Uit het nieuws 27-11-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 4) (vervolg van de ruiter op het witte paard)

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met manifestaties die tegen Gods Woord ingaan. Het is dikwijls moeilijk om de verleiders te herkennen. Jezus, sprak van valse profeten die ‘grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,- ware het mogelijk- ook de uitverkorenen zouden verleiden’(Matthéüs 24:24). Jezus, verwijst in de brief aan Thyatíra naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1).

“Totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe” betekent dat Thyatíra en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben.

 

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

 

Een sterke dwaling in het Protestantse christendom staat bekend als de “New Apostolic Reformation”(NAR) en de “Kingdom Now”. De NAR bestaat uit honderden kerken en organisaties waarin zogenaamde  ‘apostelen’ en ‘profeten’ beweren nieuwe goddelijke openbaringen te ontvangen die nodig zijn om Gods Koninkrijk op aarde nu te verwezenlijken. NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna. Voor meer informatie over deze beweging klik hier.

 

De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Deze verleiders presenteren zich vandaag als wonderdoeners. Ze menen een soort sensatie evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen en allerlei bizarre manifestaties de boventoon voeren. Met een grote naïviteit en argeloosheid geven gelovigen zich vervolgens aan de roes van deze dwaling over. Ze houden de gelovigen bezig met entertainment en manipulatie, om zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven.

Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat een aantal bekende zogenaamde ‘pastors’ behoren tot de rijkste mensen op aarde. Forbes 2017 publiceerde een lijst met daarop de twintig rijkste ‘pastors’ in de wereld. De lijst wordt aangevoerd door Kenneth Copeland met 760 miljoen dollar. Copeland is de grote baas van Kenneth Copeland Ministries.

Kenneth Copeland in actie.

Deze Copeland is een vrijmetselaar maar probeert dit voor de buitenwereld te verbergen. Hij gedraagt zich regelmatig als een dronkenlap en loopt dikwijls schaterlachend en hinnikend als een paard over het podium. En de aanwezigen, die vinden het allemaal prachtig en denken dat Gods Geest hier aan het werk is. Hij heeft de beschikking over een miljoenen kostend privé straalvliegtuig en heeft daarnaast nog drie andere vliegtuigen.Zijn kerk in Newark Texas heeft een eigen start- en landingsbaan, inclusief een hangar voor zijn vliegtuigen. Copeland is trouwens ook goede maatjes met Jorge Mario Bergoglio ‘paus Franciscus’.

 

Valse wonderen, valse profetieën, en fake genezingen, is wat figuren als Copeland en diverse anderen de mensen voorschotelen. Het is allemaal fraude wat de klok slaat. In 2 Kor 11:13 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.” Ook Petrus meldt dat er valse profeten zullen komen (2 Petr 2:1). 

 

De Bijbel leert niet, dat er in de eindtijd grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben. De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

 

Christenen blijken heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap te kunnen afdwalen en toch te blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. Zo organiseert zich in de wereldraad van Kerken de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God. Diverse kerkleiders beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen het christendom en de islam omdat ook de Koran melding maakt van Jezus. Ze verwijzen daarbij naar Rick Warren’s gebed tijdens de inauguratie van Barack Hussein Obama in januari 2009, waarin deze de naam Isa (de moslim Jezus) aanhaalde. De door Warren aangehaalde Isa in de Koran is echter niet dezelfde als de Zoon van God in de Bijbel. Isa is niet de vertaling van Jezus, maar van Ezau.

 

De naam die ze voor deze dwaling bedacht hebben is: “Chrislam”.

 

Diverse kerkleiders noemen moslims al ‘onze broeders’. Volgens ‘paus Franciscus’ zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Hoe kan men echter spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’. Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel.

 

De oecumenische wens tot eenheid met moslims is eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’ die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!” Vanuit theologisch en historisch oogpunt heeft: ‘Allah’ niets met de God van de Bijbel te maken. Het feit dat het Zoonschap van de Here Jezus en de Vader-Zoon relatie in alle toonaarden in de Koran worden ontkend maakt dat er een godsbeeld ontstaat dat afwijkt van het beeld dat het Nieuwe Testament ons van de Here Jezus geeft. De Bijbel waarschuwt tegen het ontkennen van het Zoonschap. Hier is volgens 1 Johannes 2:22 sprake van de geest van de antichrist. Er is geen redding mogelijk buiten Jezus Christus.

 

Het gaat er bij Satan om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Hij kan de macht en de heerlijkheid van al de koninkrijken geven aan wie hij wil. Hij is er op uit de eer te verkrijgen die alleen de Bijbelse God, toekomt. 1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent. Satan is de gesel der mensheid en vooral voor hen die ‘het getuigenis van Jezus hebben’, volgelingen van de Here Jezus dus. Een ander doelwit is Israël, het volk dat de Messias, Jezus Christus heeft voortgebracht. Van Hem wordt gezegd dat Hij de Satan de kop zal vermorzelen.

2 Thessalonicenzen 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Gods tegenstander gaat nog steeds op diezelfde manier te werk zoals hij altijd gedaan heeft. Vaak zijn z’n vertegenwoordigers vermomd als dienaren der gerechtigheid. Wanneer de storm van geestelijke en morele misleiding van de eerste ruiter aan de horizon verdwijnt, zal de antichrist al de macht over de aarde gekregen hebben. De massa wordt nu al rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. Nog even en dan is de weg vrij voor zijn rijk der duisternis. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

Het tweede zegel geopend. De ruiter op het rode paard

En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! Onmiddellijk stormt de tweede ruiter uit de Apocalyps vanuit de boekrol en houdt in voor de troon.

