Uit het nieuws 05-11-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 51)

 

Openbaring 17 (deel 6)

 

Gedurende de hele reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij levend verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome “als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de antichrist van de Schrift” en besloot met te zeggen “dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden. ”

De paus als hoer van Babylon

Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuwen bleven hierbij. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Het beeld van de hoer maakt duidelijk dat de verantwoordelijke kerk geen verbinding met God heeft door zich met de Jezus/Yeshua-vijandige wereld af te geven. De hoer is door haar ontrouw, de vrouw van het beest geworden. De hoer wordt afgebeeld als zittend op een wereldmacht die gekenmerkt wordt door alle eigenschappen van de voorgaande wereldrijken samen. Vanuit Rome domineert ze het herstelde Romeinse rijk (waaronder de Europese Unie) en alle andere wereldrijken op aarde. In de kerk van het herstelde Romeinse rijk zal het systeem van afgoderij tot een hoogtepunt komen.

De hoer is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. Ze “zit aan vele wateren”, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Het zal een wereldomvattend systeem zijn. Dat wordt duidelijk in (Openb.17:15) waar sprake is van “volken, en scharen, en natiën, en tongen”. Dit duidt op de wereldwijde invloed van de vrouw op het beest.

Hoe de huidige wereldleiders (de koningen der aarde) betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. De wereld is inderdaad “dronken van de wijn van haar hoererij”. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties.

Jeremia 51:53 “Al klom Babel ten hemel op en al maakte het de hoogte van zijn sterkte ontoegankelijk, van Mijnentwege zullen verwoesters er op afkomen, luidt het woord des Heren.”

 

Vervolg Openbaring 17

 

Openbaring 17:7-8-9-10-11 “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

In het Nieuwe Testament is een geheimenis altijd iets dat door de wereld niet gekend wordt maar dat God aan de gelovigen openbaart. Het beest erft de politieke en civiele macht van het oude Babylon en de kerk van Rome het geestelijk deel. Johannes spreekt van een beest met zeven koppen en tien horens. Hierin komt de figuur van het beest uit de zee, de antichrist weer aan de orde, en de relatie tussen Babylon en de grote hoer. Het beest, dat de vrouw berijdt, komt op uit de afgrond, en heeft dus dezelfde herkomst als het “beest uit de aarde.”

Er bestaat heel wat discussie over de vraag hoe de zeven koppen moeten worden uitgelegd evenals de zeven bergen waarop de vrouw zit. Velen geloven dat het een verwijzing is naar Rome omdat deze stad in de oudheid bekend stond als de stad met de zeven heuvels”, ook wel de zevenbergse stad genoemd. In de antieke literatuur stond Rome bekend om zijn zeven heuvels. Een opmerkelijk feit is dat men keizerlijke munten uit die tijd heeft gevonden, waarop Rome wordt voorgesteld door een vrouw die op zeven heuvelen is gezeten. Volgens de legende zou Rome door Romulus zijn gesticht op de Palatijn. De andere zes oorspronkelijke heuvels zijn de Aventinus of de Aventijn, de Capitolinus, Capitolijn of het Capitool, de Caelius of Coelius, de Esquilinus of de Esquilijn, de Quirinalis of de Quirinaal en de Viminalis of de Viminaal. Opvallend dat één van die bergen “het Capitool” is, waarnaar de zetel van de volksvertegenwoordiging in de Verenigde Staten van Amerika is vernoemd. Dit bevestigt de banden met het Romeinse rijk.

Het is niet echt duidelijk hoe de zeven bergen opgevat moeten worden. Is het inderdaad Rome met de zeven heuvels, zijn het wellicht wereldrijken of zijn het zeven hoofden van het Beest die op hun beurt symbolen zijn van zeven koningen? Het antwoord lijkt te liggen in de tekst “en het zijn ook zeven koningen”, waarmee heersers of machten worden bedoeld.

Onderstaande informatie in cursief is afkomstig van Herman van Aalderen.

 

Opvallend is dat het koningshuis Saoud uit Saoedi-Arabië tot nu toe bestaat uit 7 koningen. Koning Salman bin Abdoel Aziz is de 7e.

·       Abdoel Aziz al Saoed

·       Saoed bin Abdoel Aziz

·       Faisal bin Abdoel Aziz

·       Khalid bin Abdoel Aziz

·       Fahd bin Abdoel Aziz

·       Abdoellah bin Abdoel Aziz

·       Salman bin Abdoel Aziz

·        

Daniël 11:21 “En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de Koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken.”

