De Bilderbergers.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: augustus 1997) (Laatste bewerking: 19 november 2017)

De Bilderbergers zijn net als de Council in Foreigh Relations heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering. De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de Amerikaanse geheime dienst CIA. De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man/vrouw afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.” De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.

Op de agenda in Baden-Baden stond de eenheid van Europa, een Europese munt en een centrale Europese bank. De bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot internationale vergaderingen in Europa en Amerika. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de Nieuwe Wereld Orde. Het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg groep. Prins Bernhard heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in deze conferenties en Koningin Beatrix woonde de bijeenkomsten al dikwijls bij voordat zij koningin werd. Aanvankelijk was Prins Bernhard het enige permanente lid. Later zijn er vaste medewerkers aangesteld en is er een commissie die de bijeenkomsten voorbereidt en de gasten uitnodigt. Tijdens de Bilderberg conferenties zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng dat naast politiepersoneel, dikwijls militairen worden ingezet. Officieel heet het dat de deelnemers op een informele wijze met elkaar spreken over allerlei wereldse vraagstukken zonder het storende oog van de pers die niet onder controle van de samenzweerders valt.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefent op overheden en het manipuleren hiervan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, voormalig koningin Beatrix ( Tevens lid van de Maltezer Orde, een Rooms Katholieke occulte orde), George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Soros is een van de rijkste mannen op aarde, die met geldspeculaties de economie van een land kan maken en breken.Ook de Amerikaanse ex-president Bill Clinton (alias Bilderberg Billy) is regelmatig van de partij. David Rockefeller is op 20 maart 2017 in New York op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was erfgenaam van het vermogen van een van 's werelds beroemdste en rijkste families. David Rockefeller was de jongste en laatst levende kleinzoon van John D. Rockefeller (1839-1937), de eerste miljardair van de Verenigde Staten. John D. Rockefeller was de oprichter van Standard Oil. Zijn zoon John. D. Rockefeller Junior (1874-1960) had zes kinderen, van wie David de jongste was. Hij was de enige zoon die zijn hele leven werkte in de bedrijfswereld. Zo leidde hij de JP Morgan Chase Bank. Rockefeller was een vertrouweling van verschillende wereldleiders. Zo had hij nauwe banden met de Chinese staatsman Deng Xiaoping en Nelson Mandela. Sinds president Eisenhouwer was Rockefeller een adviseur van elke president van de Verenige Staten.

Bilderberg Bill Clinton

Clinton staat bekend als slaaf van de Illuminatie en hij is lid van de CFR en de Trilaterale Commissie. Hij werd door vrijmetselaars gerekruteerd vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J.William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgetown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïeten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J.Quigley, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van "Het Plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders, werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van de super occulte Skull&Bones Orde.

Hij werd al op zijn 29e hoofd van het Departement van Justitie.Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior. Vanaf die tijd noemde de Amerikaanse pers hem "Slick Willie"(gladde Willem) wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding. Het waren de Bilderbergers die Clinton in Baden-Baden toestemming gaven een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar indien hij met zijn campagne mocht falen, dan hadden ze Clinton achter de hand. De Bilderbergers hebben veel te verbergen, anders zou men niet achter gesloten deuren vergaderen. Michael Howard schrijft in zijn boek "De Occulte samenzwering" dat op een bijeenkomst van de Bilderbergers in de woestijn van Arizona in 1976 ook 15 vertegenwoordigers van de Sovjet Unie deelnamen. Negen jaar later kwam Gorbatsjov aan de macht en maakte een einde aan de koele verhoudingen tussen Oost en West.

Margaret Thatcher heeft regelmatig blijk gegeven een grote tegenstander te zijn van Europese eenwording en een nieuwe wereldorde .In 1995 verklaarde zij in een interview met “The Spotlight” dat de plannen van de Globalisten nooit zullen slagen. Het waren de Bilderbergers die haar ten val brachten evenals John Major die ook niet instemde met de plannen voor een verenigd Europa en een nieuwe wereldorde.Thatcher verwierp in haar formele toespraak voor de Nationale Persclub in Washington de Europese Unie als een superstaat. ,,Ik verwerp de notie dat we werkelijk moeten ophouden onszelf te regeren”. Zij merkte op dat het verkeerd is één natie te scheppen uit zoveel landen met allemaal verschillende talen. ,,De Europese superstaat is een imperium en elk imperium gaat ten onder”.

