Uit het nieuws 22-10-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 49)

 

Openbaring 17 (deel 4)

 

In dit deel van Openbaring 17 gaat het over een mens die meent de plaatsvervanger van Jezus/Yeshua op aarde te zijn. Een man die zichzelf verhoogt door zich vader te laten noemen, die geen dienaar is maar heerser verbonden met wereldse macht. Deze man stelt zich arrogant boven Gods gebod. Dat is de kerk van Rome ten voeten uit en daarin volgen vele dochterkerken. Ze hebben zich, evenals Eva, laten verleiden en vervallen daardoor in de grootste en gruwelijkste zonden. Satan maakt de mens wijs dat hij zichzelf kan verhogen en bevrijden. Als je zijn weg volgt staat er geen rem meer op je eigen ontplooiing. Dat is de leugen van de satan. Bekende slogans die wij tegenwoordig regelmatig horen zijn onder meer “volg je hart maar” en “als het maar goed voelt”. Maar besef goed dat wanneer Jezus/Yeshua via de achterdeur uit beeld is verdwenen God daarover een oordeel zal uitspreken.

 

Het systeem van het verheffen van een mens als autoriteit over een hele gemeenschap van onwetende gelovigen heet Nicolaïtisme. Het is de leer van de Nikolaïeten. Het Griekse woord “Niko” betekent “overwinnen”. Het Griekse woord “Laos” betekent “volk.” Als samengesteld woord betekent “Nicolaïtisme” “het volk overwinnen”. Het idee dat alle volgelingen van Jezus/Yeshua zich nu moeten onderwerpen aan een professionele religieuze leider is een heidens gebruik. Het is een gebruik dat Jezus/Yeshua ten stelligste heeft afgewezen. Hij zegt daar namelijk het volgende over:

 

Openbaring 2: 15Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïeten vasthouden. Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.

 

Men knielt voor deze vorsten en daardoor gedragen zij zich als heersers in plaats van als dienaren. Het idee dat hedendaagse gelovigen zich zouden moeten onderwerpen aan een rabbijn, paus, prediker of wat voor soort voorganger dan ook is VERKEERD! Paulus is er nogal duidelijk over dat het hoofd van elke man de Messias is, en niet de kerk.

 

Matthéüs 23: 8 t/m12 “…want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.”

Seriemisbruikers binnen de kerk van Rome

Tijdens Franciscus’ bezoek aan Ierland op 25 en 26 augustus 2018, publiceerde Aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten, een 11 pagina’s tellende aanklacht waarin hij bijzonder schokkende onthullingen doet over ‘paus’ Franciscus. Vigano beweert namelijk in een open brief dat hij Franciscus al op 23 juni 2013 op de hoogte heeft gebracht van het feit dat kardinaal Theodore MacCarrick, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten een seriemisbruiker was en dat deze figuur tal van priesters, leerlingen en ook minderjarigen seksueel heeft misbruikt. Ondanks het feit dat Franciscus dus volledig op de hoogte was van deze misbruiken, plaatste Franciscus hem op een toppositie en promoveerde hem zelfs tot een van zijn belangrijkste persoonlijke adviseurs.

De verantwoordelijken binnen deze kerk betuigen keer op keer spijt voor het ene na het andere misbruikschandaal en de paus belooft er wat aan te zullen doen zonder tot werkelijke actie over te gaan. De Babylonische afgodendienst is volledig terug op het wereldtoneel en duizenden kinderen zijn daarvan het slachtoffer.

 

Afbeelding https://thelogicalindian.com/awareness/sexual-abuse-in-catholic-church/

 

In de Amerikaanse staat Pennsylvania blijken in de afgelopen 70 jaar meer dan 300 katholieke priesters zeker 1000 minderjarige kinderen te hebben misbruikt. Dat is de uitkomst van een 900 pagina’s tellend onderzoek. Bovendien gaat het hier enkel nog om de bekende gevallen. Het jongste slachtoffer was slechts 18 maanden oud. Onderzoekers denken dat het werkelijke aantal daders en slachtoffers nog vele malen hoger is maar dat veel mensen niet durven te reageren. Verschillende gevallen van zelfmoord onder de slachtoffers worden aan het misbruik gelinkt.

 

Het grootschalige misbruik was intern bekend maar werd door hooggeplaatste kerkfiguren systematisch onder de mat geveegd, zo concludeert het onderzoeksrapport. ‘Bisschoppen, kardinalen en anderen werden beschermd en een aantal kreeg zelfs promotie', aldus het onderzoek. Ook in dit geval blijkt Franciscus al geruime tijd op de hoogte van de schokkende details maar heeft er alles aan gedaan om het schandaal in de doofpot te stoppen. Eén priester, Neville Rucker, beweerde zelfs dat zijn misbruik van tientallen meisjes 'Gods plan voor de redding van die kinderen' was, omdat 'God geen fouten maakt en mij heeft aangesteld als priester.'

