Uit het nieuws 15-10-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 48)

 

Openbaring 17 (deel 3)

‘Paus’ Franciscus maakt er geen geheim van dat de God van de Bijbel en die van de islam wat hem betreft één en dezelfde zijn. Franciscus is van mening dat onder meer boeddhisten, joden, christenen en moslims allemaal volgelingen van dezelfde god zijn, ongeacht hoe deze god genoemd wordt. Dat wordt nog eens bevestigd in deze video. Het is niets anders dan Babylonische afgodendienst wat hier wordt verkondigd. Velen onderwerpen zich aan de paus, buigen zelfs voor hem. Hij bouwt aan het koninkrijk van de antichrist. De gemeente wordt niet gebouwd op een mens, maar is uitsluitend gebouwd op Christus, de Rots. 

Franciscus lacht terwijl hij een Boeddha beeld krijgt overhandigd van een groep boeddhistische monniken

Sinds zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie m.b.t. verzoening door Jezus/Yeshua heeft losgelaten, en grote stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot een één-wereld-religie. Ook het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is volgens The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute de bedoeling dat diverse religieuze wereldleiders als de paus, groot-moefti en dalai lama, in juni 2020 naar het Vredespaleis komen om de zogeheten 'declaration of friendship' te ondertekenen. De religieuze leiders van de moslims, joden, christenen, boeddhisten, hindoestanen en sikhs hebben positief gereageerd op het initiatief.

Matthéüs 15:14 “Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.”

Een paus die met andere godsdiensten in zee gaat is een afgodendienaar en rebelleert tegen God die zegt: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. (Ex. 20:3) De paus ziet de ware gelovigen als fundamentalisten. Hij belemmert anderen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Jesaja 9:15  De leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht.
 

Lukas 11:52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Bij een bezoek aan een de St. Patrick’s kathedraal in New York maakte Franciscus onomwonden duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden: ‘Ten eerste begroet ik mijn moslim broeders en zusters nu ze het offerfeest vieren... Ik verzeker jullie dat ik voor jullie bid. Ik verenig mezelf met jullie allemaal in een gebed aan de almachtige god, de geheel genadige.Die laatste term is één van de belangrijkste aanspreektitels van de god van de islam. We zien hier heel sterk de tactiek van satan uitgebeeld, de VERMENGING.

Mattheüs 13: 27-28Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan.”      

Deze vermenging is het Pantheïsme (het meergodendom), waarbij men naar een valse eenheid streeft, die regelrecht rebelleert tegen de God van de Bijbel. Wat satan in Genesis 3:5 beloofde wordt als werkelijkheid beleefd: “maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. Men gaat die leugen van satan geloven. Dit bewerkt een valse vrede, maar als we de “vrede van Christus” verliezen, verliezen we alles, dan heeft Jezus/Yeshua de kandelaar al weggenomen. Zover is het in de meeste kerken gekomen. 

Religie is in wezen een manier om de mensen aan een systeem te binden, door middel van hersenspoeling. Deze beïnvloeding vindt langs allerlei kanalen plaats, maar wanneer het via godsdienst plaats vindt, wordt het gebracht als afkomstig van de hoogste autoriteit, waardoor men denkt er niet onderuit te kunnen. Wanneer men verzuimt dit te toetsen aan Gods Woord, wordt men misleidt en blijft men achter leiders aanlopen. Deze leiders zijn religieuze fanatici en stellen zich boven het Woord van God. Jezus/Yeshua noemt hen “blinde leiders” en zei tegen de Schriftgeleerde Nicodemus:

Johannes 3:3 “Jezus, antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Op 5 augustus 2016 bedankte de imam van Perugia, Abdel Qader Mohammed Franciscus voor zijn uitspraak op 31 juli  van dat jaar waarin hij de ware islam een religie van vrede noemt. Blijkbaar heeft deze ‘paus’ geen idee dat de Koran oproept tot oorlog tegen christenen en allen die weigeren hun knie voor de god van de islam te buigen. “Het is niet eerlijk de islam te indentificeren met geweld. Het is niet eerlijk en het is niet waar. Het zijn valse uitspraken die mensen op een dwaalspoor leiden over de werkelijke bedoelingen van de islam.” zo zei hij. Hij ontkent met regelmaat dat de islam een gewelddadige religie zou zijn En dat terwijl de islam overduidelijk een doctrine heeft ontwikkeld waarin het hun taak is oorlog te voeren tegen de ‘ongelovigen’. “Het is niet juist de daden van IS(IS) toe te schrijven aan de islam” zo zegt hij en dat terwijl zij bij de meest gruwelijke moordpartijen op onder meer christenen Koranteksten citerend hun moorden opdragen aan de god van de islam.

