Uit het nieuws 12-11-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 52)

 

Openbaring 17 (deel 7)

 

Volgens Daniël zal het herstelde Romeinse rijk een gedeeld koninkrijk zijn, een rijk van ijzer vermengd met leem, ten dele hard en ten dele broos, typisch een federatie van landen zoals nu in de Europese Unie te zien zijn:

Daniël 2:41-43 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” 

Ook Jezus/Yeshua/ gaf al aan dat een verdeeld koninkrijk geen stand kan houden:

 

Matthéüs 12:25 “Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.”

 

De droom van een herenigd Europa is al geruime tijd aan de gang. De huidige plannen voor de Europese eenwording dateert al uit de jaren-20 van de vorige eeuw. Één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het vernietigingsplan van de Europese bevolking is Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Er verschijnen de laatste tijd met regelmaat artikelen op internet waarin de plannen van deze figuur uitgebreid worden toegelicht. De schrijvers worden echter in de media weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheoriëen en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Zo schrijft hij in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Niks complottheoriëen want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit.

 

Richard Nicilaus Coudenhove Kalergi

 

Coudenhove-Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een “Nieuwe Wereld Orde”.  

 

Coudenhove-Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Coudenhove-Kalergi beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.

De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt. De racistische filosofie van Coudenhove-Kalergi behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de huidige omvolking van Europa die thans in volle gang is.  Onder meer Angela Merkel en Emmanuel Macron maken zich bij uitstek sterk voor dit politieke plan. Met name Angela Merkel is druk doende Europa te vernietigen door het laten binnenstromen van allerlei culturen, waardoor er uiteindelijk een gemengde bevolking ontstaat die geen enkele identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijker is te controleren.

Iedere twee jaar wordt er een naar Coudenhove-Kalergi genoemde prijs uitgereikt aan leidende persoonlijkheden die met toewijding werken aan de eenwording (vernietiging) van Europa. Onder hen bevinden zich onder meer Angela Merkel, (2010). Heinz Hermann Thiele, een van de vooraanstaande Duitse ondernemers heeft de “burgers” tot verzet opgeroepen. Volgens hem is Merkel altijd een autocraat geweest zoals ze dat in de DDR geleerd heeft. Thiele vergeleek het democratiebegrip van Merkel met dat van een machthebber in Kongo. De burgers zouden dat niet meer moeten accepteren en verzet moeten bieden.

Verder werd de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan de Jezuïet Herman van Rompuy (2012), Jean Claude Juncker (2014) en Kenneth Clarke, de Britse conservatieve parlementariër, die tegen de Brexit stemde (2016). Al deze figuren willen dat de Europese Unie meer moslimmigranten opneemt, daarmee de omvolking van Europa stimulerend. Zij bevorderen de instandhouding van het koninkrijk van de duisternis, wiens marionetten zij zijn. Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een prijs wordt toegekend aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de EU en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een belangrijke navolger van Coudenhove-Kalergi was de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, die als president van Frankrijk poneerde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. Ook Duitslands voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zei in een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016) , dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen. Hij noemde de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en daardoor politieke invloed hebben die alleen hun doeleinden dient.

Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Het streven van de Europese Unie is gericht op het realiseren van één Europese superstaat of zoals Richard Coudenhove-Kalergi het verwoordde “De Verenigde Staten van Europa.” Zo’n staat is veel gemakkelijker te controleren en te manipuleren dan kleinere onafhankelijke landen afzonderlijk. De Europese Unie stevent duidelijk af op een totalitaire dictatuur en is duidelijk zichtbaar voor iedereen bezig de fundamentele rechten van de burgers te beperken. De Europese Unie is niets anders dan een bureaucratische, gecentraliseerde, dictatoriale Europese federale superstaat die Hitler en andere belangrijke Nazi’s reeds voor ogen hadden. Dit mondt uit in een totalitair machtssysteem dat voortkomt uit de antichristelijke geest.

In het boek: “The Nazi roots of the ‘Brussels EU” wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement zou onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. De gehele EU zou daardoor zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle EU-onderdanen maar te buigen hebben. Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt.

