Uit het nieuws 18-09-2017

Door: Franklin ter Horst

 

De Palestijnse terreurbeweging Hamas bereid zich voor op de volgende oorlog tegen IsraŽl (deel 3)

Net als in 2009, 2012 en 2014 heeft Hamas ook nu weer raketlanceerinrichtingen geplaatst in huizen van burgers, in moskeeŽn in scholen en in ziekenhuizen. Het IsraŽlische Leger en het IsraŽlische Agentschap voor Veiligheid (ISA of Shin Bet) hebben daar op 10 augustus 2017 informatie over gegeven. Het gaat onder meer over tunnels die bedoeld zijn als schuilplaatsen voor terroristen en voor de opslag van wapens en munitie. In een belangrijk deel van de infrastructuur, zoals te zien is op een aantal luchtopnames, maakt Hamas misbruik van haar burgerbevolking door in privťwoningen en publieke gebouwen de ingangen van tunnels onder te brengen, zoals in scholen en moskeeŽn. In feite zijn dit legitieme militaire doelen in het kader van het internationaal recht. De bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het IDF, majoor-generaal Eyal Zamir verduidelijkte:ď Iedereen die in deze huizen woont, brengt zichzelf en zijn familie in gevaar. Gebouwen die worden gebruikt als dekmantel voor ondergrondse structuren (tunnels), zullen legitieme militaire doelwitten worden.Ē Als onderdeel van haar gevechtsstrategie, ontplooit Hamas zich voortdurend in een burgerlijke omgeving van waaruit het haar mogelijkheden benut om IsraŽlische doelen aan te vallen en te beschieten. Dit wordt zo gedaan om het voor het IDF moeilijk te maken om de militaire infrastructuur van de terreurgroep aan te vallen en te vernietigen. Bovendien wordt hierbij gewetenloos de eigen burgerbevolking wederom als menselijk schild ingezet.

Hamas wapenopslagplaatsen

In een vlaag van volslagen gekte werd Hamas door het Europees Hof van Justitie op 17 december 2014, na ďOperation Protective EdgeĒ van de EU-terreurlijst verwijderd. Dit besluit van het Hof was niets anders dan een politieke beslissing en was voor Hamas een vrijbrief om door te gaan met het vermoorden van eigen- en onschuldige IsraŽlische burgers. Logisch dat Hamas de beslissing van het Europese Gerechtshof verwelkomde. De hooggeplaatste Hamas-functionaris Moussa Abu Marzouk verklaarde: 'Dit is een overwinning voor eenieder die achter het recht van het Palestijnse volk op verzet tegen de bezetting staat'. Kennelijk kwamen ze in Brussel juli 2017 weer tot bezinning en werd Hamas opnieuw toegevoegd aan de EU-terreurlijst.

Hamas in Rotterdam

Op 15 april 2017 was er een congres van Hamas in De Doelen te Rotterdam. Het Centrum voor Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI) had burgemeester Aboutaleb verzocht om deze Hamas-conferentie te verbieden, maar hij weigerde stappen te ondernemen. Ook de ministers Blok (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) zagen geen reden om in te grijpen en dat terwijl Hamas wereldwijd, en ook door Nederland aangemerkt wordt als een terroristische organisatie. Een regelrechte schande dat deze figuren Hamas een platvorm hebben geboden. Aboutaleb beweerde dat het niet vast stond dat Hamas achter de organisatie zat. Er was echter overvloedig bewijs dat dit wel degelijk het geval was. Carel Brendel, een Nederlandse oud-journalist en auteur van een tweetal islamkritische boeken verzamelde namelijk zonder probleem 13 bewijzen vanuit openbare publieke bronnen. De bewijzen zijn afkomstig van de Duitse, Amerikaanse en IsraŽlische inlichtingendiensten, van andere onderzoeksjournalisten en nota bene van Hamas zelf.

Al deze bronnen stellen dat het congres wel degelijk door Hamas was georganiseerd. Ook Adel Abdullah, de organisator van het congres bleek een hoge onderscheiding te hebben gekregen van Hamas terreurbaas IsmaŽl Haniyeh, vanwege zijn goede daden voor de terreurorganisatie. Bovendien was de uitgesproken anti-IsraŽl activist, de Libanees Abou Jahjah ook aanwezig. De Amsterdamse Universiteit gaf deze figuur al eens een podium om zijn fascistische ideeŽn en haat tegen IsraŽl te etaleren terwijl hij als een besmettelijke ziekte gemeden zou moeten worden..Wel verbood Aboutaleb een stille tocht voor IsraŽl omdat zo zei hij, de politie de veiligheid van de aanwezigen niet kon garanderen. De tocht was een initiatief van Christenen voor IsraŽl om te protesteren tegen de bijeenkomst.

