Uit het nieuws 01-10-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 46)

 

Openbaring 17 (deel 1)

 

Het oordeel over Babylon

Openbaring 17:1-2En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.”

In Openbaring 17 en 18 is te zien dat Babylon twee betekenissen heeft. In Openbaring 17 wordt de grote hoer, het grote Babylon, besproken en in hoofdstuk 18 wordt het vonnis over dit Babylon geveld. Babylon heeft een geestelijke betekenis, als goddeloos systeem, maar ook een fysieke betekenis, als stad. Wij zullen daar de komende afleveringen uitvoerig verslag van doen.

Openbaring 17 is voor velen misschien wel het moeilijkst te begrijpen hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De kerkvader Origenes beschouwde het hele boek Openbaring als een verzameling van wilde dromerijen, waaruit niemand wijs kan worden. Ook voor Johannes moet dit een groot raadsel zijn geweest. Hij weet gewoon niet wat hij van de ‘grote hoer’ denken moet. Een van de zeven engelen komt hem echter te hulp en toont hem waarover het gaat maar desondanks ziet hij nog steeds voor hem totaal onbegrijpelijke zaken, al komen sommige dingen hem, enigszins bekend voor. Een kerk die gelovigen doodt, kent hij natuurlijk nog niet. Johannes kent wel een wereldse overheid, het Romeinse rijk die gelovigen vervolgt.

Christenen in hun laatste gebed voordat de leeuwen op hen worden losgelaten. Door Jean-Léon Gérôme (1824 - 1904).

Het beeld van een religieuze hoer is niet alleen iets wat tijdens de regering van de antichrist zichtbaar wordt, maar is al heel lang in ontwikkeling. Het zal alleen in de eindtijd een climax bereiken. Paulus heeft ons al bepaald bij dit meegaan met de hoererij in de wereld, zowel fysiek als geestelijk. En dat zien we in onze tijd steeds meer toenemen en niet alleen buiten de kerk, maar juist binnen de kerkelijke organisaties.


1 Corinthiërs 6:15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet!”

 

Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.”

De vervolging van christenen heeft Johannes zelf ondervonden, maar wat de engel hem toont is voor hem onvoorstelbaar. Hij wist toen nog niet hoe later de kerk van Rome via de inquisitie bloedige vervolgingen onder gelovigen die Jezus/Yeshua lief hebben en Joden zou houden. Maar deze ‘hoer’ die het grote Babylon vertegenwoordigt, moet hij plaatsen in de tijd vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua, maar zo iets kan hij zich op dat moment nog niet voorstellen.

Babylon is de bron van afgoderij en hoererij en alle koningen van de aarde hoereren met haar. Grotere gruwel, grotere Godsverachting en afgoderij is niet denkbaar. Zoals reeds in Openbaring 14 uitgelegd heeft Babylon de volkeren tot afgoderij verleid, wat als hoererij wordt voorgesteld. Wie gemeenschap met haar heeft, houdt zich met afgoderij bezig. Babylon staat tegenover Jeruzalem en na alle “successen” van de beestmensen is in Openbaring 17 het uur van het oordeel aangebroken. Het beest en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. De bruiloft van het Lam zal niet kunnen plaatsvinden zolang de antichrist en zijn helper de valse profeet niet van het wereldtoneel verdwenen zijn. Straks zullen allen die de wijn van Babylons hoererij gedronken hebben, met de wijn van Gods grimmigheid te maken krijgen. Er wordt aangekondigd, dat dit grote Babylon snel aan haar einde zal komen. In Psalm 2 staat dat de koningen der aarde zich in slagorde scharen en dat de machthebbers samenspannen tegen de Here en Zijn Gezalfde.

