Uit het nieuws 14-01-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 60)

 

Openbaring 18 (deel 2)

 

Zoals in de vorige aflevering al genoemd, begint Hoofdstuk 18 in vers 2 met de krachtige proclamatie van de engel: Gevallen, gevallen is de grote stad (Babylon) en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.

 

De Bijbel roept ons op meerdere plaatsen met klem op om weg te gaan, zoals ook Lot en zijn familie zich moesten losmaken uit het systeem van Sodom en Gomorra.

 

Ook Jeremia roept de bevolking van Babel op te vluchten:

 

Jeremia 51: 6-7 “laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalt Hij hem. Babylon is het systeem dat openlijke vijandschap tegen God laat zien, omdat de heerser ervan de overste van deze wereld, de duivel is.”

 

Er komt een moment waarop de leiders van Babylon niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Johannes spreekt over een wereldwijd Babylon waarin de satanische wereld van geld en macht de dienst uitmaakt. Zij dachten de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen met uitschakeling van de Bijbelse God. Hun macht zal echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vandaag genieten ze nog van hun weelde maar straks zal in één enkel ogenblik het met de macht van de wereldleiders en koningen gedaan zijn. Ze zullen alles kwijtraken en nooit meer in staat zijn de mensheid te terroriseren. De reden, waarom Babylon verwoest zal worden ligt in haar zonden, die zich opstapelen tot aan de hemel en daarom heeft God besloten er een eind aan te maken precies zoals Hij ook gedaan heeft met het oude Babylon en Sodom en Gomorra.

 

Genesis 19:24-25Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.”

 

De vernietiging van Sodom en Gomorra

 

Wetenschappers geloven het bewijs te hebben gevonden dat de verwoesting van Sodom en Gomorra is veroorzaakt door een meteorietische explosie in de lucht iets ten noorden van de Dode Zee. Door deze explosie zou een gebied van ongeveer 500 km2 zijn verwoest. Men schat dat hierbij 40.000 tot 65.000 mensen om het leven zijn gekomen.

 

Het hedendaagse Babylon is op herhalingsoefening. Straks zullen onder Gods oordeel alle grote wereldsteden, het Babylon van onze tijd, als kaartenhuizen in elkaar storten en rijkdom en macht zullen in één ogenblik vergaan.

 

Het einde van Babylon betekent het einde van het rijk van de mens zonder God en tegen God, en markeert tevens het einde van de draak, antichrist en de valse profeet. In de hemel is de reactie op de val van Babylon overweldigend. Babylon is geworden tot een oord van duivels, demonen. Babylon is verbrand, totaal verdwenen, al haar pracht en praal is haar afgenomen. Alle koningen en machthebbers wenen en weeklagen als zij de rookzuil zien die van het verpletterde en uitgebrande centrum van de goddeloze wereld opstijgt. Met de koningen der aarde worden de koningen bedoeld die met Babylon gehoereerd hebben, afgoderij bedreven hebben.

 

Openbaring 18: 15 t/m 19 “De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!”

De koningen en wereldleiders hebben van de hoererij met Babylon genoten maar nu zijn ze ontzet over de vernietiging van hun Babylon waardoor ze alles zijn kwijtgeraakt. Ze kunnen niet geloven dat het nu afgelopen is met hun Babylon waarvan ze geloofden dat het onsterfelijk was. Met de val van Babylon valt ook de hele wereldmarkt in duigen. Ze zijn door Babylon rijk geworden en nu zien zij hun rijkdom in één dag als sneeuw voor de zon verdwijnen. De gevolgen van het Goddelijk oordeel zullen tot aan de einden van de aarde merkbaar zijn.

Heel de beschrijving van Babylon in hoofdstuk 18 laat er geen twijfel over bestaan, dat het politiek-religieuze stelsel nauw verbonden is met de tegenwoordige welvaartseconomie. Babylon is het centrum van de wereldhandel. Haar kooplieden zijn de machthebbers der aarde en uit heel de weeklacht komt naar voren hoezeer het verlies van Babylon de wereldeconomie zal aantasten. Evenals de politieke machthebbers- de koningen- staan de kooplieden van verre. Angstig dat zij in de ondergang van Babylon worden meegesleept. Hun klacht komt dus voort uit puur eigenbelang. Zoals de koningen Babylons verlies betreuren, zo betreuren de handelaren het verlies van hun rijkdom.

