Antichrist en de valse profeet

 

Door: Franklin ter Horst ((Aangemaakt: 3 april 1998) (Laatste bewerking: 2 maart 2017)

 

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de ‘leider’ die zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die in chaos verkeerd.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Anderen geloven dat de rol van de antichrist in verscheidene pausen werd vervuld. Dan zijn er nog die Hitler als de antichrist zien. Maar geen van deze visies zijn juist.

Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslasteringen’ spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een ‘eeuwig rijk’ propageren.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde.  Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. Hij is ‘de mens der zonde’.

De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die ook wel de antichrist genoemd wordt, de figuur die al de macht van satan zal bezitten. Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Het gaat hier om de Godvijandige macht, die door satan wordt geleid. De zeven koppen waren al gekroond in Openbaring 12:3 en daarmee wordt profetisch de macht van de Boze in zeven achtereenvolgende wereldrijken aangeduid n.l. Egypte, Assyrië, Babel, het rijk van Meden en Perzen, Griekenland, het Romeinse rijk (Rome) en het laatste rijk dat van het beest. Dat zijn in totaal zeven koppen. De tien horens zijn tien koningen (tien landen) die slechts een korte periode zullen samenwerken met het beest. Dit zijn de wereldmachten, die in de Bijbel bekend zijn en waar de profetie over gaat.

Openbaring 13:2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het beest komt uit de zee! In de profetie wordt met de zee de volkerenzee bedoeld, de goddeloze volkeren: Jesaja 57:20. “De goddelozen zijn als de zee”. Diverse onderzoekers menen dat dit beest uit de zee, de antichrist moet zijn. Anderen zien hierin echter een systeem, een wereldrijk.

Satan weet, dat de redding alleen in de Here Jezus is en daarom creëert hij een namaak messias door middel van een opwekkingswonder.

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.

Satan maakt van de gelegenheid gebruik een opwekkingswonder te ensceneren. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus. Zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. Men waant hem dood, maar hij zal tot verbazing van iedereen de ‘aanslag’ overleven. Diverse Bijbeldeskundigen brengen deze gebeurtenis in verband met een Bijbeltekst in Zacharia.

Zacharia 11:17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.

De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigd maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Al zeer oud is de veronderstelling dat de antichrist zal komen uit de stam Dan. Het ontbreken van Dan was de kerkvader Irenaeus al opgevallen en geloofde dat de komende antichrist uit Dan zou komen.

Dit beest zal gedood worden, of bijna gedood worden en dan zal de satan hem een opstanding uit de dood geven. De mensen zullen zich verbazen, als zij het wonder van de opstanding zullen zien. Na zijn genezing zal hij zijn ongelooflijke goddeloosheid openbaren en zal hij geen enkel middel schuwen om zijn gruwelijke, wrede haat tegen God bekend te maken. Hij ontvangt macht over elke stam, natie, taal en volk. Dat wil niet zeggen, dat hij ook regeert over de gehele wereld. Wel zal zijn invloed over de hele wereld voelbaar zijn. Er zijn meer teksten, waarin de woorden “de gehele wereld” of “de gehele aarde” voorkomen maar in veel gevallen wordt daarmee toch een beperkt gebied bedoeld, zoals onder meer in Genesis 11:1; 1 Kon.10:24; en Daniël 4:1.

Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde:

1 Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Ook in 1 Johannes 4:1-3 en 2 Johannes 8 komt de antichrist ter sprake. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen.

Volgens (2 Tess. 2:4) zal de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen.

 

Een menselijke veroveraar die, uitgerekend in de stad waar men God had vereerd, godslasterlijke uitspraken zou doen en obscene handelingen zou verrichten waarmee hij grote geestelijke en lichamelijke moeite over Gods volk zou brengen. Deze profetie is ten dele vervuld door de Seleucische koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes.

