Uit het nieuws 17-04-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 8, laatste aflevering)

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieŽn in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vůůr de Here Jezus op aarde terugkeert. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieŽn, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de wereld. Het Babylon zoals beschreven in het boek Openbaring dat straks onder leiding zal staan van de valse messias en zijn assistent de valse profeet zal geoordeeld worden.

Het einde van Babylon betekent het einde van het rijk van de mens zonder God en tegen God, en markeert tevens het einde van de draak, antichrist en de valse profeet. In de hemel is de reactie op de val van Babylon overweldigend. Babylon is geworden tot een oord van duivels en demonen. Het is de ontbinding van de grote hoer in al haar elementen. Babylon is verbrand, totaal verdwenen, al haar pracht en praal is haar afgenomen.

 

Babylon vernietigd

 

Openbaring 18:9-10 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in ťťn uur is uw oordeel gekomen.

 

Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. De antichrist waande zich heer en meester en meende de macht voor altijd in handen te hebben. Hij heeft er echter geen rekening mee gehouden dat Gods macht zijn macht vele malen zou overtreffen. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige Babylon ten onder gaan. Dat betekent de ondergang van de goddeloze wereld onder leiding van de antichrist. Er wordt opdracht gegeven om de val van Babylon feestelijk te vieren: ďWees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berechtĒ (Openbaring 18:20), het ďbruiloftsmaal van het LamĒstaat op het punt te beginnen. Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde.

Openbaring 18:1-2-3 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door haar lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad (Babylon) en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van haar hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Hoofdstuk 17 beschrijft het oordeel over het geestelijk Babylon en in hoofdstuk 18 wordt het oordeel en de val van de mondiale economische, en culturele macht Babylon beschreven. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken. De ondergang van Babylon behoort tot de voleinding van de toorn van God over de goddelozen en de antichrist die zich onaantastbaar achtte in de Tempel in Jeruzalem. Met de val van Babylon is het grootste en laatste bolwerk van de satanische wereldmacht ten einde.

Ook profeet DaniŽl krijgt een zeer uitgebreide openbaring over de toekomst. Het is als het ware een geschiedenisboek dat vooruit geschreven werd. Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had DaniŽl een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

DaniŽl 10 5-6-7-8. Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik DaniŽl, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar de Here Jezus ziet wandelen (Openbaring 1)

Johannes op Patmos

Het ziet er dus naar uit dat ook DaniŽl een ontmoeting had met de Here Jezus. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. DaniŽl zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

DaniŽl 10:11 En Hij zeide tot mij, DaniŽl gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet DaniŽl, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

Uit de vervolg teksten blijkt dat het om IsraŽl gaat en wat hen in het laatste der dagen overkomen zal. De vorst van PerziŽ (Iran) zal verschrikkelijk vijandig tegenover IsraŽl staan. Wat wij vandaag zien is Iran (het oude PerziŽ) dat IsraŽl wil vernietigen. Zo zei de Iraanse topcommandant Ahmad Karimpour, op 23 mei 2016 tegen verslaggevers dat Iran over de middelen beschikt om heel IsraŽl binnen acht minuten te vernietigen. Ook Hossein Salami vicecommandant van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), heeft tijdens een sermoen op vrijdag 1 juli 2016 naar aanleiding van Al Quds dag (Arabische naam voor Jeruzalem) tegenover honderdduizenden mensen IsraŽl bedreigd met een totale vernietiging. Hij verklaarde dat Iran 100.000 raketten heeft klaarstaan alleen al in Libanon en dat tienduizenden andere raketten staan opgesteld over de moslimwereld om ďdie zwarte vervloekte vlek (IsraŽl) van de wereldkaart te vegen.Ē Salami herhaalde nog maar eens dat het land zich aan het voorbereiden is op zijn eigen versie van de 'EndlŲsung' van het probleem van IsraŽl en de Joodse soevereiniteit. Maar ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Volken vergrijpen zich aan IsraŽl, maar is de schade aan de kant van de aanvallers het grootst. De laatste tientallen jaren zijn er vele voorbeelden geweest, maar desondanks heeft de wereld maar bitter weinig van deze lessen geleerd. Wie aan IsraŽl komt, komt aan God, en hij zal zijn vingers branden.