Maar wie is de moordenaar van de beginne? Yeshua/Jezus heeft dat heel duidelijk uitgesproken: 

Johannes 8: 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Franciscus ontvangt ook met regelmaat moslimleiders in het Vaticaan, zo ook de imam van de Al-Azhar moskee in Caïro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam. Deze sheikh was in Rome om de banden tussen de moslimwereld en het Vaticaan verder aan te halen. Deze figuur heeft in de voorbije jaren laten zien een prediker te zijn die alles behalve vrede predikt. Zo noemt hij antisemitisme gerechtvaardigd op basis van koran teksten. Franciscus werd uitvoerig gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf en de voet van deze antisemiet kuste.

Italy Pope Holy ThursdayHier kust Franciscus de voet van Sheikh Ahmed al-Tayeb, de imam van de prestigieuze al-Azhar moskee in Cairo.

Velen laten zich leiden door de geest van deze wereld, dat is de geest van de antichrist. Dit leidt tot de acceptatie van de antichrist. Alle elementen zijn in de religieuze ontwikkeling van deze tijd volop aanwezig. Wie Bijbels heeft leren onderscheiden zal dit doorgronden. Als we het onderscheid missen, doordat we tekort schieten in Bijbelkennis zal de vermenging ook dikwijls in eigen huis plaatsvinden. Het is zo belangrijk om ons vast te houden aan het evangelie van Christus en geen mensen in huis te verwelkomen die iets anders als leermeester willen verkondigen.

2 Johannes 1:9-10 “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.”

De orde der Jezuïeten

Volgens de Guatemalteekse oud-bisschop Gerard Bouffard zijn de Jezuïeten de werkelijke leiders van het Vaticaan. Ook zegt hij dat de paus zijn orders krijgt van de generaal-overste van de Jezuïeten. Hij zei verder dat de Katholieke Kerk de vrijmetselarij gebruikt om haar geheime plannen uit te voeren. Hij verwees onder meer naar Italiaanse en Franse kranten die in de jaren tachtig onthulden dat meer dan 150 hooggeplaatste priesters lid waren van vrijmetselaarsloges, waaronder P2 en andere geheime genootschappen. Omdat de Jezuïetenorde in de VS alleen al de controle heeft over 28 grote universiteiten, de Council on Foreign Relations (CFR) en veel banken zoals Bank of America en het Federal Reserve System oefent zij een grote invloed uit op de wereldwijde politieke en economische besluitvorming. Bekijk hier een lijst van instellingen van over de hele wereld, met name universiteiten, die toebehoren aan de jezuïetenorde.

De Orde der Jezuïeten is in 1534 opgericht rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekent als Ignatius van Loyola. Toen de Loyola, macht kreeg in het Vaticaan plaatste hij zijn organisatie, de Illuminatie onder de Jezuïetenvlag. Het werd de belangrijkste tak van de Jezuïetenorde. Loyala wist dat uiteindelijk de Illuminatie de hele wereld zouden kunnen controleren. De wereldeconomie, internationaal bankverkeer, legers, alle takken van occultisme, en, uiteindelijk: alle gelovigen.

 

Loyala presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe Rooms Katholieke priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. De Orde is gesticht met als doel ieder spoor van de Protestantse Reformatie te vernietigen. De orde werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III en Loyola werd de eerste Jezuïetengeneraal. De Jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed -op de achtergrond- te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen –wereldwijd. In feite manipuleren ze de wereldpolitiek al vier eeuwen. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Het gaat om een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Blavatsky was zelf een occultist, in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Zij is onder meer bekend geworden door het door haar geschreven boek “De Geheimleer’ dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. Adolf Hitler werd een groot liefhebber van dit boek . Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn.

 

Ignatius van Loyola, stichter van de Orde der Jezuïeten. Portret door Peter Paul Rubens.

 

De Jezuïeten noemen zich de “Sociëteit van Jezus” maar het gaat in werkelijkheid om een club satanisten. Dat ze de naam Jezus gebruiken is niets anders dan bedrog.  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de Jezuïeten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters in zwarte gewaden die de mis opdragen. Maar volgens auteur Eric Phelps, is dat uiterlijke schijn want achter deze façade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Het betreft hier natuurlijk de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte, een geheim genootschap waar de Jezuïeten in de lagere rangen geen weet van hebben. 