 

Antiochus IV Epiphanes

 

Deze Epiphanes was afkomstig uit het gebied dat behoorde tot het Oost-Romeinse Rijk, het hedendaagse Syrië. Epiphanes betekent “verheerlijkte’, al werd hij achter zijn rug Epimanes genoemd; “waanzinnige”. Tijdens zijn schrikbewind van drie en een half jaar over Jeruzalem, liet hij een altaar voor de Griekse god Zeus (Jupiter bij de Romeinen) in de tempel plaatsen. Zeus en Jupiter zijn verschillende namen voor Nimrod.

Ook werd het Wetboek van Mozes strafbaar gesteld en voor het bezit ervan, kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd. Voorts werd de Joodse offercultus verboden. In de Tempel werden varkens geslacht en in de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen. De Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld. Bovendien maakte Epiphanus zich meester van de tempelschatten. Zijn tirannie eindigde in 164 v. Chr., na een opstand onder leiding van de familie der Makkabeeën. Hij stierf als een waanzinnige. Een verslag van deze opstand en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd is te vinden in de boeken van de Makkabeeën. De Tempel werd ontdaan van alle Hellenistische attributen en opnieuw ingewijd. Deze gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag gevierd tijdens het Chanoekafeest. Epiphanes wordt gezien als de voorloper van de antichrist.

De profeet Daniël schrijft over de anti-messias het volgende;

Daniël 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

Daniël zag vier winden des hemels die de grote zee in beroering brachten. Deze vier winden nu maken duidelijk dat de wereld niet vanzelf in beweging komt, maar door hemelse machten of goddelijke krachten in beweging wordt gezet. God geeft het signaal en dan barst de hel los. Daniël zag vier grote verscheurende dieren uit de volkerenzee opstijgen wat vier koningen blijken te zijn (Daniël 7:3). In de eerste plaats ontvangt hij commentaar op de koninkrijken van de wereld onder het symbool en de gedaante van wilde dieren. De leiders van de wereld zijn net wilde beesten, ze handelen beestachtig ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensheid. Het is niet toevallig dat het wapenschild van de meeste huidige landen de beeltenis van een dier draagt. Het symboliseert het dierlijke karakter van de heidense wereldmachten.

 

Granieten leeuw uit Babylon. De leeuw Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn poten.

Het eerste dier dat Daniël in (7:3) beschrijft leek op een leeuw met adelaarsvleugelen welke het Babylonische rijk van Nebukadnezar symboliseerde. Het tweede dier leek op een beer, snel en verslindend. Dit dier is het rijk van Meden en Perzen, dat zeer veel oorlogsslachtoffers heeft gemaakt; dit laatste wordt aangegeven met het bevel: sta op en eet veel vlees. Dit rijk behaalde zijn overwinningen doorgaans door de tegenstanders met enorme massa’s soldaten te overspoelen. Het derde dier was een panter of luipaard, het symbool voor het oude Griekenland van Alexander de Grote, dat met de snelheid van een panter oorlogen voerde. Het dier is geen gewone panter want het heeft vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. De vleugels symboliseren de snelheid van dit beest.

Het vierde dier dat Daniël uit de zee ziet opkomen, omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. De tien horens corresponderen weer met Openbaring 13:1 en 17:3. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben. De ‘kleine’ verslindende horen (antichrist) gaat op aarde tekeer en meent alles te vertellen te hebben, en vol is van zijn eigen grootheid. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur.

Deze anti-messias zal volgens Daniël voortkomen uit "het vierde koninkrijk". Deze vier koninkrijken zijn Babylonië, Perzië (eigenlijk de Meden en de Perzen samen), Griekenland en Rome. Het zijn vier koninkrijken die vanaf de tijd van Daniël "wereldmachten" waren en het volk Israël overheersten. Alle vier de koninkrijken hebben een tijd van grote bloei gehad en zijn daarna in verval geraakt. Opmerkelijk is echter, dat zij samen met Israël, in onze tijd weer een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Daniël vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. In hoofdstuk twee van zijn boek beschrijft hij het als de twee benen van het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had.

