzen wasbekken. Alleen iemand die ritueel gereinigd was, mocht de voorhof van de tabernakel betreden.

Ook de olie die nodig is voor de menorah die gebruikt moet worden in de Derde Tempel is door het Sanhedrin geprepareerd. Het licht van de Menorah is een ritueel offer aan God. Exodus 27:20 Gij zult de IsraŽlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.

A Jewish priest with a menorah replica. (Courtesy Yaki Savir)Een Joodse priester met een replica van de menorah.

Ook bestaan er opleidingsinstituten "Yeshivaís" (joodse leerscholen) in Jeruzalem die zich bezig houden met de scholing van een groot aantal IsraŽli's van de juiste priesterlijke bloedlijn die straks de priesterfuncties moeten gaan bekleden. Erfelijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat er heel wat Joodse mannen uit het priestergeslacht zijn, die het Y chromosoom van de eerste hogepriester Ašron hebben. Tijdens een manifestatie in het Congrescentrum in Jeruzalem benoemden verschillende Joodse organisaties, 24 mannen tot vaandeldragers en aanvoerders van een priester afdeling naar het oude voorbeeld. In een databoek kan men zien wie er voor de dienst in de Tempel gekwalificeerd zijn. Zij zullen zodra de Tempel klaar is, naar het oude voorbeeld de voor hun taak noodzakelijke rituele reinigingsvoorschriften uitvoeren. De voor dit ambt benodigde priestergewaden zijn al geweven en zijn precies vervaardigd volgens de voorschriften in de Thora. Zelfs het vlas is op de voorgeschreven manier met de hand gesponnen.

Niets gebeurt onvoorzien of toevallig!

Exodus 28:31 Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een pantser, opdat het niet scheure. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal daartussenÖ.

Het blauwpurper in deze Bijbeltekst betreft de antieke bijbelse blauwe kleurstof die de mantels van koningen, priesters en eenvoudige Joden versierden en ook de tapijten in de tabernakel. Recente vooruitgang op het terrein van de archeologie, marine biologie en chemie, samen met historische en talmoedbronnen hebben de bron van de kleurstof geÔdentificeerd als de kleine zeeslak Murex trunculus, of in het Hebreeuws de Ďhillazoní.In de tijd van Jezus was deze slak er nog, maar is daarna verdwenen. De slak komt voor langs de noordelijke kust van IsraŽl en de zuidelijke Libanese kust. Een aantal jaren geleden is er door een visser Ďper toevalíeen slak of schelp gevonden met deze blauwe kleur. De verfstof is een van de meest kleurvaste verven die bestaan. Het blijkt vrijwel onmogelijk de verf te verwijderen, zelfs niet na het lang gebleekt te hebben. De kleurstof is aanvankelijk geel, maar onder invloed van het zonlicht kleurt het geel helder blauw. Velen hebben door de eeuwen geprobeerd de blauwe verf te produceren. Pas in 1980 ontdekte een IsraŽlische chemicus, Otto Einer, dat de invloed van zonlicht nodig was om de blauwe kleur te produceren.

Verder is men tot volledige identificatie van de twaalf stenen van de borstplaat van de Hoge Priester gekomen. De stenen zijn verwerkt in gouden omhulsels en gegraveerd met de namen van de 12 stammen van IsraŽl. De stenen zijn vastgezet met gouden draden precies volgens de voorschriften in Exodus.

Borstplaat

Een kleine groep Joodse vrouwen in Shilo, is al een tijdje bezig het gordijn te vervaardigen, dat in de Tempel het Heilige afscheidde van het Heilige der Heiligen. Hun poging om het gordijn te weven is in overeenstemming met het gebod: 'U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het op kunstige wijze maken, met cherubs erop, werk van een kunstenaar' (Exodus 26:31 HSV).Het is geen eenvoudige taak waar de vrouwen mee bezig zijn want alles moet vanaf het begin worden geleerd. De weeftechnieken en de garens, die uit zes draden bestaan, vereist volgens de Bijbeltekst, de productie van de juiste blauwe, paarse en scharlaken kleurstoffen. De grootte van het gordijn zelf, een voorwerp van 20 meter hoog, 10 meter breed en 10 centimeter dik (volgens oude rabbijnse bronnen), is op zichzelf een enorm gecompliceerd project. Een van de meest unieke uitdagingen is om de gezichten van de cherubs te weven, zodat het aan een kant van het gordijn het gezicht van een adelaar, en aan de andere kant het gezicht van een stier is.