Nederlandse deelnemers

Op de lijst van deelnemers aan de Bilderberg bijeenkomsten komt de naam van Beatrix regelmaatig voorbij. Graag geziene gasten zijn onder meer Willem Alexander, de Hoop Scheffer-2003-2005-2008 ,Jeroen van der Veer, directeur van de Dutch Shell Group, 2003 -2004 –2005. Neelie Kroes, 2005-2008-2011. Ook Balkenende mocht al eens aanschuiven. Op de bijeenkomst van 31 mei t/m 3 juni 2012 in het Westfields Marriott Hotel in Chantilly,Verenigde Staten waren Rutte (VVD) en Pechtold (D66) van de partij. Rutte en Beatrix waren ook van 11 tot 14 juni 2013 in het Oosterijkse Telfs-Buchen aanwezig. De voltallige Nederlandse delegatie van de Bilderberg Conferentie 2016 in het Taschenberg hotel in Dresden bestond uit: Willem Alexander, Mark Rutte, Sharon Dijksma, (PvdA) Ahmed Aboutaleb (PvdA) en Kasja Ollengren (D’66) een volslagen onbekende voor de Nederlandse burgers. Op 2017 verscheen ze plotseling in de schijnwerpers omdat Rutte haar benoemde tot minister van Binnenlandse zaken in het kabinet Rutte 3.  In 2014 werkte de half-Zweedse nog bij lachebek Rutte en was volledig op de hoogte van alle geheimen van de BV Nederland. Nu zij is aangesteld tot minister van Binnenlandse zaken wordt duidelijk dat zij als taak heeft om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen en noemde zij de verspreiding van nepnieuws een gevaar voor Nederland. Zij beloofde de verspreiding van buitenlandse bemoeienis ’grote prioriteit’ te geven en wijst daarbij naar Rusland als de grote boosdoener. Op zich is haar benoeming dus wel een logische stap want er zijn van die dingen die gewoon moeten gebeuren omdat machthebbers achter de schermen dit nu eenmaal hebben zo hebben gepland.

Ook een aantal grote bazen van internationale kranten en tijdschriften zijn regelmatig van de partij waaronder Nicolas Beytout, Le Figaro, Donald E. Graham van de Washington Post en Norman Pearlstine van Time International. Horen, zien en zwijgen, is het motto!

Op de Bilderberg vergadering van 2008 in het Marriott Hotel Chantilly (Virginia) waren beide Amerikaanse presidentskandidaten, Barack Hussein Obama (Barry Soetoero) en John McCain, aanwezig. Besloten werd dat de elite Obama had uitgekozen om de volgende president te worden .In 2012 werd Chantilly opnieuw uitgekozen voor de conferentie, waar Obama en zijn opponent Mitt Romney aan deelnamen. Ook toen viel de keus opnieuw op Obama.

In 2006 probeerde Alex Jones, een kritisch en onafhankelijk journalist, bij de conferentie in Ottawa te komen. Bij de Amerikaans-Canadese grens werd hij tegengehouden en gearresteerd. Vijftien uur lang werd hij verhoord en bedreigd, alleen omdat hij op weg was naar de conferentie. Uiteindelijk slaagde hij er in, samen met de James (Jim)  Tucker, het Brookstreet Hotel in Ottawa te bereiken waar de wereldelite zich verzamelde. Hierover is een film gemaakt onder de titel Endgame. Jim Tucker heeft een imposant boek geschreven over de Bilderberg conferenties van de afgelopen veertig jaar. In 2008 toen Alex Jones opnieuw probeerde de Bilderberg conferentie te bezoeken, werd hij door beveiligingspersoneel hardhandig verwijderd. Dit is onder andere te zien in zijn film The Obama Deception. Daaruit bleek ook dat de regering Obama volledig uit politici bestond afkomstig uit Wall Street. Niemand van hen is afkomstig uit de olie industrie, de defensie industrie, niemand uit de technologie sector, uit de zware industrie of de auto industrie, niemand die kleinere bedrijven vertegenwoordigt, niemand. Allen komen uit Wall Street en zijn vertegenwoordigers van de Amerikaanse financiële oligarchie.

 

James Tucker, één van de onderzoeksjournalisten die al jaren inside-informatie naar buiten brengen over de vergaderingen en plannen van de Bilderbergers, schrijft dat de machtselite bezig is met de uitvoering van een plan dat al vele jaren in voorbereiding is en moet uitmonden in een wereldregering, en tevens  de invoering van een nieuwe wereld-munteenheid.  Het opheffen van alle huidige munteenheden is al lange tijd een hoofddoelstelling van de Bilderbergers, die deze maatregel zien als een cruciale stap naar de vorming van een één-wereld-regering. De munteenheid van een land is een symbool van onafhankelijkheid en soevereiniteit. De Bilderbergers willen de wereld daarom gaan opdelen in 10 regio’s, zodat de wereld gemakkelijk te besturen zal zijn.  Als de wereldregio’s eenmaal gecreëerd zijn, moet de Verenigde Naties als een wereldregering gaan functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Bilderberg zal daarbij fungeren als de wereld schaduwregering, de échte machthebbers, die de VN zullen dicteren wat te doen.