 

Er worden vier groepen van zeelieden genoemd: de stuurlieden, de kustvaarders: letterlijk: die naar hun plaats varen, het scheepspersoneel en alle zeevarenden. Het gaat hier niet om de rijke gedupeerden, maar de arbeiders, ondergeschikten en andere werknemers. Zie ook de vergelijking met wat Ezechiël over Tyrus te melden heeft:

 

Ezechiël 27:27-28-29-30 “Uw rijkdom en uw waren, uw koopwaar, uw schepelingen en matrozen, uw scheepstimmerlieden en handelaars, en al uw krijgslieden die zich op u bevinden, ja heel de bemanning die aan boord is –weg zinken zij in het hart van de zee, op de dag van uw ondergang. Van het angstgeschreeuw uwer matrozen beven de opgezweepte golven. Nu verlaten hun schepen allen die de riemen hanteren, de schepelingen, al de zeevaarders: zij gaan aan land. Luid weeklagen zij over u en jammeren bitter, zij werpen stof op hun hoofd en wentelen zich in as.”

 

De schepen behoren hun niet toe, maar hun leven en bestaan hangt er van af. Zij zijn geheel in het Babylonische systeem opgenomen en door de ondergang van Babylon zijn zij hun baan kwijtgeraakt.

 

De financiële machtselite heeft jarenlang hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten, maar nu is het met hun machtswellust afgelopen. Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgd werden. Armlastige burgers kregen zogenaamde subprime- hypotheken aangesmeerd, waarvan ze niets hebben begrepen maar waarvan ze werd voorgehouden dat ze er op termijn flink wat geld uit zouden kunnen halen. De hypotheken werden doorverkocht en gebundeld in complexe beleggingen. hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaren, zelfzuchtige bankiers en domme politici hebben de ‘roofleningen’ ongemoeid gelaten.

 

In hoofdstuk 18 wordt dus het oordeel en de val van de mondiale economische, en culturele macht Babylon beschreven. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken. De ondergang van Babylon behoort tot de voleinding van de toorn van God over de goddelozen en de antichrist. Met de val van Babylon is het grootste en laatste bolwerk van de antichristelijke heerschappij ten einde. Met de val van Babylon zal al het rechtvaardige bloed dubbel vergolden worden:

 

Openbaring 18:6Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft…”

 

Dit staat in schrille tegenstelling tot de prachtige belofte die Jesaja heeft uitgesproken:

 

Jesaja 40:1-2 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

 

Dubbele vergelding van de zonden tegenover dubbele verzoening van de zonden.

Het is een occulte hiërarchie die de wereld beheerst

Geheimhouding is essentieel voor de elite om macht te blijven uitoefenen. Zij vormen een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Ze verwerpen Jezus/Yeshua en omhelzen Lucifer als verlosser. De mammon heeft hun denken zodanig geïnfecteerd en vertroebeld dat ze dronken zijn geworden van machtswellust. Zij voeren de controle over de banken en houden zich op grote schaal bezig met corruptie. Het wereldwijde financiële systeem is al kapot maar wordt nog op kunstmatige wijze in stand gehouden. De financiële machtselite laat de geldpersen nog doordraaien, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog nog kunnen voortzetten. Maar straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de financiële wereld en van de wereldhandel. Voordat het stof van de komende puinhoop is opgetrokken zal de politieke en economische structuur van onze wereld tot het verleden behoren.

De werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Achter alles wat vandaag gebeurt zit een plan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Michael Rothschild

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Zonder het te beseffen is elk mens een gewillig slachtoffer van de Elite.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van deze 'über-groep' definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit, nationale grenzen als obstakels zien en nationale regeringen zien als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken.'

De samenzweerders bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. Geen enkel nieuwsmedium zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de elite ooit ter sprake brengen.

David Rockefeller opende in juni 1991 de Bilderberg vergadering in Baden-Baden met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.”

 

De ‘vertroebeling’ van de waarheid door de internationale persbureaus en tv-zenders, is ronduit schokkend. De wereldbevolking wordt gemanipuleerd door een groep die menen de hele wereld naar hun hand te kunnen zetten. Ze confronteren de wereldburger met een ‘waarheid’ die geen waarheid is. Is het niet opvallend hoe eenzijdig en slecht geïnformeerd de nieuwsbrengers hun informatie doorgeven en in welke mate ze steeds opnieuw verzuimen om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen in de wereld. Hoe essentiële informatie wordt achter gehouden, historische feiten worden gemanipuleerd en regelrechte leugens worden verkondigd. Politici worden als pionnen door een goddeloze bende gebruikt om de massa te misleiden. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de leugenachtigheid van de wereldleiders en het manipuleren van de waarheid door de media. De media is verworden tot propagandaboodschappers en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden.

