Uit het nieuws 04-03-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 67)

 

Openbaring 19  (deel 3)

 

De “Bruiloft des Lams” zoals behandeld in de nieuwsbrief van 25-02-2019, (Openbaring 6 t/m10) is eigenlijk een voorbereiding en een aankondiging van de Bruiloft die nog moet komen als alles in gereedheid is gebracht. Het gedeelte over de Bruiloft van het Lam staat tussen drie andere gebeurtenissen ingeklemd; “Een lied op de val van Babylon”, “Het Woord Gods” en “Het beest en zijn profeet overwonnen”. De Bruiloft kan natuurlijk pas plaatsvinden nadat het beest en zijn profeet zijn overwonnen. Na deze uitschakeling zijn alle beletsels weggenomen en kan de Bruidegom zijn bruid huwen.

 

Ook Jozef werd tegelijk met zijn huwelijk vorst over heel Egypte. Hem werd bij die gelegenheid ook de titel “Zafnath Paneach d.i. “Verlosser der wereld”verleend:

 

Genesis 41:44-45 “Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit, (als heer) over het land Egypte.”

 

Jozef verkocht aan de Ismaëlieten (1855 schilderij van Konstantin Flavitsky )

 

Het is “middernacht”, als de Bruidegom komt:

 

Matthéüs 25:6 “En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!”

 

De bruidegom kan nu de tijd nemen voor de bruiloft. Al vanaf Openbaring 5 wordt het Lam in de hemel gezien, maar de bruiloft kan niet plaatsvinden zolang de valse kerk en de beide beesten nog de dienst uitmaken. Pas als Israël bevrijd en gereinigd is en het vonnis over de vijanden is voltrokken, kan het feest beginnen!

 

Eeuwenlang heeft het Joodse volk als een kudde schapen tussen de wolven en leeuwen geleefd, maar vanaf nu zal dat over zijn. “Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam!” Dit bruiloftsmaal zal gehouden worden in Jeruzalem, op de heilige berg:

 

Jesaja 25:6-9En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.”

 

De bruiloftsgasten

 

Openbaring 19: 9-10 “En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

 

De Bruidegom en de bruid zitten aan het hoofd van de bruiloftstafel en dan volgen naarmate de verhouding tot het echtpaar de gasten op de hun toekomende plaats:

 

Lucas 14:8-10  “Wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand, voornamer dan gij, door hem genodigd; en dan zou hij, die u en hem genodigd heeft, komen en tot u zeggen: Maak plaats voor deze, en dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij erheen gaat, op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij, die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: Vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover allen, die met u aanliggen.”

 

Over wie deze bruiloftsgasten zijn lopen de meningen nogal uiteen. Een veel gehoorde visie is dat het moet gaan om de oudtestamentische gelovigen waaronder Henoch, Noach, Abraham, Isaäk en Jakob, Mozes, David. Elia, de moeders -en na stamvaders van Israël en natuurlijk Johannes.

 

Interessant is de visie van Werner Stauder in zijn studie 132 (de Bruiloft des Lams) over de bruiloftsgasten. Volgens hem moeten de bruiloftsgasten gezocht worden onder de ongelovigen die genodigd en zalig gesproken zullen worden vanwege hun houding tegenover Gods volk tijdens de Grote Verdrukking en door de eeuwen heen. Nadat de uitverkorenen zijn weggenomen en naar een veilige schuilplaats zijn gebracht, zullen alle overige gelovigen die om verschillende redenen achterblijven evenals degenen die pas na de wegname tot geloof zullen komen alsook het deel van het Joodse volk, dat Jezus/Yeshua tot dan toe nog niet als haar Messias heeft erkend, zwaar worden vervolgd en zij zullen afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Zeker met het oog op dat laatste lijkt het dat ‘de genodigden voor het bruiloftsmaal des Lams’ op de eerste plaats aan de ‘schapen’ in Matthéüs 25:31-46 gedacht moet worden. waarvan Jezus/Yeshua na Zijn wederkomst gezegd heeft, dat zij Hem te eten hebben gegeven toen Hij honger had, te drinken hebben gegeven toen Hij dorst had geleden, Hem hebben gehuisvest toen Hij een vreemdeling is geweest, Hem hebben gekleed toen Hij naakt was, Hem hebben bezocht toen Hij ziek was en tot Hem gekomen zijn toen Hij in de gevangenis geweest is, want in zoverre zij dit aan een van Zijn minste broeders hebben gedaan, hebben zij het Hem gedaan.

 

Het gaat om wereldse mensen bij wie het hart op de juiste plek zit! Zij worden beloond voor hun ontferming over de arme en vervolgde kinderen van God in de tijd van de grote verdrukking, die honger en dorst lijden, voortdurend moeten vluchten, schuilen en onderduiken.

 

Natuurlijk gaat het over ook de oudtestamentische gelovigen:

 

Johannes 5:46 “Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?

 

Het Woord Gods

Openbaring 19:11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.”

De hemel gaat open en daar komt de ruiter op het witte paard, de grote overwinnaar die vonnis velt. In het Nieuwe Testament wordt diverse keren over de geopende hemel gesproken waaronder bij de doop van Jezus/Yeshua:

 

Matthéüs 3:16-17 “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

 

Ook vlak voor Zijn lijden gebeurde dat:

 

Johannes 12:28-29-30 “Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u.”

 

De hemel opende zich ook toen Stéfanus de ‘Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand’ zag:

 

Handelingen 7:56En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.”

