Uit het nieuws 23-11-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 54)

 

Openbaring 17 (deel 9)

De diepgewortelde vervangingstheologie die er vanuit gaat dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen en alle rechten en voorrechten van het Joodse volk heeft overgenomen, heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht van Abraham, Isašk en Jakob eeuwenlang op een gruwelijke wijze is vervloekt door een afvallige christenheid.

De theologen die de vervangingstheologie verkondigen trekken zich niets aan van de historische feiten noch van het grote aantal oudtestamentische profetieŽn waarin Gods verbond met IsraŽl een eeuwig verbond, en een verbond tot in duizend geslachten wordt genoemd.

Psalm 105: 8-9-10-11 ďHij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten, dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isašk; ook stelde Hij het voor aan Jakob tot een inzetting voor IsraŽl tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanašn geven als het u toegemeten erfdeel.Ē

Deze tekst wordt volkomen ten onrechte in sommige kerken gebruikt om de kinderdoop te rechtvaardigen. Na de ďdoopĒ zingt men het couplet ďít verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kindĒ. Het gaat in werkelijkheid om de landbelofte van het land Kanašn aan de kinderen van IsraŽl tot in duizend geslachten en heeft totaal niets te maken met de kinderdoop in de kerk.

Een volk dat door God uitgekozen is, kan niet vervangen worden door een ander volk of religieus systeem. God verklaart in Deuteronomium 7:6 ďWant u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.Ē

Vele eeuwen al bouwen de kerken uit de naties hun identiteit op een verachtelijke houding ten opzichte van het Joodse volk. Op theologisch terrein schiepen deze kerken anti-joodse dogmaís en verkondigden dat zij als het "echte uitverkoren volk" en het "ware IsraŽl" de plaats van de Joden ingenomen hadden. Het is dan ook geen wonder dat het afbraakproces van de kerken nog steeds doorgaat. De vloek die men over IsraŽl heeft uitgesproken is op de kerk zelf teruggekeerd.

MatthťŁs 5:13 ďGij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Zout conserveert, bewaart. Wanneer christenen Gods Woord niet meer bewaren, is het waardeloos geworden.Ē

Lukas 14: 35 ďNoch voor het land, noch voor de mesthoop is het geschikt: men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die hore!Ē

De dwalingen van de kerk ten aanzien van IsraŽl gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond IsraŽl niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Nog altijd zijn er kerken die beweren dat Gods verbondsbeloften, aan IsraŽl gegeven, zijn overgegaan op de kerk. Deze vervangingsleer draagt ertoe bij dat het de vijanden van IsraŽl in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan.

Romeinen 9:4-5 ďÖimmers, zij zijn IsraŽlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.Ē

Een van de organisaties die een uitermate anti-IsraŽlische theologie hanteert is de organisatie ĎSabeelí. Deze club is opgezet door Naim Ateek een uitgesproken IsraŽl hater. Deze figuur is verantwoordelijk voor een hele serie demoniserende en antisemitische uitspraken jegens de staat IsraŽl en het Joodse volk. Ateek heeft zijn radicale vervangingstheologie gekoppeld aan een anti-Joodse ĎPalestijnse vervangingstheologieí. Daarmee wordt het bestaansrecht van de Joodse staat volledig van tafel geveegd. Ook in Nederland heeft deze dwaalgeest een serie volgelingen. Zij zijn vooral georganiseerd in het samenwerkingsverband Kairos-Sabeel, dat eveneens ook een actieve rol speelt bij het in de kerkorde ondergraven van de verbondenheid met het volk van IsraŽl.

IsraŽl hater Naim Ateek oprichter van Sabeel

Een Ateek-aanhanger is onder meer Meta Floor, werkzaam bij Kerk in Aktie. Zij was lang bij Ateek gedetacheerd en bewerkte het thuisfront toen met anti-IsraŽl nieuwsbrieven.

Ateek misbruikt de Bijbel als middel om haat tegen IsraŽl aan te wakkeren. In het boek ĎJustice and only justiceí(1989) beweert hij bijvoorbeeld dat Jezus/Yeshua een Palestijn is. Deze uitspraak is later gretig door terreurmiljardair Jasser Arafat en andere terroristen overgenomen en wordt inmiddels door veel PLO-Arabieren, zowel christenen als moslims verkondigd. Terwijl het Nieuwe Testament ons Jezus/Yeshua te midden van het Joodse volk en te midden van de rabbijnen laat zien, worden er door allerlei verwrongen antisemitische breinen verwoede pogingen gedaan Hem juist te isoleren van het Joodse volk. In nationale en internationale kerken wordt IsraŽl tot paria verklaard vanwege vermeend onrecht dat tegen de nep Palestijnen is begaan.

