Uit het nieuws 29-10-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 50)

 

Openbaring 17 (deel 5)

 

Invloed vrijmetselarij binnen de Rooms-katholieke kerk.

Ook verschijnen er met regelmaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de Rooms-katholieke kerk. In 1978 stond het Alziend Oog afgebeeld op postzegels van Vaticaanstad.

Rond die tijd verscheen er een publicatie in Amerika van de onderzoeker Howard dat 75 hoge Vaticaanse geestelijken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loges van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek Wir klagen an staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan.

Alziend oog afgebeeld op het Amerikaanse 1 dollar biljet

 

Reeds Bella Dodd getuigde van de massale infiltratie van de Rooms Katholieke Kerk (door de communisten die met de Vrijmetselarij handje klap speelden). Dat komt naar voren in haar boek “School of Darkness”. Met dank aan Hubert Luns voor deze informatie.

Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminologie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnengedrongen’. Deze kerk is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen.

De top-astronoom van het Vaticaan Guy Consolmagno beweert dat de wereld zich mogelijk al spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. In 2005 zinspeelde Consolmagno in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre theorie dat Jezus/Yeshua mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt, heel serieus neemt.

Uiteindelijk gaat het om Gods onbaatzuchtige liefde die tegenover de leugenachtige schijnliefde van de mensenmoordenaar van de beginne staat. Het is voor de mens nog mogelijk zich af te keren van het koninkrijk van deze wereld die onder invloed van de satan staat en een keuze te maken voor Hem, Jezus/Yeshua, de Zoon van God en zo het Koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe diep ging de liefde van Jezus/Yeshua die zich vernederde door de dood te ondergaan die voor ons bestemd was en ons daardoor vrijkocht uit de macht van deze mensenmoordenaar. Wat is de mens om daaraan voorbij te gaan en wat de satan biedt eerder te geloven dan de wijsheid van God de Vader, die alles voor ons over had? Tot in der eeuwigheid zullen we aan dit offer kunnen terugdenken en steeds opnieuw zullen we verbaasd zijn over zoveel liefde. Immanuel: God met ons!

 

Tegenover het gruwelijke Babylon staat het heilige Jeruzalem, tegenover de hoer staat de reine bruid, tegenover de dorre woestijn staat de verheven berg (Openbaring 21:10), tegenover de afgrond waaruit het beest opkomt, staat de hemel waaruit de heilige stad neerdaalt.

 

Vervolg Openbaring 17

 

Openbaring 17:3-4-5-6En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.”

 

‘En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest’

 

Johannes wordt hier in de geest weggevoerd naar een woestijn. De valse Kerk woont in “een woestijn”, d.w.z. zonder enige Goddelijke bron als basis. De woestijn, waar de hoer zetelt, is een beeld van de dood, De woestijn is een zinnebeeld van de wereld, dat geestelijk gezien een dor en woest land is. Het is veelzeggend dat Johannes de grote stad Babylon in de woestijn ziet, terwijl de stad nog bloeit in haar gruwelen, terwijl het zonder dat te beseffen, het gericht over haar reeds is uitgesproken. De stad merkt totaal niet dat zij voor het grote oordeel bestemd is:

 

Jesaja 47:7-8-9  “En gij zei: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte nam noch aan de afloop daarvan dacht. Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen.

 

De vrouw zit op het beest: ze is verbonden met het beest en stuurt het. Deze vrouw is in ieder geval niet de vrouw uit hoofdstuk 12 waar Israël bedoeld wordt. De hoer op het beest blijkt een enorme wereldwijde invloed te hebben en dat niet alleen de laatste tijd, maar al vele eeuwen. “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken”. Het scharlakenrood duidt op macht en heerlijkheid maar ook op de boosaardige aard ervan. Het scharlakenrood drukt hier niet de bloeddorst van het beest uit, maar vulgaire pronkzucht, weelde, rijkdom, luxe en heerschappij van de kerk uit. Scharlaken en purper zijn altijd al de kleuren van bisschoppen, kardinalen en pausen geweest!