Het beleid van de Europese Unie vormt de grootste bedreiging van vrijheid, welvaart en vrede sinds het nazisme. Het hele bouwwerk van de EU berust op bedrog en manipulatie. De volledig ondemocratische Europese Unie gaat gewoon door met het nemen van besluiten die de bewegingsvrijheid en privacy van de Europese burgers verder aantasten. In juni 2010 nam de Raad van Europa –onder voorzitterschap van Turkije- Resolutie 1743 aan, “Islam, Islamisme en Islamophobia in Europa”. Hierin wordt opgeroepen om in samenwerking met de Organisatie van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te verbieden. Ook dringt het erop aan de niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan “levenslang voortdurende educatie”over de islam. Klik ook eens op deze video.

De leden van de Europese Unie worden naar goeddunken en volgzaamheid benoemd en hoeven aan niemand rekening en verantwoording af te leggen. Klik hier voor de video “De Europese Unie is verworden tot een Fascistische Superstaat.” De politieke elite in Brussel luistert totaal niet naar wat de burgers willen; ze staat volledig in dienst van de mondiale Nieuwe Wereldorde kliek. Maar in dit alles houden we voor ogen dat God de regie in handen heeft en dat Hij het antichristelijke machtsbolwerk zal vernietigen. 

 

Daniël 2:34  “Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde…”

 

De politieke elite van de Europese lidstaten staat in dienst van de macht achter de Nieuwe Wereldorde die willen dat wij allemaal slaven worden onder één wereldregering. Uit vrijgegeven CIA-documenten blijkt dat de EU op aandringen van de Amerikanen werd opgezet en niet de belangen van de Europese volkeren maar van de globalisten in Washington en hun marionetten in Brussel behartigt. Hoekstenen van de samenleving als vrijheid, democratie, vaderlandsliefde, de gezinsstructuur, joods-christelijke waarden worden ingeruild voor islamisering, genderpolitiek, abortus, euthanasie, ondermijning van het huwelijk als instituut en uitsluiting van andersdenkenden, zogenaamde politiek incorrecte burgers. De vrijheid van meningsuiting zal in toenemende mate verder worden beperkt en vervangen door nepnieuws.

De Europese Unie is niets anders dan een voortzetting van het Romeinse Rijk, welk imperium na de ontmanteling verder ging als Rooms-katholieke kerk en verschillende uitvoeringen van het Heilige Roomse Rijk. De opzet van de EU is gebaseerd op centralisatie, zoals het Romeinse Rijk en de Rooms-katholieke kerk – geen geloof maar een politieke doctrine. Het Verdrag van Rome is een geraffineerde opzet om slechts één doel te bereiken, het herstellen van een overzichtelijk hiërarchisch imperium zoals dat van de oude Romeinen. Met complotachtig gekonkel hebben ze het Romeinse rijk hersteld zonder dat er een schot is gelost en de diverse leidende figuren in Brussel zijn druk doende de bevolking van Europa om de tuin te leiden. 

Als een niet af te stoppen monster begint de Europese heilstaat steeds vastere vormen aan te nemen. Steeds meer beslissingen worden -door de Jezuïeten gedicteerde Europese heilstaat- uit handen genomen van de nationale overheden en vanuit Brussel gedicteerd. De leiders in Brussel proberen er een eenheidsstaat van te maken maar de landen van de Europese Unie hangen als los zand aan elkaar. Uit dit rijk van ijzer en leem komen vervolgens tien machten voort die identiek geacht moeten worden:

 

Openbaring 17:12-13-14 “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

 

Koningen en vorsten kunnen ook gewone politieke machthebbers zijn, maar zij verwerpen de Koning der Koningen. Ze zijn in feite in dienst van het koninkrijk van satan of ze zich dat bewust zijn of niet. Zij zijn van dezelfde “substantie” als de voeten van ijzer en leem, elementen die zich niet hechten en verbinden.

 

Johannes geeft geen andere bijzonderheid van dat rijk maar wel dat het slechts korte tijd zal bestaan. Uit het vierde rijk, het Romeinse, komen de tien koningen voort. Daniël noemt de tien horens, tien koningen:

 

Daniël 7:24 “En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.”

Tien koningen zullen plotseling macht ontvangen om samen met de antichrist te regeren. Ze zullen de positie van onderkoningen innemen en zich ten dienste stellen van ”Het Beest”: De tien koningen zullen verbluffend eensgezind zijn. Hoewel de tien koningen, één van zin zijn, en hun macht aan het beest schenken, zal het beest toch de gelegenheid vinden om drie van die koningen ten val te brengen.