Voor het bekijken van alle voorwerpen die klaar zijn klik hier.

Na zeer lang zoeken is ook een rode jonge koe gevonden, in Amerika. Zie ook deze video.Een driejarige rode vaars is nodig voor de reinigingsrituelen in de Tempel. De vaars moet echter zonder enig gebrek zijn. ĎSpreek tot de IsraŽlieten dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk is gekomení (Numeri 19:2). De eerste heeft Mozes voorbereid. De as daarvan was voldoende tot na de Babylonische ballingschap. De tweede was door de Schriftgeleerde Ezra voorbereid en de resterende rode kalveren door de priesters in de tijd van de Tweede Tempel.Een rode koe is uitzonderlijk zeldzaam. In de Joodse geschiedenis zijn er negen rode kalveren geweest, die voor reinigingsrituelen geschikt waren. De eisen die aan zoín koe worden gesteld, zijn extreem zwaar. In het jaar 2000 was er ook een rode koe gevonden, maar die moest worden afgekeurd vanwege twee haartjes die een afwijkende kleur hadden. Ook mag het dier niet ouder dan vier jaar zijn.

In Bijbelse tijden werd de rode koe compleet verbrand, door de priester, buiten de tempel. Dat gebeurde op de Olijfberg. Daarna werd de as gemengd met water en werd dat het reinigingswater genoemd, waardoor mensen gereinigd werden. Dan pas konden ze de tempel binnengaan. Zonder een rode koe was de Joodse eredienst op de tempelberg onmogelijk.Veel Joden reageren opgewonden op de vondst van de rode jonge koe. Het Tempel Instituut, dat de tempeldienst weer wil herstellen in een herbouwde tempel, treft voorbereidingen om het dier naar Israel te halen en priesters te trainen om deze ceremonie uit te kunnen voeren. Ook zien ze hierin een signaal dat wijst op de komst van de Messias. Mozes zou gezorgd hebben voor de eerste rode koe, de Messias zal voor de laatste zorgen.

 

Op zondag 26 juli 2015 was het תשעה באב Tisha Be'Av, de negende dag van de maand Av, de Joodse treurdag, waarop de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel in Jeruzalem en nog tal van andere rampen worden herdacht. Het Tempelinstituut heeft ter herdenking van deze verwoestingen, een drie-dimensionale video over de inhoud van de Derde Tempel geproduceerd waarop te zien is hoe deze Tempel eruit zou kunnen zien. De drie minuten durende video laat de kijker onder meer de binnenkant van het hoofdheiligdom en de menorah zien.

 

Red-Heifer-YouTube1-300x300Een van de grootste voorvechters voor de bouw van de Tempel is Gershon Salomon, oprichter en leider van Getrouwen van de Tempelberg, een groep Joden die uitgesproken voorstanders zijn van de tempelherbouw. Zij hebben zich ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting. Zij vinden dat de islamitische heiligdommen moeten verdwijnen zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. Door de wijding van de Tempelberg zal God tot Zijn doel komen met IsraŽl, zo menen zij. Gershon Salomon stamt af van rabbi Abraham Solomon Zalman Zoref, die zich al in 1811 als eerste Joodse pionier in Jeruzalem vestigde. Gershon wist zich als kind al geroepen door God om zich in te zetten voor de verlossing van IsraŽl. In de zesdaagse oorlog (1967) raakte hij tijdens een gevecht met het Syrische leger aan het Noordelijk front (Golan) gewond en op het moment dat men hem wilde doodschieten renden de SyriŽrs plotseling weg. Terwijl hij half bewusteloos in het helmgras lag zag hij dat engelen zich om hem schaarden, hem beschuttend voor de vijand. Later vertelden de Syrische soldaten aan vertegenwoordigers van de VN-vredesmacht, dat zij waren gevlucht omdat zij duizenden engelen rondom zijn lichaam hadden gezien. Gershon begreep dat dit de roeping van God was om zich te wijden aan het werk voor de Tempelberg.