 

Johannes’ visioenen over Babylon hebben de gemoederen van de mensheid al bijna 2000 jaar bezig gehouden. Het beeld van de hoer dateert al uit de tijd toen het prille christendom nog een Romeinse staatsgodsdienst was. Eeuwenlang hebben exegeten deze hoer beschouwd als symbool van religieuze en politieke macht. Er is vanaf de torenbouw van Babel een godslasterlijk, religieus bolwerk in de wereld die de mensheid naar nieuwe diepten van zedeloosheid en afvalligheid van het ware geloof in God voert.

 

Babel/Babylon heeft door de hele geschiedenis heen de mensheid haar Babylonische afgodendienst aangeboden om de mens af te houden van de God van de Bijbel. Het Babylon uit Openbaring 17 staat symbool voor opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Er bestaat een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de kerk van Rome zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Deze kerk heeft bewijsbaar alle kenmerken in zich van een valse kerk. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. De combinatie van politiek en religie is duidelijk zichtbaar in Vaticaanstad. Deze stad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel. De paus is het Staatshoofd van Vaticaanstad.

 

Babylon is echter niet alleen Rome maar ook de wereldmachten en koningen die met haar hoereren. Hoererij is in de Bijbel het symbool voor valse godsdienst en afgoderij. De vrouw zelf zit “aan vele wateren”, waarin we ook de herkomst van “het beest uit de zee” herkennen. Met de wateren worden de volkeren bedoeld, ook de zee waaruit het beest voorkomt. Babylon is het symbool van menselijke grootheid, de samenbundeling van alle menselijke krachten. Over hen heeft zij door de gehele geschiedenis heerschappij gevoerd. De hoer vertegenwoordigt weelde en heerlijkheid, de wereldwijde handel groothandel in letterlijk alles wat te koop is, tot zielen van mensen toe. Bij alles dient men de Mammon, de god van het geld en men gaat over lijken. Babylon heeft ook een duidelijke relatie met het eerste beest, de antichrist!

 

Het beeld van de hoer is nodig om aan te tonen hoe de kerk van Rome haar verbinding met God verbroken heeft door zich met de Jezus/Yeshua-vijandige wereld af te geven. De Babylonische afgodendienst wordt in de Bijbel omschreven als ”Baäl-dienst”. De beruchte priesteres was Izébel, de vrouw van Achab. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon waarover een verschrikkelijk oordeel uitgesproken zal worden. En met deze macht zullen alle koningen (wereldleiders) op aarde ontucht bedrijven. Het boek Openbaring spreekt over ontstellende gebeurtenissen. Lang niet alles is even duidelijk maar in het centrum van het gebeuren staat Babylon en het oordeel over de grote hoer. Dit Babylon zal niets meer te maken willen hebben met Gods Woord en “oorlog voeren tegen het Lam”. Dat betekent echter het einde. De dagen zullen geteld zijn. De ‘stad’ zal in brand worden gezet, dat zal een totale ineenstorting tot gevolg hebben en het einde van de “beestenbende”. Aan de hand van de Bijbel hebben de ware gelovigen al lang door dat de zogenaamde wonderen van de antichrist niet van God maar van de duivel afkomstig zijn.

 

Tegen de tijd dat Jezus/Yeshua op aarde terugkeert om al het goede weer op te richten en naar Gods plan te herstellen, zal de macht van de duisternis steeds driester en brutaler worden. Wat in de torenbouw van Babel vergeefs werd nagestreefd, zal in de laatste fase van het huidige wereldbestel met ongekende brutaliteit nogmaals voor het laatst beproefd worden. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht. Het gaat om de belichaming van satans rijk op aarde. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren.

 

De gouden poort

Internet biedt de surfer een grote hoeveelheid informatie over Openbaring 17. Daarnaast zijn er talloze boeken over verschenen waarin Bijbeldeskundigen hun visie weergeven. Wat opvalt, is dat ook over Openbaring 17 bepaald geen eensluidend standpunt te vinden is. Zo bestaat er een groot aantal artikelen waarin de islamitische wereld gezien wordt als het grote Babylon en dat de antichrist een moslim zal zijn!