 

Waar het bij de Jezuïeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezuïeten. Phelps toont hun bemoeienis aan in oorlogen en gewelddadigheden in de wereld. Het gaat in werkelijkheid om een soort militaire organisatie met een generaal aan het hoofd. Iedere handeling, iedere misdaad, hoe afgrijselijk ook, is een verdienstelijk werk als het wordt uitgevoerd in het belang van de organisatie of in opdracht van de generaal. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de Jezuïeten “het kwaadste der kwaden”.Niet alleen de grote en bekende Vrijmetselarij loges zoals The Scottish Rite staan onder controle van de Jezuïeten, maar ook Skull and Bones, Knights Templar, Orde van Sion, Thule Genootschap en de beruchte P2 Loge. De favoriete regeringsvorm van de Jezuïeten is het fascisme. Dat is precies de weg die Europa thans is ingeslagen.  

Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. Het manifest van de Jezuïeten bevat de meeste grove misdaden die de Jezuïeten mogen begaan om de RK-leer te verdedigen en mensen binnen de RK-kerk vast te houden. Nog voor de Franse Revolutie de RK-kerk ‘dodelijk zou verwonden’ en haar paus zou onthoofden, was de RK-Jezuïetenorde al op volle sterkte en volledig operationeel. En de Jezuïeten en hun leer bleef ook na de onthoofding van de paus actief en doorgaan; de orde is tot op heden niet gestopt. Het doel was de Reformatie, Protestantisme en Orthodoxie, te ontmantelen en uit te roeien. De RK-Jezuïeten-Vrijmetselaars creëren een wereld waarin hun fundamenten, doelen, symbolen en middelen centraal staan.

Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de Jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. Het begin van de eed luidt:

"Ik beloof  en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:“Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Symbool Jezuïeten orde

 

Paus Clemens XIV verbood de Jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 en zei over hen “Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.

 

De voormalige ”president van de EU”, Herman van Rompuy behoorde tot de Jezuïeten evenals twee andere oud leerlingen van de Jezuïetenorde; Mario Draghi, sinds november 2011 voorzitter van de Europese Centrale Bank en Mario Monti, een Italiaans politicus, senator voor het leven en econoom. Monti is tevens hoofd van de Europese  Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook Mariano Rajoy van 21 december 2011 tot 1 juni 2018 premier van Spanje is een door de Jezuïeten opgeleide globalist. Ook de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden is een Jezuïet, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia. Ook de op 28 september 2016 overleden voormalige Israëlische president Simon Peres was een Jezuïet.

 

Ook de op 14 februari 2018 overleden voormalig Nederlandse premier Ruud Lubbers heeft zijn scholing van de Jezuïetenpriesters gehad! Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze visie van het Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen. En andere bekende occulte Jezuïet is Teilhard de Chardin (1881-1955), Frans paleontoloog en mysticus en onder meer bekent van diens lange termijn denken voor de eenwording van de wereld. De Chardin, ook wel de vader van de New Age beweging genoemd, zag de VN als de progressieve, institutionele belichaming van zijn filosofie. In 1955 schreef  hij ,,Hoewel de vorm nog niet te onderscheiden is, zal de mensheid op een dag ontwaken in een ‘pan-georganiseerde’ wereld.” Chardin meende dat de mensheid zich in een hoger, vrediger, ruimdenkend spiritueel ras zou transformeren.

 

Het Vaticaan probeert op alle fronten de hele mensheid binnen de Kerk te krijgen. Door zich te mengen met volksreligies (voodoo etc.), invloed uit te oefenen binnen de kerken en charismatische bewegingen, en invloed te krijgen in de politiek en het internationaal bankverkeer d.m.v. de Illuminatie, de heersende Elite. Wereldoverheersing is hét doel van het Vaticaan, geholpen door de Jezuïeten en hun  organisaties. Het systeem van de illuminatie, Jezuïeten en aanverwante orden is opgebouwd als een ’ringen-systeem’ te vergelijken met een steen die in het water valt, en steeds bredere kringen veroorzaakt. Deze steen is te vergelijken met de ingewijden in de samenzwering, de Illuminatie. (Hierover later meer) De eerste kring buiten het centrum vertegenwoordigt de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale commissie, Bilderbergers en ronde tafelgroepen zoals de club van Rome. De hele wereld is vergiftigd met en door de Jezuïeten, en, uiteindelijk, satans plan. Zo zijn ze ook verantwoordelijk voor de introductie van technieken zoals tongentaal, en allerlei andere dwaasheden binnen de charismatische beweging om zo de gelovigen te misleiden. Het is allemaal Babylon wat de klok slaat.

 

Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken waaronder ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?, concludeerde dat Franciscus ‘de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus/Yeshua.

 

1 Johannes 2:18-23Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”

 

 

Franklin ter Horst