Salomon en zijn getrouwen hebben al meerdere pogingen gedaan twee grote marmeren hoekstenen (gewicht 6.5 ton per stuk) op het Tempelplein neer te leggen. Steeds opnieuw wordt dit echter door de IsraŽlische overheid belet omdat men bang is voor een gewelddadige reactie uit de islamitische wereld. Wel gaf men op 4 oktober 2001 toestemming twee hoekstenen bij de zuidelijke ingangen van het Tempelplein neer te leggen. Deze hoekstenen zijn gesneden volgens Bijbelse regels, dus niet door gebruik van ijzer of welk ander metalen gereedschap, maar met behulp van diamanten slijpgerei. Ze werden vervoerd op een grote truck vergezeld van vlaggen met Hebreeuwse letters die duidelijk maakten dat het ging om de hoekstenen voor de derde tempel.

Voorop liepen de priesters in de priesterkleding, gevolgd door de Levieten en de grote stoet met Orthodoxe Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Er werd gerei voor de Derde Tempel meegedragen, zoals het gouden reukofferaltaar. Toen de deelnemers aan de mars bij de ingangen naar het Tempelplein stonden, riepen zij in gebed God op de eindtijd profetieŽn snel in vervulling te laten gaan. Met tranen in hun ogen, maar met liefde en vertrouwen in God in hun hart, baden zij uit Psalm 79.

Psalm 79: 1t/m7 O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijze aan het gevogelte des hemels, het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte des velds. Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was niemand die begroef. Wij zijn onze naburen tot smaad geworden, hun die ons omringen, tot spot en hoon. Hoelang nog, o Here? - Zult Gij voortdurend toornen, zal uw naijver branden als een vuur? Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen.

Salomon: ,,Zoals een bruid wordt gebracht naar haar bruiloft, onder een chuppah, zo werden ook de beide hoekstenen bedekt door de heiligheid van de Chekinah van de God van IsraŽl, welk na 1934 jaar, eindelijk weer gezien word in de stad van God.Ē

Ieder jaar opnieuw roept men de IsraŽlische regering op het Tempelplein opnieuw open te stellen voor aanbidding en gebed. Daarbij wordt verwezen naar een vers in Jesaja.

Jesaja 56:7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Links met snor, Gershon Salomon, rechts hoekstenen voor de Tempel.

Alle deelnemers aan de mars voelden Godís aanwezigheid. Iedereen voelde dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽl.Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door het merendeel van de religieuze Joden en blijkens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven. De Thora maakt duidelijk dat God IsraŽl zal beschermen zolang zij de Tempelberg als Joods bezit blijven beschouwen. Zodra IsraŽl echter de soevereiniteit daarvan overdraagt aan een ander, zal deze bescherming ogenblikkelijk wegvallen, aldus Salomon. De Palestijnen weten dat volgens hem ook, en doen er daarom alles aan de Tempelberg volledig in hun bezit te krijgen. Salomonís mening is dat de God van IsraŽl al te lang genegeerd, geminacht, beledigd en gelasterd is doordat de heiligste plaats op aarde nog steeds is gewijd aan de god van de islam.

Maar hoe het ook zij; uiteindelijk bereikt God met alles wat in de Bijbel staat Zijn doel. Zowel orthodoxe als Messiasbelijdende Joden bidden dagelijks voor de herbouw van de Tempel. Nummer 20 van de 613 geboden in de Torah, die in de Talmoed staan, roept op tot de bouw van de Tempel. De grote Joodse filosoof van de Middeleeuwen, Maimonides, was van mening dat elke generatie Joden verplicht is de Tempel te herbouwen als deze plek weer in hun handen komt. Deze opvatting werd ook gedeeld door de IsraŽlische historicus Eldad. Deze zei in 1967: ,,wij bevinden ons in het stadium waarin David verkeerde toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van toen af tot aan de bouw van de Tempel door Salomo, ging er slechts ťťn generatie voorbij. En zo zal het nu ook zijn.Ē Het weekblad Time vroeg hem hoe het probleem van de beide islamitische heiligdommen zou worden opgelost? Wie weet, zei Eldad, misschien komt er wel een aardbeving.