 

De 10 regio’s zien er onder voorbehoud als volgt uit.

 

1.   De Noord Amerikaanse Unie

2.   De Zuid Amerikaanse Unie

3.   De Europese Unie

4.   De Afrikaanse Unie

5.   De Russische Federatie

6.   De Arabische (Moslim) Federatie (incl. het Islamitische Indonesië, dat echter mogelijk onder de Aziatische Unie zal vallen)

7.   De Aziatische Unie

8.   China

9.   Japan / Zuid Korea (/Filippijnen?)

10. De Pacifische Unie / Oceanië (Australië, Nieuw Zeeland, Pacific) Dit is nog niet de definitieve versie.

 

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem.In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase vlak voor de terugkeer van de Here Jezus op aarde, hun macht aan het ’Beest’zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de ‘Club van Rome’. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio’s, die net als in de Bijbel frapant genoeg eveeneens ‘koninkrijken’ werden genoemd.

 

De Cubaanse leider Fidel Castro zei op 19 augustus 2010 dat de Bilderbergers de mensheid naar een nucleaire holocaust leiden. Volgens Castro is “Hitler” het beest, gecreëerd door hen die vandaag deelnemen aan de bijeenkomsten van de Bilderberg club. ,,De samenzwering heeft de muziekzender MTV in het leven geroepen als perfecte machine voor hersenspoeling om de jeugd te verleiden tot hedonisme en ongeremde comsumptie” aldus Castro. In een gesprek met de Litouwse schrijver Daniël Estulin  noemde hij de voormalige Al Qaeda leider Osama bin Laden een agent van de CIA.Volgens Castro zouden documenten die in augustus 2010 door de klokkenluiderswebsite Wikileaks op internet zijn gezet, dit bevestigen. ,,Elke keer als Bush angst wilde opwekken en een grote toespraak ging houden, dook Bin Laden op met een verhaal waarmee hij de mensen bang maakte. Bush had nooit gebrek aan de steun van Bin Laden.Hij was een ondergeschikte” zo zei Castro. Ook anderen beweren dat Bin Laden een CIA agent is geweest onder de naam Tim Osman. Bin Laden is op 2 mei 2011 in opdracht van Barack Hussein Obama, uit de weg geruimd tijdens een operatie met Navy SEALs in de Pakistaanse stad Abbottabad.

 

Miljardair en Bilderberg-ingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van de wereld en de Bilderbergers vinden dat 'tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen’.  Trudeau zegt dat het grootste deel van de elite gelooft, dat ze genetisch superieur zijn aan de rest van de wereldbevolking. De Elite gelooft dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de 'werkers'. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst.

 

In 2011 vond de Bilderbergconferentie plaats in de Zwitserse plaats St.Moritz. Voordat deze conferentie op 9 juni 2011 van start ging, riep Dominiqu Bättig lid van de (Zwitserse Burgerpartij) in het Zwitserse parlement de federaleautoriteiten op om Henry Kissinger op te pakken als oorlogsmisdadiger. In zijn boek Het proces tegen Henry Kissinger bespreekt auteur Christopher Hitchens verschillende documenten die aantonen hoe Kissinger persoonlijk goedkeuring gaf voor bombardementen waarbij duizenden burgerslachtoffers vielen.Ook zijn er documenten waarin Kissinger als verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het uiterst giftige dioxine-gif ‘Agent Orange’, dat als ‘ontbladeringsmiddel’, met miljoenen tonnen over de Vietnamese, Cambodjaanse, Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van de Neurenbergprocessen die na de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi’s berechtte, de Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.

 

Ondanks de strikte geheimhouding zijn belangrijke delen van de Bilderberg agenda 2011 naar buiten gekomen. Zo schrijft AFP Journalist Jim Tucker dat de volgende onderwerpen op de agenda zijn geweest: de stijging van de olieprijzen; de door Amerika geleidde oorlog in Libië onder de vlag van de NAVO; de verdere ontwikkelingen van de Arabische ‘Lente’ met als doel destabilisatie; de (in)stabiliteit van de Euro; maar ook het bestrijden van alternatieve media door het wettelijk regelen van internetcensuur. Hierbij een volledig overzicht van deelnemers op de Bilderberg conferentie in Zwitserland 2011.