Hamas propaganda

De leiders van Hamas doen in het Engels wel eens gematigde uitspraken om zo de naÔeve westerlingen een rad voor ogen te draaien enantisemieten van argumenten te voorzien. De internationale gemeenschap is in een grove leugen over een IsraŽlische belegering van de Gaza getrapt, terwijl zij de feiten negeert. En telkens schuiven de media, die deze leugens verspreiden, de waarheid terzijde. Veel van de Ďjournalistení zijn slechts stropoppen voor Hamas. Ze staan dag en nacht klaar om op een teken van Hamas om het even wat te filmen of te fotograferen en graag wegkijken van taferelen waarvan Hamas niet wil dat ze op beeld worden vastgelegd zoals ďonverklaarbareĒ explosies en tegenstanders die van daken van flatgebouwen worden gegooid.

Steeds opnieuw gaat de leugenwinkel van Pallywood gewoon verder met haar sloopwerk van de waarheid. Zo was het in 2009, 2012,2014 en zo zal het ook bij een volgende oorlog weer zijn. Elke dode in Gaza moet en zal een slachtoffer zijn van de Zionistische bezetter en gezien de ervaring zal de mainstream media dat allemaal weer met genoegen overnemen.

De Hamas ďMoloch cultusĒ in actie.

Kinderen worden door krankzinnigen gehersenspoeld en krijgen te horen dat het vermoorden van Joodse vrouwen en kinderen de grootst mogelijke eer is. Hoe ziek moet je zijn om kinderen zo met haat vol te pompen dat ze bereid zijn onschuldigen te vermoorden.

Het is natuurlijk niet alleen Hamas die streeft naar de vernietiging van IsraŽl. Er bestaan in Gaza ruim tien verschillende terreurgroepen die dat doel nastreven. Een daarvan is de Nationale Verzet Brigades, de moordmachine van het marxistische Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP). Deze groep bracht op zondag 27 augustus 2017 een video uit getiteld ďDe strijd gaat verderĒ. Ook deze bende blijft tegen beter weten in dromen van een militaire overwinning op IsraŽl. De Brigades onderstrepen in hun videoboodschap dat ze doorgaan met hun strijd voor de ďbevrijding van het landĒ, de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen, de oprichting van een Palestijnse staat en de voorbereidingen voor de volgende veldslag tegen IsraŽl. De DFLP beweert dat niet alleen Hamas aanval- en terreurtunnels bouwt maar dat ook zij tunnels bouwen, met het doel IsraŽlische burgers aan te vallen, ontvoeren en te gijzelen. In februari 2016 brachten zij een video uit waarin gewapende DFLP terroristen in een versterkte tunnel rondlopen en militaire oefeningen hielden. De DFLP heeft in het verleden talrijke dodelijke terreuraanslagen uitgevoerd in IsraŽl, waaronder de moord op 22 schoolkinderen en 4 volwassenen in mei 1974 nadat zij eerst in gijzeling werden genomen in Maíalot.

 

Godsspraak over Filistea (Gaza)

Religieuze Joden noemen de tegenwoordige Arabieren die zich Palestijnen noemen, naar de Oudtestamentische ĎFilistijnení en zien het IsraŽlisch-Arabisch conflict als de voortzetting van de strijd om het land in de tijd van de Rechters en de Koningen. Zij worden door God als afgodendienaren gekenschetst die jegens IsraŽl een eeuwige onverzoenlijke haat koesteren. Diverse Bijbelteksten maken duidelijk dat het niet goed met hen zal aflopen. De profeet Amos maakt duidelijk dat de Here vuur zal werpen binnen de muren van Gaza zodat het zijn burchten verteerd en de profeet JoŽl spreekt van vergelding op de hoofden van de inwoners van de landstreken van Filistea waarmee Gaza met haar Arabische inwoners bedoeld wordt. In Obadja staat in de profetie over Edom (Esau) in vers 19, dat het huis van Jakob (IsraŽl) in de eindtijd o.a. de laagte (Gaza) het land der Filistijnen in bezit zal nemen. De oordelen over Edom zullen natuurlijk niet alleen van toepassing zijn op de bastaard Filistijnen maar op al IsraŽls tegenstanders (het huis van Esau) zoals Obadja te lezen valt.

Obadja 15-16-17 Want nabij is de dag des heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels, zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken.