In een uitgebracht rapport over een misbruik onderzoek in Chili blijken hoge geestelijken ook hier het seksueel misbruik van minderjarigen in de doofpot te hebben gestopt door bewijsmateriaal te vernietigen. Alle rangen en standen binnen de katholieke kerk waren betrokken bij de misdaden, van gewone priesters tot bisschoppen. De hele Chileense kerkelijke hiërarchie was collectief verantwoordelijk voor deze schandalige praktijken. Wat vooral ook duidelijk werd in deze zaak is de mate waarin de betrokken figuren binnen de katholieke kerk elkaar afdekken. Het is decennialang de gewoonte geweest van het Vaticaan om pedopriesters niet of nauwelijks te straffen, maar over te plaatsen. Dit beleid werd in 1962 zelfs officieel vastgelegd in een speciale geheimhoudingsclausule. 

Op 12 september 2018 werd bekend dat in Duitsland maar liefst ruim zestienhonderd priesters zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dat is gebleken uit een onderzoek van drie universiteiten die in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie gegevens mocht inzien van Duitse bisdommen. In totaal gaat het om 3677 gevallen van verzwegen aanrandingen. Meer dan de helft van de slachtoffers was jonger dan dertien jaar tijdens het misbruik. Eén op de zes zaken betreft verkrachting. En in het overgrote deel van de zaken vergrepen de daders zich aan koorknaapjes uit hun eigen kerk. Over de hele wereld zijn haar priesters vermaard voor hun homoseksualiteit en kindermisbruik. In recente jaren heeft Rome miljoenen betaald om rechtszaken te regelen die voortkwamen uit homoseksuele, kinderverkrachtende priesters.

Ondertussen gaan de doofpotoperaties gewoon door. Dat schrijft de Italiaanse journalist Emiliano Fittipaldi in het boek Lussuria. ‘Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd Franciscus goede vrienden, bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie.’ Volgens Fittipaldi is het de afgelopen drie jaar vooral bij schone schijn en loze beloften gebleven. ‘In die periode zijn wereldwijd 1200 klachten over misbruik van jongens en meisjes naar het Vaticaan verstuurd. Fittipaldi wordt de ‘doodgraver van de Kerk’ genoemd, omdat hij er zijn levenswerk van maakt alle kwalijke zaken in het Vaticaan naar buiten te brengen. Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd zijn goede vrienden, ­bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie”, zegt Fittipaldi. De Poolse priester Kryzsztof Charamsa schrijft in zijn boek ‘De Eerste Steen’ dat het Vaticaan zich weliswaar openlijk verzet tegen homoseksualiteit, maar dat achter gesloten deuren ongeveer de helft van alle katholieke geestelijken waaronder priesters, bisschoppen en kardinalen homoseksueel is.

1 Timotheüs 4:3 “…het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.”

 

Door het celibaat worden de priesters verboden om te trouwen. Ook dat is tegen Gods gebod en we zien wat dit uitwerkt. Dit werkt de zonde in de hand. De intentie van satan is om Gods geboden opzij te zetten. De gevolgen ervan zijn hoererij en dit gaat van kwaad tot erger. De pedofilie neemt hand over hand toe. We leven in de tijd van Noach, Sodom en Gomorra en Gods oordeel kan niet uitblijven.

 

1 Corinthiërs 7:2 “…maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.”

 

Een almaar groter wordende groep katholieken en geestelijken noemen de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (Franciscus) zelfs een meedogenloze wolf in schaapskleren, die in werkelijkheid een agenda uitvoert die niet alleen de Katholieke Kerk, maar het hele christendom van binnenuit ondermijnt en vernietigt. Hubert Luns schrijft in “Rome en Israël in de Eindtijd": over Franciscus:

 

“De Jezuïet Franciscus promoot homoseksualiteit onder priesters en stimuleert abortus, vooral in Afrika. Hij wil, dat Europa haar grenzen volledig openstelt voor alle gelukzoekers uit de hele wereld. Hij werkt keihard aan de vernietiging van Europa. Franciscus blijkt een tiran te zijn, die zodra de camera's van hem wegdraaien, een arrogante borderliner laat zien, die zeer grove taal uitslaat en voortdurend tot woede-uitbarstingen komt. Zijn meerdere destijds in Argentinië: Generaal-Overste Padre Kolvenbach, beschreef de Jezuïet Bergoglio (Paus Franciscus) met zijn mankementen een-vulgaire taal-leugenachtigheid-ongehoorzaamheid-valse nederigheid-gebrek aan psychologisch evenwicht-verdeeldheid zaaiend figuur.”