In Openbaring wordt het beest de gelegenheid geboden zijn macht tweeënveertig maanden uit te oefenen (13:1). In Daniël wordt de duur van zijn regeerperiode als een tijd en tijden en een halve tijd beschreven (7:25-26). Het gaat om een periode van 3½ jaar of 1260 dagen en 42 maanden. Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3½ jaar de tijd van de Grote verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de ‘koning’ zal regeren.

Uit Daniël 9:27 en Openbaring 11:2-3; 12:14; en 13:5 is het duidelijk dat de zeven jaar van de verdrukking in twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar verdeeld zal zijn- elk met zijn bijzondere kenmerken. In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met deze valse messias sluiten waarbij hij in eerste instantie de plannen van het Joodse volk zal begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de oude tempeldienst te hervat. Het zal echter een tijd van valse vrede zijn. Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn aanvankelijk met Israël gesloten verbond verbreken en zal hij zijn ware aard laten zien door zichzelf in de herbouwde Tempel in Jeruzalem tot God uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal verklaren. (2 Thessalonicenzen 2:4) en er een heiligschennend object in te plaatsen. Een gruwelijk beeld van hemzelf zal in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen gedwongen worden dit beeld te aanbidden. (Openbaring 13:14-15). Hij zal claimen als wetgever vanuit Jeruzalem op te kunnen treden om van daaruit zijn wil aan de wereld op te leggen. Wanneer Israël weigert hem in die hoedanigheid te aanbidden, zal hij het gesloten verbond met Israël verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen het Joodse volk beginnen en het proberen te vernietigen. Vervolgens zullen alle volken de heilige stad Jeruzalem vertreden, tweeënveertig maanden lang (Openbaring 11:2).

 

Het beeld dat hij van zichzelf zal laten oprichten is naar het voorbeeld van Nebukadnezar’s beeld  zoals in Daniël 3 beschreven staat.

 

Nadat Daniël Nebukadnezar’s droom had uitgelegd (Daniël 2) bleek de leider van Babylon door de uitleg van het beeld geïnspireerd want hij liet er zelf een maken van goud en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel. Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De zessen in de maten van het beeld verwijzen naar de antichrist wiens getal 666 is. Dat een van de zessen mist heeft wellicht te maken met het feit dat Nebukadnezar’s bewind nog helemaal tot volledige ontwikkeling was gekomen. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de inwijding bij te wonen. Iedereen diende het beeld te aanbidden en zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen.

 

Nebukadnezar

 

De komende antichrist zal zich dus net als Nebukadnezar laten aanbidden. Het oprichten van de “gruwel der verwoesting” houdt in dat het dagelijks offer voor Israëls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen (Daniël 12:11).Gedurende die periode zal de antichrist “Gods naam lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen” (Openbaring 13:5). Het huis van God veranderd daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt.

 

Over deze tijd van verschrikking heeft de Here Jezus gezegd:

 

Matthéüs 24:15-21 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest geve er acht op- laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

 

Als God die dagen niet had ingekort, dan had niemand het overleefd, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort (Matthéüs 24:22).

 

De toekomstige politieke- en godsdienstige wereldleider zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde in zijn macht gegeven worden (Daniël 7:23). Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat Daniël er onvoorstelbaar van geschrokken is (Daniël 7:15,28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan. Het is zeer opmerkelijk dat Daniël visies geeft op een voor hem verre toekomst die tot dusver al zo precies zijn uitgekomen. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

 

De in nood verkerende mens zal geloven dat de anti-messias de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen en daarom als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Hij zal in korte tijd bijzonder veel macht verkrijgen dat voor een belangrijk deel te danken zal zijn aan de ontreddering en wanorde waarin de wereld zich bevinden zal. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Ze noemden hem ook wel de Teppich fresser. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

 

Het beest Adolf Hitler

Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen ‘ zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen. Jezus was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht. Jezus verklaarde; Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos". Jezus, Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn" op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest. Lang niet alles is even duidelijk over de laatste grote leider, aan wie de hele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de God van de Bijbel.

De mensen zullen verbaast zeggen: Openbaring 13:4 "Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?" De anti-messias vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. Vandaag heeft de leugenaar al praktisch geheel vrij spel.