Op 11 februari 2004 vond een aardbeving plaats net een kracht van 5.1 op de schaal van Richter dat IsraŽl deed schudden op haar grondvesten. Daarbij heeft het dak van de Rotskoepel een behoorlijke beschadiging opgelopen, dat meldde de Arabische krant El Quds. De beving werd gevoeld in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Gebouwen in Tel Aviv en Jeruzalem trilden ca 20 seconden waaronder het gebouw van de Knesset. Op zondag 8 augustus 2004 beefde de aarde nabij het Carmelgebergte ten westen van Jenin. Daarbij werd 4.0 gemeten op de schaal van Richter. Het was de tweede beving in minder dan 3 weken, volgend op twee bevingen in twee dagen in juli waarvan het epicentrum lag in het noorden van de Dode-zee.Waarschuwingen van God?

Salomon en zijn gevolg geloven dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. ,,De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽlĒ aldus Salomon. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door een deel van de religieuze Joden en volgens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven. Uit dit onderzoek in augustus 2009 zei 64% van de IsraŽliís voorstander te zijn van de herbouw van de Tempel. Salomonís mening is dat de God van IsraŽl al te lang genegeerd, geminacht, beledigd en gelasterd is doordat de heiligste plaats op aarde nog steeds is gewijd aan de god van de islam. De IsraŽlische minister van Huisvesting en Bouw Uri Ariel (Het Joodse Huis) stelde begin juli 2013 openlijk, dat misschien de tijd is aangebroken om de Tempel te herbouwen op de Tempelberg in Jeruzalem. Ariel sprak bij een persconferentie in de Samaritaanse gemeenschap Shilo, waar archeologen resten hebben ontdekt van de Bijbels Tabernakel, die daar honderden jaren heeft gestaan voor de verovering van Jeruzalem door koning David.

De moslims in IsraŽl zien de inwijding van de Hurvasynagoge in Jeruzalem in maart 2010, als een voorbode voor de herbouw van de Derde Tempel. De geestelijke leider van de Islamitische Beweging sjeik Kamal Khatib sprak de wens uit dat de Hurvasynagoge weer met de grond gelijk gemaakt zou worden: ,,De Joden hebben geen recht op Jeruzalem, Elke zandkorrel in Jeruzalem is van de moslimsĒ tierde Khatib voor de IsraŽlische radio. En Hamasleider Muhammad al-Zahar riep uit: ,,Jullie die nu de Hurvasynagoge in Jeruzalem inwijden, zullen hem weer als een ruÔne zien. Jullie hebben jullie eigen profeten vermoord en altijd alleen maar gehandeld in geld en vernietiging. Jullie lot is de vernietiging! Jullie hebben een verbond met de duivel gesloten.ĒZe beschuldigen IsraŽl ervan de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel op het Tempelplein te willen vernietigen om plaats te maken voor de Derde Tempel. Ze waarschuwen dat ťťn miljard moslims IsraŽl zullen aanvallen als zoiets gebeurt. Volgens hen zal de bouw van de Derde Tempel een wereldoorlog ontketenen en de oorlog van Armageddon inluiden.

De in maart 2010 geopende Hurva Synagoge

Het PLO-bewind in Ramallah, de terreurbeweging Hamas in Gaza en de Arabische moslims in IsraŽl, grijpen iedere mogelijkheid aan om het gevaar van een Derde Tempel voorpaginanieuws te maken. De Hurva Synagoge verhit echter niet alleen de gemoederen in de PLO-gebieden, maar ook in de rest van de islamitische wereld.

De grootste obstakel voor de herbouw van de Tempel op het Tempelplein vormen de islamitische Rotskoepel en de Aksa moskee. Het zou kunnen zijn dat de beide islamitische heiligdommen d.m.v. oorlogshandelingen verwoest worden of door bijvoorbeeld een aardbeving. Er bevindt zich namelijk een breuklijn bij Jeruzalem, die de laatste 1000 jaar regelmatig actief is geweest. Volgens seismologen bestaat de mogelijkheid dat er zich binnen afzienbare tijd opnieuw een aardbeving zal voordoen.

