Uit het nieuws 11-03-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 68)

 

Openbaring 19 (deel 4)

 

De ware gelovigen hebben eeuwen uitgezien naar de komst van de Messias Jezus/Yeshua. De profeten hebben over Hem geprofeteerd. Bij Zijn eerste komst kwam Hij, gezeten op een ezel, de stad Jeruzalem binnen, maar werd gekruisigd. Nu is Zijn komst anders. Hij komt te paard, niet als Redder maar als Rechter. Zijn kleed is in bloed geverfd. Zijn komst betekent wraak:

 

Jesaja 63: 1 t/m4 Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.

 

Sinds Zijn kruisiging is de mens doorgegaan met bloedvergieten van heiligen en ware gelovigen. Jezus/Yeshua komt daar nu recht over uitoefenen: uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de goddelozen te slaan. Zijn optreden wordt vergeleken met het treden van de wijnpers, waardoor de wijn van de gramschap van de toorn van God vrij komt. Hier komt Jezus/Yeshua naar voren als de almachtige, rechtvaardige Heerser en niet in de beeldvorming van menig christen als de lieve Heer die overal begrip voor heeft. Hij oordeelt in gerechtigheid.

 

De Bijbel vertelt dat Hij zichtbaar zal verschijnen op de Olijfberg, op de laatste dag van de Grote Verdrukking.

 

Zacharia 14:4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vr Jeruzalem ligt aan de oostzijde dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts

 

Olijfberg

 

Veertig dagen na Zijn opstanding gaf Jezus/Yeshua Zijn discipelen daar de laatste instructies:

 

Handelingen 1:9-11 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

 

De hele wereld zal de verschijning van de Zoon des mensen zien:

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen

Voor allen die naar Zijn komst hebben uitgezien een moment van enorme vreugde. Voor al Zijn vijanden een moment van enorme schrik. De apostel Petrus schreef:

2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotterij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles z, als het van het begin der schepping af geweest is

Maar nu is Hij terug om de wereld te verlossen van al het onrecht en van haar zieke manier van denken. De Bijbel leert dat God een Utopia zal scheppen. Er komt een heerlijke, nieuwe maatschappelijke orde, onder leiding van Jezus/Yeshua.

Matths 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

 

Volgens de profeet Zefanja zullen de kustlanden der volken voor Hem neerbuigen, ieder uit zijn plaats:

 

Zefanja 2:11 Geducht zal de Here tegen hen wezen, want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden der volken.

 

Isral zal een licht worden voor de wereld een zegen worden in het midden der aarde. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Isral hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Ondanks alles is en blijft Isral Gods volk. Er bestaat een innige relatie tussen God en Zijn volk. Pas na de wederkomst zal Isral echt een land van vrede, veiligheid en welvaart worden! Dan pas zal Isral verlost zijn van haat, vernedering en onderdrukking!

 

Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene.

 

Wij hebben al gezien op welk moment Zijn intocht zal plaatsvinden: bij de val van het grote Babylon en tijdens de slag bij Harmgedon. De ongerechtigheid komt tot uiting in een openlijke oorlog tegen God en Zijn Gezalfde. Het beest en de koningen der aarde drommen in Gods land Isral samen om ten strijde te trekken. Het is eigenlijk te onzinnig en te belachelijk voor woorden. Hoe is het mogelijk dat ze grote delen van de volken hebben doen geloven dat zij de strijd tegen het teruggekeerde Lam kunnen winnen. Waarschijnlijk zullen de tekenen van de twee beesten zo machtig en overweldigend zijn, dat zij de mensen ervan weten te overtuigen dat zij onder hun leiding de gehate God kunnen overwinnen. Hij zal een indruk van onsterfelijkheid en onoverwinnelijkheid maken. Het occulte oproepen van bovenmenselijke en bovennatuurlijke machten zal ongetwijfeld ook binnen het bereik van gewone mensen gebracht worden. Er is duidelijk sprake van een een kracht van dwaling.

 

Er waart een geest van waanzin door de wereld. Wie God heeft verworpen, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft. Gods Woord is gebouwd op feiten, maar men wil het niet zien. Onder leiding van satan en zijn vertegenwoordigers op aarde, onder de betovering van hun tekenen, en niet minder door de haat die overal gewekt is door de zware gerichten, zal de wederkomende Jezus/Yeshua werkelijk als een dreiging worden ervaren. Men zal Hem beschouwen als de grote Spelbreker, zoals God ook de torenbouw van Babel verstoorde en alle Babelse bouwsels heeft vernietigd.