En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

Gaat het hier wellicht over Mohammed Bin Salman? Deze Mohammed voert een waar terreurbewind uit over de duizenden prinsen van de koninklijke Saoedische familie’s. Iedere tegenstander wordt uit de weg geruimd of op een zijspoor gezet en allemaal zijn ze bang voor deze persoon.Ook heeft hij miljarden dollars buitgemaakt door andere familie leden te gijzelen en te martelen.En dat allemaal onder het mom om de corruptie in zijn land te stoppen.

Openbaring 17:11Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.” Sharia wetgeving en de maankalender (Islam)?

De algemene gedachte is dat de zeven bergen gezien moeten worden als zeven wereldrijken. Naast de letterlijke betekenis hebben bergen en heuvels in de Bijbel dikwijls ook een symbolische betekenis en duiden zij machten en heerschappijen aan:

 

Jeremia 51:25 “Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het woord des Heren, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand.”

 

Psalm: 30:8 “Here, door uw welbehagen hadt Gij mijn berg bevestigd –Gij verborgt uw aangezicht, ik stond verschrikt.

 

Opvallend is dat de dierlijke kenmerken van het beest uit de zee zo precies overeenkomen met de vier beestrijken in Daniël, waar ze 4 wereldrijken voorstellen! Dat Daniël vier grote rijken ziet en geen zeven, is te verklaren uit het feit dat hij vooruit ziet, vanaf het koninkrijk Babel tot en met het Romeinse rijk. Egypte en Assyrië behoorden niet tot het statenbeeld uit de droom van Nebukadnezar en het parallelle visioen van de vier dieren dat Daniël ontving. (Daniël 7). Zowel Daniël als Johannes zien een rijk dat ná het Romeinse rijk komt (bij Daniël dus het vijfde, de voeten en tenen van het beeld (Daniël 2:41-42-43) en bij Johannes het zevende. Bij Johannes valt de blik op het verleden, het heden en de toekomst. Van de zeven koningen die Johannes ziet, zijn er vijf gevallen, één regeert op het moment dat Johannes de beelden ontvangt en de zevende moet dan nog verschijnen.

Vóór het Romeinse rijk waren er vijf grote rijken: Egypte, Assyrië, Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland. In deze reeks is het Romeinse rijk het zesde. De zevende was er toen nog niet en moet dus nog verschijnen. Dit rijk is identiek aan het vijfde rijk van Daniël. Bij Daniël komt er uit dat rijk één koning voort die de anderen gaat overheersen. Bij Johannes is dat het beest, de achtste koning, die immers uit de zeven voortkomt en dat is bij Daniël de “kleine hoorn”en naar zijn telling de zesde koning. Verder onderzoek leert dat deze laatste koning, zowel bij Daniël als bij Johannes, de laatste koning is vóór de terugkomst van Jezus/Yeshua en dat hij alle anderen overheerst. Johannes ziet dat zijn heerschappij zal worden weggenomen en dat hij tot het einde toe verdelgd en verdoemd zal worden.

Tenslotte wordt er ook nog van een achtste koning gesproken die uit de zeven voortkomt en dat is het beest, de antichrist. De koning “die is” vertegenwoordigt in elk geval het Romeinse rijk waaronder Johannes leefde. Het Romeinse rijk heerste in zijn tijd over drie continenten onder keizer Domitianus. Over een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Dit was een machtig rijk dat langzaam uiteen viel en dat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen. Het heeft daarom een duivels karakter.

 

Dat het Romeinse rijk in een federatie van landen moet terugkeren is dus niet zomaar een speculatie. Eenvoudig omdat de profetie duidelijk maakt dat het Rijk van Jezus/Yeshua op aarde volgt op het Romeinse rijk.

De oorsprong van het herstelde Romeinse rijk zal demonisch zijn. Dit kan omdat satanische machten zich rechtstreeks met dit rijk zullen bezighouden. Beschavingen gaan eenmaal ten onder en verrijzen niet weer; zo is het altijd geweest. Maar hier is het wonder juist dat het principieel om hetzelfde rijk als vroeger gaat. De engel vraagt aan Johannes “Waarom verbaast gij u?” ‘Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. Van het Romeinse rijk kan gezegd worden dat het niet meer bestaat. ‘En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve."

Wat in de Bijbel vermeldt staat zien we ook terug in de gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis. Gods Woord vermeldt deze alleen als deze feiten samenvallen met de geschiedenis van Israël. Een duidelijk voorbeeld zien we in Daniël 11. Daar lezen we de gebeurtenissen tijdens het bewind van de opvolgers van Alexander de Grote. De geschiedenisboeken van de wereld vermelden overduidelijk de overeenkomsten. Wat betreft de toenmalige wereldmachten Egypte, Assyrië, Babylonië, Medië, Griekenland en het Rome vinden we in de Bijbel uitsluitend aanknopingspunten als ze te maken hebben met Gods volk.