De met de islam corrumperende kerken moeten er niet aan denken dat Jezus/Yeshua een Jood is. Maar toen Hij werd geboren, waren er geen christenen en waren er geen Palestijnen. Hij werd niet geboren als koning van de kerk. Er was toen geen kerk en Jezus/Yeshua kwam niet in de kerk. Het heil is uit de Joden, zo maakt de Bijbel duidelijk. De Joden zijn het die Hem aan de wereld bekend hebben gemaakt. De bewering dat Hij een Palestijn zou zijn is niets anders dan het bewust verdraaien van historische feiten en komt voort uit blinde haat jegens de volkomen legale bezitters van het Heilige Land.

Sabeel is een centrum voor oecumenische bevrijdingstheologie en wordt door christelijke organisaties en uit de hele wereld ondersteund, inclusief Nederlandse kerken. Veel supporters van Sabeel zijn zich er echter niet van bewust wat er werkelijk schuil gaat achter de schijnbaar vreedzame activiteiten van deze club. Ateek denkt dat het een goddelijke daad is om IsraŽl te vervloeken. De tolerante houding van veel christenen tegenover Sabeel, en de soms zelfs diepgaande sympathie zouden alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Open brief over onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl

Een groep liberale theologen Ė met als woordvoerder ds. Jan Offringa Ė heeft een manifest geschreven waarin de kerkordelijke onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met IsraŽl ter discussie wordt gesteld. Volgens Offringa is er binnen de kerkorde van de PKN geen Ďaparte plekí voor IsraŽl en is het Ďonnodigí en Ďdubieusí om daar aandacht voor te hebben. Ook deze figuur lijkt niets geleerd te hebben van de afschuwelijke vervolgingen van het Joodse volk door geschiedenis heen.

Wie zich aan IsraŽl vergrijpt, ondergraaft daarmee zijn eigen bestaan. De bewering dat Gods voorkeur uitgaat naar de kerk inplaats naar het joodse volk leidt tot een trots en zelfvoldaanheid waardoor er veel kwaad richting IsraŽl ontstaat. De jammerlijke geestelijke blindheid van vele kerkleiders maakt dat de gemeenteleden de geweldige plannen van God met IsraŽl worden onthouden.

Sinds de 4de eeuw zijn er drie anti-Joodse strategieŽn gevolgd: (gedwongen) bekering, verbanning en uitroeiing:

* De christelijke zendelingen/ missionarissen zeiden: ,,je hebt geen recht om onder ons als Joden te leven.Ē

* De wereldse heersers zeiden: ,,je hebt geen recht onder ons te leven.Ē

* De naziís zeiden: ,,je hebt geen recht om te leven.Ē

Als de kerk zich eens serieus zou bezinnen op haar oorsprong dan komt ze bij IsraŽl terecht, want de kerk wortelt in IsraŽl. De wereldwijde kerk is begonnen als een groepje Joodse Messias gelovigen in en om de Tweede Tempel in Jeruzalem. Wie eerlijk de kerkgeschiedenis onder ogen ziet constateert een uiterst pijnlijk proces van Jodenvervolging. Er loopt een spoor van bloed en tranen door de kerkgeschiedenis van Europa. Helaas bleek de christelijke bodem van Europa een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en Jodenhaat. De profeten van IsraŽl maken duidelijk dat God de volkeren straft om wat ze in hun boosaardigheid IsraŽl aandoen. In het Ďchristelijkí Europa was het mogelijk dat een niets ontziende barbaarse ideologie tallozen in haar greep kreeg.