Dan zal God de boog van Elam breken en zullen de middeleeuwse genocidale Iraanse ayatollahs ervaren wat het is om de Bijbelse God te trotseren.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar de Here Jezus Koning zal worden over de gehele aarde. Jezus, en Jeruzalem zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld.

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse-messias en zijn knecht de valse-profeet een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (DaniŽl 7:26) Ö.dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. DaniŽl ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet DaniŽl degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. DaniŽl ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: ďZiet, Hij komt met de wolkenĒ.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van IsraŽl waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Ook de 3e Tempel zal verwoest worden bij de terugkomst van de Here Jezus en worden vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van God. De profeet Zacharia meldt ďdat bij terugkomst van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsĒ. Daarna zal de Tempel worden gebouwd zoals door de profeet EzechiŽl beschreven. Deze Tempel zal niet het werk van mensen zijn, maar van de Here die tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel en onder Zijn supervisie deze indrukwekkende Tempel zal laten bouwen. Deze Tempel is bedoeld om IsraŽl en de volken tot kennis van God te brengen. Er wordt gesproken van heilige vertrekken (EzechiŽl: 42:13) het allerheiligste eten, heilige kleding, een muur die scheiding maakt tussen wat heilig en niet heilig is etc.

Tijdens het Vrederijk zal alles naar de wil van God zijn. Alle volken worden dan opgeroepen de Here te loven en alle natiŽn om Hem te prijzen (Psalm 117). Dan zullen de zachtmoedigen de aarde beŽrven (MatthťŁs 5:5). Jezus verschijnt dan openlijk en zichtbaar voor allen. Zoals Hij ten hemel voer op de wolken, zo zal Hij ook weer terugkeren. Vanaf dat moment zullen de volkeren op aarde worden geregeerd vanuit Jeruzalem. Zij zullen onderdanen zijn van de Messias.

 

Jesaja 2:2 t/m5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer lerenÖ

 

Er zijn talrijke profetieŽn in het Oude testament, die het Messiaanse rijk beschrijven als een heerlijke en glorieuze periode. Er zal overal vrede heersen.

 

Jesaja 32:1t/m5 Zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn duidelijk te spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.

 

De profeet EzechiŽl verteld dat er een beek zal stromen vanuit de tempel, oostwaarts naar de Dode Zee en dat het water gezond zal zijn zodat het zal wemelen van levende wezens.

 

EzechiŽl: 47-10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm, het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

 

Ook verteld EzechiŽl dat er aan beide zijden van deze beek vruchtbomen zullen staan, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

 

Woestijnen zullen veranderen in vruchtbare akkers. Gebieden die thans gebukt gaan onder tropische hitte, zullen veranderen in vruchtbare streken. Ook de kou zal verdwijnen. De hele aarde zal vruchtbaar worden.

 

Nog even en dan acteren het beest uit de zee en het beest uit de aarde samen op het wereldtoneel. Babylon bereid zich voor op de komst van de valse messias en zijn helper de valse profeet. De wereldleiders en de wereldkerk spelen hun rol ter voorbereiding van de komst van de antichrist om deze straks in de Tempel in Jeruzalem te zetten. Al hun activiteiten zijn gericht tegen de God van IsraŽl en ze zijn zo arrogant te menen de terugkomst van de Here Jezus te kunnen verhinderen.

Uit het nieuws 10-04-2017 (deel 7)

Uit het nieuws 03-04-2017 (deel 6)

Uit het nieuws 27-03-2017 (deel 5)

Uit het nieuws 20-03-2017 (deel 4)

Uit het nieuws 13-03-2017 (deel 3)

Uit het nieuws 06-03-2017 (deel 2)

Uit het nieuws 27-02-2017 (deel 1)

 

Franklin ter Horst