De valse profeet

Hoewel de persoonlijke macht van de antichrist groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen.

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Openbaring noemt dit beest de “Valse profeet” (16:13 en 19:20). Deze duivelse figuur is net als het eerste beest bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht.Hij zal zelfs vuur uit de hemel laten neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Dit beest doet zich in eerste instantie voor als een onschuldig lam zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas’. De draak is de anti-God, het beest de antichrist, de valse profeet de anti-geest. Dit beest handelt voornamelijk met religieuze activiteiten ten dienste van het eerste beest. Hiertoe dienen misleidingen, met tekenen en wonderen. De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel hij zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als dat van de draak.

Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de gelovigen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar het feit dat hij spreekt als een draak betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse christus voeren. Hij zal als het ware de propagandaleider van de antichrist zijn. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

De valse profeet is een wezen uit de wereld der boze geesten maar voor het oog van de wereld zal hij er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beïnvloed en bekrachtigd worden door de draak. Vandaag doen beide beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

Er komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. Dat is de kerk van de eindtijd. De kerk zonder Jezus, waarin de ‘God is dood’ theorie wordt verkondigd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. De valse profeet zal de geestelijke leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd zal worden verkondigd. Alle valse leringen en theorieën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in één schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron.

Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen deze valse profeet komt en wie hij is. Velen geloven dat de huidige paus Franciscus de valse profeet is. Klik hier voor mijn artikel over paus Franciscus. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van valse profeet is weggelegd voor Mohammed. Zijn religie, de islam, heeft eeuwenlang de Bijbelse waarheid verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Mohammed laat in zijn boek, de Koran duidelijk weten hoe er gehandeld dient te worden met hen die zijn boodschap niet aanvaarden. De boodschap van deze ‘profeet’ is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Hij predikt moord en doodslag en zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op met name waar het gaat om het vermoorden van christenen. 'En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.' Het kan heel goed zijn dat de 'hoer van Babylon' verwijst naar de islamtische wereld waar de wereldleiders mee hoereren en dronken zijn geworden van de wijn harer hoererij. Wie weet wordt hier de olie mee bedoeld.

Hoewel diverse Bijbeldeskundigen van mening zijn dat de antichrist uit de Europese Unie komt, is de schrijver Joel Richardson het daar niet mee eens. Hij schrijft in het boek “The Islamic Antichrist” dat de Bijbelse antichrist één en dezelfde persoon als de ‘Mahdi’, de islamitische messias. Klik hier voor meer informatie over de komst van de islamitische Mahdi.

Sommige onderzoekers menen echter dat Maitreya de aangewezen persoon is. Deze figuur is volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de "Meester van alle Meesters is. Maitreya zou onder meer de laatste Boeddha, de Christus, de Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar van de Hindoes zijn. Het feit dat hij volgens Creme alle religies vertegenwoordigd maakt het aannemelijk dat hij de valse profeet is. Deze figuur is in ieder geval een afgezant van de duisternis want hij zal de mensen bewerken met occulte en demonische krachten. Dat zal weinig problemen voor hem opleveren want reeds nu houden miljoenen mensen zich met occulte zaken bezig. Van alle kanten verschijnen er stromingen die meehelpen de mensheid naar de ondergang te voeren.

Maitreya

 

De antichrist zal met zijn compagnon de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal allerlei wonderen en tekenen doen en mensen ertoe brengen het beest te aanbidden. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij ,,de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden,” (2 Tess. 2:10). Net als vele Christenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op ‘tekenen en wonderen’ en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieën en het Boek Openbaring.

 

Beide beesten komen op in een tijd waarin de laatste fase van het huidige wereldbestel zijn beslag krijgt. Dictators komen meestal op als de chaos op zijn grootst is. De antichrist zal de laatste grote leider van de eindtijd zijn en de grote tegenstander van de Here Jezus. Terwijl Israël en de gemeente uitkijken naar de komst van de echte Messias, zal hij doen alsof hij de messias is.