ĎChristelijkí Europa gaf nazi-Duitsland de kans om haar duivelse plannen voor de uitroeiing van het Joodse volk te volvoeren. Reeds in 1933 gaven de Duitse kerken, zowel de protestantse als de katholieke zich over aan het nazisme en de Jodenhaat. Jezus/Yeshua komt niet terug om de een of andere kerk te dienen. Hij komt terug voor Zijn volk en de heidenen die door wedergeboorte in IsraŽl zijn ingelijfd. Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in God en Zijn Woord geloven. Zij hebben geen idee hoe deze wereld er voor staat. Maar ook onder de christenen die wel op de hoogte zouden moeten zijn, verkeren er velen in een toestand van diepe slaap. Zij dienen God nog slechts als slaapwandelaars en hebben geen idee wat Gods bedoeling is met het volk van IsraŽl en met de kerk die Zijn volk heeft afgewezen.

Zo staat het Kairos Palestina document ďUur van de waarheidĒ afkomstig van leiders van Katholieke, Greeks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptisten kerken in IsraŽl bol van de propaganda, misleiding en ordinaire Jodenhaat. Het gaat hier om naamchristenen en ordinaire IsraŽlhaters met connecties in het PLO- terroristenmilieu.

 

Het PLO-terroristenmilieu

 

In alles zien we dat politiek en religie tezamen zich verheffen tegen IsraŽl en wel in wezen tegen de God van IsraŽl. Satan wil IsraŽl vernietigen omdat het volk van het verbond zijn strategie in de weg staat. De kerken werken hieraan mee. Zo ontstaat ďde vrouwĒ oftewel ďde hoerĒ die in Openbaring 17 wordt vermeld.

 

Het Kairos Palestina document berust op grove geschiedvervalsing en is een schandalig tendentieus anti-IsraŽlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling IsraŽls unieke plaats in de wereld te veroordelen. IsraŽl wordt als de bron gezien van het lijden van de Arabische christenen.

De valse kerk die pretendeert de ware bruid van Jezus/Yeshua te zijn is in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld. Grote aantallen christenen zijn door hun eigen kerk op een dwaalspoor gezet en weten vaak niet meer wat ze moeten geloven. Zij worstelen met de vraag hoe ze de staat IsraŽl kunnen verbinden met hun Bijbels geloof terwijl het toch zo duidelijk is: ,,De huidige staat IsraŽl is het enige zichtbare en reŽel tastbare teken van Gods trouw in deze op drift geraakte wereld.Ē De wederkomst van Jezus/Yeshua zal de kerk die IsraŽl heeft afgewezen, als een dief in de nacht overvallen. Jezus/Yeshua is niet los verkrijgbaar. Hij behoort bij Zijn volk en Zijn volk behoort bij Hem.

Judensau

Het is nauwelijks bekend dat de Joden vanaf de 13e eeuw in de christelijke kunst op mensonterende en weerzinwekkende wijze werd voorgesteld als de ĎJudensauí: ďde Jood Ďrijdtí op een zwijn, Joden zuigen aan haar tepels, houden haar staart omhoog en eten haar uitwerpselen; een Joodse vrouw baart geen kinderen maar biggetjes, die vervolgens door een smerig varken in leven worden gehouden en grootgebracht. Achter het varken staat een rabbijn, die de rechterpoot van het varken optilt en met zijn linkerhand de staart over zich heen trekt, bukt en onder de staart van het varken door in de Talmoed kijkt.Ē

De ĎJudensauí is nog altijd te zien als beeldhouwwerk en houtsnijwerk ter versiering van talrijke zuilen van kapitelen, friezen en koorbanken van vooral Duitse kathedralen en kerken.

Afbeelding ĎJudensauí op de stadskerk van Wittenberg

Tengevolge van deze smeerlapperij volgden later talrijke pogroms en ketterprocessen door de inquisitie met zijn onbeschrijflijke foltermethoden en niet vergeten deverschrikkelijke Shoah (Holocaust). Sinds de 13e eeuw, toen christelijke auteurs de levenswijze van Joden hekelden, werd de Jood door kunstenaars in beeldhouwwerken en reliŽfs als zwijn afgebeeld. In tientallen kerken verspreid over Europa, waaronder de Domkerk te Bamberg, zijn Joden afgebeeld die melk en uitwerpselen van een zwijn nuttigen.

Het vervolgen van de Joden door de kerk is al meer dan 18 eeuwen aan de gang. Paulus heeft het destijds al geschreven.