 

Ook Jesaja spreekt over zonden als scharlaken:

Jesaja 1:18 “Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”

Niets kan de rijkdom en de luxe van de paleizen (het Vaticaan heeft 11.000 zalen en kamers), kerken en gewijde klederen of de schatten van de kerken voor de Roomse eredienst ook maar evenaren. Hoeveel christenen vergapen zich niet aan de rijkdom en pracht in de Katholieke kerk en komen daarvan onder de indruk. Dat is precies de bedoeling van satan.Al de welstand van Rome verwijst naar de wereld waarmee de hoer zich zo overspelig verbonden heeft. Reeds in de 11 de tot 13 de eeuw, had de paus al dikwijls absolute macht over de vorsten van Europa! In de eindtijd zal dat gedurende een korte tijd weer het geval zijn, maar dan nog erger. De kerk van Rome zal een enorme politieke en religieuze macht bezitten.

 

De scharlaken mantel, als teken van koningsmacht (echter ter bespotting en vernedering) kreeg ook Jezus/Yeshua omgehangen in tegenstelling tot het reine kleed (der gerechtigheid) dat Hij altijd droeg:

 

Matthéüs 27:28-9 “En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij KONING DER JODEN!”

 

Satan eigent zich de rol toe van “koning van deze wereld”. Hij weerhoudt het koningschap van Jezus/Yeshua, die hem “de overste van deze wereld” noemde. De gelovigen maken geen deel uit van zijn koninkrijk (Babel), want God heeft vijandschap teweeg gebracht tussen satan en de vrouw.

 

Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

 

De vrouw is Israël en de gelovigen uit de heidenen, vormen samen de gemeente van Christus. Hoererij is in de Bijbel het constante symbool voor valse godsdienst en afgoderij. De kerk van Rome is “het antichristendom” en er is maar één stad die een valse godsdienst, een wijn van hoererij, heeft verspreid waarvan alle volken op aarde hebben gedronken. Het gaat hier om geestelijke hoererij, die de kerk bedrijft door zich met de politiek en met de staat te verbinden. Doordat de kerk als instituut altijd haar hulp en steun zoekt bij de wereld, verloochent zij de ware Bruidegom Jezus/Yeshua. De Bruidegom is verbonden aan het volk Israël en niet aan een politiek religieus systeem. Dat wordt in dit hoofdstuk aangeduid als overspel en hoererij. Babylon omvat in de volste zin iedere valse godsdienst en alle kerken en sekten welke van de waarheid zijn afgeweken.

 

In feite wordt het antichristelijk rijk gevormd door twee systemen, namelijk dat van de Katholieke kerk en haar dochters en de Islam. Onder de regering van Karel de Grote werden mensen onder doodsbedreiging gedwongen zich tot het christendom (iets anders dan tot Christus) te bekeren. Aan de andere kant is het de Islam die geen kruistochten houdt, maar onder de benaming Jihad (de heilige oorlog) mensen onder doodsbedreiging dwingt om Allah te aanbidden en de macht over Israël wil hebben. Beide systemen hebben dezelfde doelstellingen in verschillende tijden. Zij zullen elkaar daarin vinden en we zien de inspanningen van het Vaticaan die daarop gericht zijn. Wat uit de duisternis is wordt een éénheid, het komt allemaal uit dezelfde bron. Bij de torenbouw van Babel zagen we ook dit éénheidsstreven, ze waren één van spraak en één van gedachte. Dit werd door God verijdeld. Dit wordt ook duidelijk verwoord in het hoofdstuk dat we nu behandelen. Daarover later meer in Openbaring 17:13 en 17.

 

Het is de kerk van Rome met wie de koningen der aarde hoereren. Deze kerk heeft zich, door de geschiedenis heen, met de wereldleiders verbonden en zelf een grote eigen politieke macht ontplooid. Zo heeft zij zich met de wereld verontreinigd. Vele afvalligen hebben zich met haar afgoderij en wereldsgezindheid ingelaten en “zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij”.