 

De antichrist is nog niet op het grote wereldtoneel verschenen maar een grote schare antichristen zijn al druk bezig de wereldbevolking te misleiden. In het boek "Hoe wij God kunnen ervaren" legt de Indiase goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. God is een fenomeen dat iedere mens kan ervaren. Tijdens de perikelen rond Bill Clintons liefdeleven was Chopra diens persoonlijk adviseur. (Clinton noemt hem de man die de VS opmerkelijk verrijkt heeft met zijn vernieuwende zienswijze op het gebied van de alternatieve geneeswijze.) God is volgens hem niet aan een religie gebonden. Het menselijk lichaam is een stukje van het universum en de menselijke gedachten reflecteren de wetten die in het heelal regeren. Chopra belooft inzicht in het waarom van het bestaan. Via allerlei niveaus kan de mens in een hogere sfeer komen, bij de intelligentie God. Wanneer dat lukt, ben je één met God. Dan heb je geen religie meer nodig. Time Magazine eert hem en classificeert hem in de "Top 100" van helden van deze eeuw, als schrijver en profeet. (profeet?) Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Chopra schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping. Daarin wordt meestal in zeven stappen de toegang tot het hogere beloofd. Een paar jaar geleden gaf hij een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele wereld naar toe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zielenheil veilig konden stellen. Hij lijkt de verlosser van de rijken.

Chopra was uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder George Bush senior en Henry Kissinger. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland.

De voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers

Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren als Chopra en de Dalai Lama. Figuren die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak te goeder trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New-Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.

Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken. Het is al enige jaren mode de draak te steken met religieuze begrippen en overtuigingen. Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zij al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er 200.000 geregistreerde ‘heksen’ en maar liefst 8 miljoen ongeregistreerde beoefenaars van enige vorm van ‘hekserij’. Bij jongeren in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs zijn geesten, incubus en succubus (seksuele geesten) heksen, vampieren, weerwolven en andere ‘nachtwezens’ immens populair en zijn ze zelfs vaak het object van verlangen en begeerte. Deze paranormale wezens zijn letterlijke idolen geworden, vooral vanwege de mystieke kracht die ze zouden bezitten en waar velen heimelijk jaloers op zijn.

In Amsterdam is de Satanskerk actief de voortzetter van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor laVey in 1966. Satanaanhangers komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over satanisme en magie. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren. De kerk van satan werd in 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey.

Satanist Anton Szandor LaVey

Anton LaVey maakt op deze afbeelding met zijn linkerhand het welbekende satansteken. Een zeer populair teken bij vele groten op onze aarde. Een satanistisch gezelschap heeft op 25 juli 2015 in de stad Detroit in Amerika een duivelsbeeld onthuld, een gevleugelde satan met het lichaam van een man en het (gehoornde) hoofd van een geit (Baphomet) de duivel. Het is al jaren het symbool van het satanisme, nadat het in de Middeleeuwen nog werd vereerd door de Tempelridders.  Op video's is te zien hoe twee mannen elkaar kort na de onthulling zoenend in de armen vallen. Het beeld van de Satanistische Tempel moest eigenlijk in Oklahoma worden neergezet, maar dat werd verboden. De Baphomet in Detroit is gemaakt van brons, weegt een ton en is bijna drie meter hoog. Naast het beeld staan een jongen en een meisje die bewonderend naar de geitenkop staren. Een pentagram is zichtbaar achter het hoofd van Baphomet.

Kern van deze religie is dat men wraak verkiest boven vergeving en zichzelf boven ieder ander. Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’-dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn en niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden. Crowley was berucht wegens zijn seksorgieën en zijn overmatige drugsgebruik.

In de Duitse stad Hamm is in juli 2002 een hindoetempel ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen hebben plaatselijke kerken het project ondersteund, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,,Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel". De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.