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, meldt de Statenvertaling dat dit paard en rode kleur heeft. Rood is de kleur van bloed, want de ruiter die op het rode paard zit, zal immers een onbeschrijflijk bloedvergieten op de hele aarde veroorzaken zoals nooit eerder is geweest. Rood is ook de kleur van Gods tegenstander, de grote draak, het beest, de zonde, de onreinheid, het onheil en het verderf. Ook de profeet Jesaja geeft met de rode kleur de zonde aan in tegenstelling tot de witte kleur van reinheid en onschuld: Jesaja 1:18 “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw; al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.”

 

De vuurrode kleur van het paard, symboliseert niet alleen het doel van zijn verschijning, namelijk het aanrichten van een ongekend bloedbad wereldwijd, maar laat daarmee ook zien wie zijn opdrachtgever is: de vuurrode draak! Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. Aan de korte periode van de schijnvrede, die door de ruiter van het witte paard bewerkt werd wordt abrupt een eind gemaakt door de ruiter op het rode paard, want deze ruiter krijgt macht om de vrede van de aarde weg te nemen. De ruiter op het rode paard trekt uit met de opdracht, de vrede, en daarmee ook de rust, de harmonie en onderlinge verstandhouding van de mensen weg te nemen, de orde te verstoren, chaos en wanorde te creëren, verwarring te zaaien en de volken en natiën tegen elkaar en tegen God op te zetten.

 

Met dit tweede zegeloordeel wordt op zeer pijnlijke wijze duidelijk gemaakt, dat de vrede tijdens het eerste zegel slechts een schijnvrede geweest is, die slechts van korte duur was, want alleen God kan echte, duurzame vrede geven. Aan de beschrijving van de ruiter op het rode paard voegt Johannes nog toe, dat hem een groot zwaard gegeven werd. Gezien het feit, dat deze ruiter onmiskenbaar een beeld van het mondiale oorlogsgeweld is, dat aan de opkomst van de werelddictator voorafgaat, is het niet meer dan logisch, dat de ruiter ook een zwaard zal hanteren voor bloedige gevechten van man tot man.

De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens. De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging.

De wereld heeft er nauwelijks oog voor maar de vervolging van christenen in de Arabische wereld en elders neemt dramatische vormen aan. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen wereldwijd, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. In het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, worden christenen geconfronteerd met alomtegenwoordige en systematische vervolging die gestaag toeneemt in de intensiteit en reikwijdte. Volgens een nieuwe studie is dit “de ergste christenvervolging in de geschiedenis”. Het aantal christenen in Syrië bedroeg vóór het begin van wat men de “Arabische lente” noemt nog 1.5 miljoen, binnen een jaar was dat al teruggelopen naar 500.000. Niet alleen gevlucht maar ook vermoord door de diverse islamitische terreurgroepen. Ook in Irak worden de christenen op een afschuwelijke manier door fanatieke moslims vervolgd. Politici, kerkleiders en media, besteden nauwelijks enige aandacht aan het wereldwijde geweld tegen christenen omdat men niet het risico wil lopen beschuldigd te worden van “racisme”. Waarom geldt de ‘opname’ trouwens niet voor deze christenen? Of geldt dat alleen maar voor de christenen in het Westen?

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van ellende en teloorgang en dat zal allemaal nog vele malen erger worden. Er zal dan een tijd aanbreken waarin terrorisme, oorlog en burgeroorlog aan de orde van de dag zullen zijn. Voorbeelden zijn daarvan de laatste jaren te zien geweest in onder meer Irak, Syrië waar de barbaren van ISIS en andere terreurgroepen onvoorstelbare slachtingen hebben aangericht. Ook Egypte heeft de laatste jaren in toenemende mate met terreuraanslagen te maken. Hierbij zijn honderden militairen, agenten en burgers om het leven gekomen. Op vrijdag 24 november 2017 vielen ruim 309 doden, waaronder 27 kinderen bij een aanslag door terroristen van de Wilayat Sinai (ISIS) op de Rawda moskee in El-Arish. Moslims die moslims vermoorden.Bij de terreurdaad vielen ook circa 128 gewonden. De moskee behoort tot het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Wanneer ze geen Joden of christenen kunnen vinden om af te slachten, vermoorden ze elkaar. De verantwoordelijken voor de moordpartij in de Sinaï zijn dezelfde soort barbaren die Syrië en Irak in een begraafplaats hebben veranderd. De reden dat dit geboefte zich in de Sinaï ophoudt is om daar een leger te vormen om van daaruit Israël aan te vallen. In Genesis 16:12 worden ze wilde ezels genoemd, wiens hand tegen allen zal zijn. Israël is inmiddels aan alle kanten omsingeld. Ook koptische christenen en hun kerken zijn regelmatig het doelwit van aanslagen.

Het hoefgetrappel van het rossig/rode paard zal de mensheid tot radeloze angst brengen. De mens lijkt blindelings op weg te gaan naar een verwoesting van ongekende omvang. Dit is allemaal het gevolg van de eerste ruiter op het witte paard. Zolang de macht van de duisternis nog in deze wereld aan het werk is, zullen zijn dodelijk werk voortduren. Zoals de diverse islamitische terreurgroepen alle menselijke normen hebben overschreden, zo zal dat onder het rossig/rode paard wereldwijd gebeuren. De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal want voorbeelden van enorme “slachtingen” zijn er in de vrij recente geschiedenis genoeg. Daarover meer in de volgende aflevering.

 

Wordt vervolgd

 

Franklin ter Horst