 

De hoer is vol van de zelfverheerlijking, die zo karakteristiek voor Babel was en waarvan reeds Nebukadnezar het type was. De totaal verblinde zondaar meent dat alles goud is wat er blinkt maar ziet niet de afzichtelijkheid van deze hoerenmadam. De machthebbers en hun volgelingen en de grote hoer hebben een platvloers levensbesef waarin alles draait om geld, begeerte, genot, lust, macht en uiterlijkheden, terwijl de innerlijke wereld aan hen voorbij gaat. Rome heeft een grote voorliefde voor allerlei pracht en praal in haar ceremoniën, gewaden en kerkinrichting. Zij tooit zich met kostbare kleding, met goud, met edelstenen en paarlen. Allemaal slechts schone schijn. Van buiten goud, van binnen verderf.

Van de verschillende versierselen die speciaal bedoeld zijn om door de paus gedragen te worden wanneer hij ingewijd wordt, zijn er vijf scharlaken, een kleed overdekt met parels, en een mijter versierd met goud en kostbare stenen. Zo draagt de paus drie op elkaar geplaatste gouden kronen (tiara), waarop vele edelstenen en paarlen zijn ingelegd.

De pauselijkeTiara

De kroon van paus Paulus II (1464-1471) was voorzien van diamanten, saffieren, smaragden, chrysolieten en jaspissen. De kroon van paus Julius II (1503-1513) werd geschat op 200.000 dukaten of goudmunten. Dat is zoveel als wat paus Paulus II gaf aan keizer Karel V om een hele oorlog tegen de protestanten te financieren in de 16de eeuw (Miller’s Church History, chapter 46). Dit is ook hetzelfde bedrag als de hele bruidsschat die de koning van Spanje gaf voor het huwelijk van zijn dochter, Catherina, aan Arthur, prins van Wales en erfgenaam van de Britse troon in de 16de eeuw.

“En zij had een gouden beker in de hand”. De kerk van Rome heeft duizenden van dit soort gouden bekers in haar kerken over de hele wereld. De drinkbeker en de zich daarin bevindende wijn zijn het symbool van de vele on-Bijbelse leerstellingen waarmee Rome het Bijbelse en christelijke geloof heeft besmet. De gruwelen en onreinheden in haar beker verwijzen naar haar afgoderijen. De beker bevat al de verleidingen en verlokkingen waarmee zij de mensen verleidt tot ongehoorzaamheid tegen God en tot afval van Hem. Vanaf Constantijn is Babel zo de kerk binnengedrongen en dat niet alleen in de kerk van Rome. De profeet Jeremia schrijft:

Jeremia 51:7Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.” Dus door demonen bezeten.

De voormalige paus Benedictus met gouden beker

Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk. In 380 n. Chr., vaardigde Theodosius de Grote een godsdienstedict uit, waarbij alle onderdanen van zijn rijk verplicht werden het Rooms-katholieke geloof in ‘de drie-eenheid’ aan te hangen. De rechtzinnigheid werd staatsplicht en het heidendom een politiek vergrijp. Toen de Rooms-katholieke kerk een staatskerk werd, werd het tevens een grote politieke macht. Het pausdom heeft lang beweerd de wereldlijke macht te bezitten. Eeuwenlang heeft zij koningen en keizers gekroond en hen ook weer afgezet.

Toen Dave Hunt in 1994 een boek publiceerde (A Woman Rides the Beast) dat de religieuze hoer van Openbaring 17 identificeerde met de kerk van Rome, lokte dat een enorm aantal negatieve reacties uit. Klik hier voor zijn toelichting op zijn boek. Hunt’s boek kwam op de zwarte lijst te staan van veel christelijke boekhandels en hij werd aangeklaagd door sommige belangrijke evangelische leiders. Maar wat Hunt beweert is niet nieuw want al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Zo noemde aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, de paus antichrist en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, p. 240). In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de Zetel van Satan was. 

In 1206, op een conferentie te Montréal, zeiden de Albigenzen: “Dat de Kerk van Rome niet de Bruid van Christus was maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van de martelaren The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of the Albigenses. De Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist.

 

 

Franklin ter Horst