Het is niet toevallig dat juist in deze tijd, waarin de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel in volle gang zijn, ook het Sanhedrin weer tot leven is gewekt. Dat is namelijk gebeurd op 13 oktober 2004, de 28ste dag van de Joodse maand Tishrei, in de stad Tiberias aan het meer van Galilea. Klik hier voor meer informatie over deze Joodse organisatie die ook actief was in de tijd van Jezus.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten presenteerde Rabbi Chaim Richman van het Tempel Instituut de bouwtekeningen voor de herbouw van een deel van de Derde Tempel met daarbij ook de Kamer van de Gehouwen Steen, de toekomstige zetel van het Sanhedrin, een centraal onderdeel van het Tempel complex. Richman noemde ooit:ďHet Joodse leven zonder Tempel als vissen zonder waterĒ.  Zelfs van de kant van moslims zijn er geluiden te horen de tempel te herbouwen. Zo pleitte Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, voor de herbouw de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder het Rotskoepelgebouw en de Al Aqsa moskee te verwijderen. Koning Salomo zou ook in de islam een heilige en geŽerde profeet zijn, betoogde ze. Het weghouden van Joden en Christenen van de Tempelberg is 'afschuwelijk en wreed en niet alleen een misdaad tegen mensen, maar ook tegen de islam.' Tevens wees ze erop dat in de Bijbel staat dat Gods Tempel 'een bedehuis voor alle volken' zal heten.

De bekende Bijbelwetenschapper en historicus David Solomon vindt de tijd rijp dat IsraŽl weer een koning krijgt. Solomon wijst op de ,,desastreuze afwezigheid van een oprecht politiek, spiritueel en religieus leiderschapĒ in het huidige IsraŽl, en trekt daarbij een parallel met de periode die leidde tot de zalving van IsraŽls eerste koning Saul. Volgens Solomon zijn alle ingrediŽnten aanwezig voor het opnieuw toewijzen van een koning in IsraŽl. Maar koningen en IsraŽl zijn nooit een goede combinatie geweest. Zo was de profeet Samuel fel tegen het benoemen koning Saul omdat volgens hem koningen te veel macht zouden krijgen. Koning David stuurde Uria naar het front omdat hij zijn vrouw Batseba wilde trouwen en koning Salomo verviel aan het eind van zijn leven in afgoderij.1 Koningen 11:1-2 Koning Salomo nu had behalve de dochter van de Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken van wie de Here God tot de IsraŽlieten had gezegd, ďGij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlatenĒ.

Salomoís hart was hierdoor niet meer volkomen toegewijd aan Gods opdracht. Zo liep Salomo Astarte, de godin der SidoniŽrs achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten en bouwde zelfs een hoogte voor Kamos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Salomo deed wat kwaad was in de ogen des Heren. De Here werd vertoornd op Salomo omdat hij niet in acht had genomen wat de Here die hem tweemaal verschenen was, geboden had.

Ook het Sanhedrin, heeft de mogelijkheid besproken van de benoeming van een Koning. Of de kroning van een Koning over het volk van IsraŽl binnen afzienbare tijd ook werkelijkheid wordt, is nog niet bekend. Wie er ook als koning gekozen zal worden, deze zal plaats moeten maken wanneer de Here Jezus op aarde terugkeert als de echte Koning over Zijn volk en de rest van de wereld.

Diverse onderzoekers zijn van menig dat ook de Derde Tempel verwoest zal worden. De profeet Zacharia meldt namelijk ďdat bij terugkomst van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsĒ. Men is van mening dat er daarna opnieuw een Tempel gebouwd zal worden en dat dit de Tempel zal zijn zoals door de profeet EzechiŽl beschreven. Deze Tempel zal niet het werk van mensen zijn, maar van de Here die tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel en onder Zijn supervisie deze indrukwekkende Tempel zal laten bouwen. Deze Tempel is bedoeld om IsraŽl en de volken tot kennis van de levende God te brengen. Er wordt gesproken van heilige vertrekken (EzechiŽl: 42:13) het allerheiligste eten, heilige kleding, een muur die scheiding maakt tussen wat heilig en niet heilig is etc.

