Wereldwijde chaos aanstaande

 

Door: Franklin ter Horst (Laatste bewerking: 12 januari 2017)

Achter al die honderdduizenden asielzoekers die Europa overspoelen zit een plan. Het is het plan van de Globalisten Europa in chaos te veranderen en straks de hele wereld. De gigantische toestroom van asielzoekers richting Europa is door hen georkestreerd. Als vluchtelingen vermomde criminelen en terroristen worden tot de EU toegelaten waaronder barbaren van ISIS. Daarnaast barst het van de criminelen die hier enkel zijn gekomen om te roven, te stelen, te verkrachten en chaos te creëren. Wat wij vandaag meemaken is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, chaos, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. Zij die achter dit plan zitten maken deel uit van een wereldwijde 'satanische hiërarchie', die de wereld wil beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis wil bepalen. Deze zogenaamde elitairen zijn terug te vinden in wereldomvattende organisaties die zich hebben toegelegd om de hele wereld onder hun controle te brengen, een Nieuwe Wereldorde. 

 

Ze hebben een hele serie organisaties ter beschikking die hun satanische plannen uitvoeren. Het gaat om een enorme, goed georganiseerde, parallelle machtsstructuur. Een kuil vol slangen met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. Men werkt toe naar een wereldwijde chaos zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zal zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering. De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze meedogenloze samenzwering met voeten getreden. Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van hun activiteiten, net als hun absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding, hun spionage en chantage.

 

Het blijkt dat Barack Hussein Obama ambities heeft opvolger te worden van Ban Ki-moon als Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.-wiens mandaat eindigt op 31 december 2016.

 

De elitairen bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. De nieuwsbrengers volgen trouw wat ze opgedragen krijgen. Ze promoten praktisch allemaal de agenda van de samenzweerders. Alle criticasters die de plannen van de NWO-Elite nu nog vrijelijk aan de orde kunnen stellen, zullen op termijn het zwijgen worden opgelegd. Het gaat om de Godvijandige macht, door satan zelf gewrocht. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten.

 

Wat volgens de elitairen achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over hun plannen en alles wat daar mee samenhangt. Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit, nationale grenzen. Ze zien dat als obstakels en zien nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. De bedoeling is de soevereiniteit van alle landen in de wereld af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Daarom zitten ze achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren ze de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in één grote smeltkroes met de god der vestingen, op de wereldtroon.

 

De huidige Europese Unie dient als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Iedereen kan zien dat Brussel druk bezig is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen. Niet voor niets stelde de voormalige EU president (Jezuïet) Herman van Rompuy in 2012 dat de nationale parlementen niet in het belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële zaken. De grootste barrière die moet worden opgeruimd is het nationalisme. Daarom zijn de elitairen bezig de wereldbevolking met hulp van de media te hersenspoelen zodat ze achter de opheffing van grenzen gaan staan, om zodoende ieder nationalistisch gevoel te vernietigen. Doelstelling achter dit alles is Europa te veranderen in chaos. De instroming van honderdduizenden asielzoekers maakt daar onderdeel van uit.

 

De huidige Europese leiders voeren gewillig deze satanische plannen uit. Het zijn trekpoppen die de gevolgen voor de Europese burgers totaal negeren en willens en wetens Europa naar de rand van afgrond duwen. Men zal de vrijheid van het individu versneld wegnemen. Europa is de bouwsteen voor de Nieuwe Wereldorde, het grote voorbeeld van de aanstaande wereldwijde chaos. De leiders in Brussel hebben tot dusver op geen enkele wijze laten zien eenheid uit te stralen. De praktijk laat zien dat ze een onwaarschijnlijke onsamenhangende zwakte hebben bijeengebracht. Een uitgesproken voedingsbodem voor chaos. Het is niets anders dan een hoop los zand dat door de wind zal worden opgenomen en niet meer gevonden zal worden, om met de woorden van de profeet Daniël te spreken.

De elitairen zijn van mening dat ze het volste recht hebben wat zij in de wereld aan het doen zijn. Zij menen dat de ‘gewone man’ niet voldoende verstand heeft om zelf over zijn lot te beschikken. Men wil een wereld waarin alles strak geregeld is wat de mens wel en niet mag doen, zogenaamd in het belang van de hele samenleving. Andersdenkenden worden zwartgemaakt in de grotendeels door hen gecontroleerde massamedia. Mensen die weigeren zich te onderwerpen of openlijk kritiek op hun handelswijze leveren, zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met harde maatregelen. De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met hun plannen is door totale overheidscontrole. Zij die eigenhandig afwijken van hun programma, krijgen een ongeluk of worden geconfronteerd met gefingeerde aanklachten zodat ze opgesloten kunnen worden. Zij geloven dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de 'werkers'. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Er zal een geweldige schoonmaakoperatie plaatsvinden wanneer hun ‘grote man’ eenmaal is geïnstalleerd.

Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Men plaatst regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Daarom worden de Europese leiders niet door het volk gekozen, maar gewoon aan de bevolking opgedrongen. Deze slaafse lieden mogen de geheime bijeenkomsten van de elitairen bijwonen maar dienen te zwijgen over wat ze allemaal te horen krijgen. Er komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Men wil de joods-christelijke wereldbeschouwing vervangen door nieuwe universele waarden. Ze hebben de God van de Bijbel verworpen en proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. Dat is de kerk van de eindtijd. De kerk zonder Jezus, waarin de ‘God is dood’ theorie wordt verkondigd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden.

Daarvoor hebben ze de Arabische ‘lente’ (lees chaos) in het leven geroepen. Sinds het Westen onder leiding van Washington en Brussel Gadhaffi van het toneel hebben verdreven, is Libië verworden tot een puinhoop en moordende islamitische barbaren. Men heeft zodoende  de weg vrijgemaakt voor honderdduizenden economische vluchtelingen die via de stranden van Libië de oversteek naar Italië hebben gemaakt en vervolgens naar de rest van Europa. In een telefoongesprek op 25 februari 2011 met zijn vriend, de voormalige Britse premier Tony Blair waarschuwde Gadhaffi dat de islamitische terreur zich zou verspreiden over heel Noord-Afrika en eveneens Europa zou treffen als hij uit de macht zou worden verwijderd.

De poging van de elitairen om ook Egypte volledig te ontwrichten, is vooralsnog mislukt omdat het leger deze coup heeft verijdeld. Dat wil niet zeggen dat ze hun plannen hebben opgegeven. Ze hebben de extremistische moslimbroederschap ter beschikking om op termijn d.m.v. terreuraanslagen alsnog hun zin door te voeren.

De opkomst van de islamitische koppensnellers die Syrië en Irak in een hel hebben veranderd, is eveneens hun werk. Een gruwelijk slagveld dat alleen al in Syrië 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen op de vlucht heeft gedreven richting Europa. Er zullen er nog veel meer volgen waardoor Europa volledig ontwricht zal worden. We zien het voor onze ogen gebeuren. Om de chaos compleet te maken zijn ze eveneens druk doende een wereldwijde economische crisis te creëren. Wanneer ze dat punt hebben bereikt zullen ze de wereld onder hun gezag brengen en de door hen geplande Nieuwe Wereldorde invoeren.

Men wil een Big Brother achtige wereldregering met een maximum van 500 miljoen inwoners. Ze noemen de ‘overbevolking’ de grootste bedreiging voor onze planeet. Depopulatie is topprioriteit op hun agenda. Ook de VN wil het leven middels het 'Agenda-21' programma massaal vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel van de elitairen om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.

Ze willen dat de Verenigde Naties als een wereldregering gaat functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Ze hebben daarvoor de stad Jeruzalem op het oog als het hoofdkwartier om hun ‘messiaanse’ (lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom groot voorstander van de herbouw van de tempel zodat van daaruit hun ‘messias’ (antichrist) de wereld kan gaan besturen. Deze nieuwe Tempel zal voor alle geloven zijn en zodra hij klaar is zullen ze aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de “Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze groeperingen.

 

Ze zullen blijven komen, de honderdduizenden, misschien miljoenen asielzoekers om Europa verder te destabiliseren waardoor de chaos compleet zal worden. Op internet zijn talloze video’s te zien van duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, intussen stenen gooiend naar grenspolitie en eisend dat ze een TV, uitkeringen, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met geweld binnendringen. Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Keulen, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het plegen van terreur en het vermoorden van onschuldigen. Ze houden echter geen rekening met de mogelijkheid dat de autochtone Europeanen zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank zullen laten leiden. In diverse Europese landen vormen zich volksbewegingen die zich beginnen te verzetten tegen de instroom van al die honderdduizenden asielzoekers die geheel volgens plan en onder toeziend oog van de gevestigde politieke orde, de Europese samenleving in chaos zullen veranderen. Deze ontwikkelingen zullen zich de komende tijd in snel tempo gaan voordoen. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.

 

Terug naar: Inhoud