 

Als Babylon is gevallen, rest de volken en hun verdwaasde leiders niets meer dan tegen de Zoon van God op te trekken. Maar op deze dag valt het uur der beslissing. Het beest wordt als een hond in zijn nekvel gepakt en in het vuur gegooid. En met hem de valse profeet. Hun legers worden gedood door het zwaard. De grote ontmaskering van de valse-christus, van de valse religie, van het occultisme, het naam-christendom, heel de leugenkraam zal in n machtsdaad van Jezus/Yeshua weggevaagd worden. Het dolzinnige plan Jezus/Yeshua te beletten de aarde in bezit te nemen en er Zijn rijk van vrede en gerechtigheid te installeren werd reeds in de tweede Psalm geprofeteerd:

 

Psalm 2:2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn gezalfde.

 

Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

 

De aarde zal vol worden van de kennis des Heren, er zal vrede heersen (Jesaja 11:9)

 

Lucas. 1:32-33 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

 

Zacharia 14:16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.

 

De aarde zal vol zijn van Zijn kennis, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

 

Jesaja 2:3 en vele natin zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord van uit Jeruzalem.

 

Jeremia 3:17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

 

Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had Danil een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

 

Danil 10 5-6-7-8 Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik Danil, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.

 

Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar Jezus/Yeshua ziet wandelen:

 

Openbaring 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste

 

Johannes op Patmos

 

Het ziet er dus naar uit dat ook Danil een ontmoeting had met Jezus/Yeshua. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. Danil zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

 

Danil 10:11 En Hij zeide tot mij, Danil gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet Danil, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

Om de fase waarin de wereld zich vandaag bevindt enigszins te begrijpen, dient men satans rol hierin nader te beschouwen. De profeet Ezechil meldt dat satan een schepsel is, dat hij een beschuttende cherub was op de heilige berg van God. Dat wil zeggen dat hij in de hemel bekleed was met geweldig gezag. Zijn gestalte was vol van heerlijkheid, wijsheid, rijkdom en schoonheid. Prachtige titels worden hem gegeven zoals Morgenster en zoon des dageraads. Misschien was satan zelfs het hoofd der engelen, die onder God en Zijn enige Zoon stond. Hij was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat er onrecht in hem werd gevonden.

De hoogmoed en het verlangen om zich op de plaats van God te stellen, hebben satan tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Omdat God het volk van Isral had uitverkoren om naar het vlees het volk te zijn waaruit Zijn Zoon in deze wereld geboren zou worden, heeft satan een bijzondere haat tegen de vrouw (Isral) en haar kind (Jezus/Yeshua). In feite heeft hij een bijzondere haat tegen iedereen die de vrouw of haar kind liefheeft. Satan heeft er alles aan gedaan de geboorte van het kind te voorkomen door te proberen de kinderen van Isral te vernietigen. Hij heeft er alles aan gedaan te voorkomen dat ze naar het aloude land Isral zouden terugkeren. De Bijbel leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen.

Voor hen die vrede met God hebben, geldt de belofte van een overgang naar het nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk. In de periode van de overgang naar de eindtijd zal de mensheid wakker geschud worden op elke denkbare manier, door oorlogen en natuurrampen, door goddeloosheid en valse profeten, zodat het koren van het kaf gescheiden wordt. De Zondvloed was ook zon eindtijdgebeurtenis, evenals de verwoesting van Sodom en Gomorra. De dagen van Noach en Lot hebben n belangrijke zaak gemeen: de mensen geloofden niet dat het oordeel zou komen. En dat geldt ook voor vandaag. Het was voor Noach zelfs moeilijk om zijn eigen familie in de ark te krijgen.

Velen zijn van mening dat de Wederkomst van Jezus/Yeshua niet lang meer kan duren. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle tekenen der tijden zichtbaar, die door Hem zijn voorzegd over de eindfase van het bestaande wereldbestel. God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Jezus/Yeshua een ware gebeurtenis zal zijn. Hij is de komende Koning. Hij komt als de Koning der koningen en de Here der Heerscharen om te heersen tot in alle eeuwigheid.

Jezus/Yeshua verschijnt niet alleen want de heerscharen die in de hemel zijn volgen Hem op witte paarden. De goddelozen die meenden God te kunnen negeren, wacht nu Gods toorn. Het gaat hier om een oordeel door middel van strijd en overwinning. De volken zullen door dit krijgsoordeel overwonnen worden, en daarna zal Hij ze met ijzeren staf hoeden, wat betrekking heeft op Zijn duizendjarige regering. Bij het oordeel als zodanig wordt niets en niemand ontzien; vandaar de beeldspraak van een wijnpersbak.

 

 

Franklin ter Horst