Op woensdag 1 juni 2011 was het 44 jaar geleden dat IsraŽl tijdens de Zesdaagse oorlog het oostelijk deel van Jeruzalem weer in bezit kreeg. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst sinds dat de IsraŽlische autoriteiten de toegang voor Joden beperkten, op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Ašron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri 6:24-26 uitgesproken: ĎDe Here zegene u en behoede u! De Here doet Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!íDe blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot. Onder de aanwezigen was ook de eerder in dit artikel genoemde rabbi Yisrael Ariel. Hij loofde God met de woorden: ĎU bent de bron van zegen,die hier een wonder voor mij deed.í Hij sprak hardop de zegen 'Barukh - Gij zijt de bron van zegen, God, die op deze plaats voor mij een wonder heeft verricht' uit. Ariel was ťťn van de parachutisten die meestreed bij de bevrijding van de Tempelberg in 1967. Veel aanwezigen, inclusief de IsraŽlische politie, lieten daarop het ĎAmení klinken. Ondanks de nabijheid van agenten van de Waqf, de islamitische autoriteit die toezicht houdt op de Tempelberg, verliep het bezoek -op een boze uitval van ťťn IsraŽlische agent na- zonder incidenten.

Het komt echter met regelmaat voor dat Joden die op de Tempelberg openlijk hun geloof willen uitoefenen steevast en desnoods met harde hand door de IsraŽlische politie worden verwijderd. Zo werden op maandag 14 oktober 2013 tien Joodse mannen gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg IsraŽlische vlaggen ontvouwden en het IsraŽlische volkslied zongen. Sjeik Yusuf Adeis, een plaatselijke islamitische geestelijke, zei voor de Arabische media, dat de acties van deze Joodse mannen een Ďgruwelijke misdaadí en een Ďschending van alle verdragení vormen. Een paar dagen later werd Rabbi Yisrael Ariel, de oprichter van het Tempelinstituut opgepakt door de IsraŽlische politie. Zijn ďmisdaadĒ? Hij bezocht de Tempelberg die hij mede hielp te bevrijden in 1967.De rabbi werd op de grond gedrukt door de IsraŽlische autoriteiten, behandeld als een crimineel, een terrorist, een dief, een terreurleider. Het is onvoorstelbaar dat IsraŽl de leiding van de Tempelberg in handen heeft gelegd van de racistische islamitische Wakf en zelfs meewerkt hun eigen mensen te arresteren. Honderden moslims zitten dagelijks op de Tempelberg, betaald door Saoedi-ArabiŽ en JordaniŽ, om bezoekende Joden en christenen in de gaten te houden dat ze niet stiekum zitten te bidden. Blinde politici die dit allemaal laten gebeuren. Niet de moslims vallen onder de restricties, maar de Joden, notabene op hun eigen Tempelberg.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar IsraŽlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigd van Joden om te bidden op de Tempelberg. Het Hof blijft echter ook de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat zulke acties Ďde vrede kunnen verstorení. Iedere Joodse bezoeker aan de Tempelberg wordt op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de IsraŽlische politie ommiddelijk om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden.Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de IsraŽlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat IsraŽl feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde. Op deze plaats zal de Here Jezus Koning worden over de gehele aarde en zal Jeruzalem de hoofdstad van Zijn rijk zijn. Jezus en Jeruzalem zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld.

Micha 4:1-3 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen.

God Zelf beleeft vreugde, als Hij denkt aan de toekomst van Jeruzalem.

Jesaja 65:18-19Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw.

Derde tempel. Afbeelding afkomstig van het Tempelinstituut.

IsraŽl huilt nog steeds na 2000 jaar

 

Het boek Genesis beschrijft hoe Jacob 22 jaar lang treurde over de verdwijning van Josef. Niets kon hem troosten. Men zou denken dat na 22 jaar de pijn van het verlies van een dierbare wel verdwenen zou zijn, maar in Jakobs geval was dat niet zo. Voor hem was deze gebeurtenis namelijk niet gesloten vanwege het ontbreken van een lichaam. Net zoals Jakob treurde over de verdwijning van Josef, zo treurt het Joodse volk al bijna 2000 jaar over het verlies van de Tempel in Jeruzalem. Bij iedere festiviteit ervaren ze het gemis van de Tempel. Net zoals bij Jakob is voor hen de zaak niet afgesloten! De Tempel is weliswaar vernietigd, maar de Goddelijke belofte dat de Tempel ooit herbouwd zal worden is nog steeds van kracht en dat is IsraŽl nooit vergeten.