Daniël 7:8 “Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” (de kleine hoorn is de antichrist)

Opmerkelijk is dat de Franse leider Emmanuel Macron een voorstel heeft ingediend een coalitie van 10 landen te vormen om de strijdkrachten van deze landen samen te voegen en voor te bereiden om samen actie te ondernemen in noodsituaties. De betrokken tien landen zijn Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, België, Portugal, Denemarken en Estland. Het is de bedoeling een gemeenschappelijke militaire strategie te ontwikkelen om indien nodig met militaire operaties in te grijpen in probleemgebieden. Macron noemde dat plan voor het eerst tijdens een toespraak in september 2017 waar hij sprak van een gemeenschappelijke Europese interventiemacht, defensiebegroting en doctrine voor actie in onvoorziene omstandigheden zonder betrokkenheid van de Verenigde Staten en de NAVO.

 

Emmanuel Macron

 

Evenals de wereldrijken zullen ook de tien eindtijdelijke machten strijd voeren tegen het Lam en Zijn uitverkorenen, maar het Lam zal overwinnen. In de overwinning van het Lam zullen allen delen die met Hem zijn, dat wil zeggen de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen. Deze uitdrukkingen duiden op hun innige verbondenheid met Jezus/Yeshua.

 

Johannes 10:27-28 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

 

Babylon bestaat niet alleen uit valse godsdiensten en dwaalleringen, het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Zo waren de mensen in Sodom en Gomorra bezeten door de geest van het oude Babel. Ook de vele spotters in de wereld worden hierdoor gedreven. Ondanks de vele godsdiensten en religies die Babylon te bieden heeft, is het niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De Enige Waarachtige God wordt door ‘de moeder van de hoeren’ ontkend. Wat Johannes zegt is de toetssteen:

 

Johannes 3:16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

 

Johannes 1:12 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven…”

 

De grote hoer zit dus op de wereldrijken die geweest zijn, op het rijk dat tegenwoordig is en op het nog toekomstig rijk van de antichrist met de aan hem onderworpen landen. De grote hoer omvat alle wereldrijken en alle geslachten, tot en met het laatste rijk, dat van de antichrist. De vrouw (niet te verwarren met Israël) is nauw betrokken bij de koningen der aarde de grote godslasterlijke decadente wereldmachten die vandaag het wereldtoneel domineren.

 

Zo was de op één na machtigste man uit het Vaticaan, kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin in 2018 aanwezig bij de Bilderberg vergadering in Turijn. Het was de eerste keer dat zo’n hoge vertegenwoordiger van het Vaticaan deelnam aan deze conferentie. Deze figuur geeft leiding aan alle politieke en diplomatieke aangelegenheden van de Kerk. Zijn functie wordt wel vergeleken met die van een premier.

 

De Bilderbergers zijn heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. Invloedrijke leiders besturen de wereld zonder dat iemand het merkt. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de Nieuwe Wereld Orde. De bevolking wordt hierover zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.” Het gaat om een samenzwering van allerlei organisaties om de hele wereldbevolking onder hun controle te brengen. Volgens The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen 'gestald' in 'wereldomvattende instituten en ontmoeten ze elkaar tijdens internationale bijeenkomsten. Zij vormen een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het koninkrijk van God verwerpen en bestrijden en de 'duistere kant' omhelzen. Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie. Al deze ontwikkelingen moeten de gelovigen waakzaam maken om hun positie te bepalen en het kwaad te ontmaskeren:

 

Lucas 8:17 “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden.”

De binnenste cirkel van de Bilderbergers bestaat uit figuren afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, toppolitici en de media. Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Daniel Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en tegenstanders het zwijgen oplegt. Het gaat om een multinationale machtselite en een occulte hiërarchie die achter alle wereldwijde machtsblokken zit. Het gaat om een anti-God, corrupt en corrumperend centrum. Klik hier voor meer een uitleg over de Bilderbergers.

De morele kenmerken van Babylon blijken duidelijk uit de doorlopende geschiedenis van Babylon in de Bijbel. Babylon vertegenwoordigt de eerste collectieve rebellie tegen God, het reiken naar de hemel, zichzelf een naam maken, zich aansluiten tegen God. De torenbouw van Babel is vandaag ook terug te zien in Europa, dat dezelfde ambitie nastreeft. Wat er vandaag in Europa gaande is, is dat men druk doende is het aloude Romeinse rijk weer samen te voegen. De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Klik hier voor meer informatie over deze vlag.

Gods Woord bemoedigt ons om te kunnen standhouden:

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Franklin ter Horst