Feit is dat de islam een wereldgodsdienst en een wereldmacht aan het worden is, maar dat Babylon alleen de islamitische wereld vertegenwoordigt lijkt toch niet echt waarschijnlijk.

 

 De islamitische wereld maakt natuurlijk wel onderdeel uit van de in Openbaring genoemde koningen der aarde. Kijk naar de rijkdom en macht van onder meer Saoedi-Arabië en de diverse oliestaatjes langs de Perzische golf waaronder Qatar en Dubai. De voormalige kamelendrijvers uit Qatar zijn machtig geworden dank zij gas- en oliewinning en is uitgegroeid tot een van de rijkste landen ter wereld. Dit oliestaatje heeft zich ontwikkeld tot een gevaarlijke vijand van Israël en één van de belangrijkste sponsoren van diverse islamitische terreurgroepen. 

De oliesjeiks in Dubai denken in hun grootheidswaanzin en mateloze arrogantie hemel en aarde met hun oliedollars te kunnen kopen. Het Hebreeuwse woord voor ruwe olie betekent –neft- wat ‘geest uit de diepte’ betekent. Dubai was een halve eeuw geleden nog volkomen onbekend. De sjeiks noemen zich ‘de scheppers van de wereld’ en spreken ongegeneerd van een ‘tweede Genesis’ die niet door God en ook niet door hun eigen maangod Allah (Baäl) , maar door mensenhanden geschapen wordt. Dat doet denken aan de trappentoren in het oude Babel waar de Babyloniërs zich boven de God van hemel en aarde wilden verheffen. Maar God zorgde dat hun plannen volledig mislukten.

 

Saoedi-Arabië is van plan om aan de Rode Zee in de noordwestelijke regio van het land, een megastad te bouwen genaamd Neom. Het moet een high stad worden van 26.496 vierkante kilometer, 33 maal groter dan New York City en te vergelijken met de oppervlakte van België. Het zal het grootste en duurste bouwproject ooit in de wereld worden. De geraamde kosten bedragen 500 miljard dollar! Saoedi-Arabië verwacht het eerste deel van de megastad in 2025 op te leveren. De naam Neom is een verbastering van het woord neo (nieuw) en de eerste letter van het Arabische woord voor toekomst, mostaqbal. Sommigen geloven dat dit de stad Babylon uit Openbaring 17 en 18 moet worden, een stad waar satan aanbeden zal worden.(Met dank aan Daniël Mast voor het toesturen van deze informatie).

 

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de man achter de megastad Neom.

 

In dit verband denken we aan koning Nebukadnezar die het woord nam en zei:

 

Daniël 4:30Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?”  

 

Nebukadnezar stond in dienst van de satan, maar moest de beker van Gods toorn drinken. Satan zal in iedere tijd machthebbers naar voren laten komen om zijn doel te verwezenlijken.

De Geschiedenis van het oude Babel.

Velen geloven dat de oude stad Babel in Irak zal worden herbouwd als vervulling van Openbaring 17, maar dat is niet het geval. De Bijbelse voorzeggingen aangaande de verwoesting van het oude Babel zijn namelijk volkomen vervuld. In de profetie over Babel zegt Jesaja dat Babel zal worden als Sodom en Gomorra en in eeuwigheid niet meer bewoond zal worden:

Jesaja 13:19-20 “En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren.”

Dit wordt ook gezegd in de volgende tekst en daarom staat het vast wat hier geprofeteerd wordt:

Jesaja 14:22Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren.

Ook de profeet Jeremia zegt daar het volgende over:

Jeremia 51:60-61-62 Jeremia dan schreef al het onheil dat over Babel komen zou, in een boek, al deze woorden die over Babel geschreven zijn, en Jeremia zeide tot Seraja: Wanneer gij in Babel komt, zie dan toe en lees al deze woorden en zeg: Here, Gij hebt aangaande deze plaats gesproken, dat Gij haar zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zijn zal, mens noch dier, maar dat zij een eeuwige woestenij zal zijn.