Hindoe tempel in Hamm

Satan is springlevend

Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. Maar bijgeloof en toverij komen uit de koker van satan. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan. Ook kinderen worden in groten getale met de wereld van het occulte vertrouwd gemaakt. In de boeken van Harry Potter leren kinderen bezwerende formules d.m.v. het gebruik van het pentagram. Deze praktijken komen rechtstreeks uit de missen van de satansbeweging. Zo leren zij de merktekens van het komende ‘beest’ te aanvaarden en worden zij klaargemaakt om straks zonder protest de antichrist te aanvaarden als de grote verlosser van deze wereld.

Nieuwste trend: Gothic kerkdienst in Duitsland

 

Op vrijdag 8 november 2013 werd een Gothic kerkdienst dienst georganiseerd in Nortrup vlakbij Osnabrück. Er waren 350 gelovigen aanwezig, waaronder veertig aanhangers van de Gothic scene. De Goths waren te herkennen aan hun zwarte kleding, metalen halskettingen en andere versierselen en hun witgepoederde gezichten. Mistvlagen zweefden tussen de kerkbanken door en voorin de kerk lag een doodshoofd naast de Bijbel. Elia en de Baäl-priesters, gemoedelijk zij aan zij. Het idee om deze ongewone kerkdienst te organiseren kwam van dominee Uwe Brand, in het dagelijks leven godsdienstleraar op een school in Bersenbrück, in de buurt van Nortrup. Dat Gothic wordt vereenzelvigd met satanisme en exorcisme, vormde voor Brand kennelijk niet een punt van discussie. Brand onthulde ook dat er al soortgelijke kerkdiensten zijn gehouden in Leipzig en München. Brand vertelde ook al een kerkdienst te hebben gehouden met aanhangers van Heavy-Metal-muziek, een rock-kerkdienst en een kerkdienst over sprookjes. Eind december 2012 stond het thema ondergang van de wereld op het programma.

 

Gothic wordt meestal gekoppeld aan de dood. Er bestaan diverse Gothic kledingstijlen en Gothic muziekstijlen. De songs van de Goths zijn ronduit godslasterlijk en aanstootgevend. Veel songteksten gaan over totale chaos, dood, ondergang, geestesziektes en vernietiging en bijbehorende onderwerpen. Vooral de vergankelijkheid van het leven en een fascinatie voor de dood is bij de Gothic opvallend. Alleen in Duitsland zouden er enkele tienduizenden aanhangers zijn. Wikipedia schrijft: “De associatie van Gothic met horror, duisternis en het bovennatuurlijke is terug te voeren op het ontstaan van de Gothic novel in de 18e eeuw. De eerste roman in dit genre, The Castle of Otranto van Horace Walpole, verscheen in 1764 en was een fantastisch griezelverhaal dat meteen veel beroering veroorzaakte. Het vestigde horrorstereotypen als grafzerken, ruïnes van kastelen en kerken, geesten, vampiers, vervloekten en melodrama -precies de elementen waar Goths zich toe aangetrokken voelen. Tegen de 18e eeuw waren mensen gefascineerd door middeleeuwse Gothic-ruïnes; deze ruïnes werden de perfecte locatie voor fictie van het horrorgenre”.

Nieuwetijdskinderen

Ook wordt de wereld vandaag geconfronteerd met zogeheten "Nieuwetijdskinderen". Dat zijn kinderen waarmee de ouders geen raad meer weten en die een steeds grotere groep gaan vormen. Deze kinderen bezitten zogenaamde paranormale vermogens: uit het lichaam treden, helderziendheid, reïncarnatie-ervaringen, stemmen horen, contact met een onzichtbare spirituele ‘begeleider’ etc. Zij zien dwars door volwassenen heen, wat soms heel confronterend kan zijn. Een moeder vertelde hoe haar zoon tegen haar zei: ,,ik heb veel meer levens gehad dan jij, mama. Ik ben misschien wel een van je ouders geweest.” Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. De muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Er zijn heel wat jongeren daardoor op het terrein van het occulte terechtgekomen. Daar komt men in aanraking met het domein van de hel, het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. In het boek "Beyond Death’s Door" schrijft Dr Maurice Rawlings over mensen die klinisch dood zijn geweest, maar o.m. door hartmassage en beademingstechnieken weer tot leven konden worden gebracht. Ongeveer de helft van deze mensen vertelde over de ervaring van een "bestaan buiten het lichaam" waarbij ze de meest afschuwelijke dingen hadden beleefd. Vaak nog diepgeschokt, herinnerden de patiënten zich dat ze op een plaats van volslagen duisternis waren gekomen, te midden van angstaanjagende wezens die op hen loerden.

Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus. Hij is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek en in bewegingen als de New Age. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme. De grootste artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarrière in de rockmuziek.

Tijdens de MTV Music Video Awards ceremonie in september 2009 spoorde acteur Jack Black het publiek aan om elkaar de hand te geven en te bidden tot 'Satan de heer der duisternis'. De acteur bad vervolgens dat de popsterren en genomineerden ,,blijvend succes zouden hebben in de muziekindustrie'.” Met zijn kreet 'laat me die horens zien!' vroeg hij de aanwezigen om met hun hand het duivelsteken te maken. Een deel van het aanwezige publiek reageerde enthousiast op zijn oproep om de duivel te 'aanbidden. De gebeurtenis tijdens de uitzending, die op zowel kabel- als satelliet tv te zien was, kreeg in conservatieve- en christelijke kringen opvallend weinig aandacht, mogelijk omdat Jack Black een komiek is en ze dachten dat hij slechts een 'grap' maakte. Toch heeft Jack Black in het verleden al vaker zijn grote minachting voor het Christendom en de Bijbel laten blijken. Het Culture & Media Institute (CMI) betitelde Jack Black op 4 december 2008 niet voor niets als een 'antichristelijke opruier'.Sommigen beweren dat het publieke 'gebed' aan Satan slechts een publiciteitsstunt was voor het nieuwe heavy metal videospel 'Brutal Legend'. Hoe dan ook, Black's gebed aan Satan schept volgens Paul McGuire, auteur en professor aan het King's College, een gevaarlijke precedent. 'Het is slechts het topje van de ijsberg van wat er gebeurt in ons land en in de amusements industrie. Het is nauwelijks bekend dat Satanisme één van de snelst groeiende religies in Amerika is. Daarom valt te verwachten dat Satanisten dezelfde rechten zullen gaan eisen als iedere andere religie .

De liedjes van Eminem staan bol van 'profetische' teksten die de opstand tegen God, ouders en het christendom aanmoedigen en de komst van satan -zijn rebellie, en al zijn gruwelijkheden- op Aarde promoten. Reeds enkele jaren geleden verschenen er berichten in de media, dat geweld, verkrachtingen en gezinsproblemen in steden waar Eminem had opgetreden, voor een bepaalde tijd na zijn concerten statistisch aangetoond explosief stegen.

De Amerikaanse tv-zender ABC zond een aantal jaren geleden een geluidsband uit waarop de voormalige popster Michael Jackson anti-joodse opmerkingen maakte. Jackson typeerde Joden als “bloedzuigers”.Jackson werd duidelijk geïnspireerd door satan ‘de god van deze wereld’. Zijn songs en vooral video’s zitten vol met verwijzingen naar satan en het occulte. Volgens eigen zeggen sprak hij met geesten. In Zwitserland kwam Jackson met een heks in contact. Tijdens een voodooritueel offerde hij een aantal koeien met als doel om mensen te doden onder wie Steven Spielberg. Met het bloed van de koeien nam hij een bloedbad. 

Michael Jackson, alias Jacko X, maakt hier het duivelsteken.

Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan over het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels. De groep Slipknot met lugubere maskers op, stoeien met dode dieren. Ze verminken zich en laten zich als dood op het podium vallen. Het symbool van de groep is een geitenkop die ‘Het Beest’ moet verbeelden. Op het toneelstralen 666 lampen. De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. De naam Deicide betekent: Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten.