Handelingen 20:30 ďÖen uit uw midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken.Ē

Galaten 4: 17 ďZij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.Ē

1 TimůtheŁs 4:1 ďMaar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgenÖĒ

1 Johannes 2:19 ďZij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.Ē

Maarten Luther virulente Jodenhater

Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. De 95 stellingen zijn korte beweringen, die samen een lopend betoog vormen. Luther haalde verschillende Bijbelteksten aan, om aan te tonen dat toenmalige praktijken in tegenspraak waren met de Bijbel. Door de uitvinding van de boekdrukkunst werden Luthersstellingen al snel door heel Duitsland en Europa verspreid. Door de grote beroering die hierdoor ontstond zag Luther zich gedwongen de stellingen met verdere publicaties toe te lichten. Grote beroering ontstond ook omdat de Ė toen almachtige Ė Rooms-katholieke Kerk in Rome een kerkelijk proces tegen hem aanspande. Ook werd hij bedreigd door de Rooms-katholieke Kerk in Duitsland.

Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529 (Wikipedia)

De op 10 november 1483 in Eisleben (Saksen) geboren Luther was afkomstig uit een boerenfamilie en een mijnwerkersfamilie. Hij heette oorspronkelijk Luder. Zijn vader wilde dat hij jurist werd en hij ging in 1501 rechten studeren in Erfurt. Maar daar kwam hij tot de overtuiging dat het beter was het klooster in te gaan, wat hij in 1505 inderdaad deed. In 1507 werd hij tot priester gewijd en werkte vanaf 1508 als docent aan de universiteit te Wittenberg waar hij in 1512 tot doctor in de theologie werd benoemd en in 1514 werd hij predikant van de stadskerk van Wittenberg.

Luther ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen door de Rooms-katholieke Kerk die tot doel hadden om geld in te zamelen voor de bouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. Dat bouwproject kostte zoveel geld dat de Rooms-katholieke Kerk in Duitsland erdoor in financiŽle moeilijkheden kwam. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde ďaflatenĒ kopen. De Rooms-katholieke Kerk zei dat aan iemand die een aflaat kocht zijn zonden zouden zijn vergeven. Maarten Luther werd daarover zo boos dat hij 95 stellingen opstelde en die volgens overlevering aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde.

Luther ziet zich kans om in slechts elf weken het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits te vertalen. Het werk, dat later nog door Melanchthon en andere deskundigen bewerkt werd, verschijnt in het jaar 1522 in gedrukte vorm. Deze zogenaamde ďSeptemberbijbelĒ vond in de evangelische gebieden een enorme afzet en werd daar tot een volksboek, waarmee het een wezenlijke bijdrage leverde voor de ontwikkeling van de Duitse taal. Later volgen eerst delen van het Oude Testament en in 1534 verschijnt de gehele uitgave van de Bijbel in de Duitse taal, die eveneens op grote schaal verspreid wordt.

Maar terwijl men er vanuit mocht gaan dat Luther hierdoor de eeuwige beloften aan Gods volk van haver tot gort moest kennen, dwaalde hij uiteindelijk weg van dat Woord door aan te zetten tot haat tegen Gods volk. Na zijn publicatie ĎJezus Christus was Jood van geboorteí waarin hij pleit voor een vriendelijke benadering van Joden, omdat zij zich volgens hem dan eerder tot het christendom zullen bekeren dan onder vervolging, raakt hij echter teleurgesteld dat de Joden niet tot het door hem vormgegeven protestantisme willen overgaan, laat hij zijn ware gezicht zien.

Zo beweerde Luther dat de Joden het Oude Testament verdaaiden en het Evangelie vervalsden.Luther zag daarom de Joden als een groot, zelfs satanisch gevaar voor de voortgang van de Kerkhervorming. Terwijl hij de Joden onterecht verweet het Oude Testament te verdraaien veranderde hijzelf na de reformatie de door God zelf geschreven tien geboden uit de Bijbel. Zo liet hij het tweede gebod Ė ĎGij zult geen gesneden beeld makení Ė weg, en deelde het tiende gebod in tweeŽn. Luther veronderstelde dat er in de kerk geen afgoden meer gediend zouden worden, zoals dit in het Jodendom plaatsvond. Behalve het feit dat dit een antisemitische overweging is, laat het ook zien dat men de afgoderij in eigen gelederen niet erkende. Ondanks dat hij de tien geboden veranderde bleef hij toch een icoon in de christelijke wereld. Hier is sprake van een duidelijke antichristelijke tendens.

Franklin ter Horst