Zoals in het verleden al deze feiten overeenkomen met de profane geschiedenis, zullen we ook zeker weten wat in het boek Daniël over de toekomst is geprofeteerd, daadwerkelijk zal plaatsvinden. Daniël 2 is een goddelijke profetie van wat plaatsvindt van het begin tot het einde van deze wereld, met inbegrip van de komst van Yeshua de Messias. Dit alles zichtbaar gemaakt in een enorm standbeeld. Geruime tijd nadat Daniël dat beeld werd geopenbaard, had hij een droom. Het was de tijd dat Belsazar koning van Babel was. (Daniël 7) Hier zag hij vier dieren die achtereenvolgende wereldrijken vertegenwoordigen.

Daniël 7:7-8Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Hier zien we het herstelde Romeinse rijk, het rijk van de antichrist die in onze tijd duidelijk bezig is te herstellen en steeds meer de macht naar zich toetrekt.

Amos 3:7 “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Jesaja 46:9-10 “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen…”

Jesaja 40:13-14 “Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?

Het herstelde Romeinse rijk moet niet alleen binnen de grenzen van Europa gezocht worden. Er bestaan namelijk ook talloze overeenkomsten tussen het oude Romeinse rijk en de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering zetelt in het Capitool en de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden Romeinse toga etc. De kolonisatie kwam rond het jaar 1750 tot stand door Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en Nederland. Amerika is dan ook gevormd door het Romeinse rijk. Europa en Amerika horen bij elkaar. Maar liefst 43 Amerikaanse presidenten hadden Europese koninklijke bloedlijnen. Vierendertig daarvan zijn genetisch verbonden aan één persoon: Charlemagne/Karel de Grote, de wrede koning van de Franken in de 8ste eeuw. Het is heel bijzonder dat het allemaal nazaten zijn van één man, de eerste die door de paus gekroond werd als keizer van het Heilige Roomse Rijk, dus onder Rome. Het huis Habsburg was een belangrijk Europees vorstengeslacht, vernoemd naar het stamslot Habichtsburg in Aargau. Van 1438 tot 1806 behoorden bijna alle keizers van het Heilige Roomse Rijk tot het huis Habsburg. Leden van deze dynastie regeerden daarnaast eeuwenlang over Oostenrijk, Bohemen en Hongarije. 

 Wapen van het Huis Habsburg

Een wereldrijk dat herrijst na zoveel eeuwen heeft zich in de wereldgeschiedenis nog niet eerder voorgedaan. Ondanks dat het niet meer bestaat is haar invloed nog steeds aanwezig, het rechtssysteem bijvoorbeeld komt voort uit het oude Romeinse Rijk, de legers zijn op dezelfde leest geschoeid en de godsdienst vinden we als getrouwe kopie in het Rooms-katholicisme. Als machtseenheid bestaat het rijk niet meer, maar het zal opnieuw bestaan, het zal hersteld worden! Dit rijk zal ontstaan door occulte invloeden. Juist in onze tijd is een herleving te zien van het leven van de Romeinen: afgoderij, demonie en morele perversie: het oude beest wordt door de moderne mens opnieuw gekroond.

De raadselachtige zegswijze, dat het beest was en niet is en op het punt is op te stijgen uit de afgrond, stelt het beest weer tegenover Jezus/Yeshua die na Zijn dood uit het graf opstond en in de eindfase van het huidige wereldbestel terug zal keren. Het opstijgen uit de afgrond is een teken van de levenskracht van het beest, wat in Openbaring 13 werd aangeduid door de genezing van één van zijn koppen. In dit hoofdstuk hebben wij al gezien dat dit beest het herstelde Romeinse rijk voorstelt. Het beest schijnt onverwoestbaar, onsterfelijk en de ongelovigen, de goddelozen die niet in het boek des levens staan, verwonderen zich daar eindeloos over. Plotseling is hij er weer en viert hij zijn triomfantelijke “wederkomst”, zijn satanische “wedergeboorte”. De goddelozen zijn reddeloos aan dit beest overgeleverd. Dat geldt duidelijk niet voor de ware gelovigen maar ongelovigen en kerkleden die van Gods waarheid zijn afgeweken. Natuurlijk zijn er in welke kerk dan ook oprechte kinderen Gods te vinden, mensen die in onwetendheid zijn gehouden over de waarheid van Gods Woord. Gelukkig zijn er in alle denominaties Bijbelgetrouwe gelovigen te vinden die Jezus/Yeshua lief hebben en zich niet laten verleiden.

 

 

Franklin ter Horst