Popzanger en satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. Deze gek heeft zichzelf tot antichrist verklaard, snijdt zichzelf dikwijls open op het podium en propt een microfoon in zijn anus. Ozzy Osbourne had als vast onderdeel het afbijten van de kop van een kip. Osbourne die tot 1979 nog in dienst was van Black Sabbath, had als grootste stunt op het podium het afbijten van de kop van een vleermuis, waarna injecties tegen hondsdolheid noodzakelijk waren. De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg : “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”.  De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst, d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders, tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen.

De Rolling Stones zongen ‘Sympathy fort he devil’.  AC/DC zongen over ‘Highway to Hell’ en Ik dood de kinderen, ik houd ervan ze te zien sterven; ik doe de moeders huilen, ik verpletter ze onder mijn auto; je bent jong, maar je zult sterven, ik breng je naar de hel, ik zal de klokken van de hel luiden. Iron Maiden zong over ‘geen gebeden voor de doden’. Led Zeppelin zong: Ja aan satan, heb geen angst voor satan; ik verlang ernaar dat de Heer op zijn knieën gaat voor satan. Kiss zong: Satan, dat is diegene die je God is. Black Sabath zong: Jezus, gij zijt de slechterik, neem het zegel, dat van de anti-christ, het 666 . Bepaalde groepen gebruiken systematisch technieken om boodschappen die niet te horen zijn, maar wel opgepikt kunnen worden door het onderbewuste, de wereld in te sturen. Het zijn boodschappen van het type: Bedrijf de liefde met de duivel- het christendom zal verdwijnen- Satan is God.

Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus Christus schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.

Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de New Agers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen. Paulus voorspelde dat de mensen dwaalgeesten, de boodschappers van satan zouden volgen.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Deze Bijbeltekst komt voor in het verhaal over de "Zeven schalen van Gods gramschap"die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten. Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het "Attisch-talent" en het "Aiginetische talent". Het eerste talent bedroeg ca. 26 kilogram en het tweede ca. 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met "Waterstofbommen". Op 01-11-1952 brachten de Amerikanen de eerste waterstofbom tot ontploffing in de Stille Oceaan. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in één klap de hele Randstad van Nederland kunnen verwoesten. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die Gods eeuwige plan verwezenlijkt. De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 …..hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers als het slijk der straten. De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel van vuur verdwijnen.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis dat 3½ jaar zal duren. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse messias een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (Daniël 7:26). …dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Daniël ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

 

Overige bronnen: Klaus Gerth De antichrist komt Novapres B.V.Utrecht ISBN 9063180268. http://www.sharenl.org/faq.htm. (3)The Intelligence Examiner Flashpoint 1997. Persbureau het KNP 24 februari 1999. Wim Malgo De totale controle Stichting Moria Amsterdam maart 1984. Hal Lindsey De Laatste veldslag, Uitgeverij Novapres. Grote Spectrum Encyclopedie, deel 10, Uitgeverij Het Spectrum. Living Truth Publishers Austin Texas 1996. C.B.Baker The New World Order Terror Attack. Youth Action Newsletter Augustus 1995. The Cutting Edge Radio Program.14 October 1997. www.cuttingedge.org. Stanley K.Monteith.The Population Control Agenda. Soquel Californië. 95073. Personal Computer Magazine (PC) juni 2000. www.prophecyinthenews.com Persbureau Het KNP Amsterdam-Lienden. Aflevering 633 en 641.Zoeklicht, 21-2-2004. Het Zoeklicht, 8 januari 2005, Demonie in de rockmuziek.

Naschrift.

Volgens sommige onderzoekers staat de gruwel der verwoesting al eeuwenlang op haar plaats. Men ziet de Rotskoepel op Gods tempelberg als  de ‘gruwel der verwoesting’. Op zich is dat niet zo vreemd want de haat van de Arabische en islamitische wereld tegen Israël is genoegzaam bekend. De Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee zijn islamitische heiligdommen die Gods tempelberg verontreinigen en kunnen daarom als een gruwel worden opgevat. Daar wordt ontkend dat Allah een Zoon heeft en wordt op een schandalige manier haat gepredikt tegen de staat Israël en het Joodse volk in het bijzonder.

Terug naar: Inhoud