 

De Bilderbergconferentie van 2012 vond van 31 mei tot 3 juni, plaats in het Westfields Marriott Hotel in Chantilly, Virginia met ruim honderdvijftig deelnemers. Onder de aanwezigen was EU clown Herman van Rompuy. Van Rompuy was vervolgens druk doende de vrijheid, soevereiniteit, democratie en zelfbeschikkingsrecht van de landen in Europa te vernietigen. Opvallend was de afwezigheid van David Rockefeller, de eerste keer sinds vele jaren. Onder de Nederlandse aanwezigen waren Neeli Kroes, Mark Rutte, Alexander Pechtold van D66 en koningin Beatrix. Uiteraard was ook Henry Kissinger weer van de partij. De Illuminatie puppets van de internatonale media hadden zoals altijd, weer niets over deze conferentie te melden. Al het ‘nieuws’ dat wel naar buiten kwam was gefabriceerd en had niets met de werkelijheid van doen.

De Bilderbergconferentie van 2014 vond van 28 tot 31 mei plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Maar liefst zeven Nederlanders waren op deze bijeenkomst uitgenodigd. Naast trouwe gast Beatrix waren aanwezig PvdA-leider Samsom, minister Schippers (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ben van Beurden (Shell), Victor Halberstadt (professor aan de Universiteit Leiden), Paul Scheffer (professor aan de Universiteit van Tilburg) en bankier Gerrit Zalm. De volledige gastenlijst is hier te bekijken. Dat de PvdA al jaren een instrument is waarmee de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van ons volk stap voor stap wordt vernietigd, mag inmiddels wel duidelijk zijn. De aanwezigheid van de super arrogante Samson op deze conferentie bevestigt dat nog maar eens. Samsom stond in Rutte 2 als trekpop in dienst van de Bilderberg kliek.

Volgens Daniel Estulin is de 'Bilderberg-club' het 'allergeheimste genootschap dat er bestaat'. Invloedrijke leiders besturen de wereld zonder dat iemand het merkt. De Bilderbergers leiden volgens Estulin de centrale banken en hebben de macht om geldvoorraden, rentepercentages en goudprijzen te bepalen. Gedreven door macht en geldhonger laten zij het geld door de zakenwereld heen en weer stromen en tappen miljarden dollars voor zichzelf af. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren.

De inhoud van het boek is gebaseerd op het zogenaamde witboek van de Bilderberg Conferentie. Het is een soort handleiding wat zij van plan zijn met het huidige wereldbestel en de wereldbevolking. Estulin kreeg dit document in handen nadat het naar buiten was gesmokkeld door een insider. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Volgens Estulin zal de Elite de mensheid dwingen om samen te hokken in getto’s in megasteden, zodat het gemakkelijker wordt om ze op te ruimen. Ze hopen op deze manier de mensheid te vernietigen op een manier waarbij de planeet en de infrastructuur niet al te veel schade zullen oplopen. Estulin denkt dat de manier die ze zullen kiezen de hongerdood is. Het is een relatief “schone” manier van doden en het laat de aarde zelf volkomen intact en klaar voor het te vestigen paradijs van de elite. Maar zover komt het allemaal niet. De Elite kliek houdt namelijk geen rekening van de God van de Bijbel. Het is niet zo dat de geschiedenis der mensheid hiermee eindigt. Wel is het zo dat de wereld zo door en door verdorven is dat een radicaal herstel nodig is. Er zal gerechtigheid komen. De Elite waande zich heer en meester en meenden de macht voor altijd in handen te hebben. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. God heeft een rechtszaak tegen hen aangespannen.

Jesaja zegt: Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen (Jesaja 13:6-7-8-9).

 

Er zal een tijd aanbreken van ‘weeën’ die onder meer zullen bestaan uit oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, en tekenen aan de hemel. De echte weeën komen pas als de Toorn van het Lam losbreekt. Het gaat om een wereldwijde moeilijke tijd, een tijd van loutering, beproeving en van verdrukking, de allerlaatste periode vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aanvang neemt. De gerichten zullen de Elite en de ongelovige mensheid als een ‘dief in de nacht overvallen’.

De voormalige Franse president Francois Hollande was net als zijn voorganger Sarkozy ook een Bilderberger en een toegewijd globalist. Hollande was is een van de levende creaties van de elite en een enthousiaste pro EU superstaat globalist. Hij was tevens voorstander van het Verdrag van Maastricht (1992), het document waarin de introductie van de euro als munteenheid werd benadrukt, dit was weer letterlijk overgenomen uit een Bilderberg blauwdruk uit 1955. Hollande was ook voorstander van de Europese Grondwet in 2005.

Hij was ook een voormalig helper van de laatste socialistische president in Frankrijk, Francois Mitterand, een 33ste  graad vrijmetselaar die ervoor heeft gezorgd dat de piramide aan het Louvre werd gebouwd met 666 glaspanelen (wie 666 dient, dient het duister). Samen met de Duitse Bondskanselier & Bohemian Grove bezoeker Helmut Kohl, stond Mitterand aan de wieg van het Verdrag van Maastricht. Ook Hollande was niets anders dan een slaafse uitvoerder van de elite.

Terug naar: Inhoud