Als we even vooruit kijken naar hoofdstuk 18, dan zien we hoe deze profetieën werkelijkheid gaan worden:

Openbaring 18:23  En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid…”

Het mag duidelijk zijn dat er niet aan een letterlijk herbouw van de oude stad Babel gedacht moet worden. Het herstel gaat niet over de oude stad Babel, maar over Babylon in onze tijd, in de tijd vlak vóór de terugkomst van Jezus/Yeshua. Sommige delen van het oude Babel zijn weliswaar door de voormalige dictator Saddam Hoessein herbouwd, maar was niet meer dan het toonbeeld van zijn eigen prestige. Zelfs wanneer de stad volledig herbouwd zou worden, lijkt de kans uitgesloten dat het opnieuw een strategisch wereldcentrum zal zijn. Er bestaat wel een link met het oude Babel maar dat heeft te maken met de herleving in onze tijd van de Babylonische afgodendienst, godslastering en allerlei andere occulte zaken. Ook hier komen wij nog uitvoerig op terug. Er is duidelijk sprake van een Babylon in de eindtijd en niet van een herbouw van het oude Babel.

Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Al vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is in de Bijbel het prototype van de gevallen mens en het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.

Van het oude Babel zijn nog slechts de ruïnes te zien. Het is door de Meden ingenomen en daarna van de aardbodem verdwenen. Het is een verlaten puinhoop geworden, waar niemand meer woont, behalve de wilde dieren in de woestijn, precies zoals het was voorzegd. 

Ruïnes van Babylon

Net als Jesaja spreekt over de verwoesting van Babel, spreekt hij ook een profetie uit over de ondergang van Babylon in de eindtijd:

Jesaja 47:10-11 “Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.”

Wijsheid is geestelijk als de vreze des Heren daaraan ten grondslag ligt.

 

Jesaja 5:21Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

In de tekst in Jesaja 47 gaat het over Babylon zoals in Openbaring 17 en 18 beschreven. Normaal gesproken gaan beschavingen ten onder en verrijzen niet weer, maar in dit geval is dat anders. Hier meldt Openbaring dat Babylon in de laatste fase van het huidige wereldbestel, opnieuw een wereldmacht zal zijn waarbij zowel het beest uit de zee als het beest uit de aarde zich nadrukkelijk zullen manifesteren (Openbaring 13).

Babylon is de hele huidige goddeloze wereld bestuurd door de vrouw op het beest, de hoerenmadam. Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit waar alles draait om handel. Babylon is niet een bepaalde plaats maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem wat wordt gedomineerd door de Nieuwe Wereldorde Elite in samenwerking met allerlei samenzweringen die deze groep ten dienste staan. Het is een economisch systeem dat door een totalitaire Elite wordt beheerst in samenwerking met een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots aanwezig zijn en waarvan het religieuze systeem in handen is van de kerk van Rome. Evenals er een Antichrist is, bestaat er ook een Antikerk.

Rome tooit zich met de naam van Jezus/Yeshua, maar heeft niets gemeen met Zijn heiligheid. Ze openbaart zich als hoer, ja, zelfs als de moeder der hoeren en gruwelen der aarde. Deze uitdrukking geeft aan, dat alle valse godsdiensten onder haar controle staan en in haar verderfelijk systeem een plaats hebben kunnen vinden. Het gaat dus om wereldkerken die dezelfde karaktertrekken bezitten als hun moeder. Ook zij zijn de belichaming van valse religie en afgoderij. In de diverse staatskerken die uit de kerk van Rome zijn ontstaan, zijn bepaalde kenmerken van geestelijke hoererij bewaard gebleven, zodat ze in moreel opzicht als de dochters van deze vrouw bestempeld moeten worden. Deze valse Kerk pretendeert de ware bruid van Jezus/Yeshua te zijn. De bruiloft van het Lam zal dan ook niet kunnen plaatsvinden zolang deze valse bruid niet van de aardbodem verdwenen is. 

 

 

Franklin ter Horst