 

Ook (Saul) had een dergelijke ervaring:

 

Handelingen 9:3 “En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde…”

 

Het openen van de hemel staat telkens in verbinding met de heerlijkheid van Jezus/Yeshua. In Openbaring 19 verlaat Hij de hemel om te overwinnen, om de eindoverwinning te openbaren. Nu moeten de laatste vijanden op aarde nog verslagen worden: de draak, de twee beesten en de koningen en hun aanhang. Hij komt, gezeten op een wit paard, op een strijdros. Het ogenblik is aangebroken dat de goddeloze volkeren geoordeeld worden. Het is de tijd van gerechtigheid en oordeel. Hij komt om de aarde te richten in alle rechtmatigheid.

 

Matthéüs 25:31-32Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken…”

Openbaring 19:12 “En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.”

De geschreven naam in vers 12 is nog niet aan de mensen bekend. Ook de gelovigen krijgen ook een nieuwe naam:


Openbaring 2:17 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.”

 

Openbaring 19:13-14-15 “En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Jesaja 11:4 “...want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.”

Opvallend zijn de vele titels die aan Jezus/Yeshua in een paar korte zinnen gegeven worden: Getrouw en Waarachtig, het Woord Gods, Koning der koningen en Here der heren. Deze titels zijn met ons menselijke verstand nog te begrijpen. Maar Zijn grootheid en heerlijkheid is veel groter dan wij kunnen beseffen. 

 

Wij hoeven geen vraagtekens te plaatsen of Jezus /Yeshua werkelijk terugkomt. Alle voorzeggingen aangaande Zijn eerste komst zijn letterlijk vervuld. Zo zullen ook alle voorzeggingen aangaande Zijn wederkomst letterlijk in vervulling gaan. Daarom ook het ingrijpende en indrukwekkende visioen aan Johannes, van Zijn wederkomst. Dan zal Hij niet komen als ‘de lijdende Knecht des Heren’, maar als Rechter en Koning. Dan zal Hij komen als de grote strijder op het witte paard, met vele kronen, met een scherp zwaard en een ijzeren staf. Dan is het eindelijk zover dat Hij Zich openbaart en met Zijn verheerlijkte hemelse heiligen wederkomt:

 

Matthéüs 24:30En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

 

De inbezitneming van de door satan en zijn rijk bezette aarde door Jezus/Yeshua, houdt tegelijk het eindgericht over dat satanische rijk in. Opvallend is dat er geen sprake is van strijd of een veldslag. Het leger dat Jezus/Yeshua volgt komt bij de vernietiging van de laatste vijanden, helemaal niet in actie.

 

Babylon en alles wat daar mee te maken had, wordt totaal verwoest en rest nog het oordeel over de draak, de antichrist, de valse profeet en de politieke leiders en hun aanhang. Dit alles heeft te maken met Gods verlossingsplan en dus met de laatste fase van het huidige wereldbestel. Het kondigt een nieuw tijdperk aan, de terugkeer van Jezus/Yeshua en de oprichting van Zijn duizendjarig vrederijk. Hij, zal zich openbaren in de kracht van Zijn hemelse macht. Alleen Jezus/Yeshua is in staat Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Zijn komst zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Op de beslissende “Dag des Heren” zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Op Zijn hoofd zijn vele kronen: Hij is immers de Koning der Koningen en de Heer der Heerscharen: Jezus/Yeshua, de lang verwachtte Messias van Israël. Eeuw na eeuw heeft het volk van God uitgezien naar zijn Messias. Eeuwenlang is dit volk onder verschrikkelijke vervolgingen op de been gebleven en zijn ze blijven uitzien naar de komst van hun Messias. Hij is de belichaming van hun eigen geschriften. Nu zullen ze hem zien komen en Hem aanschouwen en een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over enig kind. Wat een genade dat Hij Zijn volk Israël weer in ontferming zal aannemen. Hieruit blijkt dat Hij trouw blijft aan Zijn eeuwig verbond. Nu klinkt de proclamatie van het koningschap van God over deze wereld.

 

Ze wisten dat de tijd zou komen dat Hij aan alle leed een einde zou maken, waarna zij eindelijk in rust konden leven in het beloofde land.

 

Psalm 24:7-8 “Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd.”

 

Hij wordt gevolgd door de legers uit de hemel ,, op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.” Uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee Gods tegenstanders te slaan. Tegenover het scharlakenrode beest, dat vol was van godslasterlijke namen, zien we hem komen op een wit paard. De vier apocalyptische paarden uit Hoofdstuk 6 zijn Hem voorgegaan, en hebben allerlei oordelen voltrokken.

 

Nu komt Gods laatste zet. Het Woord van God leert dat Hij zal komen, wanneer de mensheid op het gevaarlijkste dieptepunt van de hele geschiedenis belandt zal zijn. Het zal gebeuren, wanneer de vier paarden, die voortraasden, hun missie vervuld en de mensheid tot aan de rand van de afgrond gedreven hebben. Jezus/Yeshua zal aan al deze misère een einde maken. Dan zullen Gods vrijgekochten uit alle geslacht en taal en volk en natie als koningen heersen op aarde.

 

Dan zal Hij de rechtvaardigen vrede geven. Openbaring 21:24. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Zij zullen in vrede oud worden en de jaren van hun geluk zullen vele zijn.

 

Franklin ter Horst