 

Op een dag in augustus op Tisha bíAv, de negende dag van de maand AV, de dag waarop de vernietiging van de Tweede Tempel wordt herdacht, liep Napoleon Bonaparte (15-8-1769/5-5-1821) voorbij een Synagoge en hoorde huilen van binnenuit. ďWaarom huilen die JodenĒ vroeg hij aan een soldaat. ďZe treuren om de vernietiging van hun TempelĒ antwoordde de soldaat. ĎWanneer gebeurde datĒ vroeg Napoleon. ďOngeveer 1800 jaar geleden, antwoordde de soldaatĒ. ďAls een volk zolang treurt dan moet die Tempel toch wel een heel bijzonder plaats in hun leven hebben ingenomen en zullen ongetwijfeld ooit nog eens naar hun land terugkeren om deze Tempel te herbouwenĒ aldus Napoleon. Precies zoals het Joodse volk vandaag nog steeds bestaat, bestaat ook hun 3000 jaar oude stad Jeruzalem nog steeds en zal ooit daar de Tempel herbouwd worden zodat al het oude hersteld zal worden.

 

Napoleon Bonaparte

Net als de diverse organisaties in IsraŽl, willen ook de Vrijmetselaars de Tempel in Jeruzalem herbouwen van waaruit straks hun Ďsterke maní(de antichtist) zal moeten gaan regeren. Dan zal er een nieuwe Ďmessiasí door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de nieuwe tempel gaan, en aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Deze tempel zal door hem worden verontreinigd en Ďbezetí. Ook vanuit de islam wordt gepleit voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Daarbij wordt volledig ten onrechte een tekst in de Bijbel aangehaald waar staat dat Gods Tempel een bedehuis voor alle volken zal zijn.Men is van mening dat deze Tempel gemakkelijk naast de bestaande Islamitische heiligdommen geplaats kan worden. Aangezien IsraŽl door God gedeeltelijk bedekt is wat betreft de toekomst zoals beschreven in het Nieuwe Testament, denkt IsraŽl dat deze 3e Tempel te maken heeft met de Tempel zoals omschreven in EzechiŽl,vanaf hoofdstuk 40. De bedekking wordt pas weggenomen als de volheid der gelovigen zal ingegaan zijn (Romeinen 11:25). IsraŽl is dus onbekend met het feit dat er eerst nog een Tempel komt waarin de zoon des verderfs zal plaatsnemen, zichzelf vertonende dat hij God is, voordat de 4e en definitieve Tempel wordt opgericht. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de ďEchte Redder de Here JezusĒ maar met een Ďredderí van demonische oorsprong. Degene die IsraŽl toestaat de 3e Tempel te bouwen, zal daarom zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl kunnen sluiten. Deze 3e tempel zal worden vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van God.

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieŽn in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. God laat ons zien wat er allemaal gebeuren moet vůůr de op handen zijnde wederkomst van Zijn Zoon. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieŽn ,gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de wereld.

Het gebied van de Tempelberg is het meest strategische en potentieel explosieve stukje grond ter wereld. IsraŽl en de Arabische wereld lijken samen af te koersen op een confrontatie die zal leiden tot een enorme krachtmeting. Sjeik Raid Salah, de leider van een islamitische beweging in Noord-IsraŽl zei op 15 september 2006 dat het IsraŽlische bewind over de Tempelberg spoedig zal eindigen en Jeruzalem de hoofdstad zal worden van een nieuw wereldwijd islamitisch kalifaat. Hij zei dat dit sneller zal gebeuren dan menigeen verwacht. De Arabische wereld heeft met succes de problemen tussen de ĎPalestijnení en IsraŽl weten voor te stellen als een worsteling tussen verdrukte Arabieren en machtige, zwaarbewapende Joden. Het is onwaarschijnlijk dat de netelige kwestie van de Heilige stad Jeruzalem via de weg van overleg en vredesonderhandelingen zal worden opgelost. De Bijbel maakt duidelijk dat het hele Midden-Oosten grote beroering te wachten staat. Ook IsraŽl zal met gerichten te maken krijgen, maar God zal dit volk tot het einde toe bewaren. Andere volken zullen volledig ten onder gaan, maar IsraŽl blijft in eeuwigheid. Zeker is dat God Zijn beloften volledig zal nakomen en dat het Messiaanse Vrederijk  komen zal. De Bijbelse profeten voorzeggen dat dan ook de Arabische volken de Levende en Almachtige God van IsraŽl (niet te verwarren met de god van de islam) zullen dienen.

Terug naar: Inhoud