 

Ze maken onschuldigen schuldig en schuldigen onschuldig

 

In het boek Flat Earth News schrijft de gerespecteerde Britse onderzoeksjournalist Nick Davies, dat de kranten nog slechts onzin schrijven en dat de nieuwsprogramma’s vol leugens zitten. Journalisten zijn volgens Davies niet meer op zoek naar de waarheid. Ze zitten achter hun bureau, en schrijven berichten over van persbureaus of PR-organisaties. De gedachte achter zijn boek is dat de nieuwsmedia allerlei verhalen naar buiten brengen vergelijkbaar met vroeger, toen men zei dat de aarde plat was. Iedereen gelooft deze verhalen. De kranten worden tegenwoordig vooral gevuld met overgeschreven persberichten die niet zijn gecheckt.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat de toeschouwer te zien krijgt is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".Er is nauwelijks sprake van een onafhankelijke pers. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. Men kan dit ook niet ontmaskeren als men niet leeft vanuit zijn geloof in God en Zijn Woord. Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al heel gauw uitgemaakt voor fascisten of rechts-extremisten. 

De wereldburgers krijgen al vele jaren een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld door de zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia, die echter intensief gebruikt worden om de burgers op door hogerhand bepaalde manieren te laten denken en handelen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Zo is het internationale persbureau Reuters -één van de drie belangrijkste internationale persbureaus waar alle reguliere Westerse media zich op baseren- al jaren bezig de waarheid te verdoezelen waar het gaat om het conflict tussen Israël en de landrovers in Ram-allah.  De Joodse geschiedenis van Jeruzalem wordt verzwegen en de valse Islamitische claims op de stad benadrukt.

 

Uit een onderzoek van de Roosevelt Universiteit in Chicago naar de veronderstelde 'objectiviteit' blijkt dat de persberichten van Reuters over het Midden Oosten ,,systematisch bedorven zijn door propaganda en de lezers beïnvloeden om de kant van het PLO-bewind in Ramallah en Arabische landen te kiezen, tegen Israël." In een exclusief artikel voor Honest Reporting, vertelt journalist Hunter Stuart hoe hij de realiteit onder ogen heeft gezien hoe de pro-Palestijnse media aan het werk is. Het was hem al snel duidelijk dat de meeste nieuwsbrengers nieuws wilden die het lijden van de Palestijnen zouden onderstrepen en de schuld op Israël zouden leggen voor dat lijden. Uit een ander onderzoek bleek ook dat de gezaghebbende BBC al jaren een ware lastercampagne tegen de Joodse staat voert.

Er is nauwelijks sprake van een onafhankelijke pers. In de Europese media, wordt Israël disproportioneel beschuldigd van alle kwalen in het Midden-Oosten. Het is verbazend hoeveel ruimte in de media wordt gewijd aan het conflict tussen Israël en de “Bende van Ram-allah”. Ze geven met regelmaat een platform aan radicale Moslims om hun haat tegen Israël en de Joden te ventileren. En bij diverse gelegenheden, drukken of zenden mediakanalen over heel Europa anti-Israël verhalen uit die louter gebaseerd zijn op gemanipuleerd beeldmateriaal, geënsceneerde incidenten en ongefundeerde geruchten. Maar weinig journalisten wagen het een eerlijke opinie te geven als het over dit conflict gaat. Internationale journalisten verzwijgen activiteiten van verschillende terreurgroepen en werken soms zelfs samen met deze terreurgroepen. Zo gaf de verslaggever van Al Jazeera Samer Alawi, na te zijn gearresteerd door de Israëlische geheime dienst Shin Bet toe een Hamasagent te zijn geweest. Hij vertelde door deze terreurgroep te zijn gerekruteerd, en dat hij zijn positie bij Al Jazeera meerdere malen ten gunste van Hamas had gebruikt. Dit bericht staat echter niet op zichzelf want ook westerse journalisten maken zich op grote schaal schuldig aan dit soort uitwassen.

Jezus/ Yeshua zette eens een kind in het midden en zei:

 

Matthéüs 18: 3-4-5-6 “En zei Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

 

Hier krijgt Babylon die molensteen. Hij verdwijnt in het diepste van de zee. Molensteen betekent Getsemané, een steen die niet te tillen is. Het is alsof Babylon Getsemané om zijn nek krijgt. Het hoort bij elkaar. De macht van antichrist en dictatuur wordt voorgoed weggeslingerd.

Franklin ter Horst