Het seksueel misbruik van misdienaars, kostschool jongens en meisjes, is zonder twijfel het grootste religieuze schandaal aller tijden. Grote aantallen slachtoffers van seksueel misbruik door broeders, priesters en bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk, durven zich, veertig tot vijftig jaar na dato, pas uit te spreken over wat hen is aangedaan. De enorme omvang van het ontucht schandaal valt niet meer helemaal na te gaan, maar moet in de tienduizenden lopen. Vele slachtoffers durven uit schaamte niet met het verhaal naar buiten treden over wat hen is overkomen. Hoevelen van hen moesten zwijgen over wat er is gebeurd en zijn mogelijk bedreigd. Hoe de Babylonische afgodendienst binnen deze kerk floreert als nooit te voren blijkt ook nog eens overduidelijk uit het volgende.

Lucifer binnen het Vaticaan

Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme. De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven. Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. In deze video verklaart een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht.

De op 27 juni 1999 in Manhatten New York overleden Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuïet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat gezagsondermijnende elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde. Volgens Martin zullen de overheden van de wereld bestuurd worden door diegenen die zich naar boven hebben gewerkt. Martin bleek volledig op de hoogte van de plannen van de Elite. In Windswept House gaf hij ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ,,De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel.”

Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. “Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden. De Antichrist zal door de huidige paus worden bejubeld. Rome zal in eerste instantie de zetel van de antichrist worden, maar na 3½ jaar zal hij zich in de Tempel in Jeruzalem zetten” aldus Martin. Deze Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Hij onderwees de Bijbel in het Aramees, Hebreeuws en andere talen.

De Hoer is het finale product van Satans corruptie van ware godsdienst. De schaamteloze aanbidding voor satan is niet van de laatste tijd maar heerst al eeuwen binnen het Vaticaan. Zo adopteerde Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.Chr.) zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien - een ander symbool voor Satan! Klik hier voor ‘Draken en monsters in de kerk’.

 

Medaille uit 1572

 

De op 16 september 2016 overleden Gabriele Amorth, indertijd de belangrijkste exorcist in het Vaticaan, beschuldigde de hoogste diplomatieke religieuze echelons binnen de kerk van medeplichtigheid aan ontvoeringen van jonge meisjes voor seksfeesten, waarna ze zouden zijn vermoord. Zo zou de 'heilige stoel' direct betrokken zijn geweest bij de ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zegt dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar diplomaten van buitenlandse ambassades maar ook van het Vaticaan zelf bij aanwezig waren. Ook zegt Amorth dat de vele gevallen van seksueel misbruik en pedofilie het bewijs zijn dat de duivel zich in het Vaticaan bevindt. Er zijn volgens hem ‘kardinalen die niet in Jezus geloven en bisschoppen die banden hebben met demonen.

 

Voor uitvoerige informatie over exorcisme klik hierExorcisme Een Rooms Katholieke Traditie” van Hubert Luns. Voor meer van zijn publicaties: klik hier.

 

‘Paus’ Franciscus maakte op 22 september 2018 een zeer merkwaardige 'grap', toen hij in Polen zijn volgelingen toesprak. Toen hij in gesprek was met een beroemde fotograaf die een boek had geschreven over paus Johannes Paulus II, maakte hij een ongelooflijke vergelijking tussen hemzelf en Johannes Paulus: 'Paus Johannes Paulus II was een heilige, ik ben de duivel, en lacht er vervolgens wat bij.  Dat is de man die beweert de 'plaatsvervanger van Christus' op aarde te zijn, de fysieke belichaming dus van Jezus/Yeshua op aarde. Hij zei niet ‘een duivel' te zijn, maar zei ‘DE Duivel’ te zijn.

 

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. Een strijd niet met wapenen, maar met verleidingen tot afgoderij en wetteloosheid. De strijd in de hemelse gewesten vertaalt zich op aarde in fysieke strijd en zonde. In het geestelijk verval geeft God de mensen over aan hun zondige begeerte. Dit uit zich in hebzucht, geldzucht, afgoderij, seksualiteit en gebrek aan naastenliefde. Die strijd begon in de hemel tussen cherubs om zich aan God gelijk te stellen.

 

Jesaja 14:13-14 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

 

Wie was satan? Zijn naam is Lucifer, dat is lichtdrager. Hij was volmaakt van gestalte en vol van wijsheid, prachtig om te zien, een beschuttende cherub. De hoogste rang van engelen, hij stond het dichtst bij de troon van God, maar keerde zich tegen God. Er werd onrecht in hem gevonden: Ezechiël 28:15-17.

 

 

Franklin ter Horst