Met Esau worden de onverzoenlijke vijanden van Jakob (IsraŽl) bedoeld. Esau heeft zich na de vlucht naar het gebergte van Seir (Edom) met IsmaŽl verzwagerd. Hij begreep dat het eerstgeboorterecht wat hij aan zijn tweelingbroer Jakob was kwijtgeraakt, ook het recht van Jakob op wereldheerschappij inhield. Het zou immers Jakobs verre nazaat Jezus Christus zijn die uiteindelijk deze heerschappij in handen zou nemen. Omdat de God van IsraŽl zich verbonden had aan Jakob dus aan Israel bouwde Esau een eigen systeem van verovering op door zich aan te bieden aan Gods tegenstander. Volgens het Bijbelboek Genesis was Esau de stamvader van de Edomieten. Esau was 'rossig' en 'daarom noemden zij hem Esau' (Gen 25:25). Volgens Gen 25:30, werd Esau ook Edom genoemd omdat hij verlangde naar de rode linzensoep van Jakob. Het is bekend dat de Edomieten en Amalekieten bij voorkeur achterbaks aanvallen en zich vooral richten op de zwakken, vrouwen en kinderen in de achterhoede. Dat is ook terug te zien bij de Palestijnen die zich verbergen achter de ruggen van kinderen en vrouwen. Ze vervullen de rol van onverzoenlijke erfvijanden van Gods instrumenten op aarde en zijn de tegenspelers van Gods Getuigenvolk IsraŽl, de echte JudeeŽrs. Het zijn de nazaten van Esau die God en Zijn Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen. Zij zijn het die IsraŽls eeuwige recht op het land bestrijden. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Moloch cultus en Godvijandige kliek, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Vandaar dat de profeet Obadja voorzegd dat er niemand van het huis van Esau meer zal ontkomen.

Ook de profeet Zefanja is er heel duidelijk over hoe het met de bastaard Filistijnen aflopen zal (Zefanja 2:4-5-6-7). God heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan van wie het land Kanašn zou zijn. De kust (Gaza) zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda.

De intenties van de bastaard Filistijnen (Palestijnen) in Gaza zijn door de jaren genoegzaam bekend geworden als men zich tenminste geen rad voor ogen heeft laten draaien. Het handvest van Hamas laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Afbeelding afkomstig uit artikel (Hamas handvest) Likoed Nederland 24-01-2011.

Steeds opnieuw blijkt dat Satan erop uit is IsraŽl en al Gods kinderen te vernietigen en daar gebruikt hij individuen en volkeren voor, die God niet willen toebehoren. Dat is sinds de schepping al zo geweest en dat is nog steeds zo. Toch belooft de Here IsraŽl uiteindelijk de overwinning. Voor de wereld lijkt het alsof IsraŽl de boosdoener is in het conflict met de nep-Palestijnen. De hele islamitische wereld en een zeer groot deel van de rest staat IsraŽl naar het leven en tart de God van IsraŽl. Het is een strijd in de geestelijke gewesten. Een strijd tussen de God van IsraŽl, de God van Liefde, Gerechtigheid en Leven en de god van de tegenstander, de god van haat, wraak en moord, die dat "heilige oorlog" (Jihad) noemt. De Bijbel maakt duidelijk dat er een oordeel zal komen over de eindtijd Filistijnen omdat zij zich op een barbaarse manier aan Gods oogappel hebben vergrepen.

De hele geschiedenis door blijkt er niets veranderd in de aard en in de identiteit van IsraŽls vijanden en daarom zullen ook in de eindtijd de volken die in opstand komen tegen IsraŽl geoordeeld worden.

EzechiŽl 25:15-16 Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen, daarom, zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Kretenzen uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee (Gaza) te gronde richten; Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik mijn wraak over hen breng.

Alles draait bij de bastaard Filistijnen van deze tijd om leugens zodat niemand meer weet wat waar is of niet. De IsraŽl hatende lobbygroepen, een groot aantal sites op internet en de verschillende terreurgroepen wedijveren met elkaar wie de meest hatelijke leugens over IsraŽl verspreiden. En omdat de wereld deze leugens gelooft, zal God ook de wereld met verblinding treffen.

De Bastaard Filistijnen in Gaza zullen zich niet meer kunnen verbergen zoals in de vorige oorlogen. IsraŽl weet precies waar ze zitten bij een volgend treffen. De Ďheldení zullen zich verstoppen in bunkers tussen de burgerbevolking maar het IDF zal ze weten te vinden. Niemand zal IsraŽl er nog van weten te weerhouden de klus af te maken en Hamas voorgoed uit